Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Aktualności Korepetycje w PIT - działalność wykonywana osobiście, czy gospodarcza?

Korepetycje w PIT - działalność wykonywana osobiście, czy gospodarcza?

▪ 20 stycznia 2017 r. ▪ Zaktualizowano: 2 września 2019 r.

Korepetycje w PIT można potraktować zarówno jako działalność wykonywaną osobiście, jak i działalność gospodarczą - do jakiego źródła dochodów zaliczymy korepetycje zależy od podatnika.

Korepetycje w PIT - działalność wykonywana osobiście, czy gospodarcza?

Urzędy skarbowe upierają się na stanowisku, że dochody z korepetycji powinny być zawsze zaliczone do działalności gospodarczej. Jednak naczelne sądy administracyjne w swoich wyrokach podważają stanowisko urzędów i stwierdzają w nich, że korepetycje można potraktować jako działalność gospodarczą lub jako działalność wykonywaną osobiście. Spory wynikają z innej interpretacji artykułu dotyczącego działalności gospodarczej w ustawie o PIT.

Stanowisko urzędów skarbowych

Urzędy skarbowe, zaliczenie dochodów z korepetycji do działalności gospodarczej uzasadniają art.5a pkt 6 ustawy o PIT, który działalność gospodarczą definiuje jako: “działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu, i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych
w art. 10 ust.1 pkt 1,2 i 4-9”.

Urząd powołuje się na to, że jeśli korepetycje są wykonywane w sposób zorganizowany i ciągły
to już te cechy przeświadczają o działalności gospodarczej - nawet jeśli owej działalności nie zarejestrowaliśmy formalnie. Dodatkowo urząd rekonstruuje pojęcie działalności gospodarczej na podstawie art. 5b ust.1 ustawy o PIT, który brzmi “Za pozarolniczą działalność gospodarczą
nie uznaje się czynności, jeśli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. odpowiedzialność osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie,
  z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;
 2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;
 3. wykonujące te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Urząd uważa, że jeśli działalność z korepetycji nie spełnia powyższych przesłanek, to należy ją uznać za działalność gospodarczą, ponieważ jest wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły (art. 5a ustawy o PIT) oraz nie spełnia warunków, które wykluczają daną działalność
z zaklasyfikowania do działalności gospodarczej w PIT (art. 5b ustawy o PIT).

Stanowisko naczelnych sądów administracyjnych

W swoich wyrokach sądy podważają decyzje urzędów co do zaklasyfikowania dochodów
z korepetycji jako tylko i wyłącznie do działalności gospodarczej. Wedle sądów dochody
z korepetycji mogą być również zaklasyfikowane do źródła dochodów, jakim jest działalność wykonywana osobiście. Sądy w swoich wyrokach kierują się art. 13 pkt 2 ustawy o PIT, który brzmi “za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się: przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej
i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych”.

Według sądów korepetycje bez wątpienia można zaliczyć do działalności oświatowej wykonywanej osobiście. Rozróżnienie pomiędzy źródłem przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej i działalności wykonywanej osobiście wynika
wprost z art. 10 ust. 1 ustawy o PIT, który wymienia różne źródła dochodów, zaś zakwalifikowanie danego przychodu do kilku kategorii nie jest możliwe.

Z zestawienia art. 5a pkt 6 oraz art. 10 ust. 1 pkt 2 wynika, że do działalności gospodarczej
w rozumieniu analizowanej ustawy podatkowej nie można zaliczyć działalności, z której przychody już zostały zaliczone przez podatnika do wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 2, źródła przychodów w postaci działalności wykonywanej osobiście. Ponieważ wedle art. 5a pkt 6 działalność gospodarcza, to
działalność zarobkowa:

 • wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa,
 • polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu, i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 • polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust.1 pkt 1,2 i 4-9”. A zatem jeśli powyższe przychody, nawet prowadzone w sposób zorganizowany i ciągły zostały już zakwalifikowane jako działalność wykonywana osobiście,
to nie można już ich zaklasyfikować do działalności gospodarczej.

Wskazując na art. 13 pkt 2 ustawy o PIT sąd wyjaśnił czym są przychody z działalności wykonywanej osobiście i podniósł, że przychody uzyskiwane z tytułu osobistego udzielania korepetycji językowych, bez prowadzenia szkoły językowej, w której zatrudnia się innych lektorów, udzielających korepetycji, do tych przychodów należą. Przychody tego rodzaju, bez wątpienia, zdaniem Sądu, mieszczą się w pojęciu działalności oświatowej, wymienionej wprost
i dosłownie w przepisie art. 13 pkt 2 którego zastosowanie - poprzez art. 10 ust. 1 pkt 2 wyłącza możliwość zaliczenia ich do przychodów z działalności gospodarczej w rozumieniu art. 5a pkt 6,
a co za tym idzie do źródła przychodów z działalności gospodarczej. Co istotne w świetle przytoczonego przez Sąd orzecznictwa, działalność jest wykonywana osobiście i samodzielnie (bez wykorzystania pracy innych osób), przy wykorzystywaniu własnej wiedzy i umiejętności
w dziedzinie języka obcego. Sąd wskazał również, że pojęcie "osobisty" potocznie oznacza prywatny, własny, wykonywany przez daną osobę, bez niczyjego pośrednictwa, dokonywany osobiście, we własnej osobie, własnoręcznie, zaś przedmiotowe usługi mieszczą się też w pojęciu działalności oświatowej, rozumianej potocznie jako poszerzanie wiedzy, kultury w danej dziedzinie. Zmierzają one bowiem do poszerzenia wiedzy w dziedzinie danego języka.

Jak widzimy z wyroków naczelnych sądów administracyjnych, nie jest wykluczone, aby dochody
z korepetycji potraktować jako działalność wykonywaną osobiście. Oczywiście, można je potraktować również jako działalność gospodarczą - ale to od nas zależy, jakie źródło dochodów wybierzemy. W zależności od wyboru źródła dochodów  - dochody z korepetycji będą inaczej opodatkowane.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00-16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 7:00-18:00