Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Aktualności Interpretacja indywidualna – oręż podatnika w starciu z Polskim Ładem

Interpretacja indywidualna – oręż podatnika w starciu z Polskim Ładem

▪ 14 lutego 2023 r. ▪ Zaktualizowano: 16 listopada 2023 r. ▪ Autor: Mateusz Musiał

Liczne nowelizacje ustaw podatkowych oraz ich duży poziom skomplikowania sprawiają, że podatnicy coraz częściej sięgają po wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej. Co podatnik zyskuje dzięki stanowisku organu podatkowego? Odpowiadamy w poniższej publikacji.

Interpretacja indywidualna – oręż podatnika w starciu z Polskim Ładem

Czym jest interpretacja indywidualna?

Od początku obowiązywania Polskiego Ładu podatnicy czują się coraz bardziej zagubieni w rozliczaniu swoich zobowiązań względem organów administracji skarbowej. Wielu z nich nie jest jednak świadoma tego, że przysługuje im możliwość wystąpienia o wydanie wiążącego stanowiska w ich indywidualnej sprawie.

W starciu z niejasnymi przepisami prawa podatkowego, interpretacja indywidualna jest wyjątkowo przydatnym narzędziem. Wartością dodaną po stronie podatnika, w razie zastosowania się do stanowiska organu podatkowego jest pełnienie przez nią funkcji gwarancyjnej.

Przejawia się ona tym, że postępowanie w zgodzie z poglądem wyrażonym przez fiskusa, podatnik nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karno-skarbowej oraz nie będzie zobowiązany do zapłaty odsetek podatkowych z tytułu powstania zaległości podatkowej.

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej – gdzie złożyć?

Inaczej aniżeli w przypadku zeznań rocznych, z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej występujemy nie do właściwego nam urzędu skarbowego, lecz do Dyrektora KIS (Krajowej Informacji Skarbowej). Wskazany organ podatkowy stanowi podmiot administracji skarbowej powołany do wydawania interpretacji w indywidualnych sprawach zainteresowanych podatników.

Wyjątek stanowią podatki oraz opłaty lokalne, w zakresie których wypowiadają się m.in. wójt (bądź w zależności od miejscowości wnioskodawcy – burmistrz, prezydent miasta) czy np. starosta. Do tej kategorii danin możemy zaliczyć takie zobowiązania publicznoprawne jak podatek rolny, leśny czy od nieruchomości.

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej – kto może złożyć?

Ordynacja podatkowa określa, że z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej może wystąpić zainteresowany. Oznacza to, że wnioskodawcą może być każda osoba fizyczna lub prawna, której interpretacja przepisów będzie rzutować na jej zobowiązanie względem fiskusa. W ocenie autora niniejszej publikacji, podmiotem mającym interes prawny w uzyskaniu interpretacji indywidualnej może być również podmiot jeszcze nieistniejący. Przykładem takiego wnioskodawcy może być spółka, która powstaje z przekształcenia bądź połączenia innych podmiotów prawa handlowego.

O co można zapytać w ramach wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej?

Składając wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej zainteresowany może liczyć na udzielenia prawidłowej i wyczerpującej informacji w zakresie wykładni oraz zastosowania prawa podatkowego na gruncie opisanego przez podatnika zaistniałego bądź przewidywanego stanu faktycznego.

Opis stanu faktycznego jako kluczowy element wniosku

Indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego jest wydawana w ramach odrębnego postępowania przez powołany do tego organ interpretacyjny. Jest on zobowiązany do udzielenia prawidłowej i wyczerpującej informacji w zakresie wykładni oraz zastosowania prawa podatkowego na gruncie opisanego przez podatnika zaistniałego bądź przewidywanego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego).

Wskazania wymaga, że wnioskodawca opisując zdarzenie przyszłe nie ma obowiązku doprowadzenia do ziszczenia się cyklu czynności wskazanych we wniosku. To od niego zależy, czy zastosuje się do wydanej interpretacji.

Powinniśmy jednak pamiętać, iż jeśli chcemy skorzystać z gwarancji bezpieczeństwa podatkowego, jaką zapewnia interpretacja indywidualna, to musimy zadbać o pełną zgodność opisanego stanu faktycznego z rzeczywistym przebiegiem zdarzeń. W przeciwnym wypadku narażamy się na ryzyko utraty gwarancji płynącej ze stanowiska organu interpretacyjnego.

Stanowisko wnioskodawcy

Mimo, że jednym z celów jakie spełnia instytucja interpretacji indywidualnej winno być rozwianie wątpliwości zainteresowanego, to jednym z wymogów formalnych jest wskazanie własnego stanowiska i jego uzasadnienie.
Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych

Bardzo często zdarza się, że w następstwie sporządzenia i nadania wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej organ interpretacyjny wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych. Abstrahując od faktu, że wśród wymogów formalnych znajdują się oczywiste elementy podania tj. podpis zainteresowanego czy złożenie przez niego wymaganych oświadczeń, to najczęściej żądanie organu sprowadza się do sprecyzowania bądź wyjaśnienia wszelkich meandrów stanu faktycznego opisanego we wniosku.

W dalszym rzędzie możemy spodziewać się wezwania dotyczącego uzupełnienia bądź uściślenia przedmiotu zapytania wnioskodawcy.

Uwaga! Nieudzielenie odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia braków formalnych spowoduje zakończenie postępowania interpretacyjnego. Wówczas, w celu uzyskania wiążącej interpretacji przepisów prawa podatkowego będziemy musieli ponownie wystąpić z wnioskiem.

Ile się czeka na wydanie interpretacji indywidualnej?

Wysyłając wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej powinniśmy uzbroić się w cierpliwość – ustawowym terminem na jego rozpatrzenie jest okres trzech miesięcy od dnia doręczenia go do organu interpretacyjnego. W tym miejscu warto również zaznaczyć, że do kwartalnego okresu nie wlicza się okresów na takie czynności jak wspomniane wyżej wezwanie do uzupełnienia braków formalnych.

Rozstrzygnięcie organu interpretacyjnego

Organ podatkowy prowadzący postępowanie interpretacyjne ma trzy ścieżki postępowania w razie otrzymania wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej:

  • uznanie stanowiska wnioskodawcy jako prawidłowe – Dyrektor KIS bądź inny organ zobowiązany do wydania interpretacji, w razie zaaprobowania stanowiska podatnika nie ma obowiązku sporządzenia uzasadnienia;
  • uznanie stanowiska wnioskodawcy jako nieprawidłowe – W razie uznania stanowiska za nieprawidłowe, przysługuje skarga do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego. Na jej złożenie mamy 30 dni, lecz należy mieć na uwadze szczególne wymogi formalne skargi na interpretację indywidualną, które są zbliżone do wymogów jakie stawia skarga kasacyjna.
  • wydanie postanowienia o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia – od wydanego postanowienia przysługuje zażalenie, na złożenie którego mamy 7 dni.

Należy pamiętać, że nie wydaje się interpretacji indywidualnej w zakresie tych elementów stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, które w dniu złożenia wniosku o interpretację są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej bądź kontroli celno-skarbowej, albo gdy w tym zakresie sprawa została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego albo uzgodniona w porozumieniu podatkowym albo porozumieniu inwestycyjnym.

Co nie może być przedmiotem interpretacji?

Jak sygnalizowaliśmy na wstępie, przedmiotem interpretacji indywidualnej mogą być przepisy prawa podatkowego, jednakże ustawa przewiduje w tym zakresie pewne wyjątki. Nie zapytamy o wykładnię regulacji:

  • stanowiących o właściwości – jest to ograniczenie dotyczące np. uprawnień, jak i obowiązków poszczególnych organów podatkowych. Poza obszarem interpretacji indywidualnej pozostają właściwość miejscowa oraz rzeczowa poszczególnych organów podatkowych;
  • wchodzących w obszar agresywnej optymalizacji podatkowej – na odmowę wydania interpretacji w tym względzie pozwala tzw. klauzula o przeciwdziałaniu unikania opodatkowania. Z agresywną optymalizacją podatkową mamy do czynienia w szczególności, gdy stosowanie przepisów prowadzi do nadużycia przepisów prawa podatkowego, prowadzenia rzeczywistej działalności gospodarczej lub podejmowania działań w sposób sztuczny, lub bez uzasadnienia ekonomicznego.

Koszt interpretacji indywidualnej

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej jest podaniem odpłatnym. Jest to wydatek rzędu 40 zł. W sytuacji, gdy w ramach naszego wniosku zostanie opisanych wiele stanów faktycznych (np. różne warianty przekształcenia spółki) to jesteśmy zobowiązani do uiszczenia wielokrotności tej kwoty. Na opłatę wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej mamy 7 dni.

Specjalista ds. postępowań sądowo-administracyjnych 

mateusz.musial@pitax.pl

Mateusz Musiał

Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelariami doradztwa podatkowego oraz sprawując samodzielną obsługę prawną podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Specjalizuje się w postępowaniach podatkowych, egzekucyjnych przed administracją skarbową oraz sądowoadministracyjnych. Aktywnie uczestniczył w opracowywaniu strategii procesowych oraz analizie transakcji pod kątem występowania ryzyka podatkowego. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00 – 12:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 8:00 – 18:00