Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Poradnik rozliczenia Masz wątpliwości jak obliczyć składkę zdrowotną? ZUS odpowie na Twoje pytania

Masz wątpliwości jak obliczyć składkę zdrowotną? ZUS odpowie na Twoje pytania

▪ 18 lutego 2022 r. ▪ Zaktualizowano: 23 listopada 2023 r. ▪ Autor: Mateusz Musiał

To nie jest łatwy rok dla przedsiębiorców. Nie dość, że wielu z nich stoi przed wyborem formy opodatkowania na 2022 r., to równocześnie nie maleją wątpliwości dotyczące wysokości składki zdrowotnej. W tym drugim przypadku przedsiębiorcy mogą zwrócić się do ZUS o wiążącą interpretację przepisów.

Masz wątpliwości jak obliczyć składkę zdrowotną? ZUS odpowie na Twoje pytania

Spis treści

 1. Interpretacja indywidualna ZUS – czego dotyczy?
 2. Interpretacja indywidualna ZUS – wymogi formalne
 3. Wydanie interpretacji indywidualnej przez ZUS
 4. Gwarancyjny charakter interpretacji indywidualnej

Interpretacja indywidualna ZUS – czego dotyczy?

Interpretacja indywidualna wydawana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w dużej mierze przypomina tę, której udziela Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w zakresie wiążącej interpretacji przepisów prawa podatkowego. W omawianym przypadku jednak wnioskodawcą może być wyłącznie przedsiębiorca będący płatnikiem poszczególnych składek odprowadzanych do ZUS.

We wniosku o wydanie interpretacji w przedmiocie składki zdrowotnej, wnioskodawca może uzyskać odpowiedź na jego zapytania dotyczące sposobu obliczania składki oraz podstawy jej wymiaru.

Interpretacja indywidualna ZUS – wymogi formalne

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej do ZUS musi spełniać szereg wymogów formalnych. W pierwszej kolejności przedsiębiorca zobowiązany jest zawrzeć we wniosku szczegółowo opisany zaistniały stan faktyczny bądź zdarzenie przyszłe, względem których powziął wątpliwości, jak rozliczać składkę zdrowotną. Nie możemy jednak liczyć na odpowiedź ze strony organu, w sytuacji, gdy ograniczymy się do samego zapytania co do sposobu obliczania składki zdrowotnej, lecz powinniśmy przedstawić własne stanowisko w sprawie. Celem spełnienia wymogów formalnych przedsiębiorca powinien dodatkowo zawrzeć w treści wniosku:

 • firmę (nazwę przedsiębiorstwa),
 • oznaczenie siedziby i adresu przedsiębiorstwa albo miejsca zamieszkania i adresu wnioskodawcy,
 • NIP,
 • numer porządkowy w rejestrze przedsiębiorców KRS (jeśli podlega),
 • adres do korespondencji, jeśli różni się od adresu siedziby albo adres zamieszkania wnioskodawcy.


W sytuacji uchybienia któremukolwiek z ww. wymogów formalnych ZUS wezwie nas do uzupełnienia wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej. Termin odpowiedzi na żądanie organu wynosi 7 dni począwszy od dnia doręczenia wezwania.

Ponadto należy pamiętać, iż od wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej ZUS, należy uiścić opłatę w wysokości 40 zł liczoną od każdego przedstawionego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. W sytuacji zatem, gdy pytanie przedstawione we wniosku będzie odnosić się do kilku wskazanych przez nas stanów faktycznych (zaistniałych bądź przyszłych) to w celu uzyskania interpretacji indywidualnej będziemy zobowiązani do zapłaty wielokrotności ww. kwoty. Termin wniesienia opłaty wynosi 7 dni począwszy od dnia złożenia wniosku.

Wydanie interpretacji indywidualnej przez ZUS

W świetle przepisów prawa wydanie interpretacji indywidualnej przez ZUS powinno odbyć się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później aniżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia wniosku spełniającego wszystkie wymogi formalne. Brak jakiejkolwiek odpowiedzi ze strony organu – tj. wydania postanowienia o przedłużeniu terminu bądź wydania interpretacji indywidualnej – jest równoznaczny z podzieleniem stanowiska wnioskodawcy i uznaniem go za prawidłowe.

Organami właściwymi dla rozpatrzenia wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie składki zdrowotnej są dwa oddziały ZUS, które mieszczą się w Gdańsku i Lublinie.

Możemy złożyć nasze zapytanie zarówno w formie tradycyjnej – osobiście we właściwym oddziale lub korespondencyjnie – bądź za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Złożenie wniosku do niewłaściwego organu nie przekreśla naszych szans na uzyskanie interpretacji ze strony organu. W takim przypadku po myśli art. 65 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zostanie on niezwłocznie przekazany właściwemu oddziałowi ZUS.

Gwarancyjny charakter interpretacji indywidualnej

Zastosowanie się przez przedsiębiorcę do interpretacji indywidualnej nie jest konieczne. Może bowiem zdarzyć się tak, że w czasie oczekiwania na rozstrzygnięcie ZUS, wnioskodawca np. zakończył prowadzoną przez siebie działalność bądź zmienił się stan prawny. Jednak w sytuacji , gdy podejmie on decyzję o zastosowaniu się do jej treści w pełnej rozciągłości, to nie musi obawiać się ryzyka nałożenia na niego sankcji ze strony ZUS w tym zakresie. Innymi słowy, w takim stanie rzeczy przedsiębiorca nie zostanie obciążony ewentualnymi odsetkami za zwłokę w regulowaniu składki zdrowotnej, a także dodatkową opłatą z tytułu nieopłacenia lub opłacenia jej w zaniżonej wysokości. Nie będzie również podlegał karze grzywny przewidzianej z tytułu zaniechania obowiązku opłaty składki.

Może zdarzyć się tak, że ZUS wyda interpretację uznającą nasze stanowisko za nieprawidłowe. O ile w sytuacji, gdy interpretacja indywidualna ZUS podzielająca stanowisko wnioskodawcy – uznając je za prawidłowe – nie musi zawierać uzasadnienia, o tyle organ musi zadbać o precyzyjne jej sformułowanie, gdy nie zgadza się z przedsiębiorcą. Dodatkowo należy wskazać, iż interpretacja indywidualna wydana przez ten organ, przyjmuje formę decyzji, która jest zaskarżalna do właściwego Sądu Okręgowego.

Specjalista ds. postępowań sądowo-administracyjnych 

mateusz.musial@pitax.pl

Mateusz Musiał

Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelariami doradztwa podatkowego oraz sprawując samodzielną obsługę prawną podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Specjalizuje się w postępowaniach podatkowych, egzekucyjnych przed administracją skarbową oraz sądowoadministracyjnych. Aktywnie uczestniczył w opracowywaniu strategii procesowych oraz analizie transakcji pod kątem występowania ryzyka podatkowego. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 20:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00