Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Poradnik rozliczenia Korekta zeznania PIT 37 sporządzonego przez urząd skarbowy

Korekta zeznania PIT 37 sporządzonego przez urząd skarbowy

▪ 1 czerwca 2018 r. ▪ Zaktualizowano: 4 września 2019 r. ▪ Autor: Redakcja PITax.pl

Podatnicy składający PIT-WZ otrzymują z urzędu skarbowego na podany we wniosku adres e-mail powiadomienie o sporządzeniu zeznania PIT 37. Po uzyskaniu dostępu do wypełnionej deklaracji należy ją bezwzględnie sprawdzić przed podjęciem decyzji o akceptacji lub odrzuceniu.

Korekta zeznania PIT 37 sporządzonego przez urząd skarbowy

Odpowiedzialność podatnika za złożony PIT

Urząd skarbowy sporządza za podatnika PIT 37 na podstawie danych zawartych we wniosku PIT-WZ oraz informacji uzyskanych od płatników. Przygotowaną przez administrację podatkową deklarację podatnik może zaakceptować lub odrzucić. Akceptacja jest równoznaczna ze złożeniem zeznania.

Aby zaakceptować przygotowaną deklarację PIT 37, powinniśmy mieć pewność, że jest prawidłowa. Za złożony PIT roczny odpowiedzialność zawsze ponosi podatnik, nawet gdy zeznanie sporządził urząd skarbowy na wniosek PIT-WZ. Złożenie przez podatnika wniosku PIT-WZ nie zwalnia go z ryzyka prawidłowego rozliczenia rocznego podatku.

Pamiętając o tym, powinniśmy skrupulatnie sprawdzić przekazaną nam do akceptacji deklarację PIT 37. Za niewykazanie przychodów uzyskanych w roku podatkowym (do rozliczenia w PIT 37), zawyżenie kosztów uzyskania przychodów lub kwot ulg podatkowych odpowiedzialność ponosimy my, a nie urząd skarbowy.

Korekta do wniosku PIT-WZ lub zeznania przygotowanego przez urząd skarbowy

Wszelkie zmiany we wniosku PIT-WZ możemy wprowadzać przed jego wysłaniem. Natomiast w przypadku, gdy zorientujemy się o konieczności wprowadzenia korekty danych już po skutecznym wysłaniu wniosku PIT-WZ, nie będziemy mieli możliwości wprowadzenia żadnych poprawek. Musimy wtedy czekać na sporządzenie deklaracji przez urząd skarbowy. Ale po otrzymaniu propozycji rozliczenia też nie możemy niczego zmienić w przygotowanym zeznaniu PIT 37. Możemy jednak odrzucić taką propozycję i przygotować PIT samodzielnie.

Jeżeli zaakceptujemy deklarację przygotowana przez urząd skarbowy, a konieczność wprowadzenia zmian wystąpi później, to mamy prawo złożenia korekty zeznania. Korekta może dotyczyć zarówno zeznania złożonego samodzielnie, jak i przygotowanego przez urząd skarbowy, a przez podatnika zaakceptowanego lub uznanego za złożony po braku odrzucenia do końca kwietnia.

Zasady są takie same. Korekta zeznania podatkowego ma na celu poprawienie błędu, który został popełniony przy poprzednim sporządzeniu deklaracji i może dotyczyć każdej jej pozycji. Korygując deklarację, ponownie wypełniamy formularz, tym razem ze zmianami i zaznaczeniem, że jest to korekta uprzednio złożonej deklaracji.

Korygować zeznanie podatkowe można do upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, czyli przez pięć lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. W tym czasie korektę można składać wielokrotnie, nie ma ograniczenia co do ilości korekt. Po przedawnieniu zobowiązania poprawek już nie można nanosić.

Błędy w PIT sporządzonym przez organ skarbowy

Jeżeli natomiast się zdarzy, że organ skarbowy stwierdzi w deklaracji PIT 37 sporządzonej na podstawie wniosku PIT-WZ błędy lub oczywiste pomyłki powstałe z winy samego organu podatkowego, to może skorygować zeznanie przez dokonanie stosownych poprawek lub uzupełnień. Takie poprawki lub uzupełnienia podatnik może odrzucić, składając tzw. sprzeciw w terminie 14 dni. W przypadku, gdy dojdzie do poprawy deklaracji przez urząd, ma on obowiązek udostępnić podatnikowi skorygowany PIT do wglądu, oczekując doręczenia ewentualnego sprzeciwu. Jeżeli podatnik nie wniesie sprzeciwu, oznacza to dokonanie korekty w dacie, w której wykonał ją urząd.

Jeśli powstałyby zaległości związane z korektą zeznania przygotowanego w następstwie błędów organu podatkowego, nie są naliczane odsetki za zwłokę za okres - od dnia następującego po upływie terminu płatności podatku - do dnia upływu terminu do wniesienia sprzeciwu.

Podobnie w przypadku, gdy przed dokonaniem korekty zeznania przez organ podatkowy, podatnik sam skoryguje zeznanie w zakresie błędów wynikłych z działania organu podatkowego, to od zaległości związanych z korektą zeznania nie nalicza się odsetek za zwłokę za okres - od dnia następującego po upływie terminu płatności podatku - do dnia złożenia korekty.

W przypadku błędów lub oczywistych omyłek powstałych z winy organu podatkowego czy też płatnika podatnik nie podlega również karze za przestępstwo skarbowe, lub wykroczenie skarbowe.

Natomiast w przypadku gdy błędy w PIT sporządzonym przez organ skarbowy wynikałyby z winy podatnika – to on ponosi odpowiedzialność karną skarbową oraz naliczane zostaną odsetki za zwłokę od ewentualnych zaległości.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00