Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Sytuacje podatkowe W jakim celu potrzebna jest informacja dla osoby ubezpieczonej w ZUS?

W jakim celu potrzebna jest informacja dla osoby ubezpieczonej w ZUS?

▪ 26 lutego 2020 r. ▪ Zaktualizowano: 26 lutego 2020 r. ▪ Autor: Krzysztof Ulicki

Pracodawca zatrudniający pracowników obligatoryjnie przekazuje co miesiąc do ZUS imienne raporty miesięczne dotyczące każdej osoby podlegającej ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu. Na podstawie imiennych raportów płatnik składek ma obowiązek udostępnić swoim pracownikom określone informacje. Jak powinien wyglądać proces wydania i przekazania tych informacji? Czego one dokładnie dotyczą?

W jakim celu potrzebna jest informacja dla osoby ubezpieczonej w ZUS?

Co oznacza dokument informacji dla osoby ubezpieczonej?

Dokument informacji dla osoby ubezpieczonej jest dokumentem informacyjnym potwierdzającym:

 • posiadanie uprawnień do świadczeń z tytułu ubezpieczenia chorobowego, wypadkowego, zdrowotnego;
 • naliczanie przez płatnika należnych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Informacja dla osoby ubezpieczonej RMUA dostępna jest jako informacja miesięczna lub roczna. Należy zaznaczyć, że obecnie dokument ten nie występuje już jako ZUS RMUA, ale jako informacja dla osoby ubezpieczonej.

Obowiązek a dobrowolność przekazania informacji o ubezpieczonym przez pracodawcę

Płatnik składek ma obowiązek do końca lutego danego roku przekazać roczną informację dla osoby ubezpieczonej – każdej osoby podlegającej ubezpieczeniom społecznym.

Jeżeli ubezpieczony chce otrzymywać co miesiąc lub w innych częstotliwościach czasowych taką informację, wówczas powinien to zgłosić swojemu pracodawcy.

Należy zwrócić tutaj szczególną uwagę, że obowiązek przekazywania rocznej informacji dla osoby ubezpieczonej nie jest uzależniony od formy zatrudnienia pracownika. Zatem niezależnie od tego, czy osoba ubezpieczona jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie lub innej umowy skutkującej podleganiem pod ubezpieczenia społeczne, pracodawca ma obowiązek tym osobom przekazać do końca lutego roczną informację osoby ubezpieczonej.

Płatnik składek może przekazać dokument informacji zainteresowanej osobie ubezpieczonej w formie papierowej lub za zgodą ubezpieczonego – w formie dokumentu elektronicznego.

Obrazasfasfasfsd1

Jakie elementy zawiera informacja dla osoby ubezpieczonej?

Informacja dla osoby ubezpieczonej zawiera następujące dane:

 • identyfikator informacji;
 • dane płatnika (NIP, REGON lub PESEL, imię i nazwisko albo nazwa firmy, data urodzenia);
 • dane płatnika (imię i nazwisko, PESEL albo inny identyfikator ubezpieczonego);
 • wojewódzki kod oddziału NFZ, do którego przynależy ubezpieczony;
 • kod tytułu ubezpieczenia oraz wymiar czasu pracy;
 • wymiar czasu pracy;
 • zestawienie należnych składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe) oraz ubezpieczenie zdrowotne za okres miesięczny;
 • łączna kwota składek na ubezpieczenia społeczne za dany miesiąc;
 • informacja o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe;
 • kwota obniżenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu opłacenia składki w ramach pracowniczego programu emerytalnego;
 • zestawienie wypłaconych świadczeń i wynagrodzeń za czas absencji chorobowej (rodzaje i okresy przerw w opłacaniu składek);
 • kwota przychodu wypłaconego w danym miesiącu, ale dotycząca roku poprzedniego (podstawa emerytalna, rentowa, wypadkowa);
 • kwota przychodu wypłaconego w danym miesiącu obok świadczeń macierzyńskich, chorobowych, opiekuńczych czy rehabilitacyjnych, która nie stanowiła podstawy wymiaru na ubezpieczenia emerytalno-rentowe należna za poprzednie okresy oraz za inne lata kalendarzowe;
 • okresy wykonywania pracy nauczycielskiej;
 • data wypełnienia i podpis płatnika składek.

Informacja dla osoby ubezpieczonej a osoba podlegająca wyłącznie pod świadczenia NFZ

W sytuacji, gdy pracodawca będący płatnikiem składek zatrudnia zleceniobiorców podlegających wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu, wówczas w stosunku tylko do tych osób jest zwolniony z obowiązku przekazywania im rocznej informacji dla osoby ubezpieczonej.

Wątpliwości w zakresie danych składkowych wynikających z otrzymanej przez pracownika informacji

Osoba ubezpieczona, która otrzymała dokument informacji potwierdzającej podleganie pod ubezpieczenia społeczne, zdrowotne może po jego przeanalizowaniu zgłosić swoje wątpliwości, np. co do nieprawidłowej wysokości składek naliczanych przez płatnika.

Nawiązując do art. 41 ust. 11 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z 13.10.1998 r. Dz. U. z 2019 r. poz. 300 z późn. zm.  zwanej dalej ustawą o s.u.s. ubezpieczony zgłasza na piśmie lub do protokołu, do płatnika składek wniosek o sprostowanie informacji zawartych w imiennym raporcie miesięcznym w terminie 3 miesięcy od otrzymania rocznej informacji potwierdzającej podleganie pod ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

UWAGA

Jeżeli osoba ubezpieczona stwierdzi jakiekolwiek nieprawidłowości w kwocie należnych składek ZUS wykazanych w informacji osoby ubezpieczonej, wówczas powinna zgłosić zawiadomienie o tym fakcie do płatnika składek i ZUS.

Jeżeli płatnik składek nie wyjaśni różnic i nie uwzględni korekty, to w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku o sprostowanie do płatnika ZUS zainicjuje postępowanie wyjaśniające oraz wyda decyzję w przedmiotowej sprawie.

UWAGA

Informacja dla osoby ubezpieczonej zgodna ze stanem faktycznym

Prawodawca w art. 12 ustawy o s.u.s. wyraźnie podkreśla, iż gdy osoba ubezpieczona nie zakwestionuje w żaden sposób w ciągu 3 miesięcy od dnia otrzymania informacji o ubezpieczeniu danych z niej wynikających (dotyczących imiennych raportów miesięcznych składanych przez płatnika składek), wówczas wydana pracownikowi informacja zostaje uznana za zgodna ze stanem rzeczywistym.

Istnieje również możliwość, że to nie pracownik a ZUS zakwestionuje dane o wysokości składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne wynikające z imiennych raportów miesięcznych. W takim przypadku, gdy ZUS zakwestionuje wydaną przez płatnika informację o osobie ubezpieczonej i dokona jej zmiany – przekaże zawiadomienie o dokonanych zmianach zarówno zainteresowanemu ubezpieczonemu, jak i płatnikowi składek.

Jeśli po dokonaniu zmian przez ZUS w ciągu 3 miesięcy od dnia otrzymania informacji o ubezpieczeniu przez pracownika, pracownik ten ani płatnik składek nie złożą do ZUS wniosku o zmianę decyzji, wówczas informacje wydane przez ZUS traktuje się jako obowiązujące. W przeciwnym razie, tj. w wypadku złożenia dotyczącego tej sprawy wniosku przez osobę ubezpieczoną lub płatnika składek do ZUS, organ ubezpieczeniowy dokona wszczęcia postępowania wyjaśniającego, a po jego zakończeniu wyda decyzję w przedmiotowej sprawie.

 

 

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00-16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 7:00-18:00