Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Poradnik rozliczenia Ulga dla młodych – praktyczne aspekty rozliczenia PIT

Ulga dla młodych – praktyczne aspekty rozliczenia PIT

▪ 13 maja 2020 r. ▪ Zaktualizowano: 13 maja 2020 r. ▪ Autor: Redakcja PITax.pl

Ulga dla młodych jest nową preferencją podatkową, którą rozliczamy w tym roku po raz pierwszy i która wciąż budzi wiele wątpliwości zarówno wśród podatników, jak i pracodawców.

Ulga dla młodych – praktyczne aspekty rozliczenia PIT

Zerowy PIT dla młodych” – jak niekiedy nazywana jest ulga dla młodych – otwiera możliwość zwolnienia z podatku dochodów podatników, którzy nie ukończyli 26 roku życia. Obowiązująca od 1 sierpnia 2019 roku ulga wciąż budzi pewne wątpliwości interpretacyjne. Dodatkową komplikację stanowi fakt, że ulga obowiązywała w roku 2019 zaledwie przez okres pięciu miesięcy, w wyniku czego inaczej należy rozliczyć dochody osiągnięte przed 1 sierpnia od tych, które uzyskano w dalszej części roku.

Czy ulga dla młodych zwalnia z konieczności złożenia deklaracji PIT?

W przypadku, gdy podatnik osiągnął w ubiegłym roku jedynie przychody zwolnione z podatku za sprawą ulgi dla młodych – nie ma obowiązku przygotowania rocznego rozliczenia PIT. Jednak, ponieważ ulga dotyczy tylko ostatnich pięciu miesięcy roku 2019, wiele osób, które z niej skorzystają, będzie musiało przygotować PIT w celu wykazania przychodów osiągniętych przed 1 sierpnia. W takiej sytuacji przychody objęte ulgą należy wpisać w części „Przychody zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148”.

Z powyższego wynika, że w przyszłym roku osoby korzystające z ulgi dla młodych w mniejszym stopniu będą zmuszone do przygotowania i złożenia zeznania podatkowego, niż ma to miejsce w tym roku. Wciąż jednak obowiązek ten będzie dotyczył podatników, którzy:

 • zanotowali przychody nieobjęte ulgą dla młodych;
 • chcą uzyskać zwrot nadpłaconego podatku;
 • są zmuszeni do doliczenia kwot wcześniej przeprowadzonych odliczeń, do których utracili prawo.

Umowy uprawniające do ulgi dla młodych

Zasadniczo ulga dla młodych może zostać zastosowana jedynie do przychodów uzyskiwanych ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych (stosunku służbowego, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy), a także z umów zlecenia. Szczegółowe wyjaśnienia resortu finansów wskazują, że do kategorii tej należy włączyć także – obok wynagrodzenia zasadniczego – dodatkowe świadczenia pieniężne i w naturze, a także ekwiwalenty (wynagrodzenie za nadgodziny, nagrody, dodatki, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop, świadczenia na rzecz pracownika – bezpłatne lub częściowo płatne).

Zerowy PIT nie przysługuje podatnikowi w przypadku przychodów uzyskiwanych na podstawie:

 • umowy o dzieło;
 • praw autorskich;
 • działalności gospodarczej;
 • ubezpieczenia społecznego;
 • zasiłków pieniężnych;
 • stypendiów;
 • praktyk absolwenckich i staży uczniowskich.

Nie uprawniają do zastosowania ulgi dla młodych przychody uzyskane w ramach umów zawartych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menadżerskich i innych umów o zbliżonym charakterze. Nie dają prawa do ulgi także przychody objęte podatkiem zryczałtowanym.

Ulga dla młodych obejmuje wynagrodzenie chorobowe, które wypłacane jest przez pracodawcę – uznaje się je za przychód ze stosunku pracy. Jednak zasiłek chorobowy wypłacany przez ZUS (po 33 dniach absencji) nie kwalifikuje się do odliczenia.

Data 26 urodzin i prawo do ulgi dla młodych

Zwolnienie podatkowe wynikające z ulgi dla młodych dotyczy przychodów uzyskanych do dnia 26 urodzin podatnika.  Przychody osiągnięte choćby jeden dzień później nie korzystają z ulgi – nie ma w tym wypadku znaczenia data zawarcia umowy lub faktycznego wykonania pracy.

Limit ulgi dla młodych

Zerowy PIT przysługuje jedynie do ściśle określonego rocznego limitu zarobków. Przychody, które przekroczą limit, zostaną objęte regularnym opodatkowaniem. Aktualnie limit ten wynosi 85 528 zł (za okres pięciu ostatnich miesięcy roku 2019 limit wynosi 35 636,67 zł). Istotne jest przy tym, że zarobki nieobjęte ulgą dla młodych nie mają wpływu na limit. Do limitu nie wlicza się również przychodów objętych zryczałtowanym podatkiem PIT oraz przychodów, wobec których zaniechano poboru podatku.

W przypadku wspólnego rozliczenia małżonków limit przysługuje każdemu z nich osobno – nie można go sumować lub przekazywać niewykorzystanej części.

Praca za granicą a ulga dla młodych

Ulga dla młodych dotyczy w równym stopniu przychodów osiąganych w Polsce, jak i zagranicznych – jednak nie wszystkie przychody osiągnięte za granicą wlicza się do limitu. Kwestia ta wiąże się z rodzaju umowy, na podstawie której Polska reguluje zasady podwójnego opodatkowania z danym krajem. Zagraniczne dochody zwolnione z opodatkowania w Polsce nie są wliczane do limitu ulgi.

Koszty uzyskania przychodów a ulga dla młodych

Ulga dla młodych ogranicza możliwości odliczenia kosztów uzyskania przychodów. Koszty te nie mogą przekroczyć wysokości przychodów, które podlegają opodatkowaniu.

Odliczenie składek a ulga dla młodych

Zasadniczo wypełniając roczną deklarację, mamy prawo do odliczenia od dochodu składek na ubezpieczenie społeczne, a od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne. W przypadku skorzystania z ulgi dla młodych nie ma możliwości przeprowadzenia tych odliczeń, ponieważ odliczeniom nie podlegają składki zapłacone od przychodów, które zostały zwolnione z podatku.

Jeśli podatnik utracił prawo do korzystania z ulgi dla młodych w ciągu roku, tj. ukończył 26 lat lub przekroczył limit przychodów – samodzielnie powinien obliczyć wysokość odliczenia składek, do którego ma prawo.

 

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00-16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 7:00-18:00