Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Sytuacje podatkowe Zasiłek dla bezrobotnych – komu przysługuje, w jakiej wysokości i czy powinien zostać rozliczony w PIT?

Zasiłek dla bezrobotnych – komu przysługuje, w jakiej wysokości i czy powinien zostać rozliczony w PIT?

▪ 9 marca 2020 r. ▪ Zaktualizowano: 16 listopada 2023 r. ▪ Autor: Dorota Łesak

Zasiłek dla bezrobotnych to świadczenie, wypłacane osobom bezrobotnym przez powiatowe urzędy pracy po dokonaniu formalnej rejestracji i spełnieniu odpowiednich warunków.

Zasiłek dla bezrobotnych – komu przysługuje, w jakiej wysokości i czy powinien zostać rozliczony w PIT?

Spis treści

 1. Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych
 2. Na jaki okres przyznawany jest zasiłek?
 3. Wysokość zasiłku dla bezrobotnych
 4. Czy zasiłek trzeba rozliczyć w PIT?

Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych

Prawo do zasiłku przysługuje osobom zarejestrowanym jako osoby bezrobotne w urzędzie pracy, jeśli urząd nie ma dla danej osoby oferty pracy, stażu, szkolenia lub innej formy aktywizacji zawodowej.

Aby otrzymać zasiłek, osoby bezrobotne powinny spełniać – w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień zarejestrowania i łącznie przez okres co najmniej 365 dni – spełniać co najmniej jeden z następujących warunków:

 • być zatrudnionym i osiągać wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy; w okresie tym nie uwzględnia się okresów urlopów bezpłatnych trwających łącznie dłużej niż 30 dni;
 • być zatrudnionym na podstawie umowy o pracę nakładczą i uzyskiwać wynagrodzenie w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia;
 • świadczyć usługi na podstawie umowy zlecenia lub innej podobnej umowy, gdy podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie było co najmniej minimalne wynagrodzenie;
 • opłacać składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, gdy podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie było co najmniej minimalne wynagrodzenie;
 • opłacać składkę na Fundusz Pracy w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej za granicą u pracodawcy zagranicznego w państwie nienależącym do Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Konfederacji Szwajcarskiej, w wysokości 9,75% przeciętnego wynagrodzenia za każdy miesiąc zatrudnienia;
 • być zatrudnionym, pełnić służbę lub wykonywać inną pracę zarobkową i osiągać dochód, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy.

Do 365 dni uprawniających do zasiłku zaliczane są m.in. okresy:

 • odbywania służby wojskowej;
 • urlopu wychowawczego;
 • pobieranie renty z tytułu niezdolności do pracy;
 • pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, rehabilitacyjnego zaraz po zaprzestaniu pracy – jeżeli podstawę wymiaru tych świadczeń stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę;
 • sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem przez osoby obowiązkowo podlegające ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym.

Na jaki okres przyznawany jest zasiłek?

Okres pobierania zasiłku wynosi:

1) 180 dni – dla mieszkańców powiatu, którego stopa bezrobocia w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku nie przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju;
2) 365 dni:

 • dla mieszkańców powiatu, którego stopa bezrobocia w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju;
 • dla osób powyżej 50 roku życia oraz posiadających co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku;
 • dla osób utrzymujących co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, gdy małżonek jest także osobą bezrobotną i utracił prawo do zasiłku;
 • dla osób samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat.

Okres pobierania zasiłku ulega skróceniu o okres zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych oraz o okres odbywania stażu, szkolenia lub przygotowania zawodowego dorosłych przypadający na okres, w którym przysługiwałby zasiłek.

Okres pobierania zasiłku ulega wydłużeniu o czas, przez który przysługiwałby kobiecie zasiłek macierzyński – w przypadku urodzenia dziecka w trakcie pobierania zasiłku lub miesiąc po zakończeniu jego pobierania.

Okresów pobierania zasiłku nie wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależy nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego.

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych

Wysokość zasiłku zależy od stażu pracy osoby bezrobotnej.

Osobom, które przepracowały łącznie:

 • do 5 lat – przysługuje zasiłek w wysokości 80% zasiłku podstawowego;
 • pomiędzy 5 a 20 lat – przysługuje 100% zasiłku podstawowego;
 • co najmniej 20 lat – przysługuje zasiłek w wysokości 120% zasiłku podstawowego.

Wypłata zasiłku następuje co miesiąc z góry w terminie ustalonym przez urząd pracy.

Wysokość zasiłków na dzień 01.01.2020

 Wymiar zasiłuku

Zasiłek podstawowy (100%)

Zasiłek podwyższony (120%)

Zasiłek obniżony (80%)

 w okresie pierwszych 90 dni

861,40 zł

1033, 70 zł

689, 20 zł

w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku

676,40 zł

811,70 zł

541, 20 zł

Czy zasiłek trzeba rozliczyć w PIT?

Osoby dostające zasiłek dla bezrobotnych muszą się z niego rozliczyć w rocznym rozliczeniu PIT. Dochód z zasiłku wykazuje się w PIT-37 lub w PIT-36 w wierszu „Inne źródła”.

Do rocznego PIT należy przepisać dane z PIT-11. Jest on przekazywany bezrobotnym z prawem do zasiłku przez urząd pracy do końca lutego.

Zasiłek należy wykazać w rocznym PIT, nawet jeśli kwota zasiłku nie przekroczyła kwoty wolnej od podatku.

Bezrobotny rozliczający PIT może odliczyć wszystkie przysługujące mu ulgi. Jeśli spełnia określone warunki, może również rozliczyć się wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Spec. ds. Rachunkowości i Finansów

Dorota Łesak

Absolwentka administracji publicznej na Uniwersytecie Wrocławskim. Uzyskała dwa tytuły zawodowe: administratywisty oraz technika ekonomisty, co przekłada się na doskonałe kwalifikacje w zakresie rozliczeń podatkowych. Specjalizuje się w rozliczeniach PIT. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00