Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Poradniki Czy stypendia sportowe są opodatkowane?

Czy stypendia sportowe są opodatkowane?

620x100 dziecinnie proste

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych kwalifikuje stypendia jako przychód podlegający opodatkowaniu. Jednak większość wypłacanych stypendiów jest zwolniona z podatku w całości lub w części. Stypendia sportowe podlegają tym samym regułom.

Czy stypendia sportowe są opodatkowane?

 

Kto przyznaje i wypłaca stypendia sportowe?

Stypendia sportowe przyznawane są na podstawie odrębnych przepisów (art. 31 ust. 3 ustawy o sporcie). Otrzymać mogą je osoby fizyczne zrzeszone w klubach sportowych lub osoby fizyczne niezrzeszone w klubie sportowym. Beneficjentami stypendiów sportowych są zarówno osoby pełnoletnie, jak i małoletnie. Wielu stypendystów to uczniowie i studenci.

Zgodnie z zapisami ustawy o sporcie szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień określają w drodze uchwały jednostki samorządu terytorialnego. Biorą one pod uwagę znaczenie danego sportu dla tej jednostki samorządu terytorialnego oraz wyniki sportowe.

Za organy stanowiące w jednostkach samorządu terytorialnego uznaje się:

 • radę gminy (radę miasta);
 • radę powiatu;
 • sejmik województwa.

Stypendia dla sportowców są finansowane ze środków budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Stypendium sportowe jako przychód z działalności wykonywanej osobiście

Większość stypendiów klasyfikowana jest w ustawie o PIT do tak zwanych przychodów z innych źródeł, jednak stypendia sportowe, zgodnie z art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zalicza się do przychodów z działalności wykonywanej osobiście.

W ustawie wymienia się jako przychody z działalności wykonywanej osobiście: przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych.

Stypendium sportowe, wypłacane osobie, która nie jest uczniem ani studentem, stanowi przychód z działalności wykonywanej osobiście i podlega opodatkowaniu w całości, nie jest zwolnione z podatku, nawet jeśli jego kwota jest bardzo niska.

Przychody z działalności wykonywanej osobiście podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych według skali określonej w art. 27 ust. 1 ustawy o PIT, czyli stawką 18%lub 32%.

Koszty uzyskania przychodu, stanowią w przypadku stypendiów sportowych i nagród 20%.

Beneficjent stypendium sportowego, który nie jest uczniem ani studentem, powinien otrzymać od płatnika świadczenia stypendialnego formularz PIT-11 w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym. Kwoty wypłaconych w minionym roku podatkowym stypendiów, kosztów i pobranych zaliczek na podatek dochodowy wykazane na tym formularzu należy przenieść do formularza PIT-37, do wiersza „działalność wykonywana osobiście”.

Stypendia sportowe wypłacane dla osób, które posiadają status ucznia lub studenta

Jak już wspomnieliśmy na początku, istnieją zwolnienia z podatku dochodowego. Wolne od podatku dochodowego są:

 • stypendia wypłacane uczniom oraz studentom, których przyznawanie oraz wysokość, regulowane są przez organy będące jednostkami samorządu terytorialnego, nie wyższe niż 3800 zł rocznie (zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 40b);
 • stypendia wypłacane uczniom oraz studentom, przyznawane przez organizacje pożytku publicznego oraz kluby sportowe, które nie prowadzą działalności gospodarczej, do wysokości 3800 zł rocznie (zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 40b);
 • wygrane w konkursach i grach sportowych, jeżeli wysokość jednorazowej wygranej nie przekracza 1000 zł (zgodnie z art. art. 21 ust. 1 pkt 68).

Z powołanych przepisów wynika, że zwolnienie z opodatkowania stypendiów (w tym stypendiów sportowych) może być zastosowane wtedy, gdy zostaną spełnione warunki:

 • stypendium otrzymają osoby posiadające status ucznia lub studenta;
 • wysokość i zasady udzielania świadczeń będą określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, bądź
 • będą przyznane przez organizacje, o których mowa we wskazanych przepisach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Od roku 2011 nie są wymagane oświadczenia stypendystów o nieuzyskiwaniu innych dochodów.

Należy pamiętać, że zwolnieniem z podatku dochodowego stypendiów sportowych jest limitowane kwotowo i w związku z tym stypendyści będą musieli zapłacić podatek wtedy, gdy roczna suma otrzymanych przez nich stypendiów będzie wyższa niż 3800 zł.

Rozliczenie stypendiów w rocznej deklaracji PIT

Instytucje wypłacające stypendia sportowe i nagrody w konkursach sportowych, pełnią funkcję płatnika. Ich obowiązkiem jest dostarczenie beneficjentom formularza PIT-11, w którym zawarte będą informacje o wysokości otrzymanych stypendiów/nagród, oraz wysokości odprowadzonych z tego tytułu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Na podstawie informacji zawartych w otrzymanych formularzach, podatnik ma obowiązek wypełnić swoje zeznanie roczne. Od bieżącego roku nie ma możliwości rozliczenia PIT za pośrednictwem płatnika.

O ile stypendia spełniają przesłanki do skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy, płatnicy sporządzają informacje roczne na formularzu PIT-8C.

Uczniowie i studenci korzystający ze zwolnień podatkowych otrzymują informację roczną na druku PIT-8C, gdzie dane o wypłaconych stypendiach, kwotach zwolnionych, kwotach do opodatkowania oraz pobranych zaliczkach umieszczone są w części E druku. Dane o dochodzie podlegającym opodatkowaniu przenoszą do formularza PIT-37, do rubryki “dochody z innych źródeł”.

Fiskus nie wymaga rozliczenia w rocznym zeznaniu podatkowym całej kwoty otrzymanego stypendium, a jedynie nadwyżki ponad 3 800 zł (art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy o PIT). W przypadku stypendiów objętych zwolnieniem podatkowym nie odlicza się 20% kosztów uzyskania przychodu.

Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są osobami pobierającymi stypendium sportowe – "stypendyści sportowi" –  podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu (Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych).

Natomiast w przypadku stypendiów sportowych przyznanych uczniom i studentom – nie należy odprowadzać od niego ani składek na ubezpieczenia społeczne, ani na ubezpieczenie zdrowotne.

Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby pobierające stypendium sportowe po ukończeniu 15. roku życia, jeśli nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Do 15 roku życia beneficjenta stypendia sportowe nie są objęte składkami na ubezpieczenie zdrowotne. Sportowcy niebędący uczniami czy studentami po ukończeniu 15 roku życia będą objęci obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, jeżeli nie są ubezpieczeni z innego tytułu. Jeśli jednak są uczniami (studentami), to są objęci ubezpieczeniem zdrowotnym z tego tytułu, wobec czego od stypendium sportowego nie trzeba odprowadzać składek na ubezpieczenie zdrowotne.

W jakim terminie i w jakiej formie składamy zeznania w 2018 roku

Zeznania podatkowe PIT-37, w których należy wykazać podlegające opodatkowaniu kwoty otrzymanych w roku podatkowym 2017 stypendiów sportowych, trzeba złożyć w terminie do 30 kwietnia 2018 roku. Można złożyć je osobiście w urzędzie skarbowym, wysłać pocztą (gdy składamy papierowe formularze), lub rozliczyć PIT online, gdy korzystamy z programu komputerowego i rozliczamy się z fiskusem przez Internet.

Aby rozliczyć PIT elektronicznie, możemy skorzystać z darmowego programu do rozliczania pit, który przeprowadzi nas przez wszystkie etapy rozliczenia oraz wysyłkę PIT przez Internet.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn - pt: 9:00 - 16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn - pt: 7:00 - 18:00