Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Aktualności Spłata kredytu zbywcy nieruchomości ze zwolnieniem w PIT

Spłata kredytu zbywcy nieruchomości ze zwolnieniem w PIT

▪ 12 kwietnia 2022 r. ▪ Zaktualizowano: 16 listopada 2023 r. ▪ Autor: Mateusz Musiał

Minister Finansów rozwiał wątpliwości wielu kredytobiorców. W interpretacji ogólnej wydanej na początku kwietnia doszło do uznania, iż wydatek na spłatę kredytu zaciągniętego na sfinansowanie wydatków związanych z nieruchomością będącą przedmiotem odpłatnego zbycia podlega zwolnieniu.

Spłata kredytu zbywcy nieruchomości ze zwolnieniem w PIT

Zwolnienie wydatków przeznaczonych na cele mieszkaniowe

Zwolnienie przedmiotowe stanowiące punkt analizy Ministra Finansów wynika z art. 21 ust. 25 w związku z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT). Zgodnie z ostatnim spośród wywołanych przepisów, wolnymi na gruncie ustawy o PIT są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości, lecz tylko w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości. Dotyczy to sytuacji jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia - następującego nie później niż w okresie trzech lat od końca roku podatkowego w którym nastąpiło odpłatne zbycie - przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe.

Charakter doprecyzowujący ma regulacja art. 21 ust. 25 ustawy o PIT, który określa zakres wydatków, których poniesienie można uznać jako poniesione w związku z własnymi celami mieszkaniowymi. W jego świetle są to wydatki poniesione na:

  1. nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
  2. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
  3. nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,
  4. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,
  5. rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego.

- położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.

Celem ogólnej interpretacji prawa podatkowego wydanej przez Ministra Finansów w dniu 1 kwietnia 2022 r. (nr DD2.8202.5.2020) było ustalenie rozstrzygnięcie wątpliwości czy wydatki poniesione na spłatę kredytu zaciągniętego na zbywaną nieruchomość mogą stanowić wydatki poniesione w związku z „własnym celem mieszkaniowym”. Takowa kwalifikacja przesądza bowiem o istnieniu zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT.

Stanowisko Ministra Finansów

W ocenie Ministra Finansów, na gruncie omawianego stanu faktycznego, który obowiązywał do dnia 31 grudnia 2021 r., należy ujednolicić stanowisko interpretacyjne poprzez uznanie, że wydatek podatnika poniesiony w związku ze spłatą kredytu (również konsolidacyjnego i refinansowego) oraz odsetek powstałych w związku z jego zaciągnięcie na sfinansowanie wydatków związanych z odpłatnie zbywaną nieruchomością stanowi wydatek, o którym mowa w art. 21 ust. 25 ustawy o PIT.

Specjalista ds. postępowań sądowo-administracyjnych 

mateusz.musial@pitax.pl

Mateusz Musiał

Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelariami doradztwa podatkowego oraz sprawując samodzielną obsługę prawną podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Specjalizuje się w postępowaniach podatkowych, egzekucyjnych przed administracją skarbową oraz sądowoadministracyjnych. Aktywnie uczestniczył w opracowywaniu strategii procesowych oraz analizie transakcji pod kątem występowania ryzyka podatkowego. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00 – 12:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 8:00 – 18:00