Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Aktualności Korekta PIT – o czym należy pamiętać korygując zeznanie roczne?

Korekta PIT – o czym należy pamiętać korygując zeznanie roczne?

▪ 8 maja 2023 r. ▪ Zaktualizowano: 13 maja 2024 r. ▪ Autor: Mateusz Musiał

Drugiego maja upłynął termin na składanie deklaracji podatkowych za miniony rok. W obliczu wielu wątpliwości interpretacyjnych wywołanych Polskim Ładem może się okazać, że konieczne będzie złożenie korekty zeznania. Przypominamy o czym należy pamiętać korygując PIT.

Korekta PIT – o czym należy pamiętać korygując zeznanie roczne?
PIT rozliczenie 2024/2025
 • Skorygowanie deklaracji nie ogranicza się do sprostowania poszczególnych błędów, lecz polega na wypełnieniu zeznania rocznego od początku
 • Organ podatkowy może wyręczyć podatnika w korekcie PIT w zakresie oczywistych, drobnych błędów rachunkowych
 • Możliwość skorygowania zeznania rocznego PIT upływa z chwilą przedawnienia zobowiązania podatkowego

Na czym polega korekta PIT?

Wbrew powszechnemu przekonaniu, korekta zeznania nie ogranicza się wyłącznie do poprawy błędu spostrzeżonego na złożonej deklaracji. W celu skutecznego skorygowania formularza PIT należy mieć na uwadze treść art. 81 § 2 Ordynacji podatkowej. W świetle przywołanego przepisu:

skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji.

Oznacza to, że nawet w sytuacji, gdy podatnik potrzebuje zaktualizować/poprawić pojedynczą informację na zakończonym rozliczeniu PIT, powinien tego dokonać sporządzając deklarację podatkową od nowa.

Korekta deklaracji wstępuje w miejsce korygowanego rozliczenia podatkowego.

Przykład:

Podatnik rozliczający się z jedynego źródła zarobkowania - dochodu osiągniętego na podstawie umowy o pracę – złożył deklarację podatkową PIT-37. Po wysyłce zeznania rocznego do urzędu skarbowego, podatnik zauważył, że przepisując dane z PIT-11 otrzymanego od pracodawcy, przeoczył poz. odnoszącą się do wartości kosztów uzyskania przychodu. Mimo że pozostałe informacje znajdujące się w złożonym PIT-37 (dochód, wartość uiszczonych zaliczek itp.) nie wpływają na podstawę opodatkowania czy wartość wykazanego podatku, to PIT-37 doręczony do urzędu skarbowego wymaga skorygowania. W takiej sytuacji, podatnik jest zobowiązany do złożenia korekty deklaracji, którą wypełni w analogiczny sposób, jak pierwszy PIT-37, z tym że dodatkowo będzie musiał podać wartość kosztów uzyskania przychodów.

Chcesz sprawdzić jakie ulgi i odliczenia możesz uzyskać za 2023 rok?

Sprawdź teraz!

Niezależnie od rodzaju korygowanego formularza PIT podatnik powinien zaznaczyć, że składana deklaracja stanowi aktualizację już złożonego zeznania rocznego. Pozycja odpowiedzialna za wskazanie, że mamy do czynienia z korektą zeznania różni się w zależności od nr urzędowego druku PIT:

 • PIT-28 (26) – poz. 6,
 • PIT-28S (26) – poz. 6,
 • PIT-36 (31) – poz. 10,
 • PIT-36S (31) – poz. 6,
 • PIT-36L (20) – poz. 6,
 • PIT-36LS (20) – poz. 6,
 • PIT-37 (30) – poz. 10,
 • PIT-38 (16) – poz. 6,
 • PIT-39 (12) – poz. 6.

Błędne oznaczenie celu składanej deklaracji PIT nie powinno automatycznie wywoływać negatywnego skutku dla podatnika. W razie podjęcia wątpliwości przez organ podatkowy, weryfikujący zeznanie roczne powinien zwrócić się o złożenie wyjaśnień w tym zakresie.

Wskazana informacja jest o tyle istotna w procesie rozliczania deklaracji, gdyż może okazać się, że urząd skarbowy nie otrzymał pierwszego zeznania rocznego z przyczyn niezależnych od podatnika np. z uwagi na zagubienie przesyłki przez kuriera (w przypadku wysyłki PIT w formie papierowej) czy przez błąd w przesyle pliku z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (jeśli nadanie deklaracji nastąpiło w formie elektronicznej).

Uzasadnienie korekty deklaracji

Do końca 2015 r. istniał obowiązek składania uzasadnienia do każdej korekty zeznania rocznego PIT. Od przeszło siedmiu lat podatnicy nie są już obowiązani do wyjaśniania przyczyn aktualizacji informacji w złożonym PIT. Brak ustawowego zobowiązania nie wyklucza jednak możliwości złożenia takowego uzasadnienia urzędowi skarbowemu.

Wyjaśnienie przyczyn korekty jest zalecanym działaniem, gdyż pozwala na uniknięcie wezwań urzędu skarbowego i skuteczne zakończenie procesu rozliczenia PIT.

Urząd skarbowy skoryguje PIT za podatnika

Nie każda pomyłka podatnika musi wiązać się z koniecznością złożenia korekty PIT. Po myśli art. 274 § 1 Ordynacji podatkowej organ podatkowy może wyręczyć podatnika w korygowaniu jego zeznania rocznego.

Z takim postępowaniem po stronie administracji możemy mieć do czynienia wyłącznie w sytuacji, gdy wypełniony formularz PIT zawiera błędy rachunkowe lub inne oczywiste omyłki. Należy jednak pamiętać, że dokonywanie korekty deklaracji przez urząd skarbowy musi być każdorazowo uzasadnione i nie może ingerować w merytoryczną poprawność zeznania rocznego.

Błędem rachunkowym, o którym mowa w art. 274 § 1 Ordynacji podatkowej jest wynik niepoprawnych wyliczeń matematycznych np. poprzez pomyłkę w sumowaniu bądź odejmowaniu od siebie poszczególnych pozycji deklaracji.

Dodatkowym warunkiem koniecznym do spełnienia przez organ podatkowy jest możliwość sprostowania nieścisłości deklaracji w wymiarze nieprzekraczającym łącznej kwoty 5 000 zł. Wskazana wartość odnosi się do sumarycznej kwoty zobowiązania podatkowego (nadpłaty podatku, straty itp.).

Przykład:

Podatnik złożył zeznanie PIT-28 za miniony rok, w którym wykazał stałą wartość należnych zaliczek ryczałtu uiszczanych w oparciu o przychód z tytułu najmu prywatnego. Ryczałtowiec błędnie zadeklarował kwotę opłaconej zaliczki na PIT za jeden miesiąc. Organ podatkowy dokonał weryfikacji sumarycznej wartości zaliczek uiszczonych przez podatnika i skorygował omyłkę, gdyż wartość zobowiązania za poprawiany okres rozliczeniowy nie wykraczała ponad kwotę 5 000 zł.

Wszelkie zaniechania bądź działania organu podatkowego podjęte w toku korekty deklaracji PIT dokonywanej przez organ podatkowy nie mogą obciążać negatywnymi konsekwencjami podatnika.

Korekta PIT a obniżona wartość odsetek od zaległości podatkowej

W sytuacji, gdy podatnik złoży korektę zeznania rocznego, niezwłocznie uiszczając wynikającą z niego zaległość podatkową może liczyć na ulgowe potraktowanie przez urząd skarbowy. Spostrzeżenia bowiem wymaga, że różnica w zobowiązaniu podatkowym (wynikająca z porównania pierwotnie złożonej deklaracji podatkowej z korektą zeznania) stanowi zaległość podatkową, która podlega oprocentowaniu.

Dynamika wzrostu stóp procentowych spowodowała, że wartość odsetek podatkowych uległa drastycznemu podwyższeniu. Warto zatem przejąć inicjatywę nie oczekując na decyzję organu podatkowego. Dokonując indywidualnego skorygowania zeznania rocznego PIT jesteśmy zobowiązani do zapłaty obniżonej wartości odsetek podatkowych – w wymiarze 50%.

By móc skorzystać z powyższego rozwiązania należy zadbać o spełnienie dwóch warunków:

 1. złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji;
 2. zapłaty zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.

Czas na sporządzenie korekty PIT

Co do zasady uprawnienie do skorygowania zeznania rocznego PIT przysługuje podatnikowi do momentu wygaśnięcia zobowiązania podatkowego poprzez jego przedawnienie – czyli okres pięciu lat licząc od końca roku podatkowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Bez znaczenia pozostaje fakt czy korekta deklaracji wywołuje pozytywne dla podatnika skutki.

Przykład:

Po doręczeniu rozliczenia PIT za 2023 r. do urzędu skarbowego podatnik spostrzegł, że nie uwzględnił przysługującej mu ulgi dla rodzin wielodzietnych. Na skorygowanie deklaracji podatkowej ma czas do końca 2029 r. bowiem terminem płatności podatku dochodowego od osób fizycznych za 2023 r. był 30 kwietnia 2024 r.

Rekomendacje PITax.pl Łatwe podatki

Warunki sporządzenia korekty zeznania rocznego PIT będą różnić się w zależności od okoliczności wywołujacych potrzebę skorygowania deklaracji. Należy jednak pamiętać, że celem uniknięcia odpowiedzialności karnoskarbowej bezpieczniejszą postawą jest złozenie deklaracji w ustawowym terminie i jej niezwłoczne skorygowanie, niż odraczanie momentu spełnienia obowiązku rozliczenia.

Specjalista ds. postępowań sądowo-administracyjnych 

mateusz.musial@pitax.pl

Mateusz Musiał

Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelariami doradztwa podatkowego oraz sprawując samodzielną obsługę prawną podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Specjalizuje się w postępowaniach podatkowych, egzekucyjnych przed administracją skarbową oraz sądowoadministracyjnych. Aktywnie uczestniczył w opracowywaniu strategii procesowych oraz analizie transakcji pod kątem występowania ryzyka podatkowego. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00