Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Poradniki Jak wypełnić PIT-38

Jak wypełnić PIT-38

620x100 dziecinnie proste

PIT-38 jest przeznaczony dla osób, które uzyskały przychód z papierów wartościowych, kapitałów pieniężnych, czyli mówiąc w skrócie z giełdy. PIT-39 mamy obowiązek złożyć w urzędzie skarbowym do 30 kwietnia

Jak wypełnić PIT-38

PIT-38 przeznaczony jest do rozliczenia dochodów z:

 • odpłatnego zbycia papierów wartościowych,
 • odpłatnego zbycia pożyczonych papierów wartościowych,
 • odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych (np. opcje na akcje) oraz realizacji praw z nich wynikających,
 • odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną,
 • objęcia udziałów w spółkach mających osobowość prawną.

W PIT-38 wykazujemy dochody z giełdy, czy z kapitałów pieniężnych. Wypełniając PIT-38 opieramy się na danych z PIT-8C - wpisanych w sekcji F oraz G.

Ulgi, jakie możemy rozliczyć w PIT-38, to ulga "zagraniczna" - gdy dochody z giełdy uzyskiwaliśmy poza granicami RP, a także straty z lat ubiegłych - gdy w poprzednich latach ponieśliśmy stratę na giełdzie.

W sekcji C w wierszu 1 pt. “przychody wykazane w części F informacji PIT-8C” wykazujemy przychody oraz koszty uzyskania przychodu na podstawie otrzymanych PIT-8C, natomiast w w wierszu zatytułowanym “Inne przychody” wykazujemy przychody z kapitałów pieniężnych, co do których nie dostaliśmy PIT-8C, w tym dochody zagraniczne z kapitałów pieniężnych lub te wykazane w części G PIT-8C.

W części G PIT-8C (p.49) są wykazane przychody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, co do których osoba wystawiająca PIT- 8C nie była w stanie określić, czy dochody te podlegają opodatkowaniu, czy nie - na podstawie art.19 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956, z późn. zm.)

Art. 19 powyższej ustawy wskazuje, które przychody są zwolnione z opodatkowania, a zatem nie trzeba ich wykazywać w PIT. Do przychodów tych zaliczamy przychody:

 • z odpłatnego zbycia nabytych przed dniem 1 stycznia 2003 r. obligacji Skarbu Państwa wyemitowanych po dniu 1 stycznia 1989 r. oraz obligacji wyemitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego po dniu 1 stycznia 1997 r.,
 • z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, o których mowa w art. 52 pkt 1 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2004 r., pod warunkiem że papiery te zostały nabyte przed dniem 1 stycznia 2004 r. Papiery o których mowa w art.52 to papiery wartościowe, które są dopuszczone do publicznego obrotu, nabyte na podstawie publicznej oferty lub na Giełdzie Papierów Wartościowych albo w regulowanym pozagiełdowym wtórnym obrocie publicznym, albo na podstawie zezwolenia udzielonego w trybie art. 92 lub 93 ustawy z 21 sierpnia 1997 r - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi.
 • z realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, nabytych przed dniem 1 stycznia 2004 r., o których mowa w art. 3 ust. 3 (prawa pochodne, kontrakty terminowe i opcje, itp) ustawy z dnia 21 sierpnia1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447 i Nr 240, poz. 2055 oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 84, poz. 774, Nr 124, poz. 1151 i Nr 170, poz. 1651.

Jeśli w części G otrzymanego PIT-8C są wykazane tylko powyższe przychody, wtedy nie wykazujemy ich w rocznym rozliczeniu PIT-38.

Koszty uzyskania przychodów w sekcji C w wierszu 1 w PIT-38

Informacje o przychodach z papierów wartościowych w większości przypadków dostajemy na PIT-8C. W druku tym, są również zawarte informacje o kosztach uzyskania przychodów. Zazwyczaj dane te przepisujemy do PIT-38, jednak może się zdarzyć, że przysługują nam wyższe koszty uzyskania przychodów niż te wykazane w PIT-8C, gdyż  biuro maklerskie wykazuje w informacji PIT-8C tylko te koszty, które są mu znane. Jeżeli podatnik poniósł również inne wydatki związane ze zbywanymi papierami wartościowymi, to w zeznaniu rocznym również może uwzględnić te wydatki. Wszystkie wydatki muszą być udokumentowane. Dokumentów tych nie dołączamy do PIT, musimy je jednak przechowywać przez 5 lat, licząc od końca roku, w którym rozliczyliśmy dany PIT-38.

Koszty uzyskania przychodu stanowią wydatki na nabycie odpłatnie zbywanego papieru wartościowego (cena jednostkowa x ilość papierów wartościowych) oraz wydatki poniesione przez podatnika w roku podatkowym związane np. z obsługą rachunku przez biuro maklerskie (prowizje zapłacone przy kupnie i sprzedaży papierów wartościowych, związane z prowadzeniem lub założeniem rachunku, transferu, zdeponowania papierów, itp.). Kosztami są również wydatki związane z nabyciem lub objęciem papierów wartościowych bez pośrednictwa biura maklerskiego, udziałów lub ogółu praw i obowiązków w S.K.A. (np. opłaty notarialne), a także zapłacone odsetki i prowizje od kredytów, za które nabyto papiery wartościowe, udziały lub ogół praw i obowiązków w S.K.A.

Kosztami uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, udziałów w spółkach z o.o. lub ogółu praw i obowiązków w S.K.A. są zapłacone odsetki i prowizje od kredytu, za który nabyte zostały te papiery, udziały lub ogół praw i obowiązków w S.K.A. przypadające proporcjonalnie na tę część kredytu, która faktycznie została wydatkowana na zakup papierów wartościowych, udziałów lub ogółu praw i obowiązków w S.K.A.

W przypadku nabycia przez podatnika papierów wartościowych w drodze spadku lub darowizny cena nabycia wynosi 0 zł, natomiast wolny od podatku jest dochód uzyskany ze zbycia akcji (udziałów) otrzymanych w drodze spadku albo darowizny w części odpowiadającej kwocie zapłaconego podatku od spadków i darowizn.

W poluStraty z lat ubiegłych” w PIT-38 wykazujemy straty z giełdy z 5 poprzednich lat. Odliczenie dotyczy wyłącznie strat poniesionych z przychodów giełdowych. O wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, można obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych.

 

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn - pt: 9:00 - 16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn - pt: 7:00 - 18:00