Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Poradnik rozliczenia Rola sprzedawcy w systemie TAX FREE (zwrot VAT podróżnym)

Rola sprzedawcy w systemie TAX FREE (zwrot VAT podróżnym)

▪ 11 marca 2015 r. ▪ Zaktualizowano: 25 września 2019 r. ▪ Autor: Redakcja PITax.pl

Aby zapewnić sprawne funkcjonowanie systemu zwrotu VAT podróżnym musi być spełnionych wiele warunków zarówno przez "podróżnych", czyli osoby fizyczne ubiegające się o zwrot, jak i podmioty, które są uprawnione do dokonywania zwrotu, czyli "sprzedawców " lub   przez podmioty, których przedmiotem działalności jest zwrot podatku. Określają je  przepisach ustawy o VAT.

Rola sprzedawcy w systemie TAX FREE (zwrot VAT podróżnym)

Jakie warunki muszą spełniać sprzedawcy, aby oferować towary w systemie TAX FREE ?

Nie każdy nabyty towar na terytorium kraju uprawnia podróżnego do ubiegania się o zwrot VAT zapłaconego przy jego nabyciu. Aby zwrot był możliwy, sprzedawcą musi być podmiot spełniający łącznie pewne warunki:

Warunki, jakie musi spełnić sprzedawca, aby mógł dokonywać zwrotu VAT, określone są w art. 127 ust. 1 do 7 ustawy o VAT.

Zgodnie z nimi, aby dokonywać zwrotu podatku podróżnym należy być sprzedawcą, który:

 • jest zarejestrowany jako podatnik VAT (z wyjątkiem podatników zwolnionych z uwagi na nieprzekroczenie rocznej wartości sprzedaży 150.000 zł)

 • prowadzi ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących

 • jeżeli nie dokonuje samodzielnie zwrotu, musi mieć umowę z podmiotem, który będzie tego zwrotu dokonywał- musi zawrzeć umowę przynajmniej z jednym z podmiotów uprawnionych do dokonywania tego rodzaju zwrotów lub sam musi być podmiotem uprawnionym do jego dokonywania.

Samo wypełnienie powyższych warunków stanowi dopiero początek formalności, tj. musi on pisemnie poinformować naczelnika urzędu  skarbowego, że będzie takim sprzedawcą oraz o miejscu, gdzie podróżny dokonujący u niego zakupu  towarów może odebrać podatek, oraz z kim ma zawarte umowy o zwrot podatku, i obowiązkowo przedłożyć kopie tych umów.

Dodatkowo sprzedawcy ci muszą zapewnić podróżnym pisemną informację o zasadach zwrotu podatku w czterech językach: polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim oraz oznaczyć punkty sprzedaży znakiem informującym podróżnych o możliwości zakupu w tych punktach towarów, od których przysługuje zwrot podatku.

Pamiętać jednocześnie należy, iż sprzedawcy mogą dokonywać zwrotu pod warunkiem, że ich obroty za poprzedni rok podatkowy wyniosły powyżej 400.000 zł oraz że dokonują zwrotu podatku wyłącznie w odniesieniu do towarów nabytych przez podróżnego u nich samych, tj. sprzedawcy nie mogą dokonywać zwrotu VAT od towarów, które zostały zakupione u innego sprzedawcy.

Jakie są podmioty uprawnione i sposoby zwrotu kwot VAT?

Sprzedawca który dokonuje dostawy dla podróżnych spoza UE, może sam zwracać im VAT lub dokonywać tego za pośrednictwem innego podmiotu.

Od 1 kwietnia 2011 r.  zwrotu podatku dokonywać można nie tylko w formie gotówkowej, ale również i w formie polecenia przelewu,czeku rozrachunkowego lub karty płatniczej.  Zwrot podatku dla podróżnego może być dokonany po potrąceniu przez zwracającego (zarówno przez sprzedawcę  jak i podmiot prowadzący punkt zwrotu VAT) prowizji od zwracanej kwoty.

Warunki, jakie muszą spełniać  podmioty, których przedmiotem działalności stanowi właśnie zwrot VAT.określone są w art. 127 ust. 8-12 ustawy o VAT.

Podmioty te mogą dokonywać zwrotu podatku po spełnieniu szeregu wymogów formalnych:

 • są co najmniej od 12 miesięcy, przed złożeniem wniosku do ministra finansów o wydanie zaświadczenia, zarejestrowane jako podatnicy VAT

 • zawiadomiły na piśmie naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze rozpoczęcia działalności w zakresie zwrotu podatku podróżnym

 • nie mają zaległości w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz zaległości z tytułu składek ZUS od co najmniej 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia

 • zawarły umowy ze sprzedawcami w sprawie zwrotu podatku

 • złożyły w urzędzie skarbowym kaucję gwarancyjną w wysokości 5 mln zł. w gotówce, gwarancji bankowej lub co najmniej trzyletnich obligacjach Skarbu Państwa.

 • uzyskały od ministra finansów zaświadczenie o spełnianiu wyżej wymienionych warunków. Warto zaznaczyć, że zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o VAT zaświadczenie wydane przez ministra finansów ważne jest przez okres nie dłuższy niż 1 rok.

Podmiotami tymi mogą być wyłącznie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne. Ważne, że członkami władz tych spółek nie mogą być osoby karane za przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

Z zasady portal podatnika zawiera informacje o podatkach, w tym o podatku VAT. Możemy znaleŹć informacje nt.zwrotu podatku z zagranicy, czy należy rozliczać PIT? czy ujmować zwrot w rozliczeniu rocznym pit,  Ile się czeka na zwrot podatku?,

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00-16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 7:00-18:00