Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Rozliczanie PIT Jak rozliczyć pit w imieniu niepełnoletniego dziecka

Jak rozliczyć pit w imieniu niepełnoletniego dziecka

620x100 dziecinnie proste

Co do zasady osoby wychowujące małoletnie dzieci zarówno własne, jak i przysposobione, mają obowiązek dochody tych dzieci doliczyć do własnych dochodów w rozliczeniu rocznym pit, jeżeli przysługuje im prawo pobierania pożytków ze źródeł przychodów dzieci. Tak stanowi art. 7 ust. 1 ustawy o PIT. Niektóre dochody niepełnoletniego dziecka należy jednak rozliczyć w odrębnym zeznaniu pit.

Jak rozliczyć pit w imieniu niepełnoletniego dziecka

Definicja niepełnoletniego dziecka

Podejmując decyzję, jak rozliczyć pit dziecka niepełnoletniego, warto znać definicję niepełnoletności.

Niepełnoletnie dziecko - to takie, które nie uzyskało pełnoletniości, czyli nie ukończyło 18 lat. Za pełnoletnią uważa się osobę fizyczną, która ma 18 lat. Małoletni może uzyskać pełnoletność przez zawarcie związku małżeńskiego. Nie traci się uzyskanego statusu pełnoletności w przypadku unieważnienia małżeństwa. Za niepełnoletniego nie można zatem uznać mężczyzny i kobiety, którzy wstąpili w związek małżeński i uzyskali tym samym pełnoletniość. mimo ze mężczyzna nie ma ukończonych 18 lat, a kobiety a 16 lat.

Rozliczenie pit rodzica z dochodami dziecka

Do dochodu w zeznaniu rocznym pit rodziców dolicza się co do zasady następujące dochody dzieci małoletnich podlegające opodatkowaniu na terytorium RP (w tym dochody uzyskane ze źródeł położonych za granicą):

 • renty (poza alimentami i rentą rodzinną),
 • dochód z praw majątkowych (np. zaległe wynagrodzenie zmarłego rodzica, wypłacone przez jego zakład pracy),
 • z kapitałów pieniężnych,
 • z najmu, jeżeli rodzicom przysługuje prawo do pobierania pożytków z tego tytułu,
 • z  innych źródeł.

Jeżeli rodzice dziecka małoletniego rozliczają się oddzielnie, to w takim przypadku dochody uzyskane przez dzieci doliczane są do rozliczenia pit każdego z małżonków po połowie. Nie dotyczy to sytuacji, gdy rodzice pozostają w separacji orzeczonej przez sąd - w takim przypadku dochody małoletniego dziecka dolicza się do dochodów rodzica, któremu powierzono wychowanie dziecka.

Rodzice składają zeznanie podatkowe na formularzu PIT-36 wraz z załącznikiem PIT/M. Nawet w przypadku, gdy rodzice uzyskują dochody tylko ze stosunku pracy, wykazując dochody małoletnich dzieci nie składają PIT-37, lecz składają zawsze deklarację PIT-36. Jeśli rozliczają swój PIT-28 z działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, to oprócz swojego zeznania PIT-28, muszą złożyć formularz PIT-36 wraz z załącznikiem PIT/M, w którym wykażą dochody dzieci.

Dochody dziecka niepełnoletniego  z kapitałów pieniężnych rodzice wykazują na druku PIT-38 na siebie. W takim przypadku nie wypełnia się załącznika PIT/M. Podobnie dochody dziecka uzyskane z najmu, dzierżawy opodatkowane ryczałtem - rodzice wykazują na siebie w deklaracji PIT-28, bez załącznika PIT/M.

Jak rozliczyć pit z dochodów dziecka niedoliczanych do dochodów rodziców

Jednakże nie wszystkie rodzaje dochodów dziecka rodzice mogą rozliczyć w swoim pit rocznym. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o PIT do swoich dochodów rodzice nie mogą doliczyć dochodów:

 • z pracy dzieci  wykonywanej na podstawie:

  • - umowy o pracę,

  • - umów zlecenia i umów o dzieło,

  • - praktyk uczniowskich

 • z niektórych stypendiów

 • z przedmiotów oddanych dzieciom do swobodnego użytku, jak zabawki, książki, drobny sprzęt sportowy, itd. Do swobodnego użytku dziecka nie są z reguły oddawane takie ruchomości jak: garderoba, rower, motorower, magnetofon, radio. (Przepis art. 22 kodeksu cywilnego obejmuje wyłącznie przedmioty oddane do swobodnego użytku przez przedstawiciela ustawowego, czyli przez rodziców sprawujących władzę rodzicielską lub opiekuna)
 • dochodu ze sprzedaży nieruchomości osoby małoletniej ( dochód ten nie jest przekazywany rodzicom).

W przypadku sprzedaży nieruchomości przez osobę niepełnoletnią sąd opiekuńczy  musi wyrazić zgodę na sprzedaż nieruchomości. Sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność lub współwłasność małoletniego jest czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu jego majątkiem, do którego z mocy prawa upoważnieni są rodzice. Środki, co do zasady, złożone są w depozycie sądowym aż do momentu osiągnięcia przez małoletniego pełnoletniości. Sąd każdorazowo musi wydać zgodę w przypadku wcześniejszego wydatkowania zdeponowanych środków, także gdy celem wydatku jest zwolnienie z opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości.

Jeżeli więc niepełnoletnie dziecko osiąga dochody, które nie mogą być doliczane do dochodów rodziców, należy złożyć odrębne zeznanie na imię i nazwisko dziecka. Zeznanie takie nie jest wypełniane przez dziecko, lecz w imieniu dziecka przez rodziców. Na formularzu pit wpisywane są dane dziecka, ale podpis pod tym zeznaniem składają rodzice..

Jak rozliczyć pit w przypadku dzieci poddanych opiece prawnej

Rodzice biologiczni i przysposabiający mają obowiązek doliczenia do swoich własnych dochodów dochody małoletnich dzieci własnych i przysposobionych.

Natomiast takiego obowiązku nie mają:

 

 • opiekunowie prawni, np. wujostwo, stryjostwo, dziadkowie lub inni krewni, którzy wyrokiem sądu zostali zobowiązani do wychowywania dzieci w przypadku np. śmierci ich rodziców,
 • rodziny zastępcze, gdyż w świetle prawa dziecko poddane pieczy lub opiece prawnej w ramach rodziny zastępczej nie jest dzieckiem własnym ani przysposobionym opiekuna.

W takich przypadkach dochody uzyskane przez dziecko winny być rozliczone w odrębnym zeznaniu pit  złożonym w jego imieniu.

W roku kalendarzowym, w którym dziecko osiąga pełnoletność należy dokonać odpowiedniego podziału dochodów. Za okres, w którym dziecko nie było jeszcze pełnoletnie pity rozliczają rodzice, natomiast po osiągnięciu pełnoletności dziecko rozlicza pity samodzielnie.


Przy rozliczeniu pit pomoże nam program pit. Aktualnie można korzystać z programu pit 2018.  Rozliczenie pit [rok-seoznu] online będzie dostępne po zakończeniu roku podatkowego. Bliższe informacje znajdują się na portalach podatkowych.

Pomoc techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn - pt: 9:00 - 16:00

Krajowa Informacja Podatkowa

 • (22) 330 0 330
 • pn - pt: 7:00 - 18:00