Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Warto wiedzieć o podatkach PIT przez internet Mechanizm wspólnego rozliczenia z małżonkiem lub dzieckiem

Mechanizm wspólnego rozliczenia z małżonkiem lub dzieckiem

620x100 dziecinnie proste

Małżonkowie co do zasady podlegają odrębnemu opodatkowaniu od osiąganych przez nich dochodów. Małżeństwa spełniające określone kryteria mogą być opodatkowane łącznie od sumy swoich dochodów. Ta forma rozliczenia może przynieść wymierne korzyści finansowe. Jest to tym bardziej korzystne im większa jest dysproporcja w dochodach małżonków. 

Mechanizm wspólnego rozliczenia z małżonkiem lub dzieckiem

Prawo do wspólnego rozliczenia przysługuje jedynie osobom korzystającym z opodatkowania na zasadach ogólnych (PIT-36 lub PIT-37).Wspólne rozliczenie się polega na złożeniu tylko jednego formularza PIT, w którym zawarte są dane osobowe oraz informacje o przychodach, kosztach, odliczeniach, dochodach obojga małżonków, a także wysokość należnego podatku. W deklaracji zawarta jest informacja o wspólnym rozliczeniu. Wystarczy zaznaczyć odpowiedni kwadrat i złożyć podpis. Nie trzeba w tym celu składać osobnych dokumentów. Nie jest też wymagany podpis drugiego współmałżonka. Wraz ze złożeniem przez jednego małżonka wniosku do urzędu staje się on pełnomocnikiem drugiego.

W wyniku wniosku wyrażonego we wspólnym zeznaniu rocznym pit 37 lub pit 36 , małżonkowie podlegają opodatkowaniu łącznie od sumy swoich dochodów, po uprzednim dokonaniu odliczeń od dochodu. Odliczenia te są dokonywane odrębnie dla każdego ze współmałżonków. Podatek określany jest na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków.

Wyliczanie wysokości podatku dochodowego w preferencyjnej  formie wspólnego rozliczenia małżonków  nie jest  skomplikowane. - najpierw sumuje się dochody małżonków, następnie dzieli przez dwa, od uzyskanej kwoty połowy łącznych dochodów oblicza się podatek według skali podatkowej, a kwotę podatku  należy pomnożyć przez dwa.

Przykład 1: Pani Bożena uzyskała w roku podatkowym dochód w wysokości 30000,00 zł, a jej mąż 50000,00 zł. Podatek od dochodów pani Bożeny wynosi 4843,98 zl (30000 x 185 - 556,02), a od dochodów jej męża 8443,98 zł (50000 x 18% - 556,02).  W sumie muszą odprowadzić 13287,96 zł podatku. W przypadku składania  wspólnego zeznania kwota podatku nie zmieni się. Podatek obliczony według mechanizmu:

suma dochodów małżonków 30000 +50000 =80000

podzielona przez dwa 80000 :2 = 40000

obliczony podatek od połowy dochodów 6643,98 (40000 x 18% - 556,02)

pomnożony przez dwa podatek 6643,98 x 2 = 13287,96.zł

Skorzystanie z formy wspólnego rozliczenia pit przez panią Bożenę i jej męża nie przyniesie im korzyści w postaci mniejszej kwoty podatku, ponieważ oboje osiągają dochody, które nie przekraczają pierwszego progu skali podatkowej (85 528 zł) i są opodatkowane stawką 18%.

Gdyby pani Bożena nie miała żadnych dochodów, to ze wspólnego rozliczenia podatek byłby mniejszy o 556,02 zł.

podatek od 80000 zl w rozliczeniu indywidualnym męża = 13843,98 zł (80000 x 18% - 556,02)

podatek ze wspólnego rozliczenia kwoty 80000 zł (jak wyżej) 13287,96 zł

różnica 13843,98 - 13287,96 = 556,02

Jeżeli łączna kwota dochodów małżonków nie przekracza pierwszego progu 85.528 zł, to wspólne opodatkowanie będzie dla nich neutralne.W przypadku gdy  jedno z nich nie zarabia wcale lub osiągnęło dochód poniżej 3091 zł, zmniejszenie podatku będzie wynosiło maksymalnie 556,02 zł. Wynika to z pełnego wykorzystania kwoty wolnej od podatku dla każdego z nich, która pozostałaby nie wykorzystana przez niewiele lub wcale niezarabiającego małżonka.

Jednak w wielu sytuacjach wspólnego rozliczenia obniżenie podatku może być znaczące.
Najbardziej na wspólnym rozliczeniu zyskają te małżeństwa, gdzie wysokość dochodów małżonków bardzo się różni, a jedno ma dochody powyżej pierwszego progu podatkowego.

Przykład 2: Dochód pana Sebastiana wyniósł 100000 za rok podatkowy. Jego żona zajmuje się domem i nie uzyskała żadnych dochodów. Rozliczając się indywidualnie pan Sebastian zapłaci podatek 18470,06 zł, natomiast przy wspólnym rozliczeniu z zoną podatek wyniesie 16887,96. (oszczędność 1582,10 zł). W przypadku indywidualnego opodatkowania pan Sebastian od dochodów do 85528 zł będzie miał liczony podatek w wysokości 18%, ale od części dochodów przekraczających kwotę pierwszego progu (14472zł) podatek będzie wynosił 32% (100000 - 85528=14472zł). Przy skorzystaniu ze wspólnego opodatkowania nie będzie zastosowana stawka 32 % dla tej części dochodów, a poza tym dwukrotnie będzie zastosowane odliczenie 556,02 zł.

Przykład 3: Pan Marek uzyskał roczny dochód w kwocie 171056 zł. Gdy będzie rozliczał się sam zapłaci 42207,98 zł podatku. Przy wspólnym rozliczeniu z niepracującą żoną podatek wyniesie 29678, 04 zł. Różnica jak widać jest tu znacząca, wynosi bowiem aż 12 529,94 zł.

Pan Marek rozliczając się indywidualnie przekroczyłby drugi próg podatkowy i od części dochodów stawka podatku wynosiłaby 32 %, natomiast żona nie zapłaciłaby żadnego podatku.

Przy wspólnym rozliczeniu dochody do kwoty 171056 zł (2 x 85528 zł) mieszczą się w pierwszym progu podatkowym i są opodatkowane stawką 18%. Dochody powyżej tej kwoty będą opodatkowane stawka 32%. Poza tym dwukrotnie (dla męża i żony) odliczona jest kwota 556,02 zł.

Złożenie zeznań wspólnych może być mniej korzystne niż indywidualnych w przypadku osób, które uzyskiwały dochody za granicą. Dlatego warto zawsze przeliczyć, które rozwiązanie będzie bardziej opłacalne.

Wszystkie powyższe przykłady można zastosować do rozliczenia pit 2018 w sytuacji wspólnego opodatkowania osób samotnie wychowujących dzieci. Mechanizm wspólnego rozliczeniu osób samotnie wychowujących dzieci jest taki sam jak w przypadku wspólnego rozliczenia małżonków. Osoby te zapłacą mniej podatku, rozliczając dochody wspólnie z dzieckiem zarówno wtedy, gdy dziecko nie osiąga żadnych dochodów, jak i w przypadku uzyskiwania niewielkich przychodów.

Do wspólnego zeznania małżonków lub osób samotnie wychowujących dzieci należy dołączyć załączniki, w których wykazane są  ulgi i odliczenia przysługujące podatnikom w danym roku podatkowym. Załączniki do deklaracji, w większości przypadków, małżonkowie powinni wypełniać oddzielnie. Małżonkowie rozliczający się indywidualnie oraz małżonkowie opodatkowujący swoje dochody łącznie, jeżeli dokonują odliczeń z tytułu wydatków mieszkaniowych, składają jeden załącznik PIT/D, podając w nim dane identyfikacyjne obojga małżonków. Zasada ta nie dotyczy małżonków, w stosunku do których sąd orzekł separację. Załącznik ten należy dołączyć do zeznania składanego przez jednego z małżonków (PIT-28, PIT-36, PIT-37), bądź do wspólnego zeznania małżonków (PIT-36 albo PIT-37).

Pity 2018 (także pity 2018online) ze wspólnym rozliczeniem z małżonkiem lub dzieckiem należy złożyć w ustawowym terminie dla pit 36 i pit 37. Jeśli złożymy zeznania indywidualnie, a później zdecydujemy o wspólnym rozliczeniu, mamy możliwość zmiany formy rozliczenia podatku przez złożenie korekty, ale tylko do końca kwietnia. To samo dotyczy sytuacji odwrotnej, czyli zmiany wspólnego rozliczenia na odrębne zeznania. Korekta składana po terminie przewidzianym dla rozliczenia rocznego nie może wpływać na formę rozliczenia - czyli na to, czy rozliczamy się razem czy osobno. Oznacza to, że nie można dobrowolnie zmieniać formy rozliczenia rocznego ze wspólnej na indywidualną albo z indywidualnej na wspólną. Wszystkie uprawnienia do wspólnego opodatkowania tracą ważność po 30 kwietnia. Po tej dacie co najwyżej można korygować błędy i pomyłki w formularzach.

Wspólne zeznanie z małżonkiem lub z dzieckiem może być złożone w formie dokumentu pisemnego lub przez internet, online przez program pit 2018 . Programy pit pomagają rozliczyć pit bez błędów, gdyż korygują obliczenia na każdym etapie rozliczenia.

Przez internet możliwe jest  także rozliczenie się łącznie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci korzystając z usługi wstępnie wypełnionego za podatnika zeznania podatkowego (PIT-PFR). Ze wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego skorzystać można zarówno poprzez system e-podatki.gov.pl, jak i za pomocą programów do rozliczeń rocznych, posiadających aplikację kompatybilną z systemem Ministerstwa Finansów.

Właściwym urzędem skarbowym, do którego należy złożyć zeznanie jest urząd właściwy dla jednego z małżonków. Nie zawsze bowiem małżonkowie mają to samo miejsce zamieszkania i nie zawsze podlegają temu samemu urzędowi skarbowemu.

 

Pomoc techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

Krajowa Informacja Podatkowa

  • (22) 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00