1% podatku na rzecz OPP

620x100 dziecinnie proste

Trwa okres składania zeznań podatkowych za 2018 rok. Wypełniając zeznanie PIT, możesz przekazać 1 % swojego podatku wybranej organizacji pożytku publicznego (OPP).

1% podatku na rzecz OPP

1% podatku – jak go przekazać? Od 1 stycznia 2004 istnieje  taka możliwość, że podatnicy składając roczne rozliczenie podatku (lub jego korektę)  w ustawowym terminie (Terminy składania PIT 2018/2019: pit 28 do 2 lutego, pit 36, pit 37, pit 38 do 30 kwietnia, korekty do 1 czerwca ), wpisują w odpowiednich rubrykach formularza  numer KRS wybranej organizacji  (OPP) oraz kwotę do przekazania na jej rzecz. Chodzi o rubrykę „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)”. Przed 1 stycznia 2007 roku podatnik był obowiązany osobiście dokonać przelewu na rzecz wybranej przez siebie OPP, a następnie odliczyć tę kwotę w swoim rozliczeniu rocznym pit. Obecnie na wniosek podatnika wyrażony w zeznaniu rocznym kwotę w wysokości nieprzekraczającej 1% podatku na konto bankowe OPP przekazuje naczelnik urzędu skarbowego. Nie trzeba znać i podawać w składanym zeznaniu podatkowym numeru rachunku bankowego organizacji.

Zgodnie z art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zamieszcza na swoich stronach wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania środków z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych za dany rok. Status organizacji pożytku publicznego może otrzymać ta organizacja pozarządowa lub religijna albo stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli m.in. prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczności lub określonej grupy wyodrębnionej ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa; cały dochód przeznacza na działalność pożytku publicznego. W przypadku otrzymania statusu OPP ma obowiązek sporządzenia i ogłoszenia co roku sprawozdania z działalności – merytorycznego i finansowego.

Podatnik nic nie traci, gdyż kwota zostaje odprowadzona od należnego podatku, a dodatkowo ma bezpośredni wpływ na to, do kogo trafią pieniądze z jego podatków. Możemy wskazać w zeznaniu tylko jedną OPP, ktora jest uprawniona do otrzymania 1% podatku należnego. Jeśli składamy kilka pitów, na każdym może być inna organizacja. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby wpisać KRS OPP robiąc rozliczenie pit online 2019, wypełniając pit 2019 program, czy pit 2019 program. Warunkiem przekazania 1% jest zapłata w pełnej wysokosci podatku należnego. Jeśli jest zwrot podatku, podatnik go otrzyma.

Kto może przekazać 1%?

Prawo, by przekazać 1% podatku dotyczy wszystkich podatników rozliczających w danym roku przychody podlegające opodatkowaniu, które nie są z podatku zwolnione. Mogą go rozliczyć zatem podatnicy rozliczający się poprzez:

  • pit-37, pit-36 - skalę podatkową 18% i 32% niezależnie od źródła, np. umowy o pracę, zlecenia, prawa autorskie, zbycie akcji, czy z tzw. inne źródła,

  • pit -36L -   podatkiem liniowym,

  • pit -28 -  ryczałtowo od przychodów ewidencjonowanych,

  • pit-38 - uzyskujący dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych.


Blisko połowa podatników przekazuje  OPP 1 % podatku.

Uzyskiwane kwoty w dużym stopniu zależą od skali działania organizacji. Lokalne przedsięwzięcia są wspierane przez najwierniejszych sympatyków i członków, którzy też śledzą na bieżąco działania organizacji. Najwięcej wpływów notują organizacje znane, które potrafią się promować i mają na to środki. Największe OPP, które działają na skalę krajową, będą prowadzić intensywne akcje reklamowe. Doświadczenia ubiegłych lat pokazują, że to one notują największe wpływy. W ubiegłym roku podatnicy przekazali około pół miliarda złotych z 1 %.

Pomoc techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

Krajowa Informacja Podatkowa

  • (22) 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00