Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Aktualności Na co idzie mój podatek?
Część trzecia

Na co idzie mój podatek?
Część trzecia

▪ 3 kwietnia 2017 r. ▪ Zaktualizowano: 2 września 2019 r.

Całość podatku, który wpłacamy - zarówno poprzez urząd skarbowy (obliczony w naszych rocznych PIT-ach), jak i robiąc zakupy, czy tankując paliwo zasila budżet państwa. Wpływy podatkowe są przeznaczone na różne funkcje i zadania realizowane przez państwo.

Na co idzie mój podatek? <br>Część trzecia

Niniejszy artykuł jest trzecią i ostatnią częścią z cykklu "Na co idzie mój podatek". Pierwsze listy wydatków finansowane z podatków znajdą Państwo w artykułach "Na co idzie mój podatek - cz.I" oraz "Na co idzie mój podatek - cz.II". A poniżej kolejne kategorie rozchodów.

17. Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo - w ramach tej kategorii, wpływy pochodzące z podatków są przeznaczone na:

a. wspieranie budownictwa - wydatki idą na utrzymanie i poprawę zasobów mieszkaniowych, zwiększenie liczby przystępnych cenowo mieszkań, budownictwo społeczne na wynajem.

b. realizacją zobowiązań państwa - to realizacja zobowiązań z okresu transformacji w zakresie mieszkalnictwa, zadanie polega na wykupie odsetek od tzw. starego portfela spółdzielczych kredytów mieszkaniowych.

c. nadzór budowlany - eliminowanie z obrotów wyrobów budowlanych, które nie spełniają wymogów, prowadzenie postępowań administracyjnych, kontrola budynków oraz przestrzegania przepisów budowlanych.

d. geodezję i kartografię - gromadzenia, aktualizacja i udostępnianie informacji geodezyjnych o kartograficznych, działania nadzorczo-kontrolne oraz działania zmierzające do budowy jednolitego zasobu geodezyjnego.

e. zagospodarowanie przestrzenne - kształtowanie ładu przestrzennego kraju i zapewnienie bezpieczeństwa na rynku nieruchomości. Uzgadnianie studiów i planów zagospodarowania  przestrzennego, warunków zabudowy oraz wydawanie pozwoleń na budowę.

18. Sprawy obywatelskie - w ramach tej kategorii, wpływy pochodzące z podatków są przeznaczone na:

a. obsługę administracyjną obywateli - wydatki idą na funkcjonowanie urzędów stanu cywilnego oraz innych rejestrów obywateli, wydawanie dokumentów tożsamości, ewidencję ludności, prowadzenie postępowań w sprawach obywatelskich oraz nadzór nad tymi postępowaniami.

b.Samorządowe Kolegia Odwoławcze (SKO)- SKO, to organ nadzoru nad gminą, powiatem lub województwem. W SKO są rozpatrywane spory między obywatelem a decyzją gminy, powiatu lub województwa.

c.wspieranie Polonii - rozwijanie więzi kulturowej z Polską, stypendia dla młodzieży polonijnej, dotacje na opiekę nad Polonią, wspieranie instytucji kulturalnych i oświatowych za granicą.

d. obsługę cudzoziemców w Polsce - wydatki idą na pomoc socjalną dla uchodźców, pokrycie kosztów ich przejazdu, bieżące utrzymanie i zasiłek szkolny, utrzymywanie ośrodków pobytowych.

e. budowę społeczeństwa obywatelskiego - prowadzenie dialogu społecznego w sprawach wynagrodzeń i świadczeń społecznych, rozpatrywanie spraw wniesionych do Komisji Trójstronnej do Spraw Społeczno-Gospodarczych, wydawanie informatorów nt. Komisji Trójstronnej,

f. ozwiązywanie sporów zbiorowych.

g. utrzymanie stosunków z Kościołem i związkami wyznaniowymi - wydatki idą na opłacanie składek społecznych i zdrowotnych dla duchownych niepodlegającym ubezp. z innych tytułów, działania komisji regulacyjnej ds. związanych ze zwrotem kościelnym osobom prawnym

h. nieruchomości bezprawne przejętych przez PRL.

i. ochronę praw obywatelskich i praw dziecka - wydatki idą na działania Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka oraz Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

j. informatyzację działalności - zapewnienie dostępu do informacji publicznej w formie elektronicznej, finansowanie przedsięwzięć informatycznych, wspieranie e- administracji, promocja społeczeństwa informacyjnego.

19. Zarządzanie państwem - w ramach tej kategorii, wpływy pochodzące z podatków są przeznaczone na:

a. Najwyższą Izbę Kontroli (NIK) - wydatki idą na działalność NIK, która sprawuje nadzór nad wydatkami ponoszonymi przez instytucje państwowe.

b. obsługę parlamentu - wydatki idą na działalność kancelarii Sejmu i Senatu.

c. przeprowadzanie wyborów - wydatki idą na działalność Państwowej oraz lokalnej Komisji Wyborczej, przekazywanie dotacji partiom politycznym oraz komitetom wyborczym.

d. Instytut Pamięci Narodowej (IPN) - wydatki idą na działalność IPN; gromadzenie i zarządzanie dokumentacją organów bezpieczeństwa państwa, organów bezpieczeństwa III Rzeszy Niemieckiej i ZSRR sporządzanych w latach 1939-1990, prowadzenie śledztw w sprawie zbrodni nazistowskich i komunistycznych, działalność lustracyjną.

e. obsługę rządu - wydatki idą na działalność merytoryczną i kancelaryjną premiera i Rady Ministrów oraz na Rządowe Centrum Legislacji. Kancelarie zapewniają również obsługę pełnomocników rządu, komitetów, organów doradczych i opiniodawczych.

f. obsługę kancelaryjną Prezydenta - wydatki idą na obsługę merytoryczną i kancelaryjną Prezydenta oraz organu pomocniczego zapewniającego realizację konstytucyjnych uprawnień głowy państwa.

g. Regionalne Izby Obrachunkowe (RIO) - wydatki idą na działalność RIO, która kontroluje gminy, powiaty i województwa w zakresie wydatkowania środków finansowych oraz zamówień publicznych.

h. Trybunał Konstytucyjny (TK) - wydatki idą na działanie TK, który stoi na straży przestrzegania konstytucji oraz kontrola przepisów zawartych w uchwałach, ustawach i rozporządzeniach jest zgodna z konstytucją.

i. Urząd Zamówień Publicznych (UZP) - wydatki idą na działania Krajowej Izby Odwoławczej oraz UZP, które sprawują nadzór nad przestrzeganiem prawa przy zamówieniach publicznych.

j. Krajową Radę Radiofonii i Telewizji (KRRiT) - wydatki idą działania KRRiT, która ma na celu zapewniać ochronę wolności słowa w mediach oraz otwarty ich charakter. KRRiT wydaje koncesje na nadawanie programów, określa wysokość opłat abonamentowych, podejmuje ecyzje administracyjne i określa warunki prowadzenia działalności przez nadawców.

k. informatyzację działalności - wdrażanie oraz utrzymanie narzędzi do samodzielnego zamieszczania ogłoszeń na zamówienia publiczne, takich jak: platforma licytacji elektronicznych, platforma aukcji elektronicznych.

20. Kultura i dziedzictwo narodowe - w ramach tej kategorii, wpływy pochodzące z podatków są przeznaczone na:

a. ochronę dziedzictwa narodowego - wydatki idą na działalność instytucji związanych z kulturą; muzeów, archiwów, Filmoteki Narodowej, Biblioteki Narodowej, Narodowego Instytutu Audiowizualnego. Instytucje te w celu ochrony dziedzictwa digitalizują dokumenty, popularyzują zasoby, rewaloryzują zabytki.

b. działalność artystyczną - wydatki idą na realizacją wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych, jak festiwale, koncerty, projekty edukacyjne. To również wspieranie działalności filharmonii i kinematografii.

c. infrastrukturę kulturalną - wydatki idą na budowę oraz renowację obiektów w sferze kultury, sprzęty potrzebne do funkcjonowania instytucji.

d. podtrzymywanie tradycji narodowej - wydatki idą na organizowanie obchodów, uroczystości, wystaw upamiętniających ważne wydarzenia w historii Polski, sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej; miejscami walk, męczeństwa i mogiłami zasłużonych dla kraju.

21. Kultura fizyczna, sport - w ramach tej kategorii, wpływy pochodzące z podatków są przeznaczone na:

a. infrastrukturę sportową - wydatki idą na budowę obiektów sportowych, kontrolę realizacji inwestycji.

b. sport kwalifikowany - wspieranie działań związków sportowych, sportu młodzieżowego, sportu osób niepełnosprawnych. Działania zmierzające do poprawy poziomu sportowego Polski w olimpiadach i paraolimpiadach.

c. promocję sportu ogólnego - realizacja zajęć sportowych w szkołach, promocja zajęć sportowych i różnych grup społecznych.

d. informatyzację działalności - wpływy podatkowe przeznaczono na budowę portalu System Informacji Sportowej, który miał być przeznaczony do gromadzenia danych pochodzących z różnych dziedzin sportowych, dostarczania aktualności sportowych.

22. Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa (SP) - w ramach tej kategorii, wpływy pochodzące z podatków są przeznaczone na:

a. gospodarowanie mieniem SP - wydatki są przeznaczane na przekształcenia własnościowe, tj. zbywanie mienia SP, czyli nieruchomości, akcji, obligacji i udziałów, sprawowanie nadzoru nad spółkami z udziałem SP, planowanie wykorzystania mienia SP oraz jego eksploatacja.

b. obsługę roszczeń majątkowych wobec SP - wydatki idą na postępowania rewindykacyjne, ustalanie stanu prawnego nieruchomości, ustalanie osób uprawnionych do odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowę dróg.

c. zastępstwo procesowe i działalność prawniczą - wydatki idą na zatrudnianie wykwalifikowanych prawników do reprezentowania interesów SP przed organami sądowymi.

Powyższa lista została zaczęrpnięta ze specjalnej strony stworzonej przez Ministerstwo Finansów w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej na temat wykorzystywania podatków obywateli. Daną stronę można znaleźć pod adresem http://www.znaszychpodatkow.pl/aplikacja/ - Jesteśmy w stanie przypuszczać, że i dana strona powstała z naszych podatków.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00