Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Aktualności Podatek tonażowy - stawki, kto musi płacić, termin zapłaty

Podatek tonażowy - stawki, kto musi płacić, termin zapłaty

▪ 18 stycznia 2017 r. ▪ Zaktualizowano: 16 listopada 2023 r. ▪ Autor: Dorota Łesak

Podatek tonażowy to podatek płacony przez przedsiębiorców żeglugowych od dochodów uzyskanych na statkach handlowych (towarowych, pasażerskich i innych). Wysokość podatku wynosi 19% dochodu, którym jest iloczyn dobowej stawki (zależnej od pojemności statku) i czasu eksploatacji statków.

Podatek tonażowy - stawki, kto musi płacić, termin zapłaty

Informacje ogólne o podatku tonażowym

Przepisy dotyczące podatku tonażowego są określone w:

 • ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 511, z późn. zm),
 • rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez przedsiębiorców żeglugowych opodatkowanych podatkiem tonażowym wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (Dz.U. 2013 r., poz. 761 z późn.zm),
 • rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie określenia wzorów zeznania podatkowego oraz oświadczenia o wyborze opodatkowania podatkiem tonażowym (Dz. U. 2013r. poz. 94 z późn.zm).

Powyższe akty prawne regulują zasady opodatkowania, wysokość, stawki oraz zasady obliczania podatku tonażowego.

Podatek tonażowy, to podatek płacony przez przedsiębiorców żeglugowych (armatorów), którzy wykorzystują statki handlowe do świadczenia usług w zakresach:

 • przewozu ładunków lub pasażerów,
 • ratownictwa medycznego,

Ponadto opodatkowaniu podatkiem tonażowym podlega działalność w zakresach:

 • dzierżawy kontenerów,
 • prowadzenia terminali pasażerskich,
 • sprzedaży towarów i usług na pokładzie statku,
 • prowadzenia działalności kantorowej na pokładzie statku,
 • dowozu lądowego i morskiego ładunku lub pasażerów,
 • przewozu ładunku lub pasażerów w transporcie multimodalnym,

-pod warunkiem, że działalności te są związane ze świadczeniem przewozu ładunków lub pasażerów lub ratownictwa medycznego.  

Przedsiębiorca żeglugowy, w rozumieniu ustawy o podatku tonażowym, to osoba fizyczna, prawna lub spółka, która jest właścicielem, uprawia żeglugę statkiem własnym lub zarządza cudzym statkiem w cudzym imieniu oraz posiada ważny tzw. Dokument Zgodności.

Dokument Zgodności, todokument wydany zgodnie z konwencją SOLAS przedsiębiorcy żeglugowemu, który spełnia wymagania Międzynarodowego kodeksu zarządzania bezpieczną eksploatacją statków i zapobieganiem zanieczyszczaniu (Kodeks ISM), określonego w rozdziale IX konwencji SOLAS.

Konwencja SOLAS (skrót z ang. Safety of Life at Sea), tomiędzynarodową konwencję o bezpieczeństwie życia na morzu, z dnia 1 listopada 1974 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 61, poz. 318 i 319, z 1986 r. Nr 35, poz. 177 oraz z 2005 r. Nr 120, poz. 1016) wraz z odpowiednim protokołami.

Opodatkowaniu podatkiem tonażowym podlegają przedsiębiorcy wykorzystujący statki o  pojemności brutto (GT) powyżej 100 jednostek każdy.
Stawka podatku wynosi 19% dochodów z działalności, o których mowa w powyższej punktowanej liście.

Dochód jest liczony poprzez pomnożenie stawki dobowej oraz czasu eksploatacji statków w danym miesiącu. I dopiero od tak obliczonego dochodu wylicza się 19-procentowy podatek.

Dobową stawkę ustala się w zależności od pojemności netto (NT) statku od każdych 100 jednostek, według stawek wyrażonych w euro, określonych w tabeli.

Jak obliczać pojemność statku netto oraz brutto uregulowano w Załączniku nr 1 (Prawidła ustalania pojemności statków brutto i netto)do Międzynarodowej Konwencji o pomierzaniu pojemności statków, z dnia 23 czerwca 1969 r. (Dz.U.83.56.247).

Stawki dobowe dla statków

L.p

Pojemność netto (NT) statku (w wyliczonych jednostkach)

Stawki dobowe

1

do 1000

0,5 euro za każde 100 j.

2

od 1 001 do 10 000

0,35 euro za każde 100 powyżej 1000 j.

3

od 10 001 do 25 000

0,20 euro za każde 100 powyżej 10 000 j.

4

od 25 001

0,10 euro za każde 100 powyżej 25 000 j.

Przykład 1.

Pan Michał jest właścicielem statku o pojemności netto 2 130 jednostek. Jak wysoki podatek tonażowy powinien zapłacić pan Michał za styczeń 2015 r. ?

Ostatni średni kurs NBP ogłoszony w styczniu 2015 pochodzi z 30.01.2015 i wynosi 4,2081 zł/euro.

Podatek tonażowy wynosi 19% dochodu, którym jest iloczyn stawki dobowej oraz czasu eksploatacji w danym miesiącu.

Obliczamy podatek:

 1. Czas eksploatacji: 31 dni (tyle dni ma styczeń).

 2. Stawki dobowe: dla statku o pojemności 2 130 jedn. to 8,85 euro.

Kierując się tabelką wiemy, że stawki dobowe dla naszego statku wynoszą:

0,5 euro za każde 100 j. dla pojemności do 1000 oraz 0,35 euro za każde 100  j.powyżej 1000 j.
0, 5 euro *10 + 0,35 euro*11 = 8,85 euro.

 • Wyliczamy dochód: 8,85*31=274,35 euro
 • Obliczamy podatek: 274,35*0,19=52,1265 euro
 • Przeliczamy euro na złotówki: 52,1265*4,2081=219,35 zł

Pan Michał za styczeń ma do zapłacenia 219,35 zł podatku tonażowego.

Kto musi płacić podatek tonażowy?

Do płacenie podatku tonażowego zobowiązani są:

 • przedsiębiorcy żeglugowi- czyli osoby fizyczne, prawne lub spółki, które:

  • uprawiają żeglugę we własnym imieniu statkiem własnym lub cudzym oraz posiadają ważny Dokument Zgodności lub
  • są właścicielami statku, ale nie uprawiają równocześnie we własnym imieniu żeglugi statkiem własnym lub cudzym lub
  • zarządzają cudzym statkiem, w cudzym imieniu i na cudzą rzecz na podstawie umowy, oraz posiadają ważny Dokument Zgodności.

Termin i sposób zapłaty podatku

Podatek tonażowy wynosi 19% dochodów liczonych wg instrukcji podanych powyżej i jest płatny do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni (np. podatek za marzec powinien być zapłacony do 20 kwietnia), a za grudzień - w terminie złożenia zeznania o wysokości rocznego podatku tonażowego, czyli do 31 stycznia roku następnego.

Przedsiębiorcy żeglugowi są także obowiązani złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie o wysokości podatku tonażowego należnego za dany rok podatkowy - do dnia 31 stycznia roku następnego. Zeznanie to należy złożyć do urzędu skarbowego na druku PT-2.

Informacje dodatkowe

Wybór opodatkowania podatkiem tonażowym następuje przez złożenie przez przedsiębiorcę żeglugowego oświadczenia na druku PT-1 - do dnia 20 stycznia we właściwym urzędzie skarbowym.

W oświadczeniu zamieszcza się dane identyfikujące przedsiębiorcę żeglugowego, w szczególności nazwę lub imię i nazwisko, adres i numer identyfikacji podatkowej, wraz z informacją o posiadanym Dokumencie Zgodności, dane dotyczące okresu opodatkowania, prowadzonej działalności przez przedsiębiorcę żeglugowego oraz informacje o statkach eksploatowanych przez niego w żegludze międzynarodowej – według stanu na dzień złożenia oświadczenia, takie jak: nazwa statku, numer identyfikacyjny Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO), status statku u przedsiębiorcy żeglugowego, pojemność netto (NT) statku.

Przedsiębiorca żeglugowy podlega opodatkowaniu podatkiem tonażowym przez okres opodatkowania 10 lat - w tym czasie nie może zmienić formy opodatkowania.

W przypadku zakończenia działalności żeglugowej w okresie opodatkowania ponowny wybór opodatkowania podatkiem tonażowym może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 3 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym przedsiębiorca żeglugowy zakończył działalność.

Spec. ds. Rachunkowości i Finansów

Dorota Łesak

Absolwentka administracji publicznej na Uniwersytecie Wrocławskim. Uzyskała dwa tytuły zawodowe: administratywisty oraz technika ekonomisty, co przekłada się na doskonałe kwalifikacje w zakresie rozliczeń podatkowych. Specjalizuje się w rozliczeniach PIT. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00