Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Aktualności Na co idzie mój podatek?

Na co idzie mój podatek?

▪ 22 marca 2017 r. ▪ Zaktualizowano: 30 grudnia 2019 r. ▪ Autor: Dorota Łesak

Całość podatku, który wpłacamy – zarówno poprzez urząd skarbowy (obliczony w naszych rocznych PIT-ach), jak i robiąc zakupy, czy tankując paliwo zasila budżet państwa. Wpływy podatkowe są przeznaczone na różne funkcje i zadania realizowane przez państwo.

Na co idzie mój podatek?

Podstawowym źródłem dochodów Państwa są przede wszystkim dochody podatkowe. Sięgają one przeszło 90% wpływów. Drugą kategorią dochodów państwa są dochody niepodatkowe.

Jakie są dochody nieopodatkowane?

 • dywidendy – są to wypłaty zysku wypracowanego przez spółki, które Skarb Państwa otrzymuje jako ich udziałowiec. Na dochody te składają się także wpłaty z zysku od przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa. Udział dywidend w dochodach niepodatkowych państwa stanowi ok.28%.

 • cło – opłata pobierana przez państwo w związku z importem towarów. Udział cła w dochodach niepodatkowych państwa stanowi ok.6,3%.

 • opłaty, grzywny, odsetki i inne – są to są wpływy z tytułu opłat za usługi świadczone przez jednostki budżetowe, dochody uzyskiwane z nieruchomości Skarbu Państwa i koncesji udzielonych przez państwa, czy wpłaty o charakterze sanacyjnym, czyli grzywny, mandaty, wpływy z kar i odsetki od zaległości podatkowych. Udział tej kategorii wpływów w dochodach niepodatkowych państwa stanowi ok.51%.

 • wpłaty jednostek samorządu terytorialnego (jst) – to wpłaty pochodzące od gmin, powiatów i województw. Udział wpłat jst w dochodach niepodatkowych państwa stanowi ok.8%.

 • środki z Unii Europejskiej (UE) i innych źródeł niepodlegających zwrotowi – to środki przeznaczone finansowanie i współfinansowanie projektów z pomocą UE. Udział tej kategorii wpływów w dochodach niepodatkowych państwa stanowi ok.6,5%.

Rodzaje dochodów opodatkowanych:

 • podatek VAT – podatek od towarów i usług, który w całości trafia do Skarbu Państwa. Podatek ten jest podatkiem konsumpcyjnym, opodatkowuje finalną konsumpcję. Daje państwu tym więcej pieniędzy, im więcej ludzie i firmy wydają na konsumpcję. Ostatecznie ciężar podatku ponoszą nabywcy. Udział dochodów z VAT stanowi ok. 50% wpływów podatkowych.

 • akcyza – jest to tzw. podatek pośredni i jest on zawarty w cenach towarów. Dotyczy on wyrobów tytoniowych, alkoholowych oraz benzyny. Udział dochodów z akcyzy stanowi ok. 23,5% wpływów podatkowych.

 • podatek PIT – to podatek od dochodów osób fizycznych, który wyliczamy za pomocą rocznych zeznań (np. PIT-37, PIT-36, PIT-38, itd). Udział dochodów z PIT stanowi ok. 15,2% wpływów podatkowych.

 • podatek CIT – to podatek od dochodów osób prawnych. Udział z CIT stanowi ok. 10% wpływów podatkowych.

 • inne – to podatki od gier (loterii, gier wzajemnych, wideotele, itp), podatek tonażowy, czy od wydobycia niektórych kopalin. Udział tych podatków stanowi ok. 1,2% wpływów podatkowych.

Powyższe elementy stanowią dochód państwa. Z tego dochodu finansowane są zadania, funkcje realizowane przez państwo na zaspokojenie potrzeb społecznych i gospodarczych. Dzięki dochodom z podatków jest finansowana działalność szkół czy szpitali, powstają nowe drogi i stadiony, itd.

Z naszych podatków są finansowane takie działalności, jak:

1. Zabezpieczenie społecznie i wspieranie rodziny – w ramach tej kategorii, wpływy podatkowe są przeznaczone na:

a. ubezpieczenia społeczne – emerytury, renty oraz inne świadczenia dla osób o ograniczonej lub całkowitej niezdolności do pracy. Do tej kategorii zaliczamy również świadczenia chorobowe i macierzyńskie. 

b. wspieranie rodziny – pomoc dla rodzin z dziećmi oraz dla dzieci bez rodziców własnych, np. dla rodzin zastępczych lub placówek wychowawczo-opiekuńczych.

c. pomoc i integrację społeczną – zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym, zwłaszcza u osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (bezdomni, bezrobotni, mniejszości narodowe). Wydatki są przeznaczane na lokale, domy socjalne, noclegownie dla bezdomnych oraz na stworzenie warunków odpowiadających godności człowieka.

d. aktywizację społeczną osób niepełnosprawnych – wydatki idą na programy pomocy publicznej oraz wsparcie dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne.

e. informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego – wydatki idą na usługi informatyczne dla obywateli, świadczone przez administrację publiczną (rząd, gminy, powiaty, województwa).

f. sprawy kombatantów i osób represjonowanych – wydatki idą na świadczenia emerytalne dla kombatantów oraz na upamiętnianie i popularyzowanie wydarzeń historycznych, a także na organizowanie ważnych uroczystości rocznicowych.

g. przeciwdziałanie dyskryminacji – wydatki są przeznaczane na programy realizujące wyrównywanie szans mężczyzn i kobiet na rynku pracy.

2. Zarządzanie finansami państwa – w ramach tej kategorii, wpływy pochodzące z podatków są przeznaczone na:

a. zarządzanie długiem – wydatki są przeznaczone na obsługę długu krajowego i zagranicznego oraz na obsługę i zarządzanie skarbowymi papierami wartościowymi, kredytami, czy pożyczkami. Do tego zadania należy również opracowanie i realizowanie 4-letniej strategią zarządzania długiem sektora finansów publicznych.

b. koordynowanie i organizowanie współpracy finansowej z zagranicą – to wsparcie eksportu towarów np. poprzez dopłaty do oprocentować kredytów eksportowych.

c. opracowanie finansowania jednostek samorządu terytorialnego (jst) – wydatki idą na bezzwrotne dotacje dla jst (gmin, powiatu, województw). Jst ustalają w drodze swoich uchwał na jakie potrzeby społeczne lokalne będą wydane owe dotacje.

d. realizację dochodów podatkowych i niepodatkowych oraz działania kontrolne– wydatki idą na pobór podatku, ceł i prowadzanie postępowań kontrolnych oraz egzekucyjnych. Pieniądze są przeznaczone również na wdrożenie elektronicznego systemu podatkowego.

e. opracowanie i wykonanie budżetu państwa – przygotowanie ustawy budżetowej, Wieloletniego Planu Finansowego Państwa, prowadzenie prognoz makroekonomicznych.

f. nadzór nad rynkiem gospodarczym i finansowym – wydatki idą na zadania realizowane przez Komisję Nadzoru Finansowego.

3. Edukacja, wychowanie i opieka – w ramach tej kategorii, wpływy pochodzące z podatków są przeznaczone na:

a. edukację i wychowanie – wspomaganie liceum, gimnazjów, podstawówek i innych szkół. Dofinansowanie do podręczników i wypłata stypendium.

b. szkolnictwo wyższe – środki są przeznaczone na działalność dydaktyczną uczelni, czy pomoc materialną dla studentów.

c. informatyzację działalności – wydatki idą na tworzenie, realizację oraz utrzymanie elektronicznego Systemu Informacji Oświatowej – to portal, który ułatwia administracji państwowej zarządzanie polityką oświatową.

4. Polityka rolna i rybacka – w ramach tej kategorii, wpływy pochodzące z podatków są przeznaczone na:

a. wspólną politykę rolną – to wspieranie obszarów wiejskich oraz wsparcie dochodów rolniczych.

b. ochronę zdrowia zwierząt – zwalczanie chorób zakaźnych u zwierząt oraz nadzór nad jakością środków pochodzenia zwierzęcego.

c. wspieranie rybactwa i rybołówstwa – zarybianie obszarów morskich, aby podnieść konkurencję rynku oraz odnowa floty rybackiej.

d. wspieranie infrastruktury wsi – odbudowa zniszczonych klęską żywiołową budynków, utrzymanie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, budowa i utrzymanie urządzeń melioracyjnych.

e. spieranie produkcji roślinnej i zwierzęcej – wspieranie postępu biologicznego wśród roślin i zwierząt oraz nadzór nad zdrowiem.

f. kształtowanie ustroju rolnego – realizacja działań w zakresie rolnictwa ekologicznego oraz żywności tradycyjnej, czy regionalnej.

5. Równomierny rozwój kraju– w ramach tej kategorii, wpływy pochodzące z podatków są przeznaczone na:

a. wsparcie rozwoju regionalnego kraju – działanie mające na celu poprawę konkurencyjności regionów oraz zapewnienie spójności gospodarczej. Realizowanie 16 Regionalnych Programów Operacyjnych, z których można uzyskać dofinansowania na różne inwestycje.

b. koordynację i wdrażanie programów operacyjnych – działania informacyjne, podnoszenie kwalifikacji pracowników, przeprowadzanie kontroli.

6. Infrastruktura transportowa w ramach tej kategorii, wpływy pochodzące z podatków są przeznaczone na:

a. wspieranie transportu drogowego – eliminowanie przyczyn wypadków drogowych, poprawa dostępności komunikacyjnej, odbudowa i utrzymanie dobrego stanu technicznego dróg

b. wspieranie transportu kolejowego, morskiego i lotniczego – zapewnienie bezpieczeństwa transportu, utrzymanie, poprawa infrastruktury transportowej, usprawnienie przewozów, ułatwienia dla pasażerów.

7. Bezpieczeństwo zewnętrzne państwa – w ramach tej kategorii, wpływy pochodzące z podatków są przeznaczone na:

a. utrzymanie i rozwój zdolności obronnych – wydatki idą na polskie siły zbrojne, przeprowadzanie kwalifikacji wojskowych, zabezpieczenia medyczne.

b. realizację zobowiązań sojuszniczych oraz działania na rzecz pokoju – udział w misjach NATO, UE dzięki czemu polska armia podnosi swoje kwalifikacje, a Polska pozycja jest umacniana na arenie międzynarodowej.

c. wparcie wywiadowcze i ochrona kontrwywiadowcza -rozpoznawanie zagrożeń oraz wykrywanie przestępstw popełnianych przez członków armii.

d. posługę duszpasterską.

8. Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa – w ramach tej kategorii, wpływy pochodzące z podatków są przeznaczone na:

a. ochronę obywateli – poprawa wyposażenia policyjnego, większa wykrywalność przestępstw, zapewnienie bezpieczeństwa drogowego, skuteczniejsza praca kryminalistyczna.

b.ochronę przeciwpożarową – podnoszenie kwalifikacji kadry strażackiej oraz medycznej, realizacja działań podejmowanych przez straż oraz ratownictwo medyczne oraz nabywanie odpowiednich sprzętów.

c.zarządzanie kryzysowe – zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom przez służby inne niż wojsko. Planowanie, strategia działań w razie wystąpienia zagrożenia klęski żywiołowej.

d.ochronę granicy państwowej – wydatki idą na modernizację przejść granicznych oraz wyposażenie; pojazdy patrolowe, systemy łączności.

e. informatyzację działalności – wdrożenie i utrzymanie Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) w celu międzynarodowej współpracy policyjnej.

9. Zdrowie – w ramach tej kategorii, wpływy pochodzące z podatków są przeznaczone na:

a. zapewnienie dostępu do świadczeń medycznych – tworzenie warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, analiza potrzeb zdrowotnych, badanie profilaktyczne.

b. ratownictwo medyczne – wydatki idą na udzielanie pomocy medycznej, świadczenia wykonywane przez lotnicze pogotowia ratunkowe, poprawę infrastruktury i sprzętu medycznego, zakup specjalistycznych sprzętów, szkolenia medyczne dla policji i straży.

c.rozwój systemu ochrony zdrowia – rozbudowa i modernizacja ośrodków, zakup sprzętu i aparatury, dopłaty do oprocentowania kredytów dla lekarzy i pielęgniarek.

d. nadzór sanitarno-epidemiologiczny – poprawa standardów sanitarno-higienicznych poprzez nadzór odpowiednich placówek, kontrolę czystości wody oraz bezpieczeństwa żywności.

e. realizację polityki lekowej – nadzór nad rejestracją oraz jakością wyrobów medycznych, refundacja leków

f. informatyzację działalności – budowa i wdrożenie systemów informatycznych, np.; Rejestr Zakładów Opieki Zdrowotnej, System Wspomagania Jednostek Ratownictwa Medycznego, System Monitorowania Wypadków Konsumenckich.

10. Sprawiedliwość – w ramach tej kategorii, wpływy pochodzące z podatków są przeznaczone na:

a. funkcjonowanie sądów powszechnych, wojskowych i administracyjnych – zapewnienie obywatelom prawa do sądu poprzez niskie opłaty sądowe, wykwalifikowaną kadrę sędziowską.

b. funkcjonowanie sądu najwyższego oraz działalność KRS – wydatki idą na sprawnę obsługę biurowo-techniczną, zapewnienie warunków dla działalności sądu.

c. obsługę więzień

d. przeciwdziałanie demoralizacji – wydatki idą na funkcjonowanie Zakładów Poprawczych i Schronisk dla Nieletnich oraz zapewnienie wyszkolonej kadry.

e. informatyzację działalności – zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania spełniającego wymogi techniczne oraz wdrażanie systemów informatycznych ułatwiających prace sądów.

11. Nauka polska – w ramach tej kategorii, wpływy pochodzące z podatków są przeznaczone na:

a. prowadzenie badań naukowych – wspieranie ważnych kierunków prac rozwojowych, badań naukowych oraz inwestycji potrzebnych dla badań lub prac.

b. wspieranie projektów badawczo-rozwojowych (B+R) – wsparcie wynalazków powstających w jednostkach naukowych oraz komercjalizacja wyników B+R.

c. rozbudowa infrastruktury nauki polskiej – zakup lub wytworzenie niezbędnej do badań aparatury badawczo-naukowej.

d. promocję nauki – wspieranie aktywności wybitnych uczonych, finansowanie działań na rzecz nauki.

12. Polityka gospodarcza kraju – w ramach tej kategorii, wpływy pochodzące z podatków są przeznaczone na:

a. wzrost konkurencyjności gospodarki – wdrażanie inicjatyw pobudzających przedsiębiorców do rozwoju, pobudzanie innowacyjności, konkurencyjności oraz warunków sprzyjających do tworzenia miejsc pracy.

b. bezpieczeństwo gospodarcze państwa – zapewnienie ciągłości dostaw surowców energetycznych, podwyższenie sprawności ich wytwarzania.

c. statystykę publiczna – wydatki idą na realizację zadań przez Główny Urząd Statystyczny; gromadzenie i opracowywanie danych na potrzeby krajowe i międzynarodowe.

d. wsparcie turystyki – wydatki idą na wykwalifikowanie kadr dla turystyki, wsparcie promocji turystyki oraz projektów dla obiektów stanowiących wyjątkowe atrakcje turystyczne.

e. wsparcie metrologii oraz probiernictwa – legalizacja, wzorcowanie i ekspertyzy przyrządów pomiarów oraz badanie i nadzór nad wyrobami z metali szlachetnych.

f. ochronę własności intelektualnej – przyznawanie wynalazcom, twórcom praw do wynalazku, znaku towarowego. Promocja własności intelektualnej, ochrona przed nieuczciwym handlem.

g. ochronę konkurencji i konsumentów – zwalczane działań antykonkurencyjnych, tworzenie bezpiecznego rynku, monitoring pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom.

h. bezpieczeństwo jądrowe – wydatki idą na utrzymanie stacji radiologicznych, sprzętu dozymetrycznego.

i. wsparcie rynku telekomunikacyjnego i pocztowego – tworzenie regulacji prawnych dotyczących rynku pocztowego oraz wsparcie finansowe operatora pocztowego i inwestycje w infrastrukturę pocztową.

j. kontrolę górnictwa i geologii – wydatki idą na zadania związane z bezpieczeństwem oraz zdrowiem górników, bezpieczeństwem wyrobów kopalnianych oraz budowę i remonty obiektów budowlanych zakładów górniczych.

k. nadzór nad rynkiem energii – zapewnienie bezp. i rozwoju energetycznego kraju, a także podniesienie konkurencyjności rynku oraz przeciwdziałanie negatywnym skutkom monopoli.

l. informatyzację działalności – wdrażanie systemów informatycznych umożliwiających wywiązywanie się z obowiązków administracji.

13. Środowisko – w ramach tej kategorii, wpływy pochodzące z podatków są przeznaczone na:

a. ochronę oraz monitoring środowiska – rozwój infrastruktury ochrony środowiska; wsparcie dla systemów oczyszczania ścieków, redukcji zanieczyszczeń, promocja odnawialnych źródeł energii.

b. gospodarowanie zasobami wodnymi – ochrona przeciwpowodziowa, zapobieganie skutkom suszy, budowa zbiorników wodnych, retencyjnych oraz wałów przeciwpowodziowych.

c. kształtowanie jakości powietrza – to przeciwdziałanie zmianom klimatu poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń.

d. ekologię – wspieranie i promocja postaw proekologicznych, zapewnienie odpowiedniego postępowania w zakresie gospodarowania odpadami, np. poprzez odzyskiwanie surowców, recykling.

e. informatyzację działalności – rozwój systemu Ekoportal oraz usprawnienie udostępniania innych informacji z zakresu środowiska.

14. Planowanie strategiczne i obsługa administracyjna – w ramach tej kategorii, wpływy pochodzące z podatków są przeznaczone na:

a. obsługę administracyjną – zapewnienie sprawnego działania urzędów oraz obsługi pracowników, a także obsługi logistycznej (gospodarowanie nieruchomościami, działalność wydawniczo-poligraficzna).

b. obsługę techniczną – zapewnienie warunków technicznych i lokalowych dla funkcjonowania urzędów. Wydatki dotyczą usług teleinformatycznych, ochrony mienia, utrzymania porządku, konserwacji sprzętu.

c. planowanie strategiczne i operacyjne – koordynacja merytoryczna działalności, prowadzenie analiz, doradztwo, obsługa prezydialna, organizacja gabinetów politycznych, czy komórek prasowych.

15. Polityka zagraniczna – w ramach tej kategorii, wpływy pochodzące z podatków są przeznaczone na:

a. zapewnienie Polsce sprzyjających warunków rozwoju – rozwijanie stosunków międzynarodowych, współpraca gospodarcza i naukowo-techniczna. Wydatki idą również na regulację zobowiązań wynikających z członkostwa w różnych organizacjach międzynarodowych.

b. kształtowanie polityki zagranicznej – to koordynacja polityki zagranicznej oraz spraw związanych z UE, działalność edukacyjna i informacyjna.

c. kształtowanie międzynarodowego wizerunku Polski – promocja wizerunku RP na forum międzynarodowym, udział we współpracy międzynarodowej i pomocy humanitarnej. Wydatki idą na upowszechnienie wiedzy o Polsce; jej historii, nauce, kulturze oraz służbie dyplomatycznej.

d. ochronę międzynarodowych interesów RP – wydatki idą na funkcjonowanie placówek dyplomatycznych i konsularnych za granicą, wspieranie interesów prawnych i ekonomicznych obywateli polskich, a także ochrona interesów RP przed organami sądowymi UE oraz Trybunałem EFTA.

e. bezpieczeństwo państwa – wydatki idą na koordynację działań z NATO, umacnianie bezpieczeństwa politycznego, wojskowego, ekonomicznego, energetycznego i ekologicznego.

f. informatyzację działalności – wydatki idą na usługi świadczone drogą elektroniczną przez administrację publiczną. Wdrażanie systemu zarządzania wiedzą oraz systemu zarządzania klasy Enterprise Resource Planning.

16. Rynek pracy – w ramach tej kategorii, wpływy pochodzące z podatków są przeznaczone na:

a. wspieranie zatrudnienia i eliminację bezrobocia – wydatki idą na programy aktywizujące bezrobotnych;opracowywanie, wdrażanie i rozpowszechnienie informacji o usługach organów zatrudnienia, szkolenie kadr publicznych, pomoc w przekwalifikowaniu, pośrednictwo pracy.

b. aktywizację zawodową niepełnosprawnych – pomoc publiczna dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne, nadzór nad zakładami pracy chronionej.

c. budowę nowoczesnych stosunków pracy – działania zapewniające wypłatę z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, działanie publicznych służb zatrudnienia, finansowanie stażów lekarzy, pielęgniarek, dentystów oraz położnych.

17. Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo – w ramach tej kategorii, wpływy pochodzące z podatków są przeznaczone na:

a. wspieranie budownictwa – wydatki idą na utrzymanie i poprawę zasobów mieszkaniowych, zwiększenie liczby przystępnych cenowo mieszkań, budownictwo społeczne na wynajem.

b. realizacją zobowiązań państwa – to realizacja zobowiązań z okresu transformacji w zakresie mieszkalnictwa, zadanie polega na wykupie odsetek od tzw. starego portfela spółdzielczych kredytów mieszkaniowych.

c. nadzór budowlany – eliminowanie z obrotów wyrobów budowlanych, które nie spełniają wymogów, prowadzenie postępowań administracyjnych, kontrola budynków oraz przestrzegania przepisów budowlanych.

d. geodezję i kartografię – gromadzenia, aktualizacja i udostępnianie informacji geodezyjnych o kartograficznych, działania nadzorczo-kontrolne oraz działania zmierzające do budowy jednolitego zasobu geodezyjnego.

e. zagospodarowanie przestrzenne – kształtowanie ładu przestrzennego kraju i zapewnienie bezpieczeństwa na rynku nieruchomości. Uzgadnianie studiów i planów zagospodarowania przestrzennego, warunków zabudowy oraz wydawanie pozwoleń na budowę.

18. Sprawy obywatelskie – w ramach tej kategorii, wpływy pochodzące z podatków są przeznaczone na:

a. obsługę administracyjną obywateli – wydatki idą na funkcjonowanie urzędów stanu cywilnego oraz innych rejestrów obywateli, wydawanie dokumentów tożsamości, ewidencję ludności, prowadzenie postępowań w sprawach obywatelskich oraz nadzór nad tymi postępowaniami.

b.Samorządowe Kolegia Odwoławcze (SKO)– SKO, to organ nadzoru nad gminą, powiatem lub województwem. W SKO są rozpatrywane spory między obywatelem a decyzją gminy, powiatu lub województwa.

c.wspieranie Polonii – rozwijanie więzi kulturowej z Polską, stypendia dla młodzieży polonijnej, dotacje na opiekę nad Polonią, wspieranie instytucji kulturalnych i oświatowych za granicą.

d. obsługę cudzoziemców w Polsce – wydatki idą na pomoc socjalną dla uchodźców, pokrycie kosztów ich przejazdu, bieżące utrzymanie i zasiłek szkolny, utrzymywanie ośrodków pobytowych.

e. budowę społeczeństwa obywatelskiego – prowadzenie dialogu społecznego w sprawach wynagrodzeń i świadczeń społecznych, rozpatrywanie spraw wniesionych do Komisji Trójstronnej do Spraw Społeczno-Gospodarczych, wydawanie informatorów nt. Komisji Trójstronnej,

f. ozwiązywanie sporów zbiorowych.

g. utrzymanie stosunków z Kościołem i związkami wyznaniowymi – wydatki idą na opłacanie składek społecznych i zdrowotnych dla duchownych niepodlegającym ubezp. z innych tytułów, działania komisji regulacyjnej ds. związanych ze zwrotem kościelnym osobom prawnym

h. nieruchomości bezprawne przejętych przez PRL.

i. ochronę praw obywatelskich i praw dziecka – wydatki idą na działania Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka oraz Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

j. informatyzację działalności – zapewnienie dostępu do informacji publicznej w formie elektronicznej, finansowanie przedsięwzięć informatycznych, wspieranie e– administracji, promocja społeczeństwa informacyjnego.

19. Zarządzanie państwem – w ramach tej kategorii, wpływy pochodzące z podatków są przeznaczone na:

a. Najwyższą Izbę Kontroli (NIK) – wydatki idą na działalność NIK, która sprawuje nadzór nad wydatkami ponoszonymi przez instytucje państwowe.

b. obsługę parlamentu – wydatki idą na działalność kancelarii Sejmu i Senatu.

c. przeprowadzanie wyborów – wydatki idą na działalność Państwowej oraz lokalnej Komisji Wyborczej, przekazywanie dotacji partiom politycznym oraz komitetom wyborczym.

d. Instytut Pamięci Narodowej (IPN) – wydatki idą na działalność IPN; gromadzenie i zarządzanie dokumentacją organów bezpieczeństwa państwa, organów bezpieczeństwa III Rzeszy Niemieckiej i ZSRR sporządzanych w latach 1939-1990, prowadzenie śledztw w sprawie zbrodni nazistowskich i komunistycznych, działalność lustracyjną.

e. obsługę rządu – wydatki idą na działalność merytoryczną i kancelaryjną premiera i Rady Ministrów oraz na Rządowe Centrum Legislacji. Kancelarie zapewniają również obsługę pełnomocników rządu, komitetów, organów doradczych i opiniodawczych.

f. obsługę kancelaryjną Prezydenta – wydatki idą na obsługę merytoryczną i kancelaryjną Prezydenta oraz organu pomocniczego zapewniającego realizację konstytucyjnych uprawnień głowy państwa.

g. Regionalne Izby Obrachunkowe (RIO) – wydatki idą na działalność RIO, która kontroluje gminy, powiaty i województwa w zakresie wydatkowania środków finansowych oraz zamówień publicznych.

h. Trybunał Konstytucyjny (TK) – wydatki idą na działanie TK, który stoi na straży przestrzegania konstytucji oraz kontrola przepisów zawartych w uchwałach, ustawach i rozporządzeniach jest zgodna z konstytucją.

i. Urząd Zamówień Publicznych (UZP) – wydatki idą na działania Krajowej Izby Odwoławczej oraz UZP, które sprawują nadzór nad przestrzeganiem prawa przy zamówieniach publicznych.

j. Krajową Radę Radiofonii i Telewizji (KRRiT) – wydatki idą działania KRRiT, która ma na celu zapewniać ochronę wolności słowa w mediach oraz otwarty ich charakter. KRRiT wydaje koncesje na nadawanie programów, określa wysokość opłat abonamentowych, podejmuje ecyzje administracyjne i określa warunki prowadzenia działalności przez nadawców.

k. informatyzację działalności – wdrażanie oraz utrzymanie narzędzi do samodzielnego zamieszczania ogłoszeń na zamówienia publiczne, takich jak: platforma licytacji elektronicznych, platforma aukcji elektronicznych.

20. Kultura i dziedzictwo narodowe – w ramach tej kategorii, wpływy pochodzące z podatków są przeznaczone na:

a. ochronę dziedzictwa narodowego – wydatki idą na działalność instytucji związanych z kulturą; muzeów, archiwów, Filmoteki Narodowej, Biblioteki Narodowej, Narodowego Instytutu Audiowizualnego. Instytucje te w celu ochrony dziedzictwa digitalizują dokumenty, popularyzują zasoby, rewaloryzują zabytki.

b. działalność artystyczną – wydatki idą na realizacją wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych, jak festiwale, koncerty, projekty edukacyjne. To również wspieranie działalności filharmonii i kinematografii.

c. infrastrukturę kulturalną – wydatki idą na budowę oraz renowację obiektów w sferze kultury, sprzęty potrzebne do funkcjonowania instytucji.

d. podtrzymywanie tradycji narodowej – wydatki idą na organizowanie obchodów, uroczystości, wystaw upamiętniających ważne wydarzenia w historii Polski, sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej; miejscami walk, męczeństwa i mogiłami zasłużonych dla kraju.

21. Kultura fizyczna, sport – w ramach tej kategorii, wpływy pochodzące z podatków są przeznaczone na:

a. infrastrukturę sportową – wydatki idą na budowę obiektów sportowych, kontrolę realizacji inwestycji.

b. sport kwalifikowany – wspieranie działań związków sportowych, sportu młodzieżowego, sportu osób niepełnosprawnych. Działania zmierzające do poprawy poziomu sportowego Polski w olimpiadach i paraolimpiadach.

c. promocję sportu ogólnego – realizacja zajęć sportowych w szkołach, promocja zajęć sportowych i różnych grup społecznych.

d. informatyzację działalności – wpływy podatkowe przeznaczono na budowę portalu System Informacji Sportowej, który miał być przeznaczony do gromadzenia danych pochodzących z różnych dziedzin sportowych, dostarczania aktualności sportowych.

22. Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa (SP) – w ramach tej kategorii, wpływy pochodzące z podatków są przeznaczone na:

a. gospodarowanie mieniem SP – wydatki są przeznaczane na przekształcenia własnościowe, tj. zbywanie mienia SP, czyli nieruchomości, akcji, obligacji i udziałów, sprawowanie nadzoru nad spółkami z udziałem SP, planowanie wykorzystania mienia SP oraz jego eksploatacja.

b. obsługę roszczeń majątkowych wobec SP – wydatki idą na postępowania rewindykacyjne, ustalanie stanu prawnego nieruchomości, ustalanie osób uprawnionych do odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowę dróg.

c. zastępstwo procesowe i działalność prawniczą – wydatki idą na zatrudnianie wykwalifikowanych prawników do reprezentowania interesów SP przed organami sądowymi.

Powyższa lista została zaczęrpnięta ze specjalnej strony stworzonej przez Ministerstwo Finansów w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej na temat wykorzystywania podatków obywateli. Daną stronę można znaleźć pod adresem http://www.znaszychpodatkow.pl/aplikacja/ – Jesteśmy w stanie przypuszczać, że i dana strona powstała z naszych podatków.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00-16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 7:00-18:00