Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Aktualności Na co idzie mój podatek?

Na co idzie mój podatek?

▪ 22 marca 2017 r. ▪ Zaktualizowano: 15 grudnia 2023 r. ▪ Autor: Dorota Łesak

Wpływy podatkowe są przeznaczone na różne funkcje i zadania realizowane przez państwo. Sprawdź, na co idzie Twój podatek.

Na co idzie mój podatek?

Jakie są dochody nieopodatkowane?

Podstawowym źródłem dochodów Państwa są przede wszystkim dochody podatkowe. Sięgają one przeszło 90% wpływów. Drugą kategorią dochodów państwa są dochody niepodatkowe. Wśród dochodów nieopodatkowanych wyróżniamy w szczególności:

 • dywidendy – są to wypłaty zysku wypracowanego przez spółki, które Skarb Państwa otrzymuje jako ich udziałowiec. Na dochody te składają się także wpłaty z zysku od przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa. Udział dywidend w dochodach niepodatkowych państwa stanowi ok. 28%.

 • cło – opłata pobierana przez państwo w związku z importem towarów. Udział cła w dochodach niepodatkowych państwa stanowi ok. 6,3%.

 • opłaty, grzywny, odsetki i inne – są to są wpływy z tytułu opłat za usługi świadczone przez jednostki budżetowe, dochody uzyskiwane z nieruchomości Skarbu Państwa i koncesji udzielonych przez państwa, czy wpłaty o charakterze sanacyjnym, czyli grzywny, mandaty, wpływy z kar i odsetki od zaległości podatkowych. Udział tej kategorii wpływów w dochodach niepodatkowych państwa stanowi ok. 51%.

 • wpłaty jednostek samorządu terytorialnego (JST) – to wpłaty pochodzące od gmin, powiatów i województw. Udział wpłat jest w dochodach niepodatkowych państwa stanowi ok. 8%.

 • środki z Unii Europejskiej (UE) i innych źródeł niepodlegających zwrotowi – to środki przeznaczone finansowanie i współfinansowanie projektów z pomocą UE. Udział tej kategorii wpływów w dochodach niepodatkowych państwa stanowi ok. 6,5%.

Rodzaje dochodów opodatkowanych

Wśród opodatkowanych dochodów Skarba Państwa należy wyróżnić:

 • podatek VAT – podatek od towarów i usług, który w całości trafia do Skarbu Państwa. Podatek ten jest podatkiem konsumpcyjnym, opodatkowuje finalną konsumpcję. Daje państwu tym więcej pieniędzy, im więcej ludzie i firmy wydają na konsumpcję. Ostatecznie ciężar podatku ponoszą nabywcy. Udział dochodów z VAT stanowi ok. 50% wpływów podatkowych.

 • akcyza – jest to tzw. podatek pośredni i jest on zawarty w cenach towarów. Dotyczy on wyrobów tytoniowych, alkoholowych oraz benzyny. Udział dochodów z akcyzy stanowi ok. 23,5% wpływów podatkowych.

 • podatek PIT – to podatek od dochodów osób fizycznych, który wyliczamy za pomocą rocznych zeznań (np. PIT-37, PIT-36, PIT-38, itd). Udział dochodów z PIT stanowi ok. 15,2% wpływów podatkowych.

 • podatek CIT – to podatek od dochodów osób prawnych. Udział z CIT stanowi ok. 10% wpływów podatkowych.

 • inne – to podatki od gier (loterii, gier wzajemnych, wideotele, itp), podatek tonażowy, czy od wydobycia niektórych kopalin. Udział tych podatków stanowi ok. 1,2% wpływów podatkowych.

Powyższe elementy stanowią dochód państwa. Z tego dochodu finansowane są zadania, funkcje realizowane przez państwo na zaspokojenie potrzeb społecznych i gospodarczych. Dzięki dochodom z podatków jest finansowana działalność szkół czy szpitali, powstają nowe drogi i stadiony, itd.

Na co przeznaczane są pieniądze pochodzące z podatków?

Z naszych podatków są finansowane takie działalności, jak:

Zabezpieczenie społecznie i wspieranie rodziny – w ramach tej kategorii, wpływy podatkowe są przeznaczone na:

 • ubezpieczenia społeczne – emerytury, renty oraz inne świadczenia dla osób o ograniczonej lub całkowitej niezdolności do pracy. Do tej kategorii zaliczamy również świadczenia chorobowe i macierzyńskie. 
 • wspieranie rodziny – pomoc dla rodzin z dziećmi oraz dla dzieci bez rodziców własnych, np. dla rodzin zastępczych lub placówek wychowawczo-opiekuńczych.
 • pomoc i integrację społeczną – zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym, zwłaszcza u osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (bezdomni, bezrobotni, mniejszości narodowe). Wydatki są przeznaczane na lokale, domy socjalne, noclegownie dla bezdomnych oraz na stworzenie warunków odpowiadających godności człowieka.
 • aktywizację społeczną osób niepełnosprawnych – wydatki idą na programy pomocy publicznej oraz wsparcie dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne.
 • informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego – wydatki idą na usługi informatyczne dla obywateli, świadczone przez administrację publiczną (rząd, gminy, powiaty, województwa).
 • sprawy kombatantów i osób represjonowanych – wydatki idą na świadczenia emerytalne dla kombatantów oraz na upamiętnianie i popularyzowanie wydarzeń historycznych, a także na organizowanie ważnych uroczystości rocznicowych.
 • przeciwdziałanie dyskryminacji – wydatki są przeznaczane na programy realizujące wyrównywanie szans mężczyzn i kobiet na rynku pracy.

Zarządzanie finansami państwa – w ramach tej kategorii, wpływy pochodzące z podatków są przeznaczone na:

 • zarządzanie długiem – wydatki są przeznaczone na obsługę długu krajowego i zagranicznego oraz na obsługę i zarządzanie skarbowymi papierami wartościowymi, kredytami, czy pożyczkami. Do tego zadania należy również opracowanie i realizowanie 4-letniej strategią zarządzania długiem sektora finansów publicznych.
 • koordynowanie i organizowanie współpracy finansowej z zagranicą – to wsparcie eksportu towarów np. poprzez dopłaty do oprocentować kredytów eksportowych.
 • opracowanie finansowania jednostek samorządu terytorialnego (JST) – wydatki idą na bezzwrotne dotacje dla JST (gmin, powiatu, województw). Jst ustalają w drodze swoich uchwał na jakie potrzeby społeczne lokalne będą wydane owe dotacje.
 • realizację dochodów podatkowych i niepodatkowych oraz działania kontrolne – wydatki idą na pobór podatku, ceł i prowadzanie postępowań kontrolnych oraz egzekucyjnych. Pieniądze są przeznaczone również na wdrożenie elektronicznego systemu podatkowego.
 • opracowanie i wykonanie budżetu państwa – przygotowanie ustawy budżetowej, Wieloletniego Planu Finansowego Państwa, prowadzenie prognoz makroekonomicznych.
 • nadzór nad rynkiem gospodarczym i finansowym – wydatki idą na zadania realizowane przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Edukacja, wychowanie i opieka – w ramach tej kategorii, wpływy pochodzące z podatków są przeznaczone na:

 • edukację i wychowanie – wspomaganie liceum, gimnazjów, podstawówek i innych szkół. Dofinansowanie do podręczników i wypłata stypendium.
 • szkolnictwo wyższe – środki są przeznaczone na działalność dydaktyczną uczelni, czy pomoc materialną dla studentów.
 • informatyzację działalności – wydatki idą na tworzenie, realizację oraz utrzymanie elektronicznego Systemu Informacji Oświatowej – to portal, który ułatwia administracji państwowej zarządzanie polityką oświatową.

Polityka rolna i rybacka – w ramach tej kategorii, wpływy pochodzące z podatków są przeznaczone na:

 • wspólną politykę rolną – to wspieranie obszarów wiejskich oraz wsparcie dochodów rolniczych.
 • ochronę zdrowia zwierząt – zwalczanie chorób zakaźnych u zwierząt oraz nadzór nad jakością środków pochodzenia zwierzęcego.
 • wspieranie rybactwa i rybołówstwa – zarybianie obszarów morskich, aby podnieść konkurencję rynku oraz odnowa floty rybackiej.
 • wspieranie infrastruktury wsi – odbudowa zniszczonych klęską żywiołową budynków, utrzymanie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, budowa i utrzymanie urządzeń melioracyjnych.
 • spieranie produkcji roślinnej i zwierzęcej – wspieranie postępu biologicznego wśród roślin i zwierząt oraz nadzór nad zdrowiem.
 • kształtowanie ustroju rolnego – realizacja działań w zakresie rolnictwa ekologicznego oraz żywności tradycyjnej, czy regionalnej.

Równomierny rozwój kraju– w ramach tej kategorii, wpływy pochodzące z podatków są przeznaczone na:

 1. wsparcie rozwoju regionalnego kraju – działanie mające na celu poprawę konkurencyjności regionów oraz zapewnienie spójności gospodarczej. Realizowanie 16 Regionalnych Programów Operacyjnych, z których można uzyskać dofinansowania na różne inwestycje.
 2. koordynację i wdrażanie programów operacyjnych – działania informacyjne, podnoszenie kwalifikacji pracowników, przeprowadzanie kontroli.

Infrastruktura transportowa w ramach tej kategorii, wpływy pochodzące z podatków są przeznaczone na:

 1. wspieranie transportu drogowego – eliminowanie przyczyn wypadków drogowych, poprawa dostępności komunikacyjnej, odbudowa i utrzymanie dobrego stanu technicznego dróg
 2. wspieranie transportu kolejowego, morskiego i lotniczego – zapewnienie bezpieczeństwa transportu, utrzymanie, poprawa infrastruktury transportowej, usprawnienie przewozów, ułatwienia dla pasażerów.

Bezpieczeństwo zewnętrzne państwa – w ramach tej kategorii, wpływy pochodzące z podatków są przeznaczone na:

 1. utrzymanie i rozwój zdolności obronnych – wydatki idą na polskie siły zbrojne, przeprowadzanie kwalifikacji wojskowych, zabezpieczenia medyczne.
 2. realizację zobowiązań sojuszniczych oraz działania na rzecz pokoju – udział w misjach NATO, UE dzięki czemu polska armia podnosi swoje kwalifikacje, a Polska pozycja jest umacniana na arenie międzynarodowej.
 3. wparcie wywiadowcze i ochrona kontrwywiadowcza -rozpoznawanie zagrożeń oraz wykrywanie przestępstw popełnianych przez członków armii.
 4. posługę duszpasterską.

Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa – w ramach tej kategorii, wpływy pochodzące z podatków są przeznaczone na:

 • ochronę obywateli – poprawa wyposażenia policyjnego, większa wykrywalność przestępstw, zapewnienie bezpieczeństwa drogowego, skuteczniejsza praca kryminalistyczna.
 • ochronę przeciwpożarową – podnoszenie kwalifikacji kadry strażackiej oraz medycznej, realizacja działań podejmowanych przez straż oraz ratownictwo medyczne oraz nabywanie odpowiednich sprzętów.
 • zarządzanie kryzysowe – zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom przez służby inne niż wojsko. Planowanie, strategia działań w razie wystąpienia zagrożenia klęski żywiołowej.
 • ochronę granicy państwowej – wydatki idą na modernizację przejść granicznych oraz wyposażenie; pojazdy patrolowe, systemy łączności.
 • informatyzację działalności – wdrożenie i utrzymanie Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) w celu międzynarodowej współpracy policyjnej.

Zdrowie – w ramach tej kategorii, wpływy pochodzące z podatków są przeznaczone na:

 • zapewnienie dostępu do świadczeń medycznych – tworzenie warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, analiza potrzeb zdrowotnych, badanie profilaktyczne.
 • ratownictwo medyczne – wydatki idą na udzielanie pomocy medycznej, świadczenia wykonywane przez lotnicze pogotowia ratunkowe, poprawę infrastruktury i sprzętu medycznego, zakup specjalistycznych sprzętów, szkolenia medyczne dla policji i straży.
 • rozwój systemu ochrony zdrowia – rozbudowa i modernizacja ośrodków, zakup sprzętu i aparatury, dopłaty do oprocentowania kredytów dla lekarzy i pielęgniarek.
 • nadzór sanitarno-epidemiologiczny – poprawa standardów sanitarno-higienicznych poprzez nadzór odpowiednich placówek, kontrolę czystości wody oraz bezpieczeństwa żywności.
 • realizację polityki lekowej – nadzór nad rejestracją oraz jakością wyrobów medycznych, refundacja leków
 • informatyzację działalności – budowa i wdrożenie systemów informatycznych, np.; Rejestr Zakładów Opieki Zdrowotnej, System Wspomagania Jednostek Ratownictwa Medycznego, System Monitorowania Wypadków Konsumenckich.

Sprawiedliwość – w ramach tej kategorii, wpływy pochodzące z podatków są przeznaczone na:

 • funkcjonowanie sądów powszechnych, wojskowych i administracyjnych – zapewnienie obywatelom prawa do sądu poprzez niskie opłaty sądowe, wykwalifikowaną kadrę sędziowską.
 • funkcjonowanie sądu najwyższego oraz działalność KRS – wydatki idą na sprawnę obsługę biurowo-techniczną, zapewnienie warunków dla działalności sądu.
 • obsługę więzień
 • przeciwdziałanie demoralizacji – wydatki idą na funkcjonowanie Zakładów Poprawczych i Schronisk dla Nieletnich oraz zapewnienie wyszkolonej kadry.
 • informatyzację działalności – zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania spełniającego wymogi techniczne oraz wdrażanie systemów informatycznych ułatwiających prace sądów.
 • Nauka polska – w ramach tej kategorii, wpływy pochodzące z podatków są przeznaczone na:
 • prowadzenie badań naukowych – wspieranie ważnych kierunków prac rozwojowych, badań naukowych oraz inwestycji potrzebnych dla badań lub prac.
 • wspieranie projektów badawczo-rozwojowych (B+R) – wsparcie wynalazków powstających w jednostkach naukowych oraz komercjalizacja wyników B+R.
 • rozbudowa infrastruktury nauki polskiej – zakup lub wytworzenie niezbędnej do badań aparatury badawczo-naukowej.
 • promocję nauki – wspieranie aktywności wybitnych uczonych, finansowanie działań na rzecz nauki.

Polityka gospodarcza kraju – w ramach tej kategorii, wpływy pochodzące z podatków są przeznaczone na:

 • wzrost konkurencyjności gospodarki – wdrażanie inicjatyw pobudzających przedsiębiorców do rozwoju, pobudzanie innowacyjności, konkurencyjności oraz warunków sprzyjających do tworzenia miejsc pracy.
 • bezpieczeństwo gospodarcze państwa – zapewnienie ciągłości dostaw surowców energetycznych, podwyższenie sprawności ich wytwarzania.
 • statystykę publiczna – wydatki idą na realizację zadań przez Główny Urząd Statystyczny; gromadzenie i opracowywanie danych na potrzeby krajowe i międzynarodowe.
 • wsparcie turystyki – wydatki idą na wykwalifikowanie kadr dla turystyki, wsparcie promocji turystyki oraz projektów dla obiektów stanowiących wyjątkowe atrakcje turystyczne.
 • wsparcie metrologii oraz probiernictwa – legalizacja, wzorcowanie i ekspertyzy przyrządów pomiarów oraz badanie i nadzór nad wyrobami z metali szlachetnych.
 • ochronę własności intelektualnej – przyznawanie wynalazcom, twórcom praw do wynalazku, znaku towarowego. Promocja własności intelektualnej, ochrona przed nieuczciwym handlem.
 • ochronę konkurencji i konsumentów – zwalczane działań antykonkurencyjnych, tworzenie bezpiecznego rynku, monitoring pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom.
 • bezpieczeństwo jądrowe – wydatki idą na utrzymanie stacji radiologicznych, sprzętu dozymetrycznego.
 • wsparcie rynku telekomunikacyjnego i pocztowego – tworzenie regulacji prawnych dotyczących rynku pocztowego oraz wsparcie finansowe operatora pocztowego i inwestycje w infrastrukturę pocztową.
 • kontrolę górnictwa i geologii – wydatki idą na zadania związane z bezpieczeństwem oraz zdrowiem górników, bezpieczeństwem wyrobów kopalnianych oraz budowę i remonty obiektów budowlanych zakładów górniczych.
 • nadzór nad rynkiem energii – zapewnienie bezpieczeństwa i rozwoju energetycznego kraju, a także podniesienie konkurencyjności rynku oraz przeciwdziałanie negatywnym skutkom monopoli.
 • informatyzację działalności – wdrażanie systemów informatycznych umożliwiających wywiązywanie się z obowiązków administracji.

Środowisko – w ramach tej kategorii, wpływy pochodzące z podatków są przeznaczone na:

 • ochronę oraz monitoring środowiska – rozwój infrastruktury ochrony środowiska; wsparcie dla systemów oczyszczania ścieków, redukcji zanieczyszczeń, promocja odnawialnych źródeł energii.
 • gospodarowanie zasobami wodnymi – ochrona przeciwpowodziowa, zapobieganie skutkom suszy, budowa zbiorników wodnych, retencyjnych oraz wałów przeciwpowodziowych.
 • kształtowanie jakości powietrza – to przeciwdziałanie zmianom klimatu poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń.
 • ekologię – wspieranie i promocja postaw proekologicznych, zapewnienie odpowiedniego postępowania w zakresie gospodarowania odpadami, np. poprzez odzyskiwanie surowców, recykling.
 • informatyzację działalności – rozwój systemu Ekoportal oraz usprawnienie udostępniania innych informacji z zakresu środowiska.

Planowanie strategiczne i obsługa administracyjna – w ramach tej kategorii, wpływy pochodzące z podatków są przeznaczone na:

 1. obsługę administracyjną – zapewnienie sprawnego działania urzędów oraz obsługi pracowników, a także obsługi logistycznej (gospodarowanie nieruchomościami, działalność wydawniczo-poligraficzna).
 2. obsługę techniczną – zapewnienie warunków technicznych i lokalowych dla funkcjonowania urzędów. Wydatki dotyczą usług teleinformatycznych, ochrony mienia, utrzymania porządku, konserwacji sprzętu.
 3. planowanie strategiczne i operacyjne – koordynacja merytoryczna działalności, prowadzenie analiz, doradztwo, obsługa prezydialna, organizacja gabinetów politycznych, czy komórek prasowych.

Polityka zagraniczna – w ramach tej kategorii, wpływy pochodzące z podatków są przeznaczone na:

 • zapewnienie Polsce sprzyjających warunków rozwoju – rozwijanie stosunków międzynarodowych, współpraca gospodarcza i naukowo-techniczna. Wydatki idą również na regulację zobowiązań wynikających z członkostwa w różnych organizacjach międzynarodowych.
 • kształtowanie polityki zagranicznej – to koordynacja polityki zagranicznej oraz spraw związanych z UE, działalność edukacyjna i informacyjna.
 • kształtowanie międzynarodowego wizerunku Polski – promocja wizerunku RP na forum międzynarodowym, udział we współpracy międzynarodowej i pomocy humanitarnej. Wydatki idą na upowszechnienie wiedzy o Polsce; jej historii, nauce, kulturze oraz służbie dyplomatycznej.
 • ochronę międzynarodowych interesów RP – wydatki idą na funkcjonowanie placówek dyplomatycznych i konsularnych za granicą, wspieranie interesów prawnych i ekonomicznych obywateli polskich, a także ochrona interesów RP przed organami sądowymi UE oraz Trybunałem EFTA.
 • bezpieczeństwo państwa – wydatki idą na koordynację działań z NATO, umacnianie bezpieczeństwa politycznego, wojskowego, ekonomicznego, energetycznego i ekologicznego.
 • informatyzację działalności – wydatki idą na usługi świadczone drogą elektroniczną przez administrację publiczną. Wdrażanie systemu zarządzania wiedzą oraz systemu zarządzania klasy Enterprise Resource Planning.

Rynek pracy – w ramach tej kategorii, wpływy pochodzące z podatków są przeznaczone na:

 1. wspieranie zatrudnienia i eliminację bezrobocia – wydatki idą na programy aktywizujące bezrobotnych;opracowywanie, wdrażanie i rozpowszechnienie informacji o usługach organów zatrudnienia, szkolenie kadr publicznych, pomoc w przekwalifikowaniu, pośrednictwo pracy.
 2. aktywizację zawodową niepełnosprawnych – pomoc publiczna dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne, nadzór nad zakładami pracy chronionej.
 3. budowę nowoczesnych stosunków pracy – działania zapewniające wypłatę z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, działanie publicznych służb zatrudnienia, finansowanie stażów lekarzy, pielęgniarek, dentystów oraz położnych.

Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo – w ramach tej kategorii, wpływy pochodzące z podatków są przeznaczone na:

 • wspieranie budownictwa – wydatki idą na utrzymanie i poprawę zasobów mieszkaniowych, zwiększenie liczby przystępnych cenowo mieszkań, budownictwo społeczne na wynajem.
 • realizacją zobowiązań państwa – to realizacja zobowiązań z okresu transformacji w zakresie mieszkalnictwa, zadanie polega na wykupie odsetek od tzw. starego portfela spółdzielczych kredytów mieszkaniowych.
 • nadzór budowlany – eliminowanie z obrotów wyrobów budowlanych, które nie spełniają wymogów, prowadzenie postępowań administracyjnych, kontrola budynków oraz przestrzegania przepisów budowlanych.
 • geodezję i kartografię – gromadzenia, aktualizacja i udostępnianie informacji geodezyjnych o kartograficznych, działania nadzorczo-kontrolne oraz działania zmierzające do budowy jednolitego zasobu geodezyjnego.
 • zagospodarowanie przestrzenne – kształtowanie ładu przestrzennego kraju i zapewnienie bezpieczeństwa na rynku nieruchomości. Uzgadnianie studiów i planów zagospodarowania przestrzennego, warunków zabudowy oraz wydawanie pozwoleń na budowę.

Sprawy obywatelskie – w ramach tej kategorii, wpływy pochodzące z podatków są przeznaczone na:

 • obsługę administracyjną obywateli – wydatki idą na funkcjonowanie urzędów stanu cywilnego oraz innych rejestrów obywateli, wydawanie dokumentów tożsamości, ewidencję ludności, prowadzenie postępowań w sprawach obywatelskich oraz nadzór nad tymi postępowaniami.
 • Samorządowe Kolegia Odwoławcze (SKO) – SKO, to organ nadzoru nad gminą, powiatem lub województwem. W SKO są rozpatrywane spory między obywatelem a decyzją gminy, powiatu lub województwa.
 • wspieranie Polonii – rozwijanie więzi kulturowej z Polską, stypendia dla młodzieży polonijnej, dotacje na opiekę nad Polonią, wspieranie instytucji kulturalnych i oświatowych za granicą.
 • obsługę cudzoziemców w Polsce – wydatki idą na pomoc socjalną dla uchodźców, pokrycie kosztów ich przejazdu, bieżące utrzymanie i zasiłek szkolny, utrzymywanie ośrodków pobytowych.
 • budowę społeczeństwa obywatelskiego – prowadzenie dialogu społecznego w sprawach wynagrodzeń i świadczeń społecznych, rozpatrywanie spraw wniesionych do Komisji Trójstronnej do Spraw Społeczno-Gospodarczych, wydawanie informatorów nt. Komisji Trójstronnej,
 • rozwiązywanie sporów zbiorowych,
 • utrzymanie stosunków z Kościołem i związkami wyznaniowymi – wydatki idą na opłacanie składek społecznych i zdrowotnych dla duchownych niepodlegającym ubezpieczeniom z innych tytułów, działania komisji regulacyjnej ds. związanych ze zwrotem kościelnym osobom prawnym
 • nieruchomości bezprawne przejętych przez PRL.
 • ochronę praw obywatelskich i praw dziecka – wydatki idą na działania Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka oraz Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 • informatyzację działalności – zapewnienie dostępu do informacji publicznej w formie elektronicznej, finansowanie przedsięwzięć informatycznych, wspieranie e– administracji, promocja społeczeństwa informacyjnego.

Zarządzanie państwem – w ramach tej kategorii, wpływy pochodzące z podatków są przeznaczone na:

 • Najwyższą Izbę Kontroli (NIK) – wydatki idą na działalność NIK, która sprawuje nadzór nad wydatkami ponoszonymi przez instytucje państwowe.
 • obsługę parlamentu – wydatki idą na działalność kancelarii Sejmu i Senatu.
 • przeprowadzanie wyborów – wydatki idą na działalność Państwowej oraz lokalnej Komisji Wyborczej, przekazywanie dotacji partiom politycznym oraz komitetom wyborczym.
 • Instytut Pamięci Narodowej (IPN) – wydatki idą na działalność IPN; gromadzenie i zarządzanie dokumentacją organów bezpieczeństwa państwa, organów bezpieczeństwa III Rzeszy Niemieckiej i ZSRR sporządzanych w latach 1939-1990, prowadzenie śledztw w sprawie zbrodni nazistowskich i komunistycznych, działalność lustracyjną.
 • obsługę rządu – wydatki idą na działalność merytoryczną i kancelaryjną premiera i Rady Ministrów oraz na Rządowe Centrum Legislacji. Kancelarie zapewniają również obsługę pełnomocników rządu, komitetów, organów doradczych i opiniodawczych.
 • obsługę kancelaryjną Prezydenta – wydatki idą na obsługę merytoryczną i kancelaryjną Prezydenta oraz organu pomocniczego zapewniającego realizację konstytucyjnych uprawnień głowy państwa.
 • Regionalne Izby Obrachunkowe (RIO) – wydatki idą na działalność RIO, która kontroluje gminy, powiaty i województwa w zakresie wydatkowania środków finansowych oraz zamówień publicznych.
 • Trybunał Konstytucyjny (TK) – wydatki idą na działanie TK, który stoi na straży przestrzegania konstytucji oraz kontrola przepisów zawartych w uchwałach, ustawach i rozporządzeniach jest zgodna z konstytucją.
 • Urząd Zamówień Publicznych (UZP) – wydatki idą na działania Krajowej Izby Odwoławczej oraz UZP, które sprawują nadzór nad przestrzeganiem prawa przy zamówieniach publicznych.
 • Krajową Radę Radiofonii i Telewizji (KRRiT) – wydatki idą działania KRRiT, która ma na celu zapewniać ochronę wolności słowa w mediach oraz otwarty ich charakter. KRRiT wydaje koncesje na nadawanie programów, określa wysokość opłat abonamentowych, podejmuje ecyzje administracyjne i określa warunki prowadzenia działalności przez nadawców.
 • informatyzację działalności – wdrażanie oraz utrzymanie narzędzi do samodzielnego zamieszczania ogłoszeń na zamówienia publiczne, takich jak: platforma licytacji elektronicznych, platforma aukcji elektronicznych.

Kultura i dziedzictwo narodowe – w ramach tej kategorii, wpływy pochodzące z podatków są przeznaczone na:

 • ochronę dziedzictwa narodowego – wydatki idą na działalność instytucji związanych z kulturą; muzeów, archiwów, Filmoteki Narodowej, Biblioteki Narodowej Narodowego Instytutu Audiowizualnego. Instytucje te w celu ochrony dziedzictwa digitalizują dokumenty, popularyzują zasoby, rewaloryzują zabytki.
 • działalność artystyczną – wydatki idą na realizacją wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych, jak festiwale, koncerty, projekty edukacyjne. To również wspieranie działalności filharmonii i kinematografii.
 • infrastrukturę kulturalną – wydatki idą na budowę oraz renowację obiektów w sferze kultury, sprzęty potrzebne do funkcjonowania instytucji.
 • podtrzymywanie tradycji narodowej – wydatki idą na organizowanie obchodów, uroczystości, wystaw upamiętniających ważne wydarzenia w historii Polski, sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej; miejscami walk, męczeństwa i mogiłami zasłużonych dla kraju.

Kultura fizyczna, sport – w ramach tej kategorii, wpływy pochodzące z podatków są przeznaczone na:

 • infrastrukturę sportową – wydatki idą na budowę obiektów sportowych, kontrolę realizacji inwestycji.
 • sport kwalifikowany – wspieranie działań związków sportowych, sportu młodzieżowego, sportu osób niepełnosprawnych. Działania zmierzające do poprawy poziomu sportowego Polski w olimpiadach i paraolimpiadach.
 • promocję sportu ogólnego – realizacja zajęć sportowych w szkołach, promocja zajęć sportowych i różnych grup społecznych.
 • informatyzację działalności – wpływy podatkowe przeznaczono na budowę portalu System Informacji Sportowej, który miał być przeznaczony do gromadzenia danych pochodzących z różnych dziedzin sportowych, dostarczania aktualności sportowych.

Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa (SP) – w ramach tej kategorii, wpływy pochodzące z podatków są przeznaczone na:

 • gospodarowanie mieniem SP – wydatki są przeznaczane na przekształcenia własnościowe, tj. zbywanie mienia SP, czyli nieruchomości, akcji, obligacji i udziałów, sprawowanie nadzoru nad spółkami z udziałem SP, planowanie wykorzystania mienia SP oraz jego eksploatacja.
 • obsługę roszczeń majątkowych wobec SP – wydatki idą na postępowania rewindykacyjne, ustalanie stanu prawnego nieruchomości, ustalanie osób uprawnionych do odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowę dróg.
 • zastępstwo procesowe i działalność prawniczą – wydatki idą na zatrudnianie wykwalifikowanych prawników do reprezentowania interesów SP przed organami sądowymi.

Powyższa lista została zaczerpnięta ze specjalnej strony stworzonej przez Ministerstwo Finansów w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej na temat wykorzystywania podatków obywateli.

Spec. ds. Rachunkowości i Finansów

Dorota Łesak

Absolwentka administracji publicznej na Uniwersytecie Wrocławskim. Uzyskała dwa tytuły zawodowe: administratywisty oraz technika ekonomisty, co przekłada się na doskonałe kwalifikacje w zakresie rozliczeń podatkowych. Specjalizuje się w rozliczeniach PIT. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00