Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Aktualności Na co idzie mój podatek?
Część pierwsza

Na co idzie mój podatek?
Część pierwsza

▪ 22 marca 2017 r. ▪ Zaktualizowano: 2 września 2019 r.

Całość podatku, który wpłacamy - zarówno poprzez urząd skarbowy (obliczony w naszych rocznych PIT-ach), jak i robiąc zakupy, czy tankując paliwo zasila budżet państwa. Wpływy podatkowe są przeznaczone na różne funkcje i zadania realizowane przez państwo.

Na co idzie mój podatek?<br> Część pierwsza

Podstawowym źródłem dochodów Państwa są przede wszystkim dochody podatkowe. Sięgają one przeszło 90% wpływów. Drugą kategorią dochodów państwa są dochody niepodatkowe.

Do dochodów niepodatkowych zaliczamy:

 • dywidendy - są to wypłaty zysku wypracowanego przez spółki, które Skarb Państwa otrzymuje jako ich udziałowiec. Na dochody te składają się także wpłaty z zysku od przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa. Udział dywidend w dochodach niepodatkowych państwa stanowi ok.28%.
 • cło - opłata pobierana przez państwo w związku z importem towarów. Udział cła w dochodach niepodatkowych państwa stanowi ok.6,3%.
 • opłaty, grzywny, odsetki i inne - są to są wpływy z tytułu opłat za usługi świadczone przez jednostki budżetowe, dochody uzyskiwane z nieruchomości Skarbu Państwa i koncesji udzielonych przez państwa, czy wpłaty o charakterze sanacyjnym, czyli grzywny, mandaty, wpływy z kar i odsetki od zaległości podatkowych. Udział tej kategorii wpływów w dochodach niepodatkowych państwa stanowi ok.51%.
 • wpłaty jednostek samorządu terytorialnego (jst) - to wpłaty pochodzące od gmin, powiatów i województw. Udział wpłat jst w dochodach niepodatkowych  państwa stanowi ok.8%.
 • środki z Unii Europejskiej (UE) i innych źródeł niepodlegających zwrotowi - to środki przeznaczone finansowanie i współfinansowanie projektów z pomocą UE. Udział tej kategorii wpływów w dochodach niepodatkowych państwa stanowi ok.6,5%.

Do dochodów podatkowych zaliczamy:

 • podatek VAT - podatek od towarów i usług, który w całości trafia do Skarbu Państwa. Podatek ten jest podatkiem konsumpcyjnym, opodatkowuje finalną konsumpcję. Daje państwu tym więcej pieniędzy, im więcej ludzie i firmy wydają na konsumpcję. Ostatecznie ciężar podatku ponoszą nabywcy. Udział dochodów z VAT stanowi ok. 50% wpływów podatkowych.
 • akcyza - jest to tzw. podatek pośredni i jest on zawarty w cenach towarów. Dotyczy on wyrobów tytoniowych, alkoholowych oraz benzyny. Udział dochodów z akcyzy stanowi ok. 23,5% wpływów podatkowych.
 • podatek PIT - to podatek od dochodów osób fizycznych, który wyliczamy za pomocą rocznych zeznań (np. PIT-37, PIT-36, PIT-38, itd). Udział dochodów z PIT stanowi ok. 15,2% wpływów podatkowych.
 • podatek CIT - to podatek od dochodów osób prawnych. Udział z CIT stanowi ok. 10% wpływów podatkowych.
 • inne - to podatki od gier (loterii, gier wzajemnych, wideotele, itp), podatek tonażowy, czy od wydobycia niektórych kopalin. Udział tych podatków stanowi ok. 1,2% wpływów podatkowych.

Powyższe elementy stanowią dochód państwa. Z tego dochodu finansowane są zadania, funkcje realizowane przez państwo na zaspokojenie potrzeb społecznych i gospodarczych. Dzięki dochodom z podatków jest finansowana działalność szkół czy szpitali, powstają nowe drogi i stadiony, itd.

Z naszych podatków są finansowane takie działalności, jak:

1. Zabezpieczenie społecznie i wspieranie rodziny - w ramach tej kategorii, wpływy podatkowe są przeznaczone na:

a. ubezpieczenia społeczne - emerytury, renty oraz inne świadczenia dla osób o ograniczonej lub całkowitej niezdolności do pracy. Do tej kategorii zaliczamy również świadczenia chorobowe i macierzyńskie.

b. wspieranie rodziny - pomoc dla rodzin z dziećmi oraz dla dzieci bez rodziców własnych, np. dla rodzin zastępczych lub placówek wychowawczo-opiekuńczych.

c. pomoc i integrację społeczną - zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym, zwłaszcza u osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (bezdomni, bezrobotni, mniejszości narodowe). Wydatki są przeznaczane na lokale, domy socjalne, noclegownie dla bezdomnych oraz na stworzenie warunków odpowiadających godności człowieka.

d. aktywizację społeczną osób niepełnosprawnych - wydatki idą na programy pomocy publicznej oraz wsparcie dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne.

e. informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego - wydatki idą na usługi informatyczne dla obywateli, świadczone przez administrację publiczną (rząd, gminy, powiaty, województwa).

f. sprawy kombatantów i osób represjonowanych - wydatki idą na świadczenia emerytalne dla kombatantów oraz na upamiętnianie i popularyzowanie wydarzeń historycznych, a także na organizowanie ważnych uroczystości rocznicowych.

g. przeciwdziałanie dyskryminacji - wydatki są przeznaczane na programy realizujące wyrównywanie szans mężczyzn i kobiet na rynku pracy.

2. Zarządzanie finansami państwa - w ramach tej kategorii, wpływy pochodzące z podatków są przeznaczone na:

a. zarządzanie długiem - wydatki są przeznaczone na obsługę długu krajowego i zagranicznego oraz na obsługę i zarządzanie skarbowymi papierami wartościowymi, kredytami, czy pożyczkami. Do tego zadania należy również opracowanie i realizowanie 4-letniej strategią zarządzania długiem sektora finansów publicznych.

b. koordynowanie i organizowanie współpracy finansowej z zagranicą - to wsparcie eksportu towarów np. poprzez dopłaty do oprocentować kredytów eksportowych.

c. opracowanie finansowania jednostek samorządu terytorialnego (jst) - wydatki idą na bezzwrotne dotacje dla jst (gmin, powiatu, województw). Jst ustalają w drodze swoich uchwał na jakie potrzeby społeczne lokalne będą wydane owe dotacje.

d. realizację dochodów podatkowych i niepodatkowych oraz działania kontrolne- wydatki idą na pobór podatku, ceł i prowadzanie postępowań kontrolnych oraz egzekucyjnych. Pieniądze są przeznaczone również na wdrożenie elektronicznego systemu podatkowego.

e. opracowanie i wykonanie budżetu państwa - przygotowanie ustawy budżetowej, Wieloletniego Planu Finansowego Państwa, prowadzenie prognoz makroekonomicznych.

f. nadzór nad rynkiem gospodarczym i finansowym - wydatki idą na zadania realizowane przez Komisję Nadzoru Finansowego.

3. Edukacja, wychowanie i opieka - w ramach tej kategorii, wpływy pochodzące z podatków są przeznaczone na:

a. edukację i wychowanie - wspomaganie liceum, gimnazjów, podstawówek i innych szkół. Dofinansowanie do podręczników i wypłata stypendium.

b. szkolnictwo wyższe - środki są przeznaczone na działalność dydaktyczną uczelni, czy pomoc materialną dla studentów.

c. informatyzację działalności - wydatki idą na tworzenie, realizację oraz utrzymanie elektronicznego Systemu Informacji Oświatowej - to portal, który ułatwia administracji państwowej zarządzanie polityką oświatową.

4. Polityka rolna i rybacka - w ramach tej kategorii, wpływy pochodzące z podatków są przeznaczone na:

a. wspólną politykę rolną - to wspieranie obszarów wiejskich oraz wsparcie dochodów rolniczych.

b. ochronę zdrowia zwierząt - zwalczanie chorób zakaźnych u zwierząt oraz nadzór nad jakością środków pochodzenia zwierzęcego.

c. wspieranie rybactwa i rybołówstwa - zarybianie obszarów morskich, aby podnieść konkurencję rynku oraz odnowa floty rybackiej.

d. wspieranie infrastruktury wsi - odbudowa zniszczonych klęską żywiołową budynków, utrzymanie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, budowa i utrzymanie urządzeń melioracyjnych.

e. spieranie produkcji roślinnej i zwierzęcej - wspieranie postępu biologicznego wśród roślin i zwierząt oraz nadzór nad zdrowiem.

f. kształtowanie ustroju rolnego - realizacja działań w zakresie rolnictwa ekologicznego oraz żywności tradycyjnej, czy regionalnej.

5. Równomierny rozwój kraju- w ramach tej kategorii, wpływy pochodzące z podatków są przeznaczone na:

a. wsparcie rozwoju regionalnego kraju - działanie mające na celu poprawę konkurencyjności regionów oraz zapewnienie spójności gospodarczej. Realizowanie 16  Regionalnych Programów Operacyjnych, z których można uzyskać dofinansowania na różne inwestycje.

b. koordynację i wdrażanie programów operacyjnych - działania informacyjne, podnoszenie kwalifikacji pracowników, przeprowadzanie kontroli.

6. Infrastruktura transportowa w ramach tej kategorii, wpływy pochodzące z podatków są przeznaczone na:

a. wspieranie transportu drogowego - eliminowanie przyczyn wypadków drogowych, poprawa dostępności komunikacyjnej, odbudowa i utrzymanie dobrego stanu technicznego dróg

b. wspieranie transportu kolejowego, morskiego i lotniczego - zapewnienie bezpieczeństwa transportu, utrzymanie, poprawa infrastruktury transportowej, usprawnienie przewozów, ułatwienia dla pasażerów.

7. Bezpieczeństwo zewnętrzne państwa -  w ramach tej kategorii, wpływy pochodzące z podatków są przeznaczone na:

a. utrzymanie i rozwój zdolności obronnych - wydatki idą na polskie siły zbrojne, przeprowadzanie kwalifikacji wojskowych, zabezpieczenia medyczne.

b. realizację zobowiązań sojuszniczych oraz działania na rzecz pokoju - udział w misjach NATO, UE dzięki czemu polska armia podnosi swoje kwalifikacje, a Polska pozycja jest umacniana na arenie międzynarodowej.

c. wparcie wywiadowcze i ochrona kontrwywiadowcza -rozpoznawanie zagrożeń oraz wykrywanie przestępstw popełnianych przez członków armii.

d. posługę duszpasterską.

8. Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa -  w ramach tej kategorii, wpływy pochodzące z podatków są przeznaczone na:

a. ochronę obywateli - poprawa wyposażenia policyjnego, większa wykrywalność przestępstw, zapewnienie bezpieczeństwa drogowego, skuteczniejsza praca kryminalistyczna.

b.ochronę przeciwpożarową - podnoszenie kwalifikacji kadry strażackiej oraz medycznej, realizacja działań podejmowanych przez straż oraz ratownictwo medyczne oraz nabywanie odpowiednich sprzętów.

c.zarządzanie kryzysowe - zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom przez służby inne niż wojsko. Planowanie, strategia działań w razie wystąpienia zagrożenia klęski żywiołowej.

d.ochronę granicy państwowej - wydatki idą na modernizację przejść granicznych oraz wyposażenie; pojazdy patrolowe, systemy łączności.

e. informatyzację działalności - wdrożenie i utrzymanie Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) w celu międzynarodowej współpracy policyjnej.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00-16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 7:00-18:00