Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Druki PIT Formularze PIT 2019

Formularze PIT 2019

620x100 dziecinnie proste

 • PIT-28

  PIT-28 to formularz przeznaczony dla osób rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. W formularzu tym rozliczymy dochody z:

  • działalności gospodarczej prowadzonej na własne nazwisko,
  • działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki osób fizycznych, w których podatnik jest wspólnikiem,
  • najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. 
 • PIT-36

  PIT-36 to formularz przeznaczony dla osób:

  • prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych (stawką podatkową 18 lub 32%),
  • prowadzących działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na zasadach ogólnych (stawką podatkową 18 lub 32%),
  • uzyskujących dochody z zagranicy,
  • których małoletnie dzieci uzyskują dochody (są one wykazywane w PIT/M).

  Jeżeli jednocześnie uzyskujemy dochody, które są przeznaczone dla PIT-37 oraz takie, które są przeznaczone dla PIT-36, wypełniamy tylko PIT-36.

 • PIT-36L

  PIT-36L to formularz przeznaczony dla osób prowadzących działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane liniowowo (stawka podatku 19%).Wypełniając PIT-36L nie ma możliwości wspólnego rozliczania podatku.

  Załącznikami do zeznania są: PIT/B, PIT/Z, PIT/ZG.

 • PIT-37

  PIT-37 jest najczęściej składanym zeznaniem podatkowym. Wypełniają go podatnicy, którzy uzyskali przychody opodatkowane na ogólnych zasadach (wg skali podatkowej 18 lub 32%), wyłącznie w Polsce, i za pośrednictwem płatnika. W PIT-37 rozliczamy w szczególności przychody:

  • ze stosunku pracy (w tym spółdzielczego stosunku pracy), stosunku służbowego oraz pracy nakładczej;
  • z emerytur lub rent krajowych (w tym rent strukturalnych, rent socjalnych), świadczeń przedemerytalnych;
  • z zasiłków przedemerytalnych, należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną;
  • z zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego (np. zasiłek chorobowy);
  • z działalności wykonywanej osobiście (np. z umów zlecenia);
  • ze świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy (np. zasiłku dla bezrobotnych) lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
  • z praw autorskich i innych praw majątkowych.
 • PIT-38

  W PIT-38 rozliczymy dochody z:

  1) odpłatnego zbycia:

  • papierów wartościowych,
  • pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka),
  • pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających,
  • udziałów w spółkach mających osobowość prawną,

  2) objęcia udziałów w spółkach mających osobowość prawną,

  3) objęcia wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny inny niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

  DO PIT-38 trafiają dane m.in. z PIT-8C (z sekcji F oraz G). W Picie tym wykażemy również dochody uzyskane za granicą, o których mowa w punktach 1-3.

  Załącznikiem do PIT-38 jest PIT/ZG.

 • PIT-39

  W PIT-39 rozliczymy dochody ze sprzedaży:

  • nieruchomości,
  • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego,
  • prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  • prawa wieczystego użytkowania gruntów,
  • innych rzeczy.

  PIT-39 jest przeznaczony dla osób, które nie dokonują odpłatnego zbycia powyższych rzeczy w ramach działalności gospodarczej oraz nabyli lub wybudowali zbywane nieruchomości oraz prawa majątkowe po 31.12.2008 r.

  Przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy (bez uzasadnionej przyczyny) przychód jest określany przez organ podatkowy wg ceny rynkowej.

  Przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, który w ciągu 2 lat od dnia sprzedaży został wydany na cele mieszkaniowe jest zwolniony z podatku.

  Załącznikiem do PIT-38 jest PIT/ZG.

  Zobacz więcej: nowa ulga mieszkaniowa

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn - pt: 9:00 - 16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn - pt: 7:00 - 18:00