Sprawdźmy złożone zeznania pit 2015

620x100 dziecinnie proste

2 maja 2016 minął ustawowy termin składania rozliczenia pit za 2015 rok. W złożonych deklaracjach mogą być błędy, które znajdzie urzędnik skarbowy. Aby tego uniknąć, dobrze jest sprawdzić, czy w naszym zeznaniu nie ma pomyłki i ewentualnie złożyć korektę deklaracji.

 

Sprawdźmy złożone zeznania pit 2015

Warto sprawdzić nasze rozliczenie pit 2015 zwracając uwagę na błędy, jakie najczęściej występują w deklaracjach rocznych.  

1. Nieaktualne formularze PIT

Prawie co roku zmieniają się wzory rocznych zeznań PIT. Czasem zostają formularze z ubiegłych lat i chcemy je wykorzystać. Trzeba więc sprawdzać, czy formularz, który wypełniamy jest aktualnie obowiązującym. W roku 2016 obowiązują następujące wzory deklaracji pit za 2015 rok:

  • formularz pit 28 - wersja 19,
  • formularz pit 36 - wersja 22,
  • formularz pit 36L - wersja 11,
  • formularz pit 37 - wersja 22,
  • formularz pit 38 - wersja 11,
  • formularz pit 39 - wersja 7.

Właściwy formularz zeznania PIT można rozpoznać po numerze zamieszczonym na każdej stronie formularza obok nazwy deklaracji, w nawiasie, bardzo małą czcionką, np. PIT-36 (22).

Niewłaściwy formularz najczęściej może się zdarzyć, gdy wysyłamy deklaracje roczne pocztą. Błędu w wyborze druku PIT najłatwiej uniknąć korzystając z dobrego programu pit 2015. Podatnikom składającym zeznania PIT online zawsze są udostępniane aktualne formularze. Unikniemy też błędu  odwiedzając urząd skarbowy, gdzie można pobrać aktualne wzory deklaracji. Przy składaniu zeznania w urzędzie pracownik sprawdzi i nie przyjmie rozliczenia pit na nieaktualnym formularzu.

2. Niewłaściwy identyfikator podatkowy (PESEL lub NIP)

W pierwszych dwóch pozycjach zeznania PIT znajduje się miejsce na podanie identyfikatora podatkowego podatnika lub podatnika i małżonka w przypadku wspólnego zeznania. Identyfikatorem może numer PESEL albo NIP. Osoby prowadzące działalność gospodarczą lub będące podatnikami VAT mają obowiązek posługiwania się numerem NIP. Pozostali podatnicy podają numer PESEL.

Błąd w identyfikatorze podatkowym może polegać na:

- podaniu niewłaściwego rodzaju identyfikatora podatkowego, tj. numer PESEL zamiast NIP albo NIP zamiast numeru PESEL,

- wpisaniu niewłaściwej jednej lub więcej cyfr we właściwym identyfikatorze podatkowym, albo podanie  w numerze NIP o jedna cyfrę za dużo, gdyż jest 11 miejsc na wpisanie numeru, a NIP zawiera tylko 10.

- przepisanie numeru NIP pracodawcy ( w poz. 1. otrzymywanej od pracodawcy informacji PIT-11 określany jest NIP pracodawcy, który często podatnicy przepisują jako swój).

3. Brak zaznaczenia wyboru sposobu opodatkowania

Zaznaczenie jednego ze sposobów opodatkowania jest bardzo istotne. Ma znaczenie przy opodatkowaniu wspólnym małżonków oraz osób samotnie wychowujących dzieci.

4. Brak oznaczenia celu złożenia formularza

Podatnicy nie zawsze pamiętają o zaznaczeniu krzyżykiem w odpowiedniej rubryce celu złożenia zeznania. Osoby, które w danym roku składają pierwsze zeznanie powinny zaznaczyć "złożenie zeznania". Natomiast podatnicy, którzy w złożonym już przez siebie zeznaniu znaleźli błędy, powinni dokonać korekty zeznania i wtedy zaznaczyć kwadrat "korekta zeznania".

5. Błędne adresy zamieszkania

Wypełniając zeznanie roczne należy w części B wpisać adres zamieszkania aktualny w momencie składania rozliczenia pit.

Aktualny adres zamieszkania nie musi być tożsamy z:

- adresem zameldowania (chyba że jest on taki sam jak adres zamieszkania),

- adresem zamieszkania, który w trakcie roku podatkowego zmienił się na inny,

- adresem zamieszkania, który był aktualny w ostatnim dniu roku podatkowego, a przed złożeniem zeznania PIT za ten rok zmienił się.

Jeśli aktualny adres zamieszkania lub adres wykazany w informacji pit 11 jest inny niż w ostatnim dniu roku podatkowego, nie ma to wpływu na właściwość Urzędu Skarbowego do złożenia zeznania podatkowego, gdyż dla osoby fizycznej jest urząd skarbowy właściwy według miejsca jej zamieszkania w ostatnim dniu roku podatkowego, za który składane jest zeznanie.

W przypadku zmiany adresu miejsca zamieszkania oraz zmiany nazwiska przez podatnika będącego osobą fizyczną objętą rejestrem PESEL  nieprowadzącą działalności gospodarczej lub niebędącą zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, nie ma obowiązku odrębnego informowania organu skarbowego o zmianach, gdyż aktualizacja danych dokonuje się automatycznie po podaniu nowych danych w składanej deklaracji, np. pit 28, pit 37 lub innym dokumencie związanym z obowiązkiem podatkowym.

6. Brak kompletu informacji od płatników

W  zeznaniu rocznym PIT trzeba uwzględnić wszystkie informacje od płatników (pracodawców, zleceniodawców etc.) za rok podatkowy. Czasem podatnicy nie uzyskują wszystkich informacji o dochodach, a mimo to składają pit roczny. W tej sytuacji należy mimo braku informacji od płatnika wpisać  przychód, a jeśli po otrzymaniu w późniejszym terminie informacji dane nie są zgodne z podanymi przez podatnika, należy złożyć korektę.

7. Pomyłki przy przenoszeniu danych z informacji od płatników

Większość podatników przenosi do swoich deklaracji pit  kwoty z informacji PIT-11, PIT-11A lub z rozliczenia dokonanego przez płatnika PIT-40, PIT-40A. Zdarza się przy tym dość często, że podatnicy wykazują inne kwoty niż określone w otrzymanych informacjach podatkowych. Szczególnie dotyczy to sytuacji gdy zamiast kwoty podatku należnego wynikającego z rozliczeń PIT-40 i PIT-40A przenoszone są kwoty zaliczek na podatek dochodowy, co w przypadku pobierania np. emerytury przez okres krótszy niż rok może dać dużą rozbieżność w wysokości tych kwot.

8. Niekonsekwentnie stosowana kolejność małżonków we wspólnym zeznaniu PIT

Małżonkowie rozliczając pit wspólnie mają swobodę w wyborze, który z nich zostanie w zeznaniu wskazany jako podatnik (poprzez podanie numeru PESEL albo NIP tego małżonka w poz. 1 zeznania), a który jako małżonek podatnika (poprzez podanie numeru PESEL albo NIP tego małżonka w poz. 2 zeznania).Dokonany wybór powinien być zachowany w całym rozliczeniu.

Wskazywanie danych dotyczących podatnika wskazanego w poz. l zeznania PIT w pozycjach tego zeznania dotyczących małżonka podatnika jest błędem. Podobnie błędem jest sytuacja odwrotna, czyli wskazywanie danych dotyczących małżonka wskazanego w poz. 2 zeznania PIT w pozycjach tego zeznania dotyczących podatnika.

11. Błędnie obliczony dochód

Nieprawidłowo obliczony dochód może wynikać z prostych błędów rachunkowych, szczególnie w przypadku osób, które w roku podatkowym uzyskały przychody od kilku płatników i nieprawidłowo zsumowały ich wysokość wynikającą z otrzymanych informacji PIT-11. Przyczyną błędu może być też nieprawidłowe ustalenie wysokości kosztów uzyskania przychodów, a co za tym idzie również wysokość dochodu.

12. Brak rozliczenia się z dochodów uzyskanych poza granicami Polski

Nie zawsze podatnicy pamiętają  o tym, że polscy rezydenci podatkowi podlegają w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce położenia ich źródeł.

13. Nieprawidłowo obliczony podatek

Osoby fizyczne składające zeznania podatkowe stosunkowo często popełniają błędy, obliczając podatek. Najczęściej dotyczy to obliczania podatku od dochodu opodatkowanego według skali podatkowej, gdyż:

- nieuwzględniana jest kwota zmniejszającej podatek ( w 2015 roku 556,02 zł),

- nieuwzględniana jest zmiana progu podatkowego,

- stosowane są niewłaściwe stawki podatkowe.

14. Błędy w wykazywaniu zaliczek należnych i wpłaconych

W rozliczeniu pit, należy zwrócić uwagę, kiedy wymagane jest  wykazanie zaliczek należnych za rok podatkowych, a kiedy zaliczek wpłaconych. Zdarza się, że nie wszystkie zaliczki należne za zakończony rok podatkowy zostały wpłacone, a więc kwota zaliczek wpłaconych może być niższa niż kwota zaliczek należnych za rok podatkowy.

15. Błędy w zaokrąglaniu kwot

Część kwot wykazywanych w zeznaniach PIT zaokrągla się do pełnych złotych. Końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych. Formularze zawierają informacje, kiedy należy dokonać zaokrąglenia. Dodatkową informacją jest miejsce lub jego brak na wpisywanie groszy.

Nieprawidłowe jest więc:

- niezaokrąglanie kwot w pozycjach, w których wykazuje się kwoty po zaokrągleniu,

- niewłaściwe dokonywanie zaokrągleń kwot,

- zaokrąglanie kwot w pozycjach, w których zaokrągleń się nie dokonuje.

16. Problemy z numerami rachunków bankowych

Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej  mogą ewentualną nadpłatę podatku otrzymać na konto bankowe,. W tym celu powinny podać swój numer konta.

Często zdarza się sytuacja, że konto było podawane dawno i jest nieaktualne. Problemy z rachunkami bankowymi mogą wynikać z błędnego lub nieczytelnego wpisania przez podatnika numeru konta, bądź podania rachunku bankowego innej osoby..

17. Brak podpisu

Podatnicy często zapominają, że zeznanie musi być podpisane, gdyż bez tego nie wywołuje żadnych skutków prawnych. W przypadku wspólnego zeznania małżonków wystarczający jest podpis tylko jednego z małżonków.

Od 1 stycznia 2016 r. wystarczy złożyć ponownie prawidłowo wypełnione rozliczenie pit zaznaczając, że jest to korekta – nie ma już obowiązku załączania uzasadnienia przyczyn korekty.

Pomoc techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

Krajowa Informacja Podatkowa

  • (22) 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00