Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Poradnik rozliczenia PIT w 2025 r. - najczęściej popełniane błędy

PIT w 2025 r. - najczęściej popełniane błędy

▪ 19 maja 2016 r. ▪ Zaktualizowano: 27 grudnia 2023 r. ▪ Autor: Dorota Łesak

30 kwietnia 2025 r. upływa termin złożenia zeznań PIT za 2024 rok. Wskazujemy najczęściej popełniane błędy przy wypełnianiu deklaracji.

PIT w 2025 r. - najczęściej popełniane błędy

Spis treści

 1. Rodzaj błędu a konsekwencje podatkowe
 2. Brak danych lub puste pola
 3. Niewłaściwe dane lub formularze

Rodzaj błędu a konsekwencje podatkowe

Warto sprawdzić nasze zeznanie PIT 2025 zwracając uwagę na błędy, jakie najczęściej występują w deklaracjach rocznych. Dla urzędników skarbowych oczywistym jest, że drobne błędy rachunkowe czy nieznaczne uchybienia w składanych zeznaniach rocznych mogą zdarzyć się każdemu. W tego typu sytuacji należy poprawić dostrzeżone wady deklaracji, co czyni sam podatnik lub organ podatkowy. Jeśli wymiar nadpłaty naszego podatku lub poniesionej straty nie przekracza kwoty 5 000 zł, to urzędnik zajmujący się weryfikacją zeznania rocznego może sam (lecz w porozumieniu z podatnikiem) dokonać sprostowania zaistniałych nieścisłości.

W wielu przypadkach jednak (zwłaszcza w sytuacji znacznego obciążenia Urzędu Skarbowego zajmującego się naszym rozliczeniem) błędy zawarte w deklaracji negatywnie rzutują na nasz rachunek podatkowy powodując zmniejszenie przysługującego nam zwrotu lub zwiększając wartość niedopłaty podatku. Poniżej wskazujemy najczęstsze wady deklaracji.

Brak danych lub puste pola

Brak zaznaczenia wyboru sposobu opodatkowania

Zaznaczenie jednego ze sposobów opodatkowania jest bardzo istotne. Wybór ten ma kluczowe znaczenie przy wspólnym rozliczeniu: małżonków oraz osób samotnie wychowujących z dziećmi.

Brak oznaczenia celu złożenia formularza

Podatnicy nie zawsze pamiętają o zaznaczeniu krzyżykiem w odpowiedniej rubryce celu złożenia zeznania. Osoby składające w danym roku podatkowym zeznanie po raz pierwszy powinny zaznaczyć złożenie zeznania. Natomiast podatnicy, którzy w złożonej przez siebie deklaracji znaleźli błędy powinni dokonać korekty zeznania i zaznaczyć kwadrat opisany jako korekta zeznania.

Brak kompletu informacji od płatników

W zeznaniu rocznym PIT trzeba uwzględnić wszystkie informacje jakie otrzymaliśmy w rozliczanym roku podatkowym od płatników (pracodawców, zleceniodawców etc.).

Uwaga! Komplet informacji pod postacią stosownych formularzy tj. PIT-11, PIT-8C powinniśmy otrzymać od płatnika naszego podatku w terminie do końca lutego 2025.


Zdarzają się przypadki, w których podatnicy nie uzyskują wszystkich informacji o uzyskanych przez nich dochodach, a mimo to składają PIT roczny. W tej sytuacji mimo braku stosownych danych od płatnika  należy wpisać przychód. Jeśli po otrzymaniu w późniejszym terminie potrzebnych informacji dane nie są zgodne z podanymi przez podatnika, zalecane jest złożenie korekty.

Brak rozliczenia się z dochodów uzyskanych poza granicami Polski

Niestety podatnicy nie zawsze pamiętają o tym, że polscy rezydenci podatkowi podlegają w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce położenia ich źródeł. 

Więcej na temat sposobu rozliczenia pracy za granicą dowiesz się z artykułu Praca za granicą a PIT.

Brak podpisu

Podatnicy często zapominają, że zeznanie musi być podpisane. Brak poświadczenia złożenia przez nas deklaracji sprawia, że jej doręczenie nie wywołuje żadnych skutków prawnych. W przypadku wspólnego zeznania małżonków wystarczający jest podpis tylko jednego z małżonków. Od 1 stycznia 2016 r. wystarczy złożyć ponownie prawidłowo wypełnione rozliczenie PIT zaznaczając, że jest to korekta – nie ma już obowiązku załączania uzasadnienia przyczyn korekty.

W przypadku złożenia zeznania rocznego w jakiejkolwiek dopuszczalnej postaci elektronicznej (np. poprzez system rozliczeniowy PITax.pl Łatwe podatki) również wymagana jest swoista forma podpisu podatnika – jest nim podanie kwoty przychodu za 2023.

Celem prostego ustalenia ww. wartości zachęcamy do skorzystania z naszego poradnika pod adresem: Jak podpisać deklarację?

Niewłaściwe dane lub formularze

Nieaktualne formularze PIT

Prawie co roku zmieniają się wzory rocznych zeznań PIT. Czasem zostają formularze z ubiegłych lat i chcemy je wykorzystać. Trzeba więc sprawdzać czy formularz, który wypełniamy jest aktualnie obowiązującym. Należy pamiętać, ze w związku z rewolucją podatkową w PIT (poprzez wdrożenie projektu Nowy Polski Ład 2.0) po raz kolejny zaczną obowiązywać nowe wzory dla większości deklaracji oraz ich załączników:

 • IFT-1/1R
 • PIT-OP
 • PIT-R
 • PIT-2
 • PIT-2A
 • PIT-2K
 • PIT-3
 • PIT-4R
 • PIT-6
 • PIT-8AR
 • PIT-8C
 • PIT-11
 • PIT-16Z
 • PIT-16A
 • PIT-28
 • PIT-28S
 • PIT-28/B
 • PIT-36
 • PIT-36S
 • PIT-36L
 • PIT-36LS
 • PIT-37
 • PIT-38
 • PIT-39
 • PIT-40A/11A
 • PIT-CFC
 • PIT/CFI
 • PIT/B
 • PIT/BR
 • PIT/D
 • PIT/DS
 • PIT/M
 • PIT-MIT
 • PIT/O
 • PIT/Z
 • PIT/ZG
 • PIT-NZ
 • PIT-NZS
 • PIT/NZI
 • PIT/IP
 • PIT/PM
 • DSF-1
 • PIT/WZ
 • PIT/SE
 • PIT-ISN
 • PIT-PZ
 • PIT-RPZ
 • PIT-DZ
 • PIT-CSR/PIT-CSRS
 • PIT-RB/PIT-RBS


Nowe formularze będą mieć zastosowanie do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od 1 stycznia 2022 r.

Właściwy formularz zeznania PIT można rozpoznać po numerze zamieszczonym na każdej stronie formularza obok nazwy deklaracji, w nawiasie, bardzo małą czcionką, np. dla rozliczenia jednoosobowej działalności gospodarczej za 2022 r. należy skorzystać z druku PIT-36 (30).

Niewłaściwy formularz najczęściej może się zdarzyć, gdy decydujemy się na złożenie deklaracji rocznej w formie tradycyjnej – poprzez nadanie drogą listowną. Błędu w wyborze druku PIT najłatwiej uniknąć korzystając z dobrego programu PIT 2024. Podatnikom składającym zeznania PIT online zawsze są udostępniane aktualne formularze. Unikniemy też błędu odwiedzając nasz urząd skarbowy, gdzie można pobrać aktualne wzory deklaracji. Przy składaniu zeznania w biurze podawczym urzędu skarbowego pracownik sprawdzi i nie przyjmie rozliczenia PIT na formularzu niemającym zastosowania w danym roku podatkowym.

Niewłaściwy identyfikator podatkowy (PESEL lub NIP)

W pierwszych dwóch pozycjach zeznania PIT znajduje się miejsce na podanie identyfikatora podatkowego podatnika lub podatnika i małżonka w przypadku wspólnego zeznania. Identyfikatorem może być numer PESEL albo NIP. Osoby prowadzące działalność gospodarczą lub będące podatnikami VAT mają obowiązek posługiwania się numerem NIP. Pozostali podatnicy podają numer PESEL.

Błąd w identyfikatorze podatkowym może polegać na:

- podaniu niewłaściwego rodzaju identyfikatora podatkowego, tj. numer PESEL zamiast NIP albo NIP zamiast numeru PESEL,

- wpisaniu niewłaściwej jednej lub więcej cyfr we właściwym identyfikatorze podatkowym, albo podanie  w numerze NIP o jedna cyfrę za dużo, gdyż jest 11 miejsc na wpisanie numeru, a NIP zawiera tylko 10.

- przepisanie numeru NIP pracodawcy ( w poz. 1. otrzymywanej od pracodawcy informacji PIT-11 określany jest NIP pracodawcy, który często podatnicy przepisują jako swój).

Błędne adresy zamieszkania

Wypełniając zeznanie roczne należy (najczęściej jest to część B) wpisać adres zamieszkania aktualny w momencie składania rozliczenia PIT.

Aktualny adres zamieszkania nie musi być tożsamy z:

 • adresem zameldowania (chyba że jest on taki sam jak adres zamieszkania),
 • adresem zamieszkania, który w trakcie roku podatkowego zmienił się na inny,
 • adresem zamieszkania, który był aktualny w ostatnim dniu roku podatkowego, a przed złożeniem zeznania PIT za ten rok zmienił się.

Jeśli aktualny adres zamieszkania lub adres wykazany w informacji np. PIT-11 jest inny niż w ostatnim dniu roku podatkowego, nie ma to wpływu na właściwość Urzędu Skarbowego do złożenia zeznania podatkowego, gdyż dla osoby fizycznej jest urząd skarbowy właściwy według miejsca jej zamieszkania w ostatnim dniu roku podatkowego, za który składane jest zeznanie.

W przypadku zmiany adresu miejsca zamieszkania oraz zmiany nazwiska przez podatnika będącego osobą fizyczną objętą rejestrem PESEL  nieprowadzącą działalności gospodarczej lub niebędącą zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, nie ma obowiązku odrębnego informowania organu skarbowego o zmianach, gdyż aktualizacja danych dokonuje się automatycznie po podaniu nowych danych w składanej deklaracji, np. PIT-28PIT-37 lub innym dokumencie związanym z obowiązkiem podatkowym.

Pomyłki przy przenoszeniu danych z informacji od płatników

Większość podatników przenosi do swoich deklaracji PIT kwoty z informacji PIT-11, PIT-11A lub z rozliczenia dokonanego przez płatnika PIT-40, PIT-40A. Zdarza się przy tym dość często, że podatnicy wykazują inne kwoty niż określone w otrzymanych informacjach podatkowych. Szczególnie dotyczy to sytuacji gdy zamiast kwoty podatku należnego wynikającego z rozliczeń PIT-40 i PIT-40A przenoszone są kwoty zaliczek na podatek dochodowy, co w przypadku pobierania np. emerytury przez okres krótszy niż rok może dać dużą rozbieżność w wysokości tych kwot.

Niekonsekwentnie stosowana kolejność małżonków we wspólnym zeznaniu PIT

Małżonkowie rozliczając PIT wspólnie mają swobodę w wyborze, który z nich zostanie wskazany w zeznaniu jako podatnik (poprzez podanie numeru PESEL albo NIP), a który jako małżonek podatnika. Dokonany wybór powinien być zachowany w całym rozliczeniu.

Wskazywanie danych dotyczących podatnika wskazanego w poz. 1 zeznania PIT w pozycjach tego zeznania dotyczących małżonka podatnika jest błędem. Podobnie błędem jest sytuacja odwrotna, czyli wskazywanie danych dotyczących małżonka wskazanego w poz. 2 zeznania PIT w pozycjach tego zeznania dotyczących podatnika.

Błędnie obliczony dochód

Nieprawidłowo obliczony dochód może wynikać z prostych błędów rachunkowych, szczególnie w przypadku osób, które w roku podatkowym uzyskały przychody od kilku płatników i nieprawidłowo zsumowały ich wysokość wynikającą z otrzymanych informacji PIT-11. Przyczyną błędu może być też nieprawidłowe ustalenie wysokości kosztów uzyskania przychodów, a co za tym idzie również wysokość dochodu.

Nieprawidłowo obliczony podatek

Osoby fizyczne składające zeznania podatkowe stosunkowo często popełniają błędy, obliczając podatek. Najczęściej dotyczy to obliczania podatku od dochodu opodatkowanego według skali podatkowej, gdyż:

 1. nieuwzględniana jest kwota wolna od podatku (uzależniona od przychodów),
 2. nieuwzględniana jest zmiana progu podatkowego,
 3. stosowane są niewłaściwe stawki podatkowe.

Celem uniknięcia tego typu omyłek zachęcamy do zapoznania się z artykułami Progi podatkowe oraz Kwota wolna od podatku.

Błędy w wykazywaniu zaliczek należnych i wpłaconych

W rozliczeniu PIT należy zwrócić uwagę, kiedy wymagane jest wykazanie zaliczek należnych za rok podatkowy, a kiedy zaliczek wpłaconych. Zdarza się, że nie wszystkie zaliczki należne za zakończony rok podatkowy zostały wpłacone, a więc kwota zaliczek wpłaconych może być niższa niż kwota zaliczek należnych za rok podatkowy.

Błędy w zaokrąglaniu kwot

Część kwot wykazywanych w zeznaniach PIT zaokrągla się do pełnych złotych. Końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych. Formularze zawierają informacje, kiedy należy dokonać zaokrąglenia. Dodatkową informacją jest miejsce lub jego brak na wpisywanie groszy.

Nieprawidłowym działaniem jest zatem:

 • niezaokrąglanie kwot w pozycjach, w których wykazuje się kwoty po zaokrągleniu,
 • niepoprawne dokonywanie zaokrągleń kwot,
 • zaokrąglanie kwot w pozycjach, w których zaokrągleń się nie dokonuje.

Problemy z numerami rachunków bankowych

Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej mogą ewentualną nadpłatę podatku otrzymać na konto bankowe. W tym celu powinny podać swój numer konta. Często zdarza się sytuacja, że konto było podawane dawno i jest nieaktualne. Problemy z rachunkami bankowymi mogą wynikać z błędnego lub nieczytelnego wpisania przez podatnika numeru konta, bądź podania rachunku bankowego innej osoby.

Spec. ds. Rachunkowości i Finansów

Dorota Łesak

Absolwentka administracji publicznej na Uniwersytecie Wrocławskim. Uzyskała dwa tytuły zawodowe: administratywisty oraz technika ekonomisty, co przekłada się na doskonałe kwalifikacje w zakresie rozliczeń podatkowych. Specjalizuje się w rozliczeniach PIT. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00