Nowa ulga w PIT 2017

620x100 dziecinnie proste

W roku 2017 (czyli w PIT-ach za rok 2016) do PIT wchodzi nowa ulga, którą możemy odliczyć od naszych dochodów. Jest to ulga na działalność badawczo-rozwojową, można ją odliczyć po raz pierwszy za rok 2016, czyli w roku 2017. Ulga ta przysługuje osobom rozliczającym działalność gospodarczą na PIT‑36 lub PIT-36L.

Nowa ulga w PIT 2017

INFORMACJE OGÓLNE

Z dniem 1 stycznia 2016 r. weszły w życie przepisy wprowadzające ulgę na działalność badawczo–rozwojową (tzw. ulgę B+R), czyli prawo do odliczenia określonej kwoty kosztów uzyskania przychodów poniesionych przez przedsiębiorcę na działalność badawczo–rozwojową. Ulgę te można rozliczyć na PIT-36 lub PIT-36L.

Wedle ustawy o PIT jako działalność badawczo-rozwojową należy rozumieć działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

W skład badań naukowych wchodzą:

 1. badania podstawowe – oryginalne prace badawcze, eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne;
 2. badania stosowane – prace badawcze podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy, zorientowane przede wszystkim na zastosowanie w praktyce;
 3. badania przemysłowe – badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności w celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług; badania te uwzględniają tworzenie elementów składowych systemów złożonych, budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub w środowisku symulującym istniejące systemy, szczególnie do oceny przydatności danych rodzajów technologii, a także budowę niezbędnych w tych badaniach linii pilotażowych, w tym do uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych.

Prace rozwojowe, to nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług, z wyłączeniem prac obejmujących rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń, w szczególności:

 1. opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych oraz demonstracje, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt nie został określony,
 2. opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy stanowi produkt końcowy gotowy do wykorzystania komercyjnego, a jego produkcja wyłącznie do celów demonstracyjnych i walidacyjnych jest zbyt kosztowna.

KTO MOŻE ODLICZYĆ ULGĘ BADAWCZO-ROZWOJOWĄ (B+R)

Ulgę badawczo-rozwojową mogą odliczyć osoby prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną wg skali, na zasadach ogólnych (rozliczają ją w PIT-36) lub opodatkowaną liniowo, wg 19-procentowej stawki podatku (rozliczają ją w PIT-36L).

Aby móc odliczyć ulgę B+R należy w prowadzonych księgach rachunkowych lub przychodów i rozchodów wyodrębnić koszty prowadzonych prac badawczo-rozwojowych.

CZYM JEST ULGA NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWĄ

Ulga na działalność B+R, to odliczenie kosztów poniesionych na działalność B+R, czyli tzw. kosztów kwalifikowanych. Kwota odliczenia nie może przekroczyć kwoty dochodu z działalności gospodarczej.

Koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu, to:

 1. wynagrodzenia, należności dla pracowników oraz zapłacone składki z tytułu wynagrodzeń - jeżeli są one związane z działalnością badawczo-rozwojową,
 2. nabycie materiałów i surowców - jeżeli są one związane z działalnością badawczo-rozwojową,
 3. ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, a także nabycie wyników badań naukowych, świadczonych lub wykonywanych na podstawie umowy przez jednostkę naukową - jeżeli są one związane z działalnością badawczo-rozwojową,
 4. odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, jeżeli to korzystanie nie wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym z podatnikiem w rozumieniu art. 25 ust. 1 i 4 ustawy o PIT.
 5. zaliczone do kosztów uzyskania przychodu odpisy amortyzacyjne środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością.

Koszty kwalifikowane ponoszone w ramach badań podstawowych podlegają odliczeniu wyłącznie pod warunkiem, że badania te są prowadzone na podstawie umowy lub porozumienia z jednostką naukową w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.

KWOTA ULGI NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWĄ

Kwota odliczenia w PIT nie może przekroczyć:

 • w odniesieniu do kosztów związanych z wynagrodzeniami oraz składkami dla pracowników - 30% kosztów kwalifikowanych;
 • w odniesieniu do pozostałych kosztów:

a. 20% kosztów kwalifikowanych - jeśli podatnik jest mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą,

b. 10% kosztów kwalifikowanych  - dla pozostałych podatników.

Koszty kwalifikowane podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie.

Prawo do odliczenia nie przysługuje podatnikowi, jeżeli w roku, za który rozlicza PIT prowadził działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia.

Wysokość odliczenia nie może przekroczyć dochodu z działalności gospodarczej. Jeśli w roku, za który rozlicza się PIT, z działalności gospodarczej wykazano stratę lub dochód był za niski, aby odliczyć całą ulgą B+R, to jej niewykorzystaną część można odliczyć w trzech następujących po sobie kolejnych latach.

MIEJSCE WYKAZANIA ULGI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ W PIT

Ulgę B+R mogą odliczyć osoby prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych lub opodatkowaną liniowo, czyli jest to ulga przeznaczona dla osób rozliczających się na PIT-36 lub na PIT-36L.

Ulga na działalność B+R jest wykazywana w poz.161-166 w PIT-36. Dodatkowo na ulgę B+R przeznaczono nowy załączniki do PIT - jest to załącznik PIT/BR, którego pełna nazwa brzmi "Informacja o odliczeniu od podstawy obliczenia podatku kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową w roku podatkowym.

Załącznik PIT/BR został podzielony na sekcje:

 • sekcja A - to miejsce na dane identyfikacyjne podatnika,
 • sekcja B - to miejsce na wykazanie kosztów kwalifikowanych z podziałem na ich kategorie oraz wyliczenie przysługujących ulg,
 • sekcja C - to miejsce na informacje na temat działalności badawczo-rozwojowej,
 • sekcja D - to miejsce na dane dotyczące jednostki naukowej, jeśli ulgę odliczają podatnicy, z tytułu poniesienia kosztów na badania naukowe.

Kwotę przysługującej całej ulgi wykazujemy w poz. 17 PIT/BR, natomiast w poz.18 wykazujemy ulgę do odliczenia w danym rozliczeniu rocznym PIT-36 lub PIT-36L - ograniczoną wysokością dochodu z poz. 54 PIT-B.

Kwotę ulgi z poz.18 wpisujemy do poz.161 lub 162 PIT-36 lub do poz. 28 w PIT-36L.

Pole 165 w PIT-36 oraz 30 w PIT-36L, to miejsce na wykazanie kwoty ulgi do odliczenia w następnych latach - gdy dochód z działalności nie pozwolił na odliczenie całej ulgi w jednym roku, czyli gdy kwota z poz. 54 PIT-B jest mniejsza niż kwota ulgi z poz. 18 PIT/BR.

Numeracja pól dotyczy PIT-36 wersji 23 oraz PIT-36L wersji 12, które obowiązują w odniesieniu do dochodów za 2016 rok, czyli do PIT-ów rozliczanych w roku 2017.

Pomoc techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn - pt: 9:00 - 16:00

Krajowa Informacja Podatkowa

 • (22) 330 0 330
 • pn - pt: 7:00 - 18:00