Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Aktualności Zasady ustalania wynagrodzenia płatników

Zasady ustalania wynagrodzenia płatników

▪ 26 kwietnia 2022 r. ▪ Zaktualizowano: 16 listopada 2023 r. ▪ Autor: Mateusz Musiał

Wśród nowelizowanych przepisów ustawy o PIT, znalazły się również przepisy doprecyzowujące techniczne kwestie rozliczeń. Zmianie ma ulec regulacja ordynacji podatkowej poruszająca kwestię wynagrodzenia płatników z tytułu terminowego regulowania zobowiązań podatkowych.

Zasady ustalania wynagrodzenia płatników

Kto jest płatnikiem?

W powszechnym przekonaniu, z zapłatą podatku utożsamia się działanie podatnika polegające na wpłacie określonej kwoty na rachunek urzędu skarbowego. Wskazania jednak wymaga, iż względem osób rozliczających się za pośrednictwem np. PIT-37 czynności tych dokonuje płatnik. Jego rola została zakreślona przez ramy art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (dalej: OP). Zgodnie z treścią przywołanej regulacji płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Innymi słowy, jako płatnika należy określić podmiot, który pośredniczy pomiędzy podatnikiem a organem podatkowym dbając o prawidłowość rozliczenia podatku odprowadzanego do urzędu skarbowego. Jego rola nie ogranicza się wyłącznie do transferu pieniędzy, lecz przejawia się również w obliczaniu oraz pobraniu od podatnika podatku, następnie zaś terminowemu przekazaniu do urzędu. Nie można przy tym bagatelizować funkcji pełnionej przez płatnika podatku, gdyż to na nim spoczywa odpowiedzialność z tytułu prawidłowej kwalifikacji rozliczanych dochodów i jego kwalifikacji do określonego źródła przychodów. Ponadto płatnik jest zobowiązany do przekazywania wszelkiego rodzaju informacji o sytuacji podatnika Urzędowi Skarbowemu.

Obecne zasady wynagradzania płatników

Poza wyżej podanym art. 8 OP, kluczowe znaczenie dla płatnika ma regulacja art. 28 OP. W świetle § 3 pkt 1 omawianego przepisu jest sformułowane upoważnienie ministra właściwego do spraw finansów publicznych do określenia w drodze rozporządzenia szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia płatników. Jak słusznie zauważono w uzasadnieniu do nowelizacji ustawy o PIT i innych ustaw, art. 28 § 3 pkt 1 OP nie zakreśla precyzyjnych ram oraz wytycznych, co do sposobu ustalania wynagrodzenia płatnika.

Wyższa wysokość wynagrodzenia dla części płatników

Modyfikacja aktualnego brzmienia ww. przepisu ma zostać uzupełniona o nakazanie sformułowania w rozporządzeniu kryterium rodzaju pobranego podatku. Jest to o tyle istotna zmiana dla obecnej sytuacji płatników, gdyż jej wdrożenie umożliwi uzależnić wysokość wynagrodzenia płatnika od rodzaju pobranego podatku. Równolegle z nowelizacją ustaw podatkowych, Ministerstwo Finansów podjęło się sporządzenia projektu rozporządzenia spełniającego powyższe postulaty.
Obecnie obowiązujące rozporządzenie przewiduje dwie wysokości kwoty należnego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa przez płatników, tj.:

  • 0,3% kwoty podatków pobranych przez płatników, oraz
  • 0,1% kwoty podatków pobranych przez inkasentów.


Mając na uwadze kształt doprecyzowania art. 28 § 3 pkt 1 OP, w treści rozporządzenia nie ulega zmianie próg wynagrodzenia należnego płatnikowi. Zróżnicowanie dotyczyłoby jedynie wysokości kwoty należnego wynagrodzenia płatników pobierających podatek dochodowy od osób fizycznych obliczony przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, która wynosiłaby 0,9% kwoty podatków pobranych na rzecz budżetu państwa.

W rezultacie powyższego, płatnikowi dokonującemu odprowadzenia podatku od dochodów osiąganych na skali podatkowej będzie przysługiwało wynagrodzenie wynoszące 0,9% kwoty pobranego PIT.

Zgodnie z oczekiwaniami resortu rozporządzenie ma wejść w życie równolegle do obowiązywania zmienionego przepisu OP, mianowicie z dniem 1 lipca 2022 roku.

Specjalista ds. postępowań sądowo-administracyjnych 

mateusz.musial@pitax.pl

Mateusz Musiał

Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelariami doradztwa podatkowego oraz sprawując samodzielną obsługę prawną podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Specjalizuje się w postępowaniach podatkowych, egzekucyjnych przed administracją skarbową oraz sądowoadministracyjnych. Aktywnie uczestniczył w opracowywaniu strategii procesowych oraz analizie transakcji pod kątem występowania ryzyka podatkowego. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00 – 12:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 8:00 – 18:00