Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Poradniki Ulgi i odliczenia Ulgi odliczane od podatku Ulga prorodzinna 2018 za 2017 r.

Ulga prorodzinna 2018 za 2017 r.

620x100 dziecinnie proste

Ulga prorodzinna zwana również ulgą na dzieci to zarazem najczęściej występujące odliczenie podatkowe w rozliczeniu PIT i najbardziej popularna metoda wspierania podatników przez nasze państwo. W rozliczeniu podatkowym za rok 2017 możliwe jest nie tylko odliczenie ulgi od podatku – istnieje także możliwość zwrotu niewykorzystanej ulgi, jeśli zbyt niskie zarobki nie pozwoliły podatnikowi na skorzystanie z tego odliczenia.

Zeszłoroczne zasady korzystania z ulgi prorodzinnej nie uległy w tym roku żadnym zmianom i wciąż pozostają aktualne. Przyjrzyjmy się najbardziej istotnym kwestiom związanym z jej rozliczeniem w deklaracji PIT .

Ulga prorodzinna 2018 za 2017 r.

Dla kogo przeznaczona jest ulga prorodzinna?

Odliczenie na dzieci przysługuje rodzicom sprawującym władzę rodzicielską, a także opiekunom prawnym dziecka (jednak tylko w wypadku, gdy dziecko z nimi zamieszkuje) oraz, jeśli żyje ono w rodzinie zastępczej – rodzicom zastępczym. Z odliczenia nie mogą korzystać rodzice pozbawieni władzy rodzicielskiej.

 

Jakie warunki powinno spełniać dziecko?

Możliwość skorzystania z ulgi na dziecko wiąże się przede wszystkim z wiekiem dziecka, którego ulga ma dotyczyć. W przypadku dzieci otrzymujących zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną – nie występują żadne ograniczenia wiekowe.

W przypadku dzieci uczących się lub studiujących – ograniczeniem jest wiek 25 lat oraz warunek nieuzyskania dochodu wyższego niż 3089 zł w czasie  roku fiskalnego. By zapewnić możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej, dorosłe dzieci muszą kształcić się w jednostce edukacyjnej, o której mowa w ustawie o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy. Dotyczy to także przepisów regulujących szkolnictwo wyższe w innym niż Polska państwie. W rezultacie dorosłe dzieci mogą uczęszczać między innymi do szkół ponadgimnazjalnych, kolegiów nauczycielskich, uczelni publicznych bądź niepublicznych w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym i eksternistycznym. Odliczenie na dzieci dotyczy również słuchaczy wyższej szkoły oficerskiej i doktorantów.

 

Jaka jest wysokość odliczenia na dziecko?

Ulga na dziecko przysługuje obojgu małżonkom łącznie, a jej wysokość zależy od liczby posiadanych dzieci:

 • jedno dziecko – miesięczna ulga wynosi 92,67 zł (ulga roczna to 1112,04 zł). Ulga przysługuje podatnikowi rozliczającemu się indywidualnie, jeśli jego dochód nie przekroczył 56 000 zł. W przypadku rozliczenia łącznego z małżonkiem – limit stanowi kwota 112 000 zł. Do dochodu w tych okolicznościach wlicza się także dochody z papierów wartościowych i kapitałów pieniężnych oraz z działalności gospodarczej opodatkowanej liniowo.

 • dwoje dzieci – miesięczna ulga wynosi po 92,67 zł na każde dziecko (czyli razem 185,34 zł); ulga w skali rocznej wynosi po 1112,04 zł na każde dziecko (czyli roczna ulga na dwójkę dzieci to 2224,08 zł). Dochody rodziców nie mają w tym wypadku wpływu na prawo do ulgi.

 • troje dzieci – miesięczna ulga na pierwszą dwójkę dzieci wynosi po 92,67 zł a na trzecie dziecko 166,67 (razem 352,01 zł); ulga w skali rocznej na pierwszą dwójkę dzieci wynosi po 1112,04 a na trzecie dziecko - 2000,04 (roczna ulga na trójkę dzieci wynosi 4224,12). Ulga w tym wypadku nie jest uzależniona od dochodów rodziców.

 • czworo lub więcej dzieci – miesięczna ulga na pierwszą dwójkę dzieci wynosi po 92,67 zł, na trzecie dziecko – 166,67 a na czwarte i każde kolejne dziecko – po 225 zł (miesięczna ulga na czworo dzieci wynosi 577,01 zł). Ulga w skali rocznej wynosi na pierwszą dwójkę dzieci po 1112,04, na trzecie dziecko 2000,04 zł a na czwarte i każde kolejne po 2700 zł. Roczna ulga na czworo dzieci wynosi 6924,12 zł. Ulga nie jest w tym wypadku uzależniona od dochodów rodziców.

UWAGA! Do liczby dzieci wliczane są tylko te dzieci, na które przysługuje ulga.

Przykład 1

Rodzice mają dwójkę 24-letnich, pracujących dzieci oraz jedno dziecko 16-letnie. W takich okolicznościach ulga przysługuje im tylko na jedno dziecko – muszą zatem sprawdzić, czy wysokość ich dochodu pozwala na skorzystanie z ulgi prorodzinnej (limit 56 tys. zł w rozliczeniu indywidualnym i 112 tys. w rozliczeniu łącznym).

Przykład 2

Rodzice mają dwójkę 24-letnich, studiujących dzieci (ich dochód nie przekracza 3089 zł) oraz dziecko 16-letnie. W tym okolicznościach ulga przysługuje im na trójkę dzieci. Ulga na trójkę dzieci nie jest uzależniona od dochodów rodziców.

 

Czy można odliczyć ulgę na dziecko, które urodziło się w grudniu?

Tak – możemy wtedy odliczyć ulgę za cały miesiąc. Nawet jeśli dziecko urodziło się 30 grudnia, to przysługuje nam kwota pełnego miesięcznego odliczenia.

 

Czy ulga na dziecko przysługuje także za miesiące wakacyjne?

Ulga zależy w tym przypadku od specyficznej sytuacji dziecka:

 • W przypadku uczniów kontynuujących naukę po wakacjach – ulga przysługuje za cały rok (12 miesięcy).

 • W przypadku maturzystów, którzy nie podejmują dalszej nauki – ulga przysługuje także za miesiące wakacyjne.

 • W przypadku maturzystów, którzy podejmują dalszą naukę – ulga przysługuje za cały rok.

 • W przypadku studentów, którzy po studiach licencjackich podejmują naukę na studiach magisterskich – ulga przysługuje za cały rok. Jeżeli student nie podejmuje studiów magisterskich – ulga przysługuje tylko za miesiące nauki jednak łącznie z miesiącem, w którym złożono egzamin dyplomowy.

 

Jak obliczyć ulgę, gdy w trakcie roku podatkowego zmienia się sytuacja dziecka (np. ukończenie przez dziecko 25 lat, ślub itp.)?

 • Narodziny dziecka

W przypadku narodzin dziecka ulgę oblicza się za pełne miesiące (ulga wynosi 92,67 zł miesięcznie).

Przykład: dziecko urodziło się dnia 15.02.2017 – rodzice odliczą w roku 2018 ulgę w wysokości 1019,37 zł (11 miesięcy * 92,67).

 • Ślub dziecka

Prawo do ulgi przestaje obowiązywać, począwszy od miesiąca, w którym dziecko wzięło ślub (także dziecko małoletnie).

Przykład: ślub odbył się w dniu 2.06.2017 r. – ulga przysługuje za miesiące od stycznia do maja, czyli w wysokości 463,35 zł (92,67 * 5 miesięcy).

 • Ukończenie przez dziecko 25 lat

Jeśli dziecko kończy 25 lat, to za miesiąc, w którym obchodziło 25 urodziny, ulga wciąż przysługuje. Za kolejne miesiące nie będzie już możliwości rozliczenia ulgi.

Przykład: dziecko kończy 25 lat w dniu 13.10.2017 r. – ulga przysługuje za miesiące od stycznia do października, czyli w wysokości 926,70 zł (92,67 * 10 miesięcy).

 • Zakończenie nauki przez dziecko

W razie zakończenia przez dziecko nauki, ulgę prorodzinną obliczamy analogicznie do przypadku ukończenia przez dziecko 25 lat – miesiąc, w którym dziecko ukończyło naukę, wlicza się do ulgi.W jakich okolicznościach ulga na dzieci nie przysługuje?

Ulga na dzieci nie przysługuje w przypadku, gdy rodzice lub dziecko prowadzą działalność gospodarczą opodatkowaną liniowo, ryczałtowo lub gdy korzystają opodatkowania tonażowego.

UWAGA! Jeśli rodzice oprócz działalności gospodarczej (opodatkowanej w określony powyżej sposób) uzyskują też inne dochody – rozliczane w deklaracji PIT-37 (dochody z pracy, emerytury, renty itp.) – to mogą rozliczyć ulgę w PIT-37.

 

Udokumentowanie ulgi prorodzinnej

Na żądanie organów podatkowych, czyli w razie kontroli podatkowej, podatnik jest obowiązany przedstawić dokumenty potwierdzające prawo do odliczenia, a w szczególności:

 • odpis aktu urodzenia dziecka;

 • zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;

 • odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą;

 • zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

 

Dokumentów tych nie załączamy do deklaracji PIT – musimy je jednak przechowywać przez 5 lat od końca roku, w którym skorzystaliśmy z ulgi prorodzinnej.

 

Wykazanie ulgi w zeznaniu podatkowym

Odliczenia kwoty przysługującej ulgi wykazujemy:

 • w poz. 120 lub 121 deklaracji PIT-37;

 • w poz. 200 lub 201 deklaracji PIT-36;

 • w załączniku PIT/O w poz. 41 lub 42 (PIT/O należy wypełnić także część E, podając numery PESEL dzieci, a w przypadku braku tych numerów – imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci).

UWAGA!

1. W przypadku łącznego opodatkowania małżonków składa się jeden PIT/O.

2. Jeżeli małżonkowie rozliczają się indywidualnie, to każde z nich w części E PIT/O zaznacza poz. 5 (tj. „cały rok”), natomiast w poz. 41 wpisuje kwotę, którą odlicza od podatku. Jeżeli odliczenia dokonuje tylko jeden rodzic, drugi nie dołącza PIT/O do swojego zeznania.           

3. Aby skorzystać z ulgi, zeznanie podatkowe należy złożyć samodzielnie – nie ma możliwości rozliczenia tej ulgi np. przez pracodawcę, tj. dołączenia do PIT-12 odrębnego oświadczenia o rozliczenie przez płatnika ulgi prorodzinnej w PIT-40.Zwrot niewykorzystanej ulgi na dzieci

W przypadku, gdy wartość wyliczonego podatku nie pozwala na odliczenie pełnej kwoty ulgi, podatnik ma prawo do otrzymania zwrotu różnicy między kwotą przysługującej ulgi a kwotą faktycznie odliczoną w zeznaniu podatkowym. Jest to tzw. dodatkowy zwrot ulgi. Należy jednak pamiętać, że zwrot przysługuje tylko do wysokości sumy zapłaconych przez podatnika składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Przy obliczaniu kwoty dodatkowego zwrotu ulgi nie uwzględnia się składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, które:

 • zostały odliczone w deklaracji PIT-28 (w formularzu tym wykazuje się przychody z działalności gospodarczej oraz najmu opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych);

 • zostały odliczone w deklaracji PIT-36L (w formularzu tym wykazuje się dochody z działalności gospodarczej opodatkowane 19% stawką podatku liniowego);

 • zostały odliczone w deklaracji PIT-16A lub PIT-19A (w formularzach tych wskazuje się składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłacone i odliczone w ramach karty podatkowej lub od zryczałtowanego podatku dochodowego osób duchownych).

W rozliczeniu PIT 2018  dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dzieci wykazywany jest w części K deklaracji PIT-36 lub części H deklaracji PIT-37.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn - pt: 9:00 - 16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn - pt: 7:00 - 18:00