Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Warto wiedzieć o podatkach Informacje na temat ulg i odliczeń Dochody rodziców a ulga prorodzinna

Dochody rodziców a ulga prorodzinna

620x100 dziecinnie proste

Dochody rodziców a ulga prorodzinna

Rozliczenie PIT 2018 z ulgą na dziecko dotyczy rodziców (opiekunów prawnych), którzy posiadają dzieci:

 • niepełnoletnie;
 • pełnoletnie uczące się (do ukończenia 25 lat);
 • niepełnosprawne, niezależnie od ich wieku.

 

Zasady dotyczące dochodów uzyskiwanych przez rodziców określają, że z ulgi mogą skorzystać podatnicy, którzy:

 • osiągnęli w roku podatkowym dochody opodatkowane na zasadach ogólnych z zastosowaniem skali podatkowej  (18% i 32%) i rozliczają pity (pity 2018, pity 22018 online) na formularzach pit 36 i pit 37;

Natomiast z ulgi tej nie mogą korzystać podatnicy, którzy uzyskują dochody  opodatkowane 19% podatkiem liniowym (pit 36L) z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej bądź działów specjalnych produkcji rolnej oraz  opodatkowane podatkiem ryczałtowym od przychodów ewidencjonowanych (pit 28) lub kartą podatkową. W przypadku jednak, gdy podatnik oprócz dochodów (przychodów) opodatkowanych inaczej niż według skali, uzyskał w roku podatkowym także np. wynagrodzenie za pracę, zasiłek chorobowy, dochody z najmu prywatnego opodatkowane według skali,  to ma prawo wykazać kwotę przysługującej do odliczenia ulgi na dzieci w rozliczeniu pit z tytułu uzyskiwania tych dochodów

 • wychowywali jedno dziecko – o ile ich dochody nie przekroczyły w roku podatkowym 2018 kwoty: 

a)112.000 zł w przypadku podatnika pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim (sumuje się dochody podatnika i jego małżonka).

Za podatnika pozostającego w związku małżeńskim nie uważa się:  osoby, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów, oraz  osoby pozostającej w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek jest pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

b) 112.000 zł w przypadku podatnika będącego osobą samotnie wychowującą dziecko,

c) 56.000 zł w przypadku podatnika niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku;

Obliczając limit do celów skorzystania z ulgi prorodzinnej do dochodów rodziców zalicza się dochody uzyskane łącznie w danym roku podatkowym:  opodatkowane według skali podatkowej,  z kapitałów pieniężnych opodatkowanych 19% stawką podatku (np. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych),  z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowane 19% stawką podatku po odliczeniu zapłaconych przez podatnika składek na ubezpieczenie społeczne.

 • wychowywali dwoje lub więcej dzieci - bez względu na wysokość uzyskanych przez nich dochodów;
 • podlegali w roku podatkowym, za który dokonują rozliczenia pit nieograniczonemu lub ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (ulga dotyczy zarówno polskich rezydentów podatkowych jak i nierezydentów)

Przykłady:

1.Podatnicy będący małżeństwem cały rok podatkowy osiągnęli dochody łącznie w wysokości 120 000 zł, czyli przekraczającej limit 112.000 zł. Z dwojga wychowanych przez nich dzieci jedno jest małoletnie, a drugie pełnoletnie (do 25 lat) i uzyskało dochód w kwocie większej niż 3.089 zł, więc  rodzice nie mają prawa do ulgi. W tej sytuacji ulga przysługiwałaby tylko na dziecko małoletnie, ale rodzice nie mogą skorzystać z odliczenia, ponieważ łączny dochód rodziców przekroczył kwotę limitu 112.000 zł.  

2. Rodzice nie są małżonkami, ale zamieszkują razem i wspólnie wychowują dziecko. W takim przypadku mają prawo do odliczenia ulgi na dziecko  w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej. Warunkiem odliczenia jest jednak limit dochodów dotyczący każdego z tych rodziców.- 56.000 zł. W tym przypadku limit 112.000 zł przewidziany dla małżonków oraz dla osoby samotnie wychowującej dziecko nie ma zastosowania, gdyż rodzice nie są małżonkami, a wychowują dziecko wspólnie, zatem żadne z nich nie jest osobą samotnie wychowującą. Jeśli dochody jednego z rodziców przekroczą kwotę 56.000 zł, wówczas odliczenia (w całości) może dokonać drugi rodzic, jeśli jego dochody nie przekroczyły limitu.

3. Małżonkowie będący w związku małżeńskim cały rok podatkowy wychowują troje dzieci – dwoje małoletnich i jedno pełnoletnie nieuczące się, niemające prawa do ulgi. W roku podatkowym osiągnęli dochody łącznie w wysokości przekraczającej 112.000 zł,. Ulga prorodzinna  przysługuje na dwoje dzieci małoletnich, tj. 2 x 1.112,04 zł. Przekroczenie limitu dochodów rodziców jest bez znaczenia ze względu na liczbę dzieci (dwoje, które mają prawo do ulgi).  

4. Podatnicy będący małżeństwem nie mają wspólnych dzieci, ale mąż sprawuje władzę rodzicielską nad dwójką małoletnich dzieci z poprzedniego związku, żona zaś ma dziecko małoletnie również z poprzedniego związku. W roku podatkowym uzyskali dochody łącznie w wysokości 115.000 zł. Ulga będzie przysługiwać:  mężowi w kwocie 2 x 1.112,04 zł, tj. na dwoje dzieci, żonie ulga nie przysługuje ze względu na przekroczenie kwoty dochodu małżonków. Kwota ulgi przysługująca mężowi na dzieci pochodzące z poprzedniego związku winna być ustalona w wysokości 50% lub w proporcji ustalonej z matką dziecka.

5. Trójka dzieci jest wychowywana przez podatników będących małżeństwem cały rok podatkowy. Dochody małżonków łącznie przekroczyły w roku podatkowym 112.000 zł. Dwoje dzieci jest małoletnich, a jedno pełnoletnie i uzyskuje przychody z działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Ulga przysługuje rodzicom na dwoje dzieci tj. 2 x 1.112,04 zł. Przekroczenie limitu dochodów rodziców jest bez znaczenia.

6. Dziecko urodziło się w lipcu i jest wychowywane  przez rodziców, którzy nie są małżonkami. Ojciec dziecka osiągnął w roku podatkowym dochód w wysokości 96.000 zł, matka – 52.000 zł. W tej sytuacji ulga ojcu nie przysługuje. Matce natomiast przysługuje w kwocie 92,67 zł x 6 miesięcy. Ani ojca ani matki dziecka nie dotyczy limit dochodów 56 000 zł, gdyż nie są osobami samotnie wychowującymi (wychowują dziecko wspólnie).

7. Podatnicy wychowują jedno małoletnie dziecko, zawarli związek małżeński w połowie roku podatkowego (tj. w lipcu), a łączny ich dochód nie przekroczył 112.000 zł (ojca – 54.000 zł, matki – 54.000 zł) – z ulgi mogą skorzystać oboje w proporcjach ustalonych lub po 50%.. W sytuacji, gdy podatnik pozostaje w związku małżeńskim przez część roku, ulga przysługuje mu pod warunkiem, że jego dochody nie przekroczą w roku podatkowym kwoty 56.000 zł.

8. Małżonkowie posiadający jedno dziecko, uzyskują w roku podatkowym dochody w Polsce i za granicą (w Niemczech). Żona uzyskuje wynagrodzenie ze stosunku pracy wykonywanej na terytorium Polski, a mąż ma przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem i pracy najemnej wykonywanej za granicą (Niemcy). Przy ustalaniu limitu dochodów uzyskanych przez małżonków, dla możliwości zastosowania ulgi na dziecko, którą chce rozliczyć w swoim zeznaniu żona, uwzględnia się dochody uzyskane przez męża na terytorium Niemiec. W tym przypadku nie są brane pod uwagę przychody uzyskiwane w ramach działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem. Jeśli zatem łączne dochody małżonków (tj. z pracy żony wykonywanej na terytorium Polski i z pracy męża wykonywanej na terytorium Niemiec) pozostających przez cały rok podatkowy  w związku małżeńskim nie przekroczyły w tym roku kwoty 112.000 zł – żona będzie miała prawo skorzystać z odliczenia.  

Warto tu zwrócić uwagę, że dochód uzyskany przez małżonków pomniejsza się zarówno o kwotę składek wpłaconych bądź pobranych ze środków podatnika na terytorium Polski, jak i składek zapłaconych bądź pobranych do obowiązkowego sytemu ubezpieczeń społecznych obowiązujących w Niemczech.

Program pit  2018 lub program pit 2019 dotyczący rozliczenia pit  2018 pomoże nam prawidłowo skorzystać z ulgi prorodzinnej, uwzględniając obowiązujące limity dochodów. Rozliczenie pit 37 lub pit 36 (pit online, pit 37 online, pit 36 online) z programem pit to sposób na łatwe i szybkie rozliczenie z fiskusem.

 

 

Pomoc techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn - pt: 9:00 - 16:00

Krajowa Informacja Podatkowa

 • (22) 330 0 330
 • pn - pt: 7:00 - 18:00