Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Rozliczanie PIT informacje zawarte w pit-11

informacje zawarte w pit-11

620x100 dziecinnie proste

Informacje zawarte w PIT-11 są podstawą do rozliczenia podatku w rocznym zeznaniu podatkowym składanym do końca kwietnia i do ustalenia ostatecznej kwoty nadpłaty bądź niedopłaty podatku ( art. 45 ust. 1 Ustawy o podatku dochodwym od osób fizycznych).

informacje zawarte w pit-11

W zakresie opodatkowania dochodów (przychodów) osób fizycznych obowiązują polskich podatników następujące formularze zeznań rocznych pity 2018: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.  

W internecie możemy znaleźć darmowe programy do rozliczenia PITów. Najczęściej wypełniamy pit 37 lub pit 36. Aby je wypełnić, musimy mieć zebrane dane o dochodach, kosztach i odprowadzonych składkach w roku podatkowym. W rozliczeniu rocznym pit pomogą nam informacje sporządzane przez płatników i przekazane nam w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym. Jest to:

• PIT-11, który otrzymujemy m.in. od zakładu pracy, zleceniodawcy czy organu zatrudnienia (np. z urzędu pracy),

• PIT-11A, który otrzymujemy od organu rentowego (np. z ZUS-u), jeśli organ ten nie był zobowiązany do sporządzenia obliczenia rocznego PIT-40A.

Dane wykazywane w PIT-11

W informacji PIT-11 płatnik wykazuje podlegające opodatkowaniu, otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika pieniądze (np. wynagrodzenie za pracę, za wykonane zlecenia, finansowane przez ZUS zasiłki z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez płatnika) i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń (art. 11 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Informacja PIT-11 jest wystawiana za okres uzyskiwania przez podatnika dochodów, od których pobrano i odprowadzono do urzędu skarbowego zaliczkę na podatek dochodowy. Wypełniając formularz PIT-11 płatnik wykazuje jedynie rok (w poz. 4), w którym podatnik uzyskiwał te dochody.

Ponadto w formularzu PIT-11 wykazywane są:

 • koszty uzyskania przychodów w wysokości faktycznie potrąconej w ciągu roku podatkowego,

 • kwota pobranej zaliczki na podatek,

 • potrącone z przychodu podatnika składki na ubezpieczeniaemerytalne i rentowe oraz chorobowe, z pominięciem składek, których podstawę wymiaru stanowił dochód zwolniony z podatku,

 • składki na ubezpieczenie zdrowotne pobrane w danym roku podatkowym zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, z wyłączeniem składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód zwolniony z podatku.

 • należy wykazać składki na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne odprowadzone do polskiego systemu jak i systemu UE, EOG i Konfederacji Szwajcarskiej, jeśli istnieje ku temu podstawa prawna (wynikająca z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych, których stroną jest Polska) do wymiany informacji między Polską a państwem, w którym podatnik opłacał składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.


Informację PIT-11 mają obowiązek wystawiać nie tylko pracodawcy, ale też inni płatnicy (osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej) pobierający zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od nich przychody w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Chodzi tu m.in. o opodatkowane na ogólnych zasadach przychody:

 • ze stosunku pracy i służbowego,

 • z pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy,

 • z umów cywilnoprawnych,

 • otrzymywane przez osoby należące do zarządów, rad nadzorczych, komisji i innych organów stanowiących w spółkach,

 • z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej,

 • uzyskane z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub podobnych umów

 

Czy trzeba rozliczać PIT? Jeśli  złożymy do 10 stycznia wniosek PIT-12 o rozliczenie przez płatnika, to wtedy roczny PIT złoży za nas właśnie płatnik.

Jeśli planujemy rozliczenie PIT z małżonkiem, chcemy skorzystać z ulg i odliczeń (zastanawiamy się: jakie ulgi można odliczyć, co można odliczyć od podatku? co można odliczyć od dochodu?)  - musimy sporządzić zeznanie roczne sami.

W przypadku, kiedy w czasie roku rozliczeniowego uzyskiwaliśmy przychody z różnych źródeł, powinniśmy otrzymać PIT 11 od każdego płatnika.

Pomoc techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn - pt: 9:00 - 16:00

Krajowa Informacja Podatkowa

 • (22) 330 0 330
 • pn - pt: 7:00 - 18:00