Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Aktualności Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS) - czym jest, od kiedy obowiązuje i kogo dotyczy

Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS) - czym jest, od kiedy obowiązuje i kogo dotyczy

▪ 20 stycznia 2020 r. ▪ Zaktualizowano: 12 grudnia 2023 r. ▪ Autor: Redakcja PITax.pl

Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS) została wprowadzona za pomocą ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. WIS to decyzja ułatwiająca podatnikom stosowanie przepisów odnoszących się do stawek podatku VAT oraz zapewniająca im w tym zakresie ochronę. Dzięki Wiążącej Informacji Stawkowej możliwe jest uzyskanie prawomocnej informacji o stawce VAT, właściwej dla danej usługi lub towaru. Uzyskana decyzja jest wiążąca dla organu podatkowego. Celem ustawodawcy jest rozwiązanie dotychczasowych problemów z ustalaniem stawki VAT przez podatników.

Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS) - czym jest, od kiedy obowiązuje i kogo dotyczy

Czym jest Wiążąca Informacja Stawkowa?

Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS) to decyzja administracyjna określająca stawkę VAT właściwą dla wskazanego towaru lub usługi, wydawana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Wiążąca Informacja Stawkowa zawiera:

 • opis towaru lub usługi zawartej we wniosku,
 • zaklasyfikowanie towaru według jednej z klasyfikacji – Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWIU 2015), Nomenklatury scalonej (CN) lub Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB),
 • wyznaczenie stawki podatku VAT właściwej dla danego towaru lub usługi.

Od kiedy obowiązuje Wiążąca Informacja Stawkowa i jakich stawek VAT dotyczy?

Instytucja ta została wprowadzona od 1 listopada 2019 r., natomiast ustalone na podstawie WIS stawki VAT nie mogą być kwestionowane przez organy podatkowe od 1 lipca 2020 r. Tego dnia weszła w życie tak zwana nowa matryca stawek VAT, zawierająca wykaz towarów i usług, które objęto obniżonymi stawkami VAT.

Przedsiębiorcy, którzy nie mają pewności co do poprawności klasyfikacji lub zastosowania właściwej stawki VAT mogą złożyć wniosek z prośbą o interpretację Krajowej Informacji Skarbowej i wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej zapewniającej ochronę prawną.

Dla kogo jest WIS?

Wniosek o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej może złożyć:

 • podatnik posiadający numer NIP,
 • inna podmiot zamierzający dokonywać lub dokonujący dostaw lub importu towarów, wewnątrzwspólnotowego świadczenia usług lub nabycia towarów. Jako przykład można tutaj wskazać osobę fizyczną planującą rozpoczęcie działalności gospodarczej albo spółkę w organizacji przed zapoczątkowaniem działalności,
 • osoba zamawiająca (zgodnie z definicją ustawy Prawo zamówień publicznych) w obszarze wpływającym na sposób obliczenia ceny związanej z udzielanym zamówieniem publicznym.

Procedura wydania Wiążącej Informacji Stawkowej

Na całość procedury związanej z wydaniem Wiążącej Informacji Stawkowej składają się następujące etapy:

Złożenie wniosku o wydanie WIS

Wniosek musi zawierać dane identyfikacyjne podatnika, szczegółowy opis towaru lub usługi, wskazanie jednej z trzech klasyfikacji, według której ma zostać sklasyfikowany towar lub usługa oraz informację o wniesieniu opłaty za wydanie decyzji. Wiążąca Informacja Stawkowa może dotyczyć wyłącznie wydania decyzji o klasyfikacji towaru lub usługi oraz określenia stawki VAT. Wnioski dotyczące innych kwestii skutkować będą otrzymaniem postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania.

Wniosek można złożyć:

 • elektronicznie,
 • listownie,
 • osobiście, podczas wizyty w urzędzie.

W przypadku składania wniosku drogą elektroniczną konieczny jest podpis przy użyciu Profilu Zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Wniosek złożony w formie papierowej jest natomiast podpisywany własnoręcznie. Osoba składająca wniosek oświadcza jednocześnie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań, że we wnioskowanej sprawie nie toczy się kontrola podatkowa lub kontrola celno-skarbowa ani postępowanie podatkowe. Złożenie fałszywego oświadczenia spowoduje brak ochrony prawnej przez decyzję WIS przed organami podatkowymi.

Koszt wniosku o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej wynosi 40 zł. W przypadku wniosku dotyczącego kilku towarów lub usług, tworzących jedną czynność podlegającą opodatkowaniu, opłata stanowić będzie wielokrotność wskazanej kwoty.

Sprawdzenie wniosku przez urząd

Kolejnym etapem jest analiza danych zawartych we wniosku. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku, podatnik otrzymuje wezwanie do jego uzupełnienia z terminem siedmiu dni kalendarzowych.

Otrzymanie decyzji Wiążącej Informacji Stawkowej

Wniosek zawierający kompletne dane zostanie rozpatrzony w terminie do trzech miesięcy, a Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyda decyzję WIS, która zostanie dodatkowo zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej KIS. Opublikowana informacja nie zawiera danych podatnika, kontrahentów ani danych objętych tajemnicą.

Do kiedy obowiązuje WIS?

Wydana Wiążąca Informacja Stawkowa straci swoją moc w momencie zmiany przepisów prawa podatkowego, do których odnosi się decyzja, jeśli zmiana spowoduje jej niezgodność z tymi przepisami. W takich okolicznościach wygaśnięcie WIS nastąpi z dniem wejścia w życie nowych przepisów.

Zmiana lub uchylenie WIS możliwe jest w przypadku stwierdzenia jej nieprawidłowości, np. ze względu na fałszywe dowody przekazane we wniosku lub pojawienie się nowych istotnych okoliczności, nieznanych organowi podatkowemu w dniu wydawania decyzji. Czynności tych dokonuje Szef Krajowej Administracji Skarbowej. Dyrektor KIS może ponadto dokonać zmiany z urzędu wydanej WIS w momencie pojawienia się niezgodności z przepisami prawa, wynikającej ze zmian w klasyfikacjach statystycznych lub wydania wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE.

Zmiana lub uchylenie Wiążącej Informacji Stawkowej wydanej na wniosek podatnika nie spowoduje pociągnięcia do odpowiedzialności karnej skarbowej, a przedsiębiorca otrzyma  zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku. Warunkiem jest nieprawidłowe wykonanie zobowiązania w wyniku zastosowania się do WIS oraz powstanie skutków podatkowych po doręczeniu decyzji.

Ochrona Wiążącej Informacji Stawkowej

Otrzymanie WIS zapewnia podatnikom ochronę prawną. Podatnik może jednak zyskać ochronę także w przypadku zastosowania się do decyzji WIS wydanej dla innego podmiotu, ale dotyczącej towaru lub usługi tożsamej z daną działalnością. Organ przeprowadzający kontrolę w firmie, nie ma prawa zastosować sankcji za stosowanie stawki VAT wskazanej w Wiążącej Informacji Stawkowej. Podatnik nie poniesie więc odpowiedzialności karnej skarbowej w formie naliczonych odsetek za zwłokę. Nie zapłaci również podatku w przypadku nieprawidłowego wykonania zobowiązania podatkowego w wyniku zastosowania się do decyzji WIS. Ważne jest, aby zdarzenie oraz związane z nim skutki podatkowe miały miejsce po opublikowaniu Wiążącej Informacji Stawkowej w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowej Informacji Skarbowej. W biuletynie tym dostępne są wszystkie wydane dotąd decyzje WIS.

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00