Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Poradnik rozliczenia Kiedy formularz PIT 37 musimy zastąpić drukiem PIT 36

Kiedy formularz PIT 37 musimy zastąpić drukiem PIT 36

▪ 11 kwietnia 2018 r. ▪ Zaktualizowano: 4 września 2019 r. ▪ Autor: Redakcja PITax.pl

Wybór formularza do rocznego zeznania podatkowego zależy przede wszystkim od tego, z jakich źródeł uzyskaliśmy przychody w roku podatkowym oraz z jakiej metody rozliczenia korzystamy. Zarówno formularz PIT 36, jak i PIT 37 służą do rozliczania dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych z zastosowaniem skali podatkowej, ale nie możemy stosować ich zamiennie.

Kiedy formularz PIT 37 musimy zastąpić drukiem PIT 36

Kto może rozliczyć podatki na druku PIT 37

Najpopularniejszym formularzem do rocznych zeznań podatkowych jest PIT-37. Rozliczają się na nim pracownicy i świadczeniobiorcy, którzy wyłącznie za pośrednictwem płatnika uzyskali przychody ze źródeł położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej. Na druku PIT 37 możemy wykazać dochody z wielu źródeł, ale tylko te, które spełniają powyższe warunki. W szczególności wykazujemy:

 • wynagrodzenia i inne przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;
 • emerytury lub renty krajowe (w tym renty strukturalne, renty socjalne), świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne;
 • przychody z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną;
 • zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego;
 • stypendia podlegające opodatkowaniu;
 • przychody z działalności wykonywanej osobiście (m.in. z umów zlecenia, kontraktów menedżerskich, zasiadania w radach nadzorczych, pełnienia obowiązków społecznych, działalności sportowej);
 • przychody z praw autorskich i innych praw majątkowych;
 • świadczenia wypłacone z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
 • należności za pracę przysługujących tymczasowo aresztowanym oraz skazanym.

Kto nie może rozliczyć się na PIT 37

Jeżeli podatnik poza dochodami, jakie mógł wykazać na formularzu PIT 37, uzyskał w roku podatkowym inne przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych, to do rozliczenia rocznego stosuje formularz PIT 36.

Na druku PIT 37 nie mogą złożyć zeznania rocznego podatnicy, którzy:

 • prowadzili w roku podatkowym pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach oraz działy specjalne produkcji rolnej;
 • uzyskali inne przychody opodatkowane według skali bez pośrednictwa płatników;
 • uzyskali przychody ze źródeł położonych za granicą;
 • są obowiązani doliczać do uzyskanych dochodów dochody małoletnich dzieci.

Zamiast formularza PIT 37 należy zastosować wtedy formularz PIT 36.

Dla kogo przeznaczony jest druk PIT-36

Generalnie druk PIT 36, w przeciwieństwie do druku PIT 37, przeznaczony jest dla podatników, którzy uzyskiwali dochody bez pośrednictwa płatników i zobowiązani byli do samodzielnego obliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w roku podatkowym, którego dotyczy zeznanie podatkowe.

Na formularzu PIT 36 rozliczenie podatkowe składają podatnicy, którzy:

 • prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej lub działy specjalne produkcji rolnej;
 • uzyskali przychody:
  1. z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub z innych umów o podobnym charakterze, opodatkowane na ogólnych zasadach;
  2. przychody, od których samodzielnie opłacali zaliczki na podatek dochodowy;
  3. zagraniczne przychody;
  4. z innych źródeł, opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, od których ani płatnik, ani podatnik w ciągu roku podatkowego nie miał obowiązku odprowadzenia zaliczek.
 • korzystają z tzw. kredytu podatkowego (zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy);
 • dokonują doliczenia na podstawie art. 44 ust. 7f ustawy o PIT;
 • sporządzili remanent likwidacyjny w grudniu ubiegłego roku podatkowego;
 • doliczają do swoich dochodów dochody małoletnich dzieci (np. rentę rodzinną);
 • obniżają dochód o straty z lat ubiegłych;
 • wykazują należny zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 29, 30 i 30a ustawy, jeżeli podatek ten nie został pobrany przez płatnika.

W przypadku wspólnego opodatkowania dochodów małżonków, PIT 36 obowiązuje, gdy oboje lub jeden z nich spełnia którykolwiek z powyższych warunków. Nawet gdy jeden z małżonków mógłby rozliczać się na PIT 37, to przy wspólnym rozliczeniu muszą wtedy wybrać PIT 36.

Wspólne cechy deklaracji PIT 37 i PIT 36

Deklaracje PIT 37 i PIT 36 mają wiele cech wspólnych:

 • opodatkowanie na zasadach ogólnych;
 • możliwość rozliczenia indywidualnie, jak i łącznie z małżonkiem albo w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci;
 • możliwość korzystania z ulg podatkowych i odliczeń (jedynie ulga na nowe technologie nie może być rozliczona w PIT 37, a tylko w PIT 36):
  1. odliczenia od dochodu: IKZE (konto emerytalne), składki ZUS, zwrot nienależnie pobranych świadczeń, ulga rehabilitacyjna (na leki, na sprzęt rehabilitacyjny, na używanie samochodu, na psa asystującego i itd.), darowizny kościelne, darowizny na rzecz organizacji społecznych, za oddaną krew, internetowa;
  2. odliczenia od podatku: składki na ubezpieczenie zdrowotne, ulga na dzieci, ulga abolicyjna.
 • złożenie wniosku o przekazanie 1% podatku dla wybranej organizacji pożytku publicznego (OPP).

Podatnicy, którzy chcą skorzystać z preferencyjnego wspólnego rozliczenia z małżonkiem lub z dzieckiem, odliczyć ulgi podatkowe czy przekazać 1% OPP, nie muszą zmieniać druku PIT 37 na PIT 36, gdy nie dotyczą ich warunki rozliczania na PIT 36.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00-16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 7:00-18:00