Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Aktualności Rozliczenie podatku dochodowego PIT w 2020 r. – o czym powinien pamiętać przedsiębiorca

Rozliczenie podatku dochodowego PIT w 2020 r. – o czym powinien pamiętać przedsiębiorca

▪ 14 lutego 2020 r. ▪ Zaktualizowano: 23 listopada 2023 r. ▪ Autor: Krzysztof Ulicki

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą są zobowiązani stosować różnorodne przepisy prawa podatkowego. Jedną z najważniejszych podstaw prawnych jest ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Rozliczenie podatku dochodowego PIT w 2020 r. – o czym powinien pamiętać przedsiębiorca

Przedsiębiorcy występujący w roli podatnika i obliczający miesięczną zaliczkę na podatek dochodowy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, jak i w roli płatnika wynagrodzeń – mają obowiązek stosować się do zmian podatkowych wprowadzonych przez ustawodawcę w 2020. Na co powinni zwrócić uwagę, dokonując rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych w 2020 roku?

Obniżony podatek PIT 17%

Od stycznia 2020 r. dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej będą opodatkowane podatkiem dochodowym PIT w wysokości 17%. Wprawdzie zmiana ta nastąpiła już od 1 października 2019 r. jednak z uwagi na specyfikę comiesięcznego (kwartalnego) rozliczenia podatku dochodowego PIT, czyli narastająco od początku roku do danego okresu rozliczeniowego – stawka podatku za 4 kwartał 2019 r. wyniosła 17,75%.

Dochody z działalności gospodarczej, dla których podatnik wybrał, jako formę opodatkowania skalę podatkową, będą korzystać z 17% stawki podatku dochodowego PIT po raz pierwszy w rozliczeniu za styczeń 2020 r.

Zmiana wysokości kwoty wolnej od podatku dochodowego PIT

W stosunku do dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, począwszy od rozliczenia stycznia 2020 r., będzie miała zastosowanie bazowa kwota wolna w wysokości 525,12zł.

Rozliczenie za październik 2019 r. wymagało już od przedsiębiorców zastosowania przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy PIT kwoty wolnej 548,30zł. Dotyczyło to także rozliczenia za listopad i grudzień 2019 r.

Pełną rozpiskę kwoty wolnej od podatku dochodowego PIT obowiązującej od stycznia 2020 r. z uwzględnieniem progów dochodowych przedstawia poniższa tabela.

Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi

ponad

do

 

85.528

 

85.528

17%

minus kwota zmniejszająca podatek

 

14.539 zł 76 gr +
32% nadwyżki ponad 85.528 zł

1.360 zł - dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8.000 zł,

1.360 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 834 zł 88 gr × (podstawa obliczenia podatku - 8.000 zł) ÷ 5.000 zł - dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8.000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13.000 zł,

525 zł 12 gr - dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13.000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85.528 zł,

525 zł 12 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 525 zł 12 gr × (podstawa obliczenia podatku - 85.528 zł) ÷ 41 472 zł - dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85.528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127.000 zł.

Podatek dochodowy PIT od wynagrodzeń uzyskanych w 2020 r.

Od stycznia 2020 r. płatnicy podatku dochodowego dla obliczenia miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy PIT od wypłaconych wynagrodzeń (podatnicy zatrudniający pracowników) stosują:

 • miesięczną ulgę podatkową zmniejszającą podatek od wypłaconego, miesięcznego wynagrodzenia z tytułu stosunku pracy w kwocie 43,76zł;
 • zryczałtowane stałe pracownicze koszty uzyskania przychodów w kwocie 250zł albo podwyższone 300zł w przypadku dojeżdżania pracownika do pracy z innej miejscowości;
 • 17% podatek.

Rozkład kwoty wolnej zależnej od wysokości przychodów ze stosunku pracy opodatkowanych skalą podatkową prezentuje powyższa tabela.

W przypadku pozostałych wynagrodzeń osiąganych na podstawie m.in. kontraktu menedżerskiego, umowy zlecenia, umowy o dzieło i innych przychodów opodatkowanych skalą podatkową, płatnicy stosują 17% podatek dla opodatkowania wypłaconych wynagrodzeń.

UWAGA

Podatek 17% dotyczy także przychodów uzyskanych na podstawie umowy zlecenie do 200zł, a więc umowy zlecenia, od których płatnik pobiera zryczałtowany podatek dochodowy.

UWAGA

Uwaga na ulgę dla młodych

Rok 2020 a dokładnie przychody ze stosunku pracy oraz umowy zlecenie osiągnięte od 1 stycznia tego roku dla osób, które nie ukończyły jeszcze 26 roku życia, będą korzystały ze zwolnienia z podatku dochodowego PIT.

Przychody za okres sierpień – grudzień 2019 r. korzystały z powyższego zwolnienia pod warunkiem przedłożenia przez pracownika (zleceniobiorcę) dla pracodawcy oświadczenia o chęci skorzystania z tegoż zwolnienia. W sytuacji niezłożenia takiego oświadczenia płatnik pobierał jak wcześniej podatek dochodowy od wypłaconych wynagrodzeń.

Natomiast odmiennie niż to było wcześniej, przychody ze stosunku pracy i umowy zlecenie uzyskane od stycznia 2020 r. przez osoby do 26 roku życia będą od razu (bez składania oświadczenia) korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego PIT. Zatem płatnicy muszą bardzo uważać, aby nie pomylić się przy obliczaniu podatku dochodowego PIT od wypłaconych już w styczniu wynagrodzeń.

UWAGA

Płatnicy podatku dochodowego PIT powinni pamiętać, iż ulga dla młodych nie obejmie przychodów osiągniętych:

 • na podstawie umowy o dzieło;
 • w związku z odbywaniem stażu;
 • w związku z odbywaniem praktyk absolwenckich;
 • z tytułu otrzymanych zasiłków z ubezpieczenia chorobowego;
 • przez cudzoziemców na podstawie umowy zlecenie;
 • z tytułu umowy zlecenie do 200zł.

UWAGA

 

Zwolnienie z PIT dla osób do 26 roku życia obowiązuje do momentu uzyskania w ciągu roku przez daną osobę kwoty limitu dochodu 85.520zł.

UWAGA

Podatek 17% dotyczy także przychodów uzyskanych na podstawie umowy zlecenie do 200zł, a więc umowy zlecenia, od których płatnik pobiera zryczałtowany podatek dochodowy.

UWAGA

Zmiany w podatku u źródła

Od lipca 2020 r. płatnicy pobierający tzw. podatek dochodowy PIT od źródła z tytułu wypłaconych na rzecz tego samego kontrahenta należności będą mieli obowiązek w związku z art. 41 ust. 12 ustawy o PIT (zawieszonego do końca czerwca 2020 r.) pobrać podatek u źródła, jeżeli wysokość tych należności przekroczy w roku podatkowym kwotę 2.000.000 zł.

Standardowe stawki podatku dochodowego oznaczają brak możliwości zastosowania w stosunku do nadwyżki wypłaconych na rzecz kontrahenta zagranicznego należności ponad 2.000.000zł:

 • zwolnienia z podatku dochodowego;
 • niepobrania tegoż podatku;
 • użycia stawki preferencyjnej.

Dzieje się tak w związku z uwzględnieniem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania i certyfikatu rezydencji kontrahenta.

Należności wypłacane zagranicznym kontrahentom a dotyczące podatku dochodowego PIT źródła dotyczą m.in. przychodów wypłaconych z tytułu:

 • odsetek, dywidend;
 • praw autorskich, licencji, znaków towarowych;
 • opłat za usługi w zakresie działalności widowiskowej;
 • należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów;
 • świadczeń doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze.

Podatek PIT przedsiębiorcy zapłacą wyłącznie na indywidualny mikrorachunek

Od stycznia 2020 r. płatnicy podatku dochodowego PIT wpłacają wszelkie zobowiązania i zaległości wynikające z tegoż podatku na konto indywidualnego, wyodrębnionego dla każdego podatnika rachunku bankowego.

Mikrorachunek w każdej chwili można sprawdzić na stronie:

https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego/

UWAGA

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, wspólnicy spółek i podatnicy podatku VAT powinni pamiętać, iż właściwym identyfikatorem dla nich dla celów:

 • wygenerowania mikrorachunku podatkowego;
 • zastosowania w rozliczeniu PIT (VAT).

- jest wyłącznie numer NIP.

UWAGA

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Rozliczenie podatku dochodowego PIT z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowanej skalą podatkową albo podatkiem liniowym wymaga od podatnika zastosowania ewidencji w postaci PKPiR.

W nowym 2020 r. prawodawca postanowił w odniesieniu do podatków stosujących powyższą ewidencję zlikwidować obowiązek prowadzenia kart przychodów pracowników, jak również ewidencji wyposażenia. Nie oznacza to jednak, że podatnik dobrowolnie nie może nadal prowadzić we własnym zakresie danych ewidencji.

Ulga na złe długi w podatku dochodowym PIT

Od stycznia 2020 r. podatnicy (sprzedawcy) prowadzący działalność gospodarczą będą mieli możliwość wyłączenia z przychodów firmy nieuregulowane należności (w kwocie netto) wynikające z wystawionych przez nich faktur po upłynięciu 90 dni, licząc od końca terminu płatności.

Możliwość ta będzie dla sprzedawców dostępna, jeżeli po 90 dniach od upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze:

 • należność nie została uregulowana w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze;
 • należność nie została sprzedana w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze;
 • należność powstała w wyniku transakcji krajowej (dochód z działalności gospodarczej sprzedawcy i nabywcy opodatkowany jest na terytorium RP);
 • należność nie uległa przedawnieniu;
 • nabywca nie znajduje się w stanie upadłości lub w trakcie likwidacji bądź restrukturyzacji.

Z kolei nabywca wyłącza z kosztów uzyskania przychodów nieuregulowaną fakturę zakupu (w kwocie netto) po upływie 90 dni, licząc od końca terminu płatności. Zatem nabywca w odróżnieniu od sprzedawcy zwiększa dochód podlegający opodatkowaniu.

UWAGA

Bardzo ważną kwestią jest to, że ulga na złe długi w podatku dochodowym PIT dotyczy tylko transakcji zakupu i sprzedaży pomiędzy osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą.

Ponadto skorzystanie z ulgi na złe długi będzie możliwe dopiero w złożonym przez podatnika zeznaniu rocznym składanym za rok, w którym upłynął ustawowy okres 90 dni.

UWAGA

Korekty kosztów ciąg dalszy, czyli split payment

Rozliczając podatek dochodowy PIT w 2020 r., podatnicy powinni uwzględnić także przypadki, w których nie zapłacą za fakturę powyżej 15.000zł brutto, na której znajdują się towary lub usługi z załącznika nr 15 do ustawy o VAT (objęte mechanizmem split payment) z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

Brak możliwości ujęcia w kosztach firmy faktury od 15.000zł brutto

Nieuregulowanie należności wynikającej
z otrzymanej faktury z adnotacją „mechanizm podzielonej płatności”

Warunki split payment

Kwota faktury równa lub większa 15.000zł brutto

Na fakturze widnieje, choć jeden towar lub usługa zawierająca się w załączniku nr 15 do ustawy o VAT (objęta mechanizmem podzielonej płatności)

Faktura posiada adnotację „mechanizm podzielonej płatności” i jest wystawiona przez czynnego podatnika VAT

Korekta kosztów po raz drugi – biała lista

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą będą musieli mieć na uwadze wykaz podatników VAT (biała lista), na którym występuje numer konta bankowego kontrahenta, na które przedsiębiorca opłaci fakturę na sumę przynajmniej 15.000zł brutto.

W przeciwnym razie tj., gdy przedsiębiorca zapłaci za fakturę 15.000zł brutto lub większą na konto nieznajdujące się na białej liście podatników VAT, wówczas nie będzie miał możliwości zaliczenia do kosztów firmy danej faktury.

Środkiem zaradczym w tej sytuacji jest przekazanie do urzędu skarbowego w ciągu 3 dni tzw. powiadomienia o fakcie wystąpienia danej pomyłki wraz ze wskazaniem numeru konta, na które została uregulowana zapłata.

Korekta kosztów po raz trzeci – transakcje gotówkowe na kwotę 15.000zł brutto

W 2020 r. nadal obowiązuje korekta kosztów z tytułu zapłacenia faktury na kwotę 15.000zł brutto i większą w formie gotówkowej zamiast w formie przelewu.

Dotyczy to wyłącznie transakcji krajowych zakupu i sprzedaży pomiędzy przedsiębiorcami.
Zatem gdy nabywca otrzyma fakturę, która jest na kwotę minimum 15.000zł brutto i:

 • została wystawiona przez podatnika niezawartego w wykazie podatników VAT (z uwagi, iż nie kwalifikuje się do białej listy);
 • nie zawiera się na niej towar lub usługa objęta mechanizmem podzielonej płatności.

– to nabywca wciąż ma obowiązek zapłacić daną fakturę przelewem, a nie w formie gotówkowej z uwagi na brak możliwości późniejszego zaliczenia jej w koszty firmy.

Pewnym rozwiązaniem tej sytuacji jest zwrot od sprzedawcy środków nabywcy i ponowna zapłata za daną fakturę z zastosowaniem przelewu.

Specjalista ds. podatków i rachunkowości

krzysztof.ulicki@pitax.pl

Krzysztof Ulicki

Ekonomista, wykładowca, główny księgowy posiadający 15-letnie doświadczenie w prowadzeniu spółek prawa handlowego. Współpracuje z jedną z przodujących grup doradztwa podatkowego w Wielkopolsce, kancelarią podatkowo-prawną, jak również z wieloma profesjonalnymi wydawnictwami podatkowymi i ośrodkami szkoleniowymi w Polsce. Specjalizuje się w obowiązku podatkowym w PIT, CIT na płaszczyźnie przekształceń, połączeń i likwidacji spółek kapitałowych oraz towarzyszącym temu operacjach optymalizacji podatkowej (aport, struktury podatkowe, strategie podatkowe). (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00