Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Aktualności Rozporządzenia wydłużą terminy podatkowe płatnikom oraz inkasentom

Rozporządzenia wydłużą terminy podatkowe płatnikom oraz inkasentom

▪ 19 kwietnia 2022 r. ▪ Zaktualizowano: 7 grudnia 2023 r. ▪ Autor: Mateusz Musiał

Poza nowelizacją przepisów materialnego prawa podatkowego równolegle odbywają się prace nad modyfikacją przepisów proceduralnych. Wśród nich zmianie zostaną poddane regulacje Ordynacji Podatkowej, które stanowią następstwo wątpliwości interpretacyjnych dotyczących rozporządzenia Ministra Finansów z 7 stycznia 2022 roku w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Rozporządzenia wydłużą terminy podatkowe płatnikom oraz inkasentom

Ministerstwo Finansów nie poprzestaje na korygowaniu Polskiego Ładu i podejmuje kolejne nowelizacje ustaw podatkowych. 13 kwietnia 2022 roku odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową. Wśród licznych regulacji zmienianych wskazaną nowelą znalazły się również przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (dalej również: OP). Jako jedną z istotniejszych (choć nieznaczną) należy ocenić modyfikację brzmienia art. 50 OP. W wyniku nowelizacji doszło jego doprecyzowania poprzez dodanie sformułowania „obowiązanych”, co sprawia, że po uchwaleniu omawianego projektu brzmienie art. 50 OP będzie następujące:

„Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, przedłużać terminy przewidziane w przepisach prawa podatkowego z wyjątkiem terminów określonych w art. 68-71, art. 77 § 1, art. 79 § 2, art. 80 § 1, art. 87 § 3 i 4, art. 88 § 1 i art. 118, określając grupy obowiązanych, którym przedłużono terminy, rodzaje czynności, których termin wykonania został przedłużony, oraz dzień upływu przedłużonego terminu.”

Doprecyzowanie ww. przepisu stanowiącego delegację dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych do przedłużania terminów prawa podatkowego jest oczywistą konsekwencją dot. wyeliminowania wątpliwości interpretacyjnych, jakie powstały w związku ze stosowaniem tego przepisu. Należy przypomnieć, że wraz z początkiem roku Ministerstwo Finansów podejmowało próby zmiany terminów rozliczenia kwoty wolnej od podatku przez płatników w związku z gruntowną przebudową polskiego systemu podatkowego. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 roku w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych wzbudziło wiele wątpliwości nie tylko na tle ustawy zasadniczej, lecz również na gruncie modyfikowanego art. 50 OP. O ile art. 217 Konstytucji RP pozostał w niezmiennym brzmieniu, o tyle projektowana modyfikacja art. 50 OP wychodzi naprzeciw oczekiwaniom interpretacyjnym z początku roku.

Dyspozycja tego przepisu wskazuje na możliwość przedłużania terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego, które odnoszą się nie tylko do podatników, ale również m.in. do płatników czy innych podmiotów poprzez zastąpienie wyrazów „grupy podatników” wyrazami „grupy obowiązanych”. Taka zmiana powoduje, że dojdzie do rozszerzenia adresatów przepisu do wszystkich podmiotów wyszczególnionych przez Ordynację Podatkową, której przepisy nakładają na nich określone obowiązki (podatnicy, płatnicy, inkasenci, osoby trzecie, następcy prawni, jak również inne podmioty obowiązane do przekazywania informacji). Jednocześnie w uzasadnieniu projektu ustawodawca wskazuje, że zmiana art. 50 OP pozostaje bez wpływu na ważność rozporządzeń wydanych na podstawie tego przepisu, gdyż nie ulega zmianie zakres spraw przekazanych do uregulowania w akcie wykonawczym. W związku z tym obowiązujące rozporządzenia przedłużające terminy prawa podatkowego zachowają moc przez okresy wskazane w tych rozporządzeniach.

Specjalista ds. postępowań sądowo-administracyjnych 

mateusz.musial@pitax.pl

Mateusz Musiał

Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelariami doradztwa podatkowego oraz sprawując samodzielną obsługę prawną podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Specjalizuje się w postępowaniach podatkowych, egzekucyjnych przed administracją skarbową oraz sądowoadministracyjnych. Aktywnie uczestniczył w opracowywaniu strategii procesowych oraz analizie transakcji pod kątem występowania ryzyka podatkowego. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00 – 12:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 8:00 – 18:00