Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Niższe podatki Ulga abolicyjna

Ulga abolicyjna

▪ 29 grudnia 2012 r. ▪ Zaktualizowano: 23 listopada 2023 r. ▪ Autor: Dorota Łesak

Osoby, które w 2024 r. pracowały za granicą, w swoim PIT 2025, mogą obniżyć podatek do zapłacenia o przysługującą im ulgę abolicyjną. Ulga ta przysługuje osobom, które pracowały w kraju, do którego ma zastosowanie umowa o odliczeniu proporcjonalnym podatku.

Ulga abolicyjna

Spis treści

 1. Ulga abolicyjna - komu sie należy? Czy mogę skorzystać?
 2. Obliczenie podatku metodą wyłączenia z progresją:
 3. Obliczenie wysokości ulgi abolicyjnej, którą wpisujesz do PIT:
 4. Kiedy ulga abolicyjna nie przysługuje?

Ulga abolicyjna - komu sie należy? Czy mogę skorzystać?

Ulga ta przysługuje Tobie, jeżeli mieszkasz w Polsce oraz uzyskujesz dochody za granicą:

 • ze stosunku służbowego, pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku służbowego,
 • z działalności wykonywanej osobiście,
 • z działalności gospodarczej,
 • z praw majątkowych, praw autorskich i praw pokrewnych
oraz stosujesz do rozliczania tych dochodów metodę odliczenia proporcjonalnego (czyli odliczasz podatek zapłacony za granicą od łącznej sumy dochodów polskich i zagranicznych)

 

Jaki jest limit ulgi?

Odliczeniu (od podatku pomniejszonego o składki zdrowotne) podlega kwota stanowiąca różnicę między podatkiem obliczonym metodą odliczenia proporcjonalnego a podatkiem obliczonym metodą wyłączenia z progresją. Od 1 stycznia 2021 roku kwota podlegająca odliczeniu od podatku jest limitowana do wysokości 1360 zł.

Wymagane załączniki:

PIT/O, PIT-ZG. Dołączasz je do rozliczenia rocznego PIT-36, PIT-36 L lub PIT-28.

Wymagane dokumenty:

Dokumenty stwierdzające zapłacenie podatku za granicą. Nie dołączasz ich do zeznania podatkowego, natomiast musisz je przechowywać 5 lat od końca roku, w którym złożono zeznanie.

Obliczenie podatku metodą odliczenia proporcjonalnego:

Metoda odliczenia proporcjonalnego polega na opodatkowaniu w Polsce całego dochodu osiągniętego przez podatnika (tego w Polsce plus tego za granicą), a następnie odjęciu od tak obliczonego podatku podatku zapłaconego za granicą, jednak nie więcej niż limit odliczenia. Metoda ta ma również zastosowanie, gdy w Polsce nie osiągnięto żadnych dochodów.
Limit odliczenia: podatek wg skali*(dochód zagraniczny/dochód łączny)

Rekomendujemy - nie musisz czytać dalej

Powierz rozliczenie PIT darmowemu programowi PITax.pl, który wszystko za Ciebie obliczy.

Tylko pitax.pl wylicza kwotę ulgi abolicyjnej!

Czytelny kreator da Ci poczucie pewności, że formularze zostaną wypełnione prawidłowo, a Ty nie popełnisz błędu. Przez całe rozliczenie masz dostęp do wiedzy ekspertów oraz pomocy technicznej.

Rozpocznij rozliczenie! 
lub przeczytaj więcej dlaczego warto rozliczyć się w PITax.pl: Dlaczego PITax.pl?

Przykład 1:

Pan Wojciech w 2024 r. uzyskał w Polsce dochód w wysokości 60 000 zł. Oprócz tego, jego dochody z pracy w Holandii wynosiły 90 000 zł (przeliczone na złote). W Holandii pracodawca pobrał zaliczki na podatek w wysokości 11 000 zł (przeliczone na złote- kwota fikcyjna). Jak pan Wojciech obliczy podatek należny do zapłacenia w Polsce?

Umowa Polski z Holandią stanowi o obliczaniu podatku metodą odliczenia proporcjonalnego.
A zatem, podatek jest pobierany w miejscu uzyskania dochodów (Holandia) oraz w miejscu zamieszkania (Polska).

 1. Należy obliczyć podatek wg skali podatkowej w Polsce (stawka podatkowa 12% oraz 32 %) od łącznych dochodów:
  90 000+60 000=150 000 zł.

  Obliczony podatek wg skali podatkowej to 35 470 zł.
 2. Następnie należy ustalić limit odliczenia. 35 470 zł*(90 000 zł /15 0000 zł )=21 282 zł.
  Pan Wojciech nie może odliczyć więcej niż 21 282 zł.
 3. Od obliczonego podatku wg skali należy odjąć podatek zapłacony za granicą (jednak nie więcej niż wyliczony limit). 35 470 - 11 000=24 470 zł. Jest to wysokość podatku, którą pan Wojciech ma do zapłacenia w Polsce.

Począwszy od 2021 r. Pan Wojciech nie może odjąć całego podatku zapłaconego za granicą. Odliczenie od podatku zostaje pomniejszone w tym przypadku do kwoty 1360 zł.

Obliczenie podatku metodą wyłączenia z progresją:

Metoda wyłączenia z progresją polega na tym, że w Polsce nie płaci się podatku od dochodów uzyskanych za granicą. Jednak dla ustalenia podatku należnego w Polsce (od dochodów polskich) stosuje się stawkę podatku dla łącznych dochodów (polskich i zagranicznych).
A następnie stosuje się stopę procentową obliczonego podatku dla sumy dochodów. I tak obliczoną stopę procentową stosuje się do dochodów uzyskanych w Polsce. Metoda ta nie ma zastosowania, jeżeli w Polsce nie uzyskaliśmy żadnych dochodów.
Stopa procentowa: obliczony podatek wg skali od łącznych dochodów należy podzielić przez sumę dochodów z Polski oraz dochodów z zagranicy.

Przykład 2:


Pan Wojciech uzyskał w Polsce dochody w wysokości 20 000 zł. Oprócz tego, uzyskał w Wielkiej Brytanii dochód w wysokości 30 000 zł. (przeliczony na złote i po odliczeniu wszystkich kosztów).
Jak pan Wojciech obliczy podatek?

Polska z Wielką Brytanią ma podpisaną umowę o stosowaniu metody wyłączenia z progresją.
A zatem, należy ustalić stopę procentową dla łącznych dochodów.

 1. Należy ustalić podatek wg skali podatkowej (18,32%) od łącznych dochodów: 30 000 zł + 20 000 zł = 50 000zł. Obliczony podatek wg skali to 8443,98 zł.
 2. Następnie należy obliczyć stopę procentową dla wyliczonego podatku: 8443,98/50 000 = 16,89%
 3. A potem obliczoną stopę procentową zastosować do dochodów polskich:
  16,89% * 20 000 zł = 3 378 zł.
 4. Ostatnim krokiem jest obliczenie podatku należnego do zapłaty w Polsce. W tym celu należy wyliczyć różnicę między podatkiem wg skali (pkt 1) a podatkiem obliczonym z użyciem stopy procentowej (pkt 3): 8 443,98-3 378=5065,98 zł.

Pan Wojciech ma w Polsce do zapłacenia 5 065,98 zł podatku.

Obliczenie wysokości ulgi abolicyjnej, którą wpisujesz do PIT:

Ulga ta przysługuje Ci, jeżeli do swoich dochodów, osiąganych za granicą, stosujesz metodę odliczenia proporcjonalnego. O tym, jaką metodę należy stosować, decydują umowy Polski z poszczególnymi krajami w sprawie opodatkowania. Jeżeli Polska ma z danym krajem podpisaną umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania metodą odliczenia proporcjonalnego lub w ogóle z danym krajem nie ma umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, to w odniesieniu do dochodów uzyskanych w tych państwach stosuje się metodę odliczania proporcjonalnego. Jeżeli z danym państwem Polska ma podpisaną umowę o stosowaniu metody wyłączenia z progresją to, rzecz jasna, przy obliczaniu podatku, gdy zarabialiśmy w którymś z tych państw, stosujemy metodę wyłączenia z progresją.

W celu ustalenia wysokości ulgi, jaka nam przysługuje, należy obliczyć kwotę hipotetycznego podatku, jaki musielibyśmy zapłacić przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją,
a następnie porównać z kwotą podatku wyliczonego metodą odliczenia proporcjonalnego. Różnica pomiędzy tymi kwotami jest wielkością przysługującej nam ulgi.

Chcesz być pewien, że masz dobrze obliczoną ulgę abolicyjną, skorzystaj z rozliczenia PIT przez nasz program.

Przykład 3:


Pani Anna w 2024 r. uzyskała dochody w Polsce w wysokości 40 000 zł oraz dochody z pracy w Belgii w wysokości 70 000 zł (już przeliczone na złote i po odjęciu wszystkich kosztów). W Belgii pracodawca pobrał od pani Anny zaliczkę na podatek w wysokości 10 000 zł (przeliczona na złote- kwota fikcyjna). Jaką kwotę z tytułu ulgi na “powrót” pani Anna może odliczyć od podatku PIT?

 1. Należy ustalić kwotę podatku metodą odliczenia proporcjonalnego:
  łączne dochody: 40 000+70 000=110 000 zł,
  podatek wg skali podatkowej (od kwoty 110 000 zł) wynosi 22 670,06 zł,
  limit, ponad który pani Anna nie może odjąć podatku z zagranicy to
  22 670,06 zł*(70 000/11 0000)=14 426,40 zł.

  Kwota podatku do zapłaty w Polsce: 22 670,06-10 000=12 670,06. Kwota ta jest mniejsza niż limit, dlatego można uwzględnić ją całą.
 2. Następnie należy ustalić, jaki podatek pani Anna by zapłaciła, gdyby zastosowanie miała metoda wyłączenia z progresją.
  łączne dochody: 40 000 zł+ 70 000 zł= 110 000 zł
  podatek wg skali podatkowej: 22 670,06 zł.
  stopa procentowa to 22 670,06/110 000=20,61%
  podatek do zapłacenia w Polsce to 20,61%*40 000zł=8 244 zł.
 3. Pani Annie przysługuje ulga w wysokości różnicy między kwotami podatku. A zatem, w tym przypadku jest to 4 426,06 zł (12 670,06-8 244 zł). Niestety począwszy od 2021 r. tyle pani Anna nie może odliczyć od podatku w PIT-36, rozliczając swoje zeznanie za 2024 r., gdyż limit odliczenia ulgi abolicyjnej wynosi 1360 zł.

Kiedy ulga abolicyjna nie przysługuje?

 • gdy uzyskiwałeś dochody w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową (tzw. raje podatkowe),
 • gdy uzyskiwałeś dochody w krajach, z którymi Polska ma podpisane umowy o stosowaniu metody wyłączenia z progresją.

Spec. ds. Rachunkowości i Finansów

Dorota Łesak

Absolwentka administracji publicznej na Uniwersytecie Wrocławskim. Uzyskała dwa tytuły zawodowe: administratywisty oraz technika ekonomisty, co przekłada się na doskonałe kwalifikacje w zakresie rozliczeń podatkowych. Specjalizuje się w rozliczeniach PIT. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00