Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Niższe podatki Wydatki odliczane w PIT 2020 - co można odliczyć od podatku?

Wydatki odliczane w PIT 2020 - co można odliczyć od podatku?

▪ 28 kwietnia 2019 r. ▪ Zaktualizowano: 16 listopada 2023 r. ▪ Autor: Dorota Łesak

W deklaracji możemy uwzględnić szeroką gamę ulg, odliczeń i wydatków. Sprawdź jakie wydatki możesz odliczyć w PIT 2020, obniżając swój podatek.

Wydatki odliczane w PIT 2020 - co można odliczyć od podatku?

Spis treści

 1. Składki na ZUS
 2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne
 3. Darowizny
 4. Internet
 5. Ulga prorodzinna
 6. Ulga rehabilitacyjna
 7. Wpłaty na IKZE
 8. Straty_z_lat_ubiegłych'>Straty z lat ubiegłych

Składki na ZUS

Składki na ZUS czyli obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe  potrącone ze środków podatnika, od przychodów podlegających opodatkowaniu, odprowadzane są przez płatników. Jednak w sytuacji samozatrudnienia takie składki zmuszeni jesteśmy wpłacać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  sami na ubezpieczenie własne oraz osób z nami współpracujących.

Kwoty zapłacone do ZUS możemy wykazać w pit 36, pit 36L, pit 37 lub pit 40 sporządzanym przez płatnika na wniosek podatnika.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Składki do Narodowego Funduszu Zdrowia również odprowadzane są przez płatników w przypadku umowy o pracę. Na formularz pit należy przenieść kwoty z informacji pit 11. Jeżeli podatnik sam odprowadza składki na ubezpieczenie zdrowotne, to także może odliczyć je w rocznym zeznaniu podatkowym. Dzięki temu, może otrzymać zwrot podatkowy przekraczający 3 tys. złotych.

W minionym 2019 roku miesięczna składka z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego wynosiła od 364,83 zł do 372,55 zł, co w roku dało sumę ponad 4 400 zł. Z tego podatnik ma prawo odliczyć 7,75 %, czyli ok 3 700 zł. Zwrot z tytułu zapłaconych składek na NFZ przysługuje na podstawie dokumentów, potwierdzających ich płatność, np. przelewu bankowego lub poświadczenia z ZUS. Z  dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego mogą korzystać m.in.osoby utrzymujące się z najmu, pracownicy przebywający na urlopie bezpłatnym, osoby zatrudnione na umowie o dzieło. 

Darowizny

Kwoty darowizn przekazanych na cele pożytku publicznego oraz za oddanie krwi przez honorowych krwiodawców można odpisać od dochodu w wysokości limitowanej -  do 6 % dochodu. Darowizna na cele pożytku publicznego może być przekazana organizacjom, fundacjom, stowarzyszeniom, kościołom, spółdzielniom socjalnym, gdy celem ich działalności jest pożytek publiczny a nie osiągnięcie zysku.

Darowizny w postaci oddanej krwi dokumentowane są zaświadczeniem jednostki organizacyjnej realizującej zadania w zakresie pobierania krwi o ilości krwi lub jej składników oddanych przez krwiodawcę. Darowizna krwi odliczana jest od dochodu w postaci ekwiwalentu za oddaną krew. Ulga na krew pozwala odliczyć maksymalnie do 3601 zł (mężczyzna) i 3484 zł (kobieta). Wysokość ulgi nie może jednak przekroczyć 6 proc. dochodu. Kwoty przekazane jako darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą można odliczyć w rozliczeniu pit 2020 w pełnej wysokości przekazanej darowizny, nie są ograniczone limitami.

Internet

W rozliczeniu PIT 2020 możliwe jest skorzystanie z ulgi z tytułu użytkowania sieci Internet. Kwota wydatków na internet podlegająca odliczeniu w roku podatkowym 2020 jest limitowana do 760,00 zł.

Możliwe jest odliczenie tylko przez dwa kolejne lata bezpośrednio po sobie następujące. Podatnik, który wcześniej korzystał z ulgi przez 2 lata, w rozliczeniu pit za 2019 nie będzie mógł dokonać odliczenia. Jeśli korzysta z ulgi internetowej po raz pierwszy, to będzie mógł dokonać odpisu jeszcze w następnym roku, bezpośrednio po tym roku. W przypadku, gdy podatnik w tym roku nie korzysta z odliczenia i wcześniej też nie korzystał, prawo do ulgi będzie mu przysługiwało w dowolnych dwóch kolejno po sobie następujących latach w przyszłości. Może rozpocząć korzystanie z ulgi w rozliczeniu pit 2021 lub w latach następnych.

Odpis dotyczy wydatków z tytułu użytkowania sieci Internet nie tylko w miejscu zamieszkania. Można odliczyć wydatki związane z korzystaniem z internetu w telefonie komórkowym, korzystając z sieci wireless, korzystając z przenośnego modemu podłączonego do  laptopa, w kawiarence internetowej itp.

Ulga prorodzinna

Z tytułu ulgi prorodzinnej dokonujemy odliczeń od podatku. Nie musimy dokumentować wydatków na dzieci, aby skorzystać z ulgi prorodzinnej. W rozliczeniu pit 2020 ulga przysługuje na dzieci niepełnoletnie, pełnoletnie do 25. roku życia pod warunkiem, że uczą się i nie uzyskały w roku podatkowym dochodu przekraczającego kwotę wolną od podatku oraz nie wstąpiły w związek małżeński, na dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek. Odliczenia mogą dokonać rodzice, rodzice zastępczy lub opiekunowie prawni.

Odliczenie ulgi następuje w systemie miesięcznym i jego wysokość zależna jest od ilości dzieci, przy czym kolejność narodzin dzieci nie jest istotna.

W rozliczeniu deklaracji podatnik może odliczyć miesięcznie:

 • 92,67 zł  na jedna dziecko,
 • 185,34 zł na dwoje dzieci (92,67 zł + 92, 67 zł),
 • 352,01 na troje dzieci (92,67 zł + 92, 67 zł + 166,67 zł ),
 • 577,01 na czworo dzieci (92,67 zł + 92, 67 zł + 166,67 zł + 225,00 zł ), 802,01 na pięcioro dzieci ((92,67 zł + 92, 67 zł + 166,67 zł + 225,00 zł + 225,00 zł)

Każde kolejne dziecko w rodzinie pozwala na odliczenie kolejnych 225,00 zł za miesiąc.

W przypadku wychowywania/sprawowania opieki nad jednym dzieckiem możliwość odliczenia powyższych kwot ulgi na dzieci jest uzależniona od dochodów rodziców/opiekunów (56 000,00 lub 112 000 zł).

Jeśli podatnikowi nie wystarczy naliczonego podatku, aby odliczyć pełną przysługującą mu kwotę ulgi, może  otrzymać dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dzieci. Zwrot taki nie może przekroczyć sumy kwot zapłaconych przez podatnika składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Ulga rehabilitacyjna

Z tytułu  ulgi rehabilitacyjnej możliwe jest odliczenie od dochodu kwot wydatków na cele rehabilitacyjne oraz na cele związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Z odliczeń w z tytułu ulgi rehabilitacyjnej mogą korzystać osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności oraz podatnicy mający na utrzymaniu osoby niepełnosprawne.

W ramach ulgi rehabilitacyjnej niektóre wydatki można odliczyć bez ograniczeń. Jeśli pozwoli na to wysokość dochodu, możemy odliczyć dokładnie tyle, ile wydaliśmy.

Wydatki nielimitowane są to koszty poniesione na:

- adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;

- przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;

- zakupy i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji lub ułatwiających wykonywanie czynności życiowych;

- zakup materiałów szkoleniowych, które są dostosowane do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;

- płatny pobyt na turnusie rehabilitacyjnym lub na leczeniu w uzdrowisku lub w zakładzie rehabilitacji oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne;

- opiekę pielęgniarską sprawowaną w domu nad osobą niepełnosprawną w momencie choroby, która uniemożliwia poruszanie się oraz wydatki na świadczenia opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidzkiej;

- opłaty poniesione na tłumacza języka migowego, za kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły jeszcze 25. roku życia;

- odpłatny, niezbędny przewóz na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne – karetką sanitarną w przypadku osób niepełnosprawnych, lub innymi środkami transportu sanitarnego w przypadku niepełnosprawnych zaliczanych do I i II grupy inwalidztwa;

- odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem na turnusie rehabilitacyjnym, w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, zakładach rehabilitacji leczniczej oraz zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, a także na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, lub dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły jeszcze 25. roku życia.

Inne wydatki są limitowane.Odliczeniu podlega tylko część poniesionych wydatków w ramach ustalonego limitu kwotowego. Osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w tegorocznych rozliczeniach mogą odliczyć  na opłacenie przewodników osób niewidomych oraz na  utrzymanie psa asystującego - do 2280 zł za cały rok podatkowy. Limitowane do 2280 zł w roku są tez wydatki na samochód stanowiący własność (lub współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub mającej na utrzymaniu osobę z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz dzieci do ukończenia 16. roku życia dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi lecznicze i rehabilitacyjne.

Na zakup leków zaleconych przez lekarza specjalistę możliwe jest odliczenie nadwyżki wydatków ponad 100 zł miesięcznie

Wpłaty na IKZE

Kwoty faktycznie wpłacone przez podatnika na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) również podlegają odliczeniu w rozliczeniu PIT za miniony rok.

Podatnik może dokonać odliczenia wydatków na zasilenie konta IKZE, jeśli:

 • rozlicza pit 2020 na zasadach ogólnych z zastosowaniem skali podatkowej (18%,32%) i wypełnia pit 36 (pit 36 online) lub wypełnia rozliczenie pit 37 (pit 37 online),
 • korzysta z rozliczenia pit na zasadach podatku liniowego (19%) i wypełnia pit 36L,
 • rozlicza się ryczałtowo i wypełnia pit 28.

Limit odpisu rocznego wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) jest określony  w przepisach o indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1205, z późn. zm.). Wpłaty dokonywane na IKZE w roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć  1,2 krotności prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na dany rok. Wpłaty na IKZE dokonane przez podatnika w roku podatkowym mogą być odliczone w pit za 2019 do wysokości 4750,80 zł.

Podstawą rozliczenia ulgi są dowody wpłat lub przelewów bankowych. 

Straty z lat ubiegłych

Jeśli ponieśliśmy w roku podatkowym 2019 stratę podatkową i wykazaliśmy ją w zeznaniu składanym w 2020 roku, to mamy prawo odliczyć do 50 % tej straty od dochodu uzyskanego z tego samego źródła, w którym wystąpiła strata. Straty podatkowe odliczamy w ciągu pięciu kolejnych lat po roku, w którym wykazaliśmy  stratę, w wysokości nieprzekraczającej w jednym roku połowy kwoty straty. W pit 2020 możemy odliczyć również część straty z lat wcześniejszych, od roku 2010.

Spec. ds. Rachunkowości i Finansów

Dorota Łesak

Absolwentka administracji publicznej na Uniwersytecie Wrocławskim. Uzyskała dwa tytuły zawodowe: administratywisty oraz technika ekonomisty, co przekłada się na doskonałe kwalifikacje w zakresie rozliczeń podatkowych. Specjalizuje się w rozliczeniach PIT. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00