Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Poradnik rozliczenia Dla kogo PIT-PFR (rok 2015/2016)

Dla kogo PIT-PFR (rok 2015/2016)

▪ 16 marca 2016 r. ▪ Zaktualizowano: 24 września 2019 r. ▪ Autor: Redakcja PITax.pl

Ministerstwo Finansów w roku 2015 udostępniło podatnikom możliwość skorzystania z usługi wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego PFR  (z angielskiego - Pre-Filled tax Return). Propozycja takiej usługi pojawiła się po raz pierwszy w roku 2015. Mogli skorzystać z niej po raz pierwszy podatnicy składający deklarację PIT-37 za rok 2014.

Dla kogo PIT-PFR (rok 2015/2016)

W ubiegłym roku był to tylko PIT-37, natomiast w tym roku oprócz PIT-37 za 2015 rok będzie przygotowywany również  PIT-38 za rok 2015.  dotyczący rozliczenia przychodów z kapitałów pieniężnych. Udostępniane konto PIT PFR jest darmowe dla wszystkich podatników.

Usługa wstępnie wypełnionego zeznania  jest jedynie alternatywną opcją, z której można, ale nie trzeba korzystać. Nadal istnieje możliwość składania rozliczenia pit 37 oraz pit 38 na takich samych zasadach jak innych pitów 2015 – przez portal podatkowy i program pit 2015  lub  rozliczenia pit 2015 w formie dokumentu pisemnego.

Aby skorzystać z konta PFR należy pobrać przygotowaną dla podatnika deklarację pit  z systemu e-podatki. Do pobrania deklaracji niezbędne jest zalogowanie się za pomocą zestawu podstawowych danych uwierzytelniających (obowiązujących też przy wysyłania e-deklaracji samodzielnie)

 • numer identyfikacyjny PESEL lub NIP,
 • pierwsze imię i nazwisko,
 • data urodzenia,
 • kwota przychodu za 2015 r. – suma przychodów z posiadanych informacji PIT-11, PIT-8C, PIT-R – niezbędna do pobrania PFR,
 • kwota przychodu za 2014 r. – niezbędna do wysyłki zeznania,
 • adres e-mail – na który dostaniemy "kod autoryzujący" - numer identyfikacyjny zeznania pozwalający na odszukanie zeznania w systemie i pobranie UPO.

PIT 37 to najczęściej wykorzystywany wzór formularza do rozliczenia pit. Deklaracja pit 37 jest przeznaczona dla osób, które zgodnie z przepisem art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mają obowiązek składania do urzędów skarbowych zeznań, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym i które uzyskały dochody ze źródeł położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  wyłącznie za pośrednictwem płatnika. Deklarację pit 37 (pit 37 online) wypełniają osoby, których przychody podlegają opodatkowaniu  na zasadach ogólnych, według obecnie obowiązującej  skali podatkowej 18% i 32%, a zaliczki na podatek oblicza i pobiera płatnik.

Na druku pit 37 znajdziemy miejsce na wpisanie przychodów z:

 • ze stosunku pracy, służbowego,  spółdzielczego i z pracy nakładczej - wynagrodzenia i inne przychody, jak dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop, świadczenia ponoszone za pracownika przez zakład pracy itp.
 • świadczeń emerytalnych i rentowych krajowych ( w tym rent strukturalnych i socjalnych) łącznie z podlegającymi opodatkowaniu z dodatkami, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych,
 • działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ( w tym umów o dzieło i zleceń), m.in. działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej, publicystycznej, przychody arbitrów, biegłych, za pełnienie obowiązków społecznych,
 • praw majątkowych, czyli praw autorskich i innych pokrewnych,o których mowa w art. 18 ustawy opdf, praw do projektów wynalazczych, topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych,
 • innych źródeł, jak:
  • należności przysługujące członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych i innych zajmujących się produkcją rolną,
  • zasiłków z ubezpieczenia społecznego,
  • świadczenia wypłacane z Funduszu Pracy oraz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • stypendia,
  • należności wynikające z umowy aktywizacyjnej,
  • należności za pracę tymczasowo aresztowanych i skazanych,
  • świadczenia integracyjne i motywacyjne,
  • świadczenia wypłacane z tytułu praktyk absolwenckich,
  • kwoty odliczone uprzednio od dochodu, do których podatnik utracił prawo.

Podatnicy wypełniają pit 37 na podstawie informacji sporządzanych przez płatników. Również wstępnie wypełniane przez administrację podatkową deklaracje pit 37 za rok 2015 sporządzane będą na podstawie informacji od płatników (zakładów pracy, zleceniodawców) PIT-11, PIT-8C, PIT-R oraz informacji od organów rentowych: PIT-40A/11A o przychodach oraz obliczonych, pobranych i odprowadzonych do fiskusa kwotach zaliczek na podatek w roku podatkowym.  Płatnicy przekazują informacje pit 11, pit 8C i pit R do końca lutego. Dopiero po tym terminie mogą być przygotowywane przez administrację podatkową wstępne zeznania PFR.

Chociaż podatnik, po zalogowaniu do systemu e-podatki, otrzymuje gotową do wysłania deklarację PIT, przed jej wysłaniem  powinien dokładnie sprawdzić poprawność kwot wpisanych w tym rozliczeniu pit.. W systemie PIT-PFR łączone są przychody pochodzące od wielu płatników, jednakże system nie kontroluje limitów podatkowych, ograniczeń w rozliczaniu kosztów uzyskania przychodów lub prawidłowego  wykazywania ulg i odliczeń.

Konieczne jest więc samodzielne skontrolowanie i potwierdzenie przez podatnika, czy wysyłane rozliczenie jest prawidłowe. Na podatniku bowiem ciąży odpowiedzialność z tytułu ewentualnych błędów w deklaracji przesłanej nieprawidłowo lub nieterminowo.

Płatnicy na wniosek zatrudnianych, złożony przed 10 stycznia, mogą sporządzić za nich deklarację podatkową na druku pit 40 (organy rentowe sporządzają pit 40A). Wtedy pracownik czy świadczeniobiorca nie ma możliwości rozliczania ulg podatkowych, ani przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Natomiast usługa PIT-PFR pozwala  wysłać PIT-37 z załącznikami. Podatnik może zatem modyfikować swoją deklarację, wprowadzać do niej dotyczące go ulgi i odliczenia oraz przekazać swój 1% podatku.

Przykład 1: Pan Ireneusz pracuje w miejscowości poza miejscem swojego zamieszkania i nie uzyskuje dodatku za rozłąkę. Zgodnie z ustawą może odliczyć koszty w wysokości 1668,72 zł rocznie (139,06 zł x 12 miesięcy). W pit 11 wykazane zostały koszty uzyskania przychodu w wysokości 1335,00 zł i w tej wysokości koszty będą  we wstępnie wypełnionym zeznaniu.  Pan Ireneusz ma prawo je skorygować i wpisać przysługującą mu kwotę kosztów 1668,72 zł.

Przykład 2: Pani Sławomira może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. We wstępnie wypełnionym zeznaniu ulga ta nie jest uwzględniona. Pani Sławomira musi samodzielnie ustalić przysługującą jej kwotę ulgi, następnie wprowadzić do przygotowanego przez MF zeznania. Musi tez wypełnić załącznik pit O (informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku) wpisując w części B kwotę wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne oraz związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Pit O wyśle razem z pit 37 korzystając z usługi PFR.

Podatnicy, którzy uzyskują przychody z wielu źródeł mogą rozliczać pit na formularzu pit 37 pod warunkiem, że wszystkie są rozliczane przez płatników. Jeżeli tylko część przychodów jest rozliczana za pośrednictwem płatnika, a od części z nich zaliczki odprowadza podatnik samodzielnie, nie może skorzystać z deklaracji pit 37, składa wtedy  pit 36. W przypadku uzyskiwania dochodów podlegających opodatkowaniu na innych zasadach, np. podatkiem liniowym, ryczałtowym, kartą podatkową, należy złożyć odrębne zeznania.

Przykład 3: Pan Arkadiusz otrzymał od pracodawcy pit 11, ale oprócz tego uzyskał inne dochody opodatkowane na zasadach ogólnych z prowadzonej działalności gospodarczej. Pan Arkadiusz nie może rozliczyć pit 2015 na formularzu pit 37, lecz musi skorzystać z druku pit 36 (pit 36 online). Nie może więc skorzystać z zeznania wstępnie wypełnionego przez administrację podatkowa (przynajmniej w tym roku).

Przykład 4: Pani Joanna rozlicza swoje dochody z pracy najemnej na formularzu pit 37. Pani Joanna uzyskała też w minionym roku podatkowym przychody z wynajmu rozliczane ryczałtem. W tym przypadku miała obowiązek złożyć pit 28 (niezależnie od pit 37). Pani Joanna może skorzystać ze wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego pit 37 dla rozliczenia dochodów z pracy najemnej. Natomiast pit 28 musi wypełnić samodzielnie i powinna była go przekazać do urzędu skarbowego  do końca stycznia.

Rozliczając pit łącznie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko, można rozliczyć PIT-37 pod warunkiem, że zarówno podatnik, jak i jego małżonek spełniają warunki do rozliczania się na PIT-37.Możliwe jest  także rozliczenie się łącznie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci korzystając z usługi wstępnie wypełnionego za podatnika zeznania podatkowego (PIT-PFR).

Jeżeli w rozliczeniu PIT-37 dostrzeżemy jakieś pomyłki już po fakcie jego wysłania, możemy dokonać jego korekty zarówno w sposób tradycyjny, na papierze, jak i w systemie PIT-PFR. Nie ma w tym zakresie ograniczeń.

Z PFR (wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego) skorzystać można zarówno poprzez system e-podatki.gov.pl, jak i przez portale podatkowe za pomocą programów pit, które posiadają aplikację kompatybilną z systemem Ministerstwa Finansów.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00-16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 7:00-18:00