Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Poradnik rozliczenia Poski Ład – ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników

Poski Ład – ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników

▪ 13 grudnia 2021 r. ▪ Zaktualizowano: 19 stycznia 2022 r. ▪ Autor: Marcin Sądej

Ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników stanowi rozszerzenie istniejącej ulgi na działalność badawczo-rozwojową i została wprowadzona do ustawy podatkowej na mocy nowelizacji w ramach Polskiego Ładu. W poniższym artykule przeanalizujemy najważniejsze zasady funkcjonowania tej ulgi od 2022 r

Poski Ład – ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników

Spis treści

 1. Odliczenie ze względu na zatrudnianie innowacyjnych pracowników
 2. Innowacyjni pracownicy dający prawo do skorzystania z ulgi

Odliczenie ze względu na zatrudnianie innowacyjnych pracowników

Na wstępie przypomnijmy, że ulga na działalność badawczo-rozwojową (B+R) polega na odliczeniu przez przedsiębiorców w rocznym zeznaniu od podstawy opodatkowania określonych kosztów kwalifikowanych. Chodzi o wydatki związane z pracami badawczymi oraz rozwojowymi, których konkretny katalog zawarty jest w ustawie PIT w art. 26e.

Warto dodać, że jest to odliczenie od podstawy opodatkowania, w związku z czym kwota odliczenia nie może być wyższa niż sama podstawa opodatkowania. Ponadto nie jest możliwe skorzystanie z odliczenia w roku podatkowym, w którym podatnik poniósł stratę – w takich okolicznościach podatnik dokonuje odliczenia w kolejnych latach podatkowych (maksymalnie 6 lat) następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał z prawa do odliczenia.

Natomiast nowe przepisy zakładają możliwość odliczenia przez podatnika (będącego płatnikiem) od zaliczek na podatek potrącanych z dochodów (przychodów) osób fizycznych przez niego zatrudnianych, których podatnik nie odliczył, ponieważ poniósł stratę albo wysokość jego dochodu była niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń.

Jak zatem widać odliczenie to dotyczy tych przedsiębiorców, którzy występują w roli płatnika, co wiąże się z koniecznością potrącania miesięcznych zaliczek na podatek od wypłacanego wynagrodzenia.

Drugim ważnym elementem nowej ulgi jest to, że przysługuje ona tylko w sytuacji, gdy podatnik (pracodawca) poniósł w danym roku stratę albo podstawa opodatkowania była niższa niż kwota odliczenia z tytułu ulgi B+R.

Zastosowanie ulgi na wsparcie innowacyjnych pracowników następuje na etapie wpłacania do urzędu skarbowego zaliczek na podatek pobranych od pracowników. Przedsiębiorca może zmniejszyć kwotę przekazywanych zaliczek o:

 • iloczyn stawki 17% oraz nieodliczonego odliczenia w ramach ulgi B+R – w przypadku podatnika opodatkowanego według skali podatkowej;
 • 19% nieodliczonego odliczenia w ramach ulgi B+R – w przypadku podatnika opodatkowanego podatkiem liniowym.

 

Przykładowo, jeżeli podatnikowi opodatkowanemu na zasadach ogólnych przysługuje ulga B+R do odliczenia w zeznaniu rocznym w kwocie 5 000 zł, jednakże poniósł on stratę i nie może tej ulgi odliczyć w zeznaniu rocznym, to z tytułu zatrudniania innowacyjnych pracowników może pobrane i wpłacone zaliczki pomniejszyć o kwotę 850 zł (17% x 5000 zł).

Możliwość odliczenia przysługuje począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym podatnik złożył swoje zeznanie, w którym rozliczył dochody z działalności gospodarczej. Podatnik ma prawo stosować to odliczenie do końca roku podatkowego.

Jeżeli podatnik składa zeznanie roczne PIT-36 lub PIT-36L w dniu 30 kwietnia to z powyższej ulgi ma prawo skorzystać w stosunku do zaliczek na podatek pobranych i wpłacanych za miesiące od maja do grudnia tego roku podatkowego.

Omawiana ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników skierowana jest do wszystkich przedsiębiorców prowadzących działalność badawczo-rozwojową i zatrudniających osoby fizyczne spełniające warunki przewidziane w przepisach.

Ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników polega na pomniejszeniu zaliczek wpłacanych przez płatnika (będącego pracodawcą) o konkretną kwotę odliczenia. Przysługuje ona w danym roku podatkowym począwszy od następnego miesiąca po dacie złożenia rocznego zeznania podatkowego.

Innowacyjni pracownicy dający prawo do skorzystania z ulgi

Elementarnym warunkiem skorzystania z ulgi jest zatrudnianie pracowników. Ustawa określa, że takie zatrudnienie musi odbywać się na podstawie:

 1. stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, a także wypłacanego przez pracodawcę zasiłku pieniężnego z ubezpieczenia społecznego;
 2. wykonywania usług w oparciu o umowy cywilnoprawne, tj. umowy zlecenia lub umowy o dzieło;
 3. praw autorskich.

Oprócz odpowiedniej podstawy zatrudnienia ważny jest również zakres obowiązków. Już z samej nazwy wynika bowiem, że ulga dotyczy innowacyjnych pracowników.

Przepisy precyzują, że chodzi w tym przypadku o pracowników, którzy są:

 1. bezpośrednio zaangażowani w działalność badawczo-rozwojową prowadzoną przez podatnika;
 2. których czas pracy:
  1. przeznaczony na działalność B+R w stosunku do ogólnego czasu pracy w danym miesiącu wynosi co najmniej 50%
  2. przeznaczony na wykonanie usługi w zakresie działalności B+R na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło w danym miesiącu w całości czasu przeznaczonego na wykonanie usługi wynosi co najmniej 50%.

 

Jak zatem widać z przywołanych przepisów ważne jest, aby ponad połowa czasu pracy danego pracownika była ukierunkowana na prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej. Tylko w takim przypadku pracodawcy przysługuje omawiana ulga.

Na zakończenie wskażmy, że w sytuacji utraty prawa do odliczenia ulgi B+R podatnik będzie miał obowiązek dokonania zwrotu w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym utracił to prawo i doliczyć kwoty poprzednio odliczone.

Ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników obejmuje swoim zakresem pracowników osiągających wynagrodzenie z konkretnego źródła przychodów, którzy poświęcają określony czas swojej pracy na działalność B+R.

 

Podsumowując powyższe, wprowadzona na mocy Polskiego Ładu ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników ma za zadanie wspomóc tych podatników prowadzących działalność gospodarczą, którzy nie mogą w danym roku skorzystać z odliczenia w zeznaniu rocznym w ramach ulgi B+R, ponieważ ponieśli stratę podatkową lub uzyskali dochód niższy niż kwota odliczenia. Wysokość ulgi wynika z przemnożenia nieodliczonej kwoty ulgi B+R przez odpowiednią dla przedsiębiorcy stawkę podatku.

Prawnik, Spec. ds. Rachunkowości i Rewizji Finansowej

marcin.sadej@pitax.pl

Marcin Sądej

Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Ukończył kurs agenta celnego, kurs analityka finansowego oraz szkolenie w zakresie sporządzania dokumentacji podmiotów powiązanych. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00