Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Poradnik rozliczenia Ulgi i zwolnienia w PIT-11 - instrukcja dla płatnika

Ulgi i zwolnienia w PIT-11 - instrukcja dla płatnika

▪ 24 stycznia 2024 r. ▪ Zaktualizowano: 29 stycznia 2024 r. ▪ Autor: Mateusz Musiał

PIT-11 jest podstawową informacją podatkową sporządzaną przez płatników. Problematyczne bywa rozliczenie poszczególnych ulg i zwolnień podatnika. W publikacji prezentujemy, jak wykazać poszczególne preferencje podatkowe w PIT-11 za 2024 r.

Ulgi i zwolnienia w PIT-11 - instrukcja dla płatnika
Instrukcja na okres 2024/2025 r.

Spis treści

 1. Jaki druk PIT-11 w 2025 r.?
 2. Kto składa PIT-11 w 2025 r.?
 3. Do kiedy pracodawca musi wysłać PIT-11 w 2025 r.?
 4. Ulga dla pracujących seniorów w PIT-11 za 2024 r.
 5. Ulga na powrót w PIT-11 w 2025 r.
 6. Ulga 4+ (dla rodzin wielodzietnych, z czwórką i więcej dzieci) w PIT-11 w 2025 r.
 7. Ulga dla młodych w PIT-11 za 2024 r.
 8. Inne przychody zwolnione i wykazywane w PIT-11 za 2024 r.

Jaki druk PIT-11 w 2025 r.?

Formularzem PIT-11 obowiązującym w stosunku do rozliczenia PIT za 2024 r. (w 2025 r.) jest druk PIT-11 (29).

Kto składa PIT-11 w 2025 r.?

Sporządzenie i doręczenie PIT-11 stanowi obowiązek płatników podatku PIT. Ustawa o PIT określa katalog zamknięty podatników zobligowanych do wystawienia PIT-11, do których należą:

 • Zakład pracy,
 • Rolnicza spółdzielnia produkcyjna i inne spółdzielnie trudniące się produkcją rolną,
 • Osoby prawne i przynależne im jednostki organizacyjne,
 • Uczelnie.

Chcesz sprawdzić jakie ulgi i odliczenia możesz uzyskać za 2023 rok?

Sprawdź teraz!

Do kiedy pracodawca musi wysłać PIT-11 w 2025 r.?

Terminy obowiązujące płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych w kontekście obowiązków wynikających ze złożenia PIT-11 różnią się w zależności od tego, kto jest adresatem informacji podatkowej. Podkreślenia bowiem wymaga, że druk PIT-11 należy złożyć zarówno podatnikowi, którego informacja dotyczy oraz właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego. I tak, PIT-11 należy złożyć w terminie:

 • do 31 stycznia - do urzędu skarbowego,
 • do końca lutego - doręczenie do podatnika.

Aby ustalić, który urząd skarbowy pozostaje właściwy dla danego podatnika należy mieć na uwadze właściwość miejscową - wówczas PIT-11 składamy do urzędu skarbowego wg. miejsca zamieszkania podatnika. W przypadku, gdy wykazywane są przychody osoby o ograniczonym obowiązku podatkowym, formularz PIT-11 należy złożyć do organu podatkowego właściwego w sprawie opodatkowania osób zagranicznych.

Jeśli płatnik zakończy prowadzoną przez niego działalność gospodarczą przed końcem stycznia, informacja podatkowa PIT-11 powinna zostać złożona nie później niż do momentu zaprzestania prowadzenia przedsiębiorstwa. Kolejnym przypadkiem, w którym może dojść do konieczności wcześniejszego przedłożenia PIT-11 zarówno podatnikowi, jak również organowi podatkowemu jest złożenie pisemnego wniosku przez zatrudnionego. Wówczas pracodawca ma 14 dni na realizację swoich obowiązków wynikających z rozliczenia PIT-11.

Ulga dla pracujących seniorów w PIT-11 za 2024 r.

Aby wypełnić informację PIT-11 dla osób, które w trakcie roku osiągnęły wiek emerytalny i wciąż pracują, pracodawca w pierwszej kolejności powinien upewnić się, czy otrzymał od pracownika stosowne oświadczenie. Pracujący emeryt (nie pobierający świadczenia emerytalnego) oświadcza chęć skorzystania z ulgi dla aktywnych zawodowo seniorów na druku PIT-2. Jest to formularz, który jest składany płatnikowi podatku dochodowego (pracodawcy). Celem uwzględnienia ulgi dla pracujących emerytów, pracownik powinien wypełnić część G. druku PIT-2.

Sposób ujęcia przychodów pracownika korzystającego ze zwolnienia z PIT na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 154 (ulga dla aktywnych zawodowo seniorów) będzie różnił się w zależności od wysokości zarobków emeryta. Przewidziana wartość zwolnienia dla pracujących emerytów wynosi 85 528 zł przychodu, a nie dochodu, od którego odejmowane są koszty uzyskania przychodu pracownika.

Sumaryczną wartość przychodów pracującego emeryta, które są objęte wartością zwolnienia (85 528 zł przychodu) należy wykazać w poz. 114 druku PIT-11. W sytuacji, gdy pracownik był zatrudniony zarówno na umowie o pracę, jak również w oparciu o umowę zlecenie, kwotę zwolnionego przychodu należy przypisać osobno każdemu ze wskazanych źródeł.

Przykład:

Po przekroczeniu wieku emerytalnego, pracownik kontynuuje swoją działalność zawodową na podstawie umowy o pracę oraz dwóch umów zlecenia zawiązanych z tym samym zakładem pracy. Chcąc skorzystać ze zwolnienia podatkowego z art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o PIT, pracujący emeryt zadbał o złożenie stosownego oświadczenia na druku PIT-2. W trakcie roku podatkowego wartość przychodów uzyskanych przez zatrudnionego emeryta nie przekroczył limitu 85 528 zł.

W rozpatrywanym przypadku suma zarobków z umowy o pracę wyniosła 40 000 zł, zaś kwota z pierwszej umowy zlecenia to 10 000 zł, a z drugiej - 15 000 zł. W związku z powyższym pracodawca powinien dodać przychody uzyskane z obu umów zlecenia i wykazać je w poz. 116. Przychody ze stosunku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę powinny zostać przepisane do poz. 115. Łączna wartość przychodów pracownika (65 000 zł) należy ująć w poz. 114.

W przypadku pracującego emeryta, który nie złożył oświadczenia z części G. PIT-2, uzyskane przychody należy ująć w PIT-11 (część E) w wierszach 3. oraz 8. Analogicznie należy postąpić w stosunku do przychodów przekraczających wartość zwolnienia podatkowego (85 528 zł).

W stosunku do podatnika, który korzysta z ulgi dla pracujących emerytów i dodatkowo pobiera zasiłek macierzyński należy zadbać o wypełnienie PIT-11 w poz. 14 lub/oraz 117.

Sporządzając informację PIT-11 dla pracującego emeryta należy również pamiętać o ujęciu wartości odprawadzanej składki zdrowotnej (poz. 97). Podstawą jej wymiaru stanowi przychód zwolniony (objęty ulgą dla aktywnych zawodowo seniorów).

Ulga na powrót w PIT-11 w 2025 r.

Podobnie jak zwolnienia w PIT z art. 21 ust. 1 pkt 153, 154 ulga na powrót jest wykazywana w tożsamy sposób. Korzystając z niej należy jednak pamiętać o wskazaniu właściwej podstawy prawnej wybranej preferencji podatkowej (poprzez zaznaczenie poz. 118 druku PIT-11). Z kolei podatnik powinien mieć na uwadze, że również i w tej sytuacji konieczne będzie sporządzenie i złożenie druku PIT-2 (w części G. poz. 114) z jednoczesnym wskazaniem okresu, w jakim ma zostać zastosowane zwolnienie.

Ulga 4+ (dla rodzin wielodzietnych, z czwórką i więcej dzieci) w PIT-11 w 2025 r.

Także i w tym przypadku sposób ujęcia przychodów zwolnionych na podstawie ulgi 4+ pozostaje tożsamy względem preferencji podatkowych wyszczególnionych w art. 21 ust. 1 pkt 152 i 154 (ulga na powrót i dla pracujących seniorów). Płatnik powinien przy tym wskazać podstawę prawną zwolnienia poprzez odhaczenie poz. 119 druku PIT-11. Celem zastosowania ulgi 4+ koniecznym jest złożenie przez podatnika PIT-2 i złożenie oświadczenia w części G. pod poz. 114.

Ulga dla młodych w PIT-11 za 2024 r.

Inaczej, aniżeli w przypadku zwolnień wyróżnionych w art. 21 ust. 1 pkt. 152-154 (na powrót, 4+, dla pracujących seniorów) kształtuje się sytuacja rozliczeń osób do 26. roku życia.

Ulga dla młodych uwzględniana jest w sposób automatyczny, bez konieczności składania pracodawcy PIT-2. Podobnie jak w przypadku wyżej wymienionych preferencji podatkowych, omawiane zwolnienie również jest objęte limitem przychodów do 85 528 zł.

Należy pamiętać, że ukończenie 25. roku życia wywołuje analogiczny skutek podatkowy, jak w przypadku osób korzystających z ulgi dla pracujących emerytów. Oznacza to, że ulga dla młodych będzie miała zastosowanie do przychodów osiągniętych przez podatnika do momentu urodzin. Wynagrodzenie wypłacone po tym dniu pozostaje opodatkowane z wyłączeniem ulgi dla młodych.

Wykazaniu zwolnienia dla osób do 26. roku życia (art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT) służą poz. 109 do 113 druku PIT-11.

Sposób ujęcia przychodów objętych ulgą dla młodych nie różni się od tego, jaki ma zastosowanie dla osób korzystających ze zwolnienia dla pracujących seniorów. Należy jednak wskazać, że w tym przypadku preferencją podatkową objęte są dodatkowo przychody osiągnięte z tytułu praktyk absolwenckich lub staży uczniowskich. Często zdarza się, że młody podatnik uzyskuje wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę oraz stosunku cywilnoprawnego - umowy zlecenie. Podobnie jak w odniesieniu przychodów na uldze dla pracujących seniorów, wartość wypłaty dla osób korzystających z ulgi dla młodych należy wydzielić względem każdego z tych źródeł.

Przykład:

24-letni podatnik został zatrudniony na podstawie umów o pracę oraz zlecenie zawartych z tym samym pracodawcą. Sumaryczna wartość przychodów osiągniętych przez młodego podatnika wynosi 72 000 zł (22 000 zł z umowy o pracę oraz 50 000 zł z umowy zlecenie). Pracodawca sporządzając PIT-11 powinien pamiętać o wydzieleniu kwoty wynagrodzenia względem każdej z dwóch umów i przydzieleniu ich wartości odpowiednio do pól 110. i 111. Dodatkowo nie należy zapominać o podaniu sumarycznej wartości przychodów objętych zwolnieniem (w poz. 109. druku PIT-11).

W pewnych przypadkach rozliczeń osób do 26. roku życia może pojawić się potrzeba wypełnienia PIT-11 w części E (wiersz 2). Z taką sytuacją będziemy mieli do czynienia, gdy młodociany pracownik złoży pracodawcy oświadczenie PIT-2, na którym wyrazi wolę rezygnacji ze stosowania ulgi dla młodych. Inną okolicznością, której zaistnienie spowoduje konieczność wypełnienia PIT-11 w części E będzie przekroczenie limitu przychodu objętego zwolnieniem (85 528 zł).

Inne przychody zwolnione i wykazywane w PIT-11 za 2024 r.

Wyżej przedstawiono zwolnienia przychodów do limitu 85 528 zł dla poszczególnych grup podatników.

Dodatkowo w PIT-11 należy wykazać również inne przychody lub dochody podlegające zwolnieniu na podstawie ustawy o PIT. Zaliczają się do nich w szczególności dochody wyszczególnione w ramach umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz innych umów międzynarodowych przewidujących tego rodzaju zwolnienia, o ile ich stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Innymi środkami zwolnionymi z PIT lecz podlegającymi obowiązkowi wykazania w PIT-11 są:

 • przychody z zagranicznych środków pomocowych;
 • uzyskane spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: renty inwalidzkie w następstwie inwalidztwa wojennego, środki zaopatrzenia przyznane poszkodowanym przez wojnę i członkom ich rodzin;
 • renty wypadkowe osób, które borykają się z niepełnosprawności w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w okresie od 1939 do 1945 r.

Odpowiedz na serię prostych pytań i PITax.pl wyśle Twój PIT do urzędu skarbowego!

PIT w kilka minut

Specjalista ds. postępowań sądowo-administracyjnych 

mateusz.musial@pitax.pl

Mateusz Musiał

Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelariami doradztwa podatkowego oraz sprawując samodzielną obsługę prawną podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Specjalizuje się w postępowaniach podatkowych, egzekucyjnych przed administracją skarbową oraz sądowoadministracyjnych. Aktywnie uczestniczył w opracowywaniu strategii procesowych oraz analizie transakcji pod kątem występowania ryzyka podatkowego. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00