Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Poradnik rozliczenia Zgłoszenie identyfikacyjne NIP-7

Zgłoszenie identyfikacyjne NIP-7

▪ 25 lutego 2022 r. ▪ Zaktualizowano: 25 lutego 2022 r. ▪ Autor: Mateusz Musiał

Ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, w zależności od sposobu prowadzenia działalności gospodarczej przewiduje konieczność złożenia różnych zgłoszeń identyfikacyjnych. W poniższym artykule przedstawiany szczegóły dokonywania rejestracji lub aktualizacji danych za pomocą formularza NIP-7.

Zgłoszenie identyfikacyjne NIP-7

Spis treści

 1. Czemu służy NIP?
 2. Dla kogo NIP-7?
 3. Gdzie należy złożyć NIP-7?
 4. Termin na złożenie NIP-7
 5. Potwierdzenie złożenia zgłoszenia NIP-7

Czemu służy NIP?

NIP czyli Numer Identyfikacji Podatkowej stanowi rodzaj identyfikatora podatkowego wykorzystywanego w relacjach z organami podatkowymi co do zasady przez podatników prowadzących działalność gospodarczą. NIP jest nadawany jednokrotnie w następstwie poprawnie dokonanego zgłoszenia identyfikacyjnego.

Dla kogo NIP-7?

Formularz NIP-7 pełni dwojaką funkcję – za jego pomocą dokonamy zgłoszenia identyfikacyjnego jak również aktualizacyjnego w zakresie informacji w nim zawartych. Przy dokonywaniu zgłoszenia identyfikacyjnego nadawany jest Numer Identyfikacji Podatkowej – NIP. Zgłoszenie NIP-7 składają podatnicy NIP-7, którzy nie podlegają wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (w tym przypadku dokonuje się rejestracji/zmian na formularzu CEIDG-1) oraz:

 • Prowadzą samodzielnie działalność gospodarczą (np. osoby fizyczne jako wspólnicy spółki jawnej)
 • Podlegają obowiązkowi rejestracyjnemu jako czynny podatnik od towarów i usług lub już stanowią podmiot zarejestrowany jako czynny podatnik od towarów i usług,
 • Nie mają nadanego nr PESEL,
 • Nie prowadzą działalności gospodarczej, lecz są płatnikami podatków,
 • Są płatnikami składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne,
 • Prowadzą działalność nierejestrowaną (nieewidencjonowaną) w rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy Prawo Przedsiębiorców.


Należy wskazać, że przedsiębiorcy nie należy utożsamiać z prowadzeniem działalności gospodarczej. Stanowi ona w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej każdą działalność zarobkową dokonywaną we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek. Ma to zastosowanie również do działalności, które przez zapisy odrębnych ustaw nie są zaliczane do działalności przedsiębiorców.

Gdzie należy złożyć NIP-7?

Niezależnie od tego czy zgłoszenie przybiera formę rejestracyjną czy aktualizacyjną pod względem informacji w nim zawartych – jest składane do właściwego dla podatnika lub płatnika Naczelnika Urzędu Skarbowego. Można tego dokonać w formie tradycyjnej – za pośrednictwem operatora pocztowego lub w biurze podawczym organu podatkowego – bądź elektronicznie na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów za pośrednictwem aktywnego formularza NIP-7. Celem złożenia wniosku w formie elektronicznej wymagane jest posiadanie podpisu kwalifikowanego.

Dokonanie zgłoszenia identyfikacyjnego NIP-7 nie musi odbywać się osobiście. Dopuszczalnym jest złożenie poprawnie wypełnionego formularza za pośrednictwem pełnomocnika. Należy jednak pamiętać, że w zależności od treści pełnomocnictwa możemy być zobowiązani do uiszczenia dodatkowej należności. W sytuacji, gdy umocowanie mieści się w granicach pełnomocnictwa szczególnego (w zakresie konkretnej sprawy) należy również pamiętać o zapłacie opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł w terminie 3 dni od dnia złożenia pełnomocnictwa szczególnego. W takim przypadku do zgłoszenia NIP-7 koniecznym jest dołączenie druku PPS-1 wraz z załącznikami (treść pierwotnego pełnomocnictwa wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej).

Termin na złożenie NIP-7

Termin na dokonanie zgłoszenia rejestracyjnego lub aktualizacyjnego NIP-7 nie jest jednolity dla wszystkich podmiotów zobowiązanych do jego złożenia. W zależności od podmiotu dokonującego zgłoszenia, należy załatwić sprawę w następującym terminie:

 • Podatnicy VAT lub podatku akcyzowego – powinni dokonać zgłoszenia jeszcze przed dokonaniem pierwszej czynności objętej opodatkowaniem VAT bądź podatkiem akcyzowym w ramach swojej działalności. W tym miejscu należy podkreślić, że osoby fizyczne dokonują zgłoszenia NIP-7 wyłącznie w przypadku rejestracji jako czynny podatnik od towarów i usług;
 • Podmioty pełniące funkcję płatnika lub będące podatnikami niepodlegającymi VAT – w tym przypadku ostateczny termin do zgłoszenia NIP-7 jest tożsamy z dniem złożenia pierwszej deklaracji, zeznania, informacji lub oświadczenia albo z dniem uiszczenia pierwszej płatności podatku lub na poczet jego zaliczki.


Podkreślenia wymaga, że w przypadku pierwszej grupy podmiotów zgłoszenia identyfikacyjnego NIP-7 dokonuje się niezależnie od zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R, które jest składane temu samemu Naczelnikowi Urzędu Skarbowego.

Potwierdzenie złożenia zgłoszenia NIP-7

W wyniku poprawnie wypełnionego zgłoszenia identyfikacyjnego NIP-7 Naczelnik Urzędu Skarbowego wydaje potwierdzenie nadania NIP bez zbędnej zwłoki. Jest to termin nieprzekraczający 3 dni, licząc od dnia skutecznego doręczenia zgłoszenia spełniającego wszystkie wymogi formalne.

Powszechną praktyką w przypadku transakcji obarczonych większym ryzykiem nadużyć w ramach podatku od towarów i usług jest wymaganie przez kontrahenta przedstawienia potwierdzenia dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego NIP-7. W takim przypadku organ podatkowy nie wydaje zaświadczenia o zgłoszeniu rejestracyjnym. Na potrzeby uwiarygodnienia rzeczywistego statusu prowadzonej działalności gospodarczej potwierdzenie dokonania rejestracji można uzyskać za pośrednictwem witryny www.biznes.gov.pl. W przypadku wspólników spółek objętych zgłoszeniem do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego należy dołączyć aktualny odpis podmiotu w nim figurującego.

Specjalista ds. postępowań sądowo-administracyjnych 

mateusz.musial@pitax.pl

Mateusz Musiał

Doświadczenie zawodowe jako prawnik zdobywał, współpracując z kancelariami doradztwa podatkowego oraz sprawując samodzielną obsługę prawną podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Specjalizuje się w postępowaniach podatkowych, egzekucyjnych przed administracją skarbową oraz sądowoadministracyjnych. Aktywnie uczestniczył w opracowywaniu strategii procesowych oraz analizie transakcji pod kątem występowania ryzyka podatkowego. (...)

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 16:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 7:00 – 18:00