Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Aktualności PIT-40A, PIT-11, PIT-8C, PIT-R - co je łączy?

PIT-40A, PIT-11, PIT-8C, PIT-R - co je łączy?

▪ 9 marca 2017 r. ▪ Zaktualizowano: 2 września 2019 r.

PIT-11, PIT-40A/11A, PIT-8C oraz PIT-R to zeznania o informacji osiągniętych przez nas dochodów, które otrzymujemy do końca lutego od tzw. płatników, czyli podmiotów płacących za nas zaliczki na podatek i wypłacających nam wynagrodzenie. Na podstawie tych PIT-ów wypełniamy zeznania roczne.

PIT-40A, PIT-11, PIT-8C, PIT-R - co je łączy?

PIT-11, PIT-40A/11A, PIT-8C oraz PIT-R, to informacje o dochodach otrzymywane od - w odpowiedniej kolejności: pracodawców, organu rentowego, np. ZUS, KRUS, maklera, urzędu miasta. Wymienione PIT-y ułatwiają nam roczne rozliczenie PIT-36, PIT-37 lub PIT-38, ponieważ w PIT-ach od płatników mamy już wyliczone przychody, koszty, zaliczki na podatek oraz kwoty składek zdrowotnych i społecznych.

PIT-11, to druk, który zawiera informacje o dochodach z pracy, praw autorskich, działalności wykonywanej osobiście, umów zlecenia, umów o dzieło. W PIT-11 można również znaleźć informacje o przychodach z umowy aktywizacyjnej, przychodach przypadających tymczasowo aresztowanym lub skazanym, przychodach z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni, czy pochodzących z  Funduszu Pracy oraz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Jak widać na podstawie powyższych przychodów, PIT-11 otrzymujemy od pracodawców, czasem zleceniodawców. PIT-11 służy za pomoc przy wypełnianiu takich rocznych zeznań, jak PIT-37 oraz PIT-36.

PIT-40A/11A, to formularz, który zawiera informacje o otrzymywanych rentach, emeryturach oraz zasiłkach pieniężnych z ubezpieczenie społecznego wypłacanych przez ZUS. A zatem PIT-40A/11A dostajemy od organów rentowych, czyli od ZUS-u oraz KRUS-u.

PIT-40A to informacja od ZUS, która zawiera już obliczony podatek. Jeśli nie uzyskiwaliśmy żadnych dochodów poza rentą/emeryturą, nie chcemy odliczać żadnej ulgi oraz przekazywać 1% dla OPP, czy też rozliczać się z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko - to nie musimy wysyłać do urzędu zeznania PIT-37, ponieważ podatek obliczył za nas ZUS/KRUS i wysłał PIT do urzędu. Natomiast, jeśli chcielibyśmy odliczyć ulgę lub przekazać 1% dla OPP, czy też rozliczyć się ze współmałżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko, to w tym celu należy wypełnić PIT-37 i wysłać do urzędu do końca kwietnia.

PIT-11A, to informacja o dochodach bez wyliczenia podatku, jak w przypadku PIT-40A. Jeśli z ZUS-u/KRUS-u dostaliśmy PIT-11A, to mamy obowiązek, na jego podstawie, wypełnić roczne zeznanie PIT-37 lub PIT-36 i złożyć do końca kwietnia w urzędzie skarbowym.

PIT-8C, to PIT, który zawiera informacje o dochodach z giełdy, z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, z kapitałów pieniężnych. Na PIT-8C ujmowane są również dochody ze stypendiów, a także inne nagrody pieniężne. PIT-8C otrzymujemy od maklerów, pracodawców, gdy wypłacali nam nagrody, czy od organów wypłacających stypendium (np. uczelni, gminy).

Jeżeli otrzymywaliśmy stypendium wyłącznie od jednego płatnika, to w zeznaniu rocznym PIT-37 lub PIT-36 uwzględniamy kwotę wykazaną w poz. 33 informacji PIT-8C. Natomiast jeśli stypendium dostaliśmy od kilku płatników, wtedy w zeznaniu głównym uwzględniamy nadwyżkę ponad kwotę korzystającą ze zwolnienia w roku podatkowym (czyli ponad 3 800 zł). W tym celu należy zsumować kwoty z poz. 31 otrzymanych informacji PIT-8C i od tej sumy odjąć kwotę 3 800 zł.

PIT-R zawiera informacje o dochodach z tytułu pełnienia obowiązków obywatelskich i społecznych. PIT-R dostajemy np. od urzędu miasta, czy gminy.

Obowiązki społeczne, to uczestnictwo w pracach na rzecz pewnej społeczności (np. bycie wójtem, sołtysem, radnym). Obowiązki obywatelskie to zawiadywanie sprawami państwowymi jako obywatel.

Pełnienie obowiązków obywatelskich i społecznych to wykonywanie czynności i zadań związanych z pełnieniem funkcji publicznych i państwowych. Za pełnienie obowiązków społecznych i obywatelskich uznaje się, między innymi: działalność posłów i senatorów, radnych i innych przedstawicieli samorządu terytorialnego, składów komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu, składów inspekcji Państwowej Komisji Wyborczej i inspekcji wojewódzkich komisarzy wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Trybunału Stanu, ławników sądów powszechnych.

Jeżeli otrzymaliśmy tylko jeden PIT-R, to kwoty zawarte w tym formularzu są wolne od podatku lub zostały już uwzględnione w PIT-11 (jeśli przewyższały kwotę wolną od podatku). W takim przypadku nie uwzględniamy kwot z PIT_R w rocznym zeznaniu podatkowym. Natomiast jeśli otrzymaliśmy co najmniej 2 PIT-R, wtedy do zeznania rocznego należy wpisać odpowiednio wyliczone kwoty. W tym celu należy dodać wszystkie kwoty w danym miesiącu do siebie (np. suma kwot dotycząca stycznia z kol. d części D otrzymanych informacji PIT-R, potem suma kwot dotycząca lutego z kol. d części D otrzymanych informacji PIT-R, itd.).

Jeżeli zsumowana dla danego miesiąca kwota przekracza 2 280 zł, wtedy nadwyżkę ponad tę kwotę z poszczególnych miesięcy podatnik jest obowiązany wykazać w zeznaniu głównym.

Powyższy PIT-y (PIT-11, PIT-40A/11A, PIT-8C, PIT-R) płatnicy mają obowiązek nam dostarczyć do końca lutego. Na podstawie tych PIT-ów wypełniamy swoje zeznania roczne; PIT-37, PIT-36, czy PIT-38.

Rozliczając sam PIT-11 wychodzi zwrot, a z PIT-40A - niedopłata. Dlaczego?

Taka sytuacja jest możliwa oraz prawidłowa merytorycznie.

Otóż przypadki takie występują, gdy zarówno podmiot, od którego otrzymano PIT-11 (np. pracodawca, urząd pracy), jak i ZUS rozliczali tzw. kwotę zmniejszającą podatek (a ZUS rozliczył ją z całą pewnością, skoro otrzymaliśmy PIT-40A - ponieważ jest do tego zobligowany przepisami).

Natomiast prawo podatkowe pozwala na odliczenie kwoty zmniejszającej podatek (556,02 zł) tylko jeden raz. Czyli, jak można łatwo zauważyć, zostaliśmy ‘uprzywilejowani’ za dużo razy i teraz musimy oddać, to co nam nadmiarowo odliczono.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00