Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Aktualności Podatek od nieruchomości - ile wynosi i kto go płaci?

Podatek od nieruchomości - ile wynosi i kto go płaci?

▪ 13 stycznia 2017 r. ▪ Zaktualizowano: 16 listopada 2023 r. ▪ Autor: Dorota Łesak

Podatek od nieruchomości jest płacony - jak sama nazwa wskazuje - od nieruchomości. Do nieruchomości zaliczamy grunty nie objęte podatkiem rolnym, budynki, budowle oraz ich części. Wysokość podatku ustala rada gminy z uwzględnieniem narzuconych przez Ministra Finansów limitów.

Podatek od nieruchomości - ile wynosi i kto go płaci?

INFORMACJE OGÓLNE O PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

Przepisy dotyczące podatku od nieruchomości są określone w:

 • ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 poz. 716 z późn. zm.)- w poniższym artykule będziemy ją nazywać ustawą o POpL.
 • uchwałach rad gmin.

W ustawie o POpL kwestie podatku od nieruchomości (definicje, zasady opodatkowania, wysokość podatku, zwolnienia z podatku, ewidencję podatkową nieruchomości) zostały uregulowane w rozdziale pierwszym (Przepisy ogólne), rozdziale drugim (Podatek od nieruchomości), rozdziale 2a (Ewidencja podatkowa nieruchomości), rozdziale szóstym (Przepisy końcowe).

Podatek od nieruchomości płacony jest od budynków i ich części, budowli i ich części związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz gruntów.

Za budynek, w rozumieniu ustawy o POpL, uważa się obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Za budowlę natomiast uważa się obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury.

Wysokość podatku zależy od powierzchni nieruchomości i jest ustalana przez radę gminy na podstawie uchwał. Rada gminy może ustanowić dowolną stawkę podatku od nieruchomości, z tym że dana stawka nie może przekroczyć rocznie górnej granicy wskazanej przez Ministra Finansów. Górne granice stawek podatku od nieruchomości ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (komunikat musi znaleźć się w dokumencie “Monitor Polski”) - ogłoszonego w terminie do 20 dni po upływie pierwszego półrocza.

Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych

KTO MUSI PŁACIĆ PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Do płacenie podatku od nieruchomości zobowiązani są:

 • właściciele nieruchomości,
 • użytkownicy wieczyści nieruchomości,
 • samoistni posiadacze nieruchomości,
 • w niektórych przypadkach - posiadacze zależni nieruchomości lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Zwolnienie z płacenia podatku od nieruchomości

Zwolnienie z podatku od nieruchomości normuje art. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Zwolnione z podatku są m.in:

 • budynki gospodarcze lub ich części:
  • służące działalności leśnej lub rybackiej,
  • położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalności rolniczej,
  • zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej,
 • grunty i budynki wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, pod warunkiem ich utrzymania i konserwacji, zgodnie z przepisami o ochronie zabytków, z wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
 • grunty położone na obszarach objętych ochroną ścisłą, czynną lub krajobrazową, a także budynki i budowle trwale związane z gruntem, służące bezpośrednio osiąganiu celów z zakresu ochrony przyrody - w parkach narodowych oraz w rezerwatach przyrody,
 • grunty stanowiące nieużytki, użytki ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
 • budynki położone na terenie rodzinnych ogrodów działkowych, nieprzekraczające norm ustalonych w przepisach Prawa budowlanego dla altan i obiektów gospodarczych, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą,
 • nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie nieodpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego,
 • publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie nieruchomości zajętych na działalność oświatową,
 • prowadzący zakłady pracy chronionej zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych,
 • instytuty badawcze, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą,
 • przedsiębiorcy o statusie centrum badawczo-rozwojowego uzyskanym na zasadach określonych w przepisach o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych.

Więcej zwolnień znajdą Państwo w art. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

TERMIN I SPOSÓB ZAPŁATY PODATKU

Osoby fizyczne płacą podatek w czterech ratach - do 15 marca, do 15 maja, do 15 września oraz do 15 listopada roku podatkowego.

Np. wyliczony podatek w wysokości 8000 zł za rok 2024 należy zapłacić w czterech ratach; 2000 zł - do 15 marca 2024, 2000 - do 15 maja 2024, 2000 - do 15 września 2024 i ostatnie 2000 zł - do 15 listopada 2024 roku.

Podatek jest płacony na konto bankowe lub gotówką w kasie urzędu gminy lub u sołtysa. Natomiast osoby prawne oraz jednostki organizacyjne płacą podatek do 15 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc.

Podatek jest płacony na konto bankowe lub gotówką w kasie urzędu gminy.

Gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, wtedy podatek jest płacony jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

INFORMACJE DODATKOWE

Podatnicy podatku od nieruchomości są obowiązani składać organowi podatkowemu  (wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta), właściwemu ze względu na miejsce położenia nieruchomości, sporządzone na formularzach według wzoru określonego uchwałą rady gminy:

 • informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych (osoby fizyczne) w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania,
 • deklaracje na podatek od nieruchomości (osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej) w terminie do dnia 31 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania.

Ustawy podatkowe dotyczące podatku od nieruchomości

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych - aby otworzyć dokument, po kliknięciu w link,  należy kliknąć ikonkę “pdf”. Podatku od nieruchomości dotyczy rozdział 1, 2, 2a oraz szósty ustawy o PopL.

UWAGA. NIE POMYL!

Dla osób nie mających wiele do czynienia z podatkami, pojęcia jak podatek od nieruchomości oraz podatek ze sprzedaży nieruchomości mogą być jednym i tym samym. Jednak są to dwie odrębne kwestie.

Podatek od nieruchomości - został opisany w powyższym artykule, jest to podatek z kategorii opłat lokalnych, jest płacony od posiadania nieruchomości(gruntu, budynku) i zwiększa budżet naszej gminy - odpowiednią kwotą należy wpłacić w kasie lub na rachunek bankowy urzędu gminy, miasta. Podatek od nieruchomości należy opłacać raz na kwartał.

Podatek od sprzedaży nieruchomości lub mówiąc bardziej ustawowo, podatek z odpłatnego zbycia nieruchomości jest to podatek z kategorii PIT (podatku dochodowego od osób fizycznych), jest płacony od odpłatnego zbycia nieruchomości (gruntu, budynku) i zwiększa budżet państwa - odpowiednią kwotę należy wpłacić na rachunek bankowy naszego urzędu skarbowego. Stawka podatku wynosi 19% wartości sprzedaży. Podatek od sprzedaży nieruchomości jest płacony jednorazowo - do końca kwietnia roku następującego po roku sprzedaży nieruchomości, na podstawie wyliczeń w zeznaniu rocznym PIT-39.

Więcej informacji na temat podatku z odpłatnego zbycia nieruchomości znajdą Państwo w artykule Sprzedaż nieruchomości.

Spec. ds. Rachunkowości i Finansów

Dorota Łesak

Absolwentka administracji publicznej na Uniwersytecie Wrocławskim. Uzyskała dwa tytuły zawodowe: administratywisty oraz technika ekonomisty, co przekłada się na doskonałe kwalifikacje w zakresie rozliczeń podatkowych. Specjalizuje się w rozliczeniach PIT. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00