Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Aktualności Podatek od środków transportowych - kto i kiedy go płaci?

Podatek od środków transportowych - kto i kiedy go płaci?

▪ 16 stycznia 2017 r. ▪ Zaktualizowano: 16 listopada 2023 r. ▪ Autor: Dorota Łesak

Podatek od środków transportowych jest płacony od pojazdów powyżej 3,5 tony. Wysokość podatku ustala rada gminy z uwzględnieniem narzuconych przez Ministra Finansów limitów, a stawki podatku zależą od rodzaju pojazdów. Kontrybucja ta jest płacona dwa razy w roku.

Podatek od środków transportowych - kto i kiedy go płaci?

INFORMACJE OGÓLNE O PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH (PŚT)

Przepisy dotyczące podatku od środków transportowych są określone w:

 • ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 poz. 716 z późn. zm.)- w poniższym artykule będziemy ją nazywać ustawą o POpL,
 • uchwałach rad gmin.

W ustawie o POpL kwestie podatku od środków transportowych (zasady opodatkowania, wysokość podatku, zwolnienia z podatku, obowiązki podatkowe) zostały uregulowane w rozdziale trzecim (Przepisy ogólne) oraz rozdziale szóstym (Przepisy końcowe).

Wysokość podatku zależy od rodzaju oraz masy całkowitej pojazdu i jest ustalana przez radę gminy na podstawie uchwał. Rada gminy może ustanowić dowolną stawkę podatku od środków transportowych. Może być ona różna w zależności od wpływu pojazdu na środowisko, rok produkcji lub liczbę miejsc siedzących - w przypadku autobusów.

Jednakże dana stawka ustalona przez radę gminy nie może być niższa ani wyższa od ram wskazanych przez ustawodawcę oraz Ministra Finansów - musi się mieścić w narzuconych ramach.

Górne (maksymalne) granice stawek podatku od środków transportowych ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (komunikat musi znaleźć się w dokumencie “Monitor Polski”) - ogłoszonego w terminie do 20 dni po upływie pierwszego półrocza. Na podstawie wskaźników cen towarów konsumpcyjnych z pierwszego półrocza danego roku, dokonując odpowiednich przeliczeń (stosunek pierwszego półrocza danego roku do pierwszego półrocza roku poprzedniego), Minister Finansów ustala górne granice stawek podatków i opłat lokalnych. Informacje o górnych stawkach wyznaczonych przez Ministra możemy znaleźć w obwieszczeniu Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych - podatku od środków transportowych dotyczy punkt trzeci w niniejszym dokumencie.

Komunikaty Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (odpowiednie wskaźniki, potrzebne do ustalenia górnych granic stawek podatkowych) oraz obwieszczenia Ministra Finansów znajdziemy pod linkiem Akty wykonawcze do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Dolne (minimalne) stawki podatku od środków transportowych są natomiast określone w załącznikach do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (od str. 33)

KTO MUSI PŁACIĆ PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Do płacenie podatku od środków transportowych zobowiązani są:

 • właściciele
  • samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony,
  • ciągników siodłowych i balastowych przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 3,5 tony,
  • przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i wyższą,
  • autobusów.
 • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, na którą środek transportowy został zarejestrowany,
 • posiadacze środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

Zwolnienie z płacenia podatku od środków transportowych

Zwolnienie z podatku od środków transportowych normuje art. 12 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, na mocy którego z PŚT zwolnione są:

 • pojazdy stanowiące zapasy mobilizacyjne, pojazdy specjalne oraz pojazdy używane do celów specjalnych,

Zapasy mobilizacyjne, to pojazdy nienaruszalnie wydzielone i utrzymywane w czasie pokoju w ustalonych jednostkach wojskowych na potrzeby ich rozwinięcia do etatów wojennych.

 • pojazdy zabytkowe,
 • pod warunkiem wzajemności – pojazdy będące w posiadaniu przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i innych misji zagranicznych, oraz członków ich personelu, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Polski.

TERMIN I SPOSÓB ZAPŁATY PODATKU

Podatek jest płatny w dwóch ratach - do 15 lutego oraz do 15 września roku podatkowego. Należności należy uiścić na rachunek bankowy lub w kasie urzędu gminy, na terenie której znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika.

Zwrot podatku od środków transportowych

Osobom wykorzystującym pojazdy to tzw. przewozów w transporcie kombinowanym na terenie Polski przysługuje zwrot podatku zapłaconego od tych pojazdów.

Kwotę zwrotu podatku od środków transportowych, o których mowa powyżej, ustala się, przyjmując za podstawę liczbę jazd z ładunkiem lub bez ładunku wykonanych przez środek transportu w przewozie koleją w danym roku podatkowym w następujący sposób:

1) od 100 jazd i więcej – 100% kwoty rocznego podatku;

2) od 70 do 99 jazd włącznie – 75% kwoty rocznego podatku;

3) od 50 do 69 jazd włącznie – 50% kwoty rocznego podatku;

4) od 20 do 49 jazd włącznie – 25% kwoty rocznego podatku.

Aby uzyskać zwrot podatku należy złożyć wniosek o zwrot podatku do 31 marca roku następującego po roku podatkowym do odpowiedniego urzędu gminy. Zwrot podatku od środków transportowych następuje w gotówce albo na rachunek bankowy podatnika wskazany we wniosku, w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Transport kombinowany - przewóz rzeczy, podczas którego samochód ciężarowy, przyczepa, naczepa z jednostką ciągnącą lub bez jednostki ciągnącej, nadwozie wymienne lub kontener 20-stopowy lub większy korzysta z drogi w początkowym lub końcowym odcinku przewozu, a na innym odcinku z usługi kolei, żeglugi śródlądowej lub transportu morskiego, przy czym odcinek morski przekracza 100 km w linii prostej; odcinek przewozu początkowego lub końcowego oznacza przewóz:

a) pomiędzy punktem, gdzie rzeczy są załadowane, i najbliższą odpowiednią kolejową stacją załadunkową dla odcinka początkowego oraz pomiędzy najbliższą odpowiednią kolejową stacją wyładunkową a punktem, gdzie rzeczy są wyładowane, dla końcowego odcinka lub

b) wewnątrz promienia nieprzekraczającego 150 km w linii prostej ze śródlądowego lub morskiego portu załadunku lub wyładunku.

Spec. ds. Rachunkowości i Finansów

Dorota Łesak

Absolwentka administracji publicznej na Uniwersytecie Wrocławskim. Uzyskała dwa tytuły zawodowe: administratywisty oraz technika ekonomisty, co przekłada się na doskonałe kwalifikacje w zakresie rozliczeń podatkowych. Specjalizuje się w rozliczeniach PIT. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00