Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Mniejsze podatki Limity odliczeń w PIT 2019/2020

Limity odliczeń w PIT 2019/2020

▪ 29 marca 2016 r. ▪ Zaktualizowano: 22 listopada 2019 r. ▪ Autor: Dorota Łesak

Limity odliczeń w PIT 2019/2020

W 2020 roku rozliczamy pity z przychodów/dochodów za rok miniony, czyli 2019. W rozliczeniu pit za 2019 rok możemy uwzględnić odliczenia od przychodu lub od podatku, w zależności od tego, jaka ulga nam przysługuje. Oczywiście, możemy korzystać jednocześnie z kilku ulg.

Jeśli rozliczenia pit za 2019 wykonamy przez internet, program do rozliczania pit 2019 (lub program do rozliczania pit 2020) pomoże nam  uporać się z odliczeniami. Rozliczenie pit możemy wydrukować i dostarczyć do urzędu skarbowego osobiście lub pocztą, albo przekazać online ( rozliczenie pit 37 online, pit 36 online, pit 28 online).

Składki na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne

Niektóre odliczenia pit wykonuje się bezpośrednio w pit 37, pit 36 czy pit 28. Są to odliczenia kwot składek na ubezpieczenie społeczne oraz z na ubezpieczenie zdrowotne.

 • Składki na ubezpieczenia społeczne odliczamy od przychodu/ dochodu  w pełnej kwocie, nie ma tu limitu odliczenia. Należy jednak zauważyć, że limitowana jest roczna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe osób ubezpieczonych w danym roku kalendarzowym. Nie może ona być wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarcze narodowej na dany rok kalendarzowy.
 • W roku 2019 kwota rocznego limitu podstawy wynosiła 118 770,00 rocznie czyli 9897,50 zł miesięcznie. Na rok 2020 limit roczny wynosi 121 650,00 zł, a miesięczny 10 137,50 zł.
 • Od nadwyżki ponad te kwoty nie opłaca się składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (z wyłączeniem składek na ubezpieczenie wypadkowe).
 • Przy ustalaniu, czy nastąpiło przekroczenie rocznej kwoty podstawy wymiaru składek, uwzględnia się podstawę wymiaru składek ze wszystkich  tytułów ubezpieczeniowych (np. umowa o pracę, umowa-zlecenie). Bez znaczenia pozostaje fakt, czy ubezpieczenia z danego tytułu były obowiązkowe, czy też osoba zainteresowana dobrowolnie przystąpiła do ubezpieczenia emerytalnego i rentowego.
 • Natomiast składki na NFZ (ubezpieczenie zdrowotne) odliczamy od podatku. Odliczenie to jest limitowane, gdyż nie możemy odliczyć od podatku całej należnej składki (9% podstawy opodatkowania), lecz tylko 7,75% podstawy opodatkowania.

Kwota wolna od podatku

Do ulg podatkowych możemy zaliczyć kwotę wolna od podatku. Kwota wolna od podatku w 2016 roku to maksymalnie 3091 zł. Jeżeli dochody podatnika nie przekroczą tej kwoty, nie płaci on podatku. Kwotę wolną od podatku można rozliczać albo w trakcie roku - pomniejszając zaliczki na podatek co miesiąc o kwotę 1/12 kwoty wolnej (czyli 46,33 zł miesięcznie) albo też w rozliczeniu pit na koniec roku. W przypadku rozliczenia rocznego zwrot podatku wynieść może nawet 556,02 zł.

Rozliczenia w pit kwoty wolnej dokonuje się specyficznie, ponieważ odlicza się ją od podatku, a nie od dochodu. Mając różne źródła dochodu i różne formy opodatkowania podatnik może odliczyć kwotę wolną tylko raz. Odliczyć kwotę wolną mogą tylko podatnicy opodatkowani podatkiem według skali podatkowej. Ryczałtowcy, podatnicy stosujący kartę podatkową, czy też rozliczający się liniowo, nie mają prawa do tej kwoty. Odliczenie też nie może być zastosowane w podatku od dochodów kapitałowych (PIT 38).

W sytuacji, gdy małżonkowie rozliczają pit wspólnie, każde z nich korzysta odrębnie z kwoty wolnej od podatku, zatem każdy z nich rozliczając się według skali podatkowej odlicza od podatku 556,02 z łącznie 1112,04 zł. Odliczenie przysługuje również wtedy, gdy jedno z małżonków nie zarabia lub zarabia kwoty minimalne. Gdyby małżonkowie rozliczali się osobno, z kwoty wolnej skorzystałby jedynie jeden z małżonków - uzyskujący przychody. U małżonka nie uzyskującego przychodów kwota wolna od podatku przepadłaby. Jeżeli małżonkowie rozliczą pit wspólnie, podatek nalicza się w podwójnej wysokości podatku ustalonego od połowy łącznych przychodów podatników. Oznacza to, że połowa zarobków jednego z małżonków będzie wykazana jako przychód drugiego z nich, a to pozwoli na odliczenie z tej wartości kwoty 556,02 zł.

Inne odliczenia musimy wykazać w załącznikach do pitów: PIT/O lub PIT/D.

Odliczenia od dochodu w PIT/O

 • W ramach ulgi rehabilitacyjnej określone są limity odliczeń na opłacenie przewodników osób niewidomych oraz na  utrzymanie psa asystującego - do 2280 zł w ciągu roku. Na zakup leków zaleconych przez lekarza specjalistę możliwe jest odliczenie nadwyżki wydatków ponad 100 zł miesięcznie.
 • Z tytułu darowizn na cele pożytku publicznego, kultu religijnego, krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi przewidziany jest wspólny limit w wysokości nieprzekraczającej 6 % dochodu.
 • Darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą można odliczyć w rozliczeniu pit 2019 w pełnej wysokości przekazanej darowizny, nie są ograniczone limitami.
 • Limit odpisu rocznego wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) jest określony  w przepisach o indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1205, z późn. zm.). Wpłaty dokonane przez podatnika w roku podatkowym mogą być odliczone w pit 2019 do wysokości 4750,80 zł.
 • Z tytułu użytkowania sieci Internet kwoty wpisane do rozliczenia pit za 2019 (pit za 2019 online) nie mogą przekroczyć   760 zł. Dodatkowym ograniczeniem jest okres dwóch lat kolejno po sobie następujących, za  które przysługuje podatnikowi odliczenie, jeżeli w okresie poprzedzającym ten dwuletni okres nie korzystał z tej ulgi.
 • Prawo do odliczeń z tytułu nabycia nowych technologii (opisane jet szczegółowo w art. 26c ustawy pdof), ogranicza się do podatników uzyskujących przychody ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3, czyli z pozarolniczej działalności gospodarczej. Kwota odliczeń nie może w roku podatkowym przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika z tego źródła i 50 % kwoty ustalonej zgodnie z art.26 c ust. 5 i 6.

Odliczenia od podatku w PIT/O

 • Ulgę z tytułu wychowywania dzieci reguluje art 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa pdof).Osoby mające prawo do tej ulgi mogą odliczyć za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego:
  • 92,67 zł na pierwsze dziecko,
  • 92,67 zł na drugie dziecko,
  • 166,67 zł na trzecie dziecko,
  • 225,00 zł na czwarte i odrębnie taką samą kwotę na każde kolejne dziecko.

Ustawodawca wprowadził też limit dochodów uprawniających do skorzystania z ulgi na wychowanie dzieci:

 • 112.000 zł dla małżonków pozostających w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy lub podatnika wychowującego samotnie małoletnie dziecko

 • 56.000 zł to granica wysokości dochodów uprawniających do ulg w przypadku podatnika niepozostającego w związku małżeńskim ( w tym również przez część roku podatkowego).

Kwota ulgi podatkowej może być  odliczana przez rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostający w związku małżeńskim  - w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej.

W przypadku gdy podatnikowi zabraknie podatku do odliczenia pełnej kwoty przysługującej ulgi na wychowanie dzieci, ma on prawo do otrzymania kwoty niewykorzystanej, do wysokości przysługującej mu kwoty odliczenia.

 • Ulga na wyszkolenie uczniów lub z tytułu zatrudnienia pracowników w celu przygotowania zawodowego

Ulga ta przyznawana jest na podstawie decyzji urzędu skarbowego. Odliczeniu podlegają kwoty przyznane przed dniem 1 stycznia 2006 i nieodliczone, jak również kwoty ulg przyznanych na podstawie przepisów obowiązujących po dniu 1 stycznia 2006r.

 • Ulga abolicyjna

Zasady rozliczania  tzw. “ulgi na powrót” albo abolicyjnej określają przepisy art. 27g ustawy pdof oraz art. 13a ustawy ryczałtowej.

W ramach tej ulgi odliczeniu podlega kwota stanowiąca różnicę między podatkiem obliczonym przy zastosowaniu metody odliczenia proporcjonalnego,a kwotą podatku obliczonegometody wyłączenia z progresją. Ulga ta przysługuje podatnikom podlegającym nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu i uzyskującym w roku podatkowym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dochody, które rozlicza się stosując metodę odliczenia proporcjonalnego.

 • Ulga aktywizacyjna

Z tytułu ulgi aktywizacyjnej można korzystać w ramach tzw. praw nabytych. Odliczenie przysługuje po każdym okresie 12 miesięcy nieprzerwanego trwania umowy, jeśli umowa została zarejestrowana w urzędzie pracy. Od podatku można odliczyć wydatki poniesione przez osobę prowadzącą gospodarstwo domowe z tytułu zapłaconych  z własnych środków składek na ubezpieczenia społeczne osoby zatrudnionej w ramach umowy aktywizacyjnej. Odliczyć można kwoty w wysokości udokumentowanej dowodami stwierdzającymi ich poniesienie na ten cel. Odliczenie dotyczy wydatków ponoszonych do końca obowiązywania umowy zawartej przed dniem 1 stycznia 2007 roku (nie dotyczy umowy przedłużonej po tym czasie). Podstawa prawna: art. 27e ustawy pdof,, art. 14b ustawy ryczałtowej, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r. oraz art. 11 nowelizacji ustaw z dnia 16 listopada 2006 roku.

Ulgi wykazywane w PIT/D

 • Wydatki na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego podatnikowi na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych mogą być odliczane z tytułu praw nabytych. Jeżeli inwestycję zakończono w 2014 r. odliczeniu podlegają odsetki od tej części kredytu, która nie przekracza kwoty odpowiadającej 325.990 zł. Prawo do odliczania wydatków na spłatę odsetek od tego kredytu (pożyczki) jest ograniczone czasowo. Przysługuje ono do upływu terminu spłaty określonego w umowie o kredyt (pożyczkę) zawartej przed dniem 1 stycznia 2007 roku, ale nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2027 roku.
 • Wpłaty  na systematyczne oszczędzanie w kasie mieszkaniowej w ramach praw nabytych mogą być odliczone w wysokości 30% poniesionych wydatków nie więcej niż 11.340 zł (6% z 189.000 zł) – jest to limit roczny. Z odliczenia mogą korzystać podatnicy, którzy przed dniem 1 stycznia 2002 r. nabyli prawo do odliczeń z tego tytułu i po tym dniu dokonują dalszych wpłat na kontynuację systematycznego gromadzenia oszczędności wyłącznie na tym samym rachunku i w tym samym banku prowadzącym kasę mieszkaniową. Podstawa prawna: art. 27a ust. 1 pkt 2 ustawy pdof, art. 14 ustawy ryczałtowej, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002 r. oraz art. 4 ust. 3 nowelizacji ustaw z dnia 21 listopada 2001 roku. 

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00-16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 7:00-18:00