Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Mniejsze podatki PIT z ulgami na dziecko niepełnosprawne

PIT z ulgami na dziecko niepełnosprawne

▪ 11 kwietnia 2016 r. ▪ Zaktualizowano: 26 września 2019 r. ▪ Autor: Redakcja PITax.pl

PIT z ulgami na dziecko niepełnosprawne

Pomoc socjalna - czy podlega opodatkownaiu?

Osoby korzystające z szeroko rozumianej pomocy socjalnej ze strony państwa, a także  samorządów, nie mają obowiązku  rozliczania się z fiskusem z tego wsparcia

Rekomendujemy - nie musisz czytać dalej

Rozlicz Ulgi na dziecko niepełnosprawne w PIT za 2018 rok szybko i bez błędów w aplikacji online PITax.pl, która wszystko za Ciebie obliczy.

Czytelny kreator da Ci poczucie pewności, że formularze wraz z ulgami zostaną obliczone prawidłowo. Przez całe rozliczenie masz dostęp do wiedzy ekspertów oraz pomocy technicznej.

Rozpocznij rozliczenie! 
lub przeczytaj więcej dlaczego warto rozliczyć się w PITax.pl: Dlaczego PITax.pl?

Świadczenia z pomocy społecznej mogą mieć różnorodny charakter, np. pieniężny - zasiłek stały, okresowy czy celowy lub niepieniężny - pomoc rzeczowa, schronienie, posiłek, usługi opiekuńcze. Są one zwolnione z podatku dochodowego i nie podajemy ich w deklaracji pit.

Świadczenia i ulgi przysługują rodzicom dzieci niepełnosprawnych niezależnie od tego, czy dziecko jest niepełnoletnie czy pełnoletnie.

Dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności w momencie ukończenia 18 lat i otrzymuje dowód osobisty i w zależności od rodzaju choroby nabywa pełnię praw związanych z możliwością samostanowienia lub też nie. W przypadku choroby psychicznej dziecka rodzice nadal reprezentują swoje niepełnosprawne dziecko, o ile jego stan zdrowia nie pozwala na to by mogło samodzielnie decydować o własnych sprawach.

Niepełnosprawna osoba mimo osiągnięcia pełnoletności często nie usamodzielnia się, nie jest w stanie założyć własnej rodziny czy też prowadzić życia na własny rachunek. Najczęściej jest to w przypadku schorzeń neurologicznych (psychicznych), gdyż  wiek człowieka nie ma wtedy praktycznie znaczenia.

Ulga prorodzinna - jak skorzystać podczas rozliczenia PIT?

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje dla rodziców i opiekunów prawnych wychowujących dzieci ulgi podatkowe - tzw. ulgę prorodzinną. Jeśli dzieci są niepełnosprawne, ulga przysługuje niezależnie od wieku dziecka.

Rozliczenie PIT  2019 z ulgą na dziecko dotyczy rodziców (opiekunów prawnych), którzy posiadają dzieci:

 • niepełnoletnie;
 • pełnoletnie uczące się (do ukończenia 25 lat) ;
 • niepełnosprawne, niezależnie od ich wieku.

Odliczenie od podatku do kwoty 1112,04 zł, można odjąć w jednym roku podatkowym w przypadku wychowywania  jednego dziecka, niezależnie od tego czy jest to dziecko biologiczne czy też przysposobione. Nie ma także znaczenia czy potomek / wychowanek posiada stopień niepełnosprawności czy też jest zupełnie zdrowy. Na drugie dziecko limit odliczeń nie zmienia się, również wynosi 1112,04 w stosunku rocznym. Natomiast trzecie dziecko upoważnia do odpisu kwoty 2000,04 zł, a czwarte i każde następne 2700,00 zł. Odpisy mogą być dokonywane tylko za okresy faktycznie sprawowanej opieki nad dzieckiem. Ulga na dziecko może być odliczona w kwocie maksymalnej wtedy, gdy dziecko przebywało pod opieką i na utrzymaniu rodzica lub rodziców w sposób ciągły. W przypadku dziecka niepełnosprawnego może ono przebywać w instytucji medycznej lub zakładzie opiekuńczym. Jeśli czasowo opiekę całodobową nad niepełnosprawnym sprawowała instytucja medyczna bądź opiekuńcza, wówczas rodzice za ten okres nie mogą odliczyć ulgi.

ulga rehab

Ulga rehabilitacyjna - potrzebne dokumenty oraz jak skorzystać?

W większości przypadków rodzice dzieci niepełnosprawnych korzystają  z ulgi rehabilitacyjnej. Ulgą rehabilitacyjną określa się w skrócie odliczenia z tytułu wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Odpisów z tytułu ulgi rehabilitacyjnej  można  dokonać przy rozliczaniu pit 37,pit 36 i pit 28..

Warunkiem skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej przez rodziców niepełnosprawnego dziecka jest przede wszystkim posiadanie przez dziecko, którego dotyczą wydatki na cele określone w ramach tej ulgi orzeczenia o niepełnosprawności. Wymagane są też dowody pokrewieństwa z osobą niepełnosprawną, np. dowody osobiste, akty urodzenia, akt małżeństwa.

Poza tymi dokumentami wymagane jest posiadanie:

 • w przypadku używania samochodu osobowego do przejazdów na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne; dowód własności (współwłasności) samochodu, dokument zlecający niezbędne  zabiegi oraz potwierdzenie odbycia zleconych zabiegów,
 • informację ( imię i nazwisko) dotyczącą osób, które zostały opłacone w związku z pełnieniem przez nie funkcji przewodnika,
 • certyfikat potwierdzający status psa asystującego,
 • zaświadczenie od lekarza o konieczności stosowania danych leków oraz faktury za zakup leków w aptece ( Ustawa  podatkowa przewiduje, iż pierwsze sto złotych wydane miesięcznie na leki nie podlega zwrotowi, dopiero kwoty powyżej tej sumy rozliczane są w formie zwrotu. Aby móc odliczyć wydatki na zakup leków, wymagane są rachunki imienne z apteki świadczące o dokonaniu zakupu).  
 • faktury lub inne dokumenty zawierające dane nabywcy, sprzedawcy, kwoty wydatku, cel wydatku  - w przypadku wydatków; na zakup i naprawę sprzętu rehabilitacyjnego, adaptację i wyposażenie mieszkań stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, zakup stosownych wydawnictw i materiałów, opłacenie tłumacza języka migowego, pobyt na turnusach rehabilitacyjnych, koloniach i obozach itd

Dokumentów nie dołącza się  do zeznania podatkowego, natomiast trzeba je przechowywać przez 5 pełnych  lat, licząc od końca roku, w którym złożono zeznanie.

Rozliczenie PIT z ulgą rehabilitacyjną - jak wiele można zyskać?

Deklarację pit  2019 należy wypełniać w oparciu o posiadane dokumenty świadczące o poniesionych kosztach oraz przyznanych świadczeniach.

Ulgę na dziecko wpisujemy w załączniku PIT/O. Rodzic podaje we właściwych rubrykach  imię i nazwisko dziecka, jego pesel oraz kwoty odliczeń. Odpisy z tytułu ulgi rehabilitacyjnej wykazujemy również w załączniku PIT/O.

Zeznanie podatkowe rodzica dziecka niepełnosprawnego podlega takim samym przepisom skarbowym jak rozliczenia wszystkich innych podatników. Tak jak wszystkie rozliczenia  pit obowiązują ustawowe terminy złożenia w urzędzie skarbowym. Pit 37 i pit 36 z załącznikami należy złożyć do 30 kwietnia. Natomiast PIT 28 składany jest do końca stycznia. Można złożyć rozliczenie pit  2019 osobiście w urzędzie skarbowym, wysłać pocztą lub rozliczyć pit online. Na portalu podatkowym znajdziemy program pit (program pit  2019, program pit 2020), który pomoże rozliczyć pity  2019 online szybko i bezbłędnie.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00-16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 7:00-18:00