Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Poradnik rozliczenia Identyfikacja zobowiązania – co to jest i kiedy wypełniamy

Identyfikacja zobowiązania – co to jest i kiedy wypełniamy

▪ 15 stycznia 2020 r. ▪ Zaktualizowano: 12 grudnia 2023 r. ▪ Autor: Robert Pieczyński

Podatnicy realizujący przelew na rzecz urzędu skarbowego muszą trzymać się ściśle określonych reguł dotyczących wypełniania formularza przelewu. Te same zasady obowiązują przy wpłatach gotówkowych.

Identyfikacja zobowiązania – co to jest i kiedy wypełniamy

Spis treści

 1. Wzory formularzy – wpłata gotówkowa i polecenie przelewu
 2. Numeracja pól
 3. Identyfikacja zobowiązania
 4. Podpis

Warto podkreślić, iż omawiany temat jest istotny nie tylko dla podatników prowadzących działalność gospodarczą, ale także dla każdego obywatela dopłacającego podatek przy rozliczeniu rocznym PIT.

To, jakie informacje powinny znaleźć się na formularzu, określa Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek bankowy urzędu skarbowego.

Wzory formularzy – wpłata gotówkowa i polecenie przelewu

Ministerstwo Finansów opublikowało wzór wypełnionego formularza dotyczącego wpłaty oraz polecenia przelewu do urzędu skarbowego.

Należy pamiętać, że podatnik wypełniający formularz pismem ręcznym, w każdej linii możne wpisać maksymalnie do 27 znaków. Przy wpisywaniu danych należy stosować cyfry i duże litery, a każdy znak stawiać w oddzielnej kratce. Wypełnienie nastąpić powinno w kolorze czarnym lub niebieskim.

Podatnik wypełniający formularz pismem maszynowym w każdej linii może wpisać maksymalnie 54 znaki. Dane należy pisać z wyraźnymi odstępami, ignorując podział na kratki, nie wykraczając poza obrys określonego pola. Wypełnienie powinno nastąpić kolorem czarnym. Zaleca się przy tym używanie dużych liter.

 

Formularz wpłaty wypełniony maszynowo

 1

 

Formularz polecenia przelewu wypełniony maszynowo

222222

 

Formularz wpłaty wypełniony ręcznie

333333

 

Formularz polecenia przelewu wypełniony ręcznie

444444

Numeracja pól

Jak widać na wyżej przedstawionych formularzach, każde pole ma swoją własną numerację.

W polu oznaczonym numerem 01 i 02 należy wpisać nazwę organu podatkowego, zgodnie z właściwością miejscową. Pole to jest oczywiście obowiązkowe (nie może pozostać puste).

Pole oznaczone numerem 03 również musi być wypełnione. Jest ono przeznaczone na wpisanie numeru rachunku bankowego właściwego organu podatkowego. Warto pamiętać o tym, iż od 01.01.2020 r. każdy podatnik posiada indywidualny rachunek (tzw. mikrorachunek) utworzony przez urząd i dedykowany temu właśnie podatnikowi. To oznacza, że kwoty wpłacane na rzecz urzędu skarbowego (dotyczące PIT, CIT czy VAT) powinny być wpłacane właśnie na ten dedykowany rachunek.

Pole oznaczone numerem 04 ma także charakter obligatoryjny. Zdefiniowano w nim stałe oznaczenia formy płatności. I tak: „W” oznacza wpłatę gotówkową, „P” natomiast polecenie przelewu.

Dla wpłaty gotówkowej należy przekreślić za pomocą "X" znak „P”, natomiast dla polecenia przelewu znak „W”.

Pole oznaczone numerem 05 służy do wpisania kwoty i oczywiście też nie może pozostać puste.

Pole oznaczone numerem 06, obowiązkowe, służy do wpisania numeru rachunku bankowego zobowiązanego w przypadku przelewu bądź też – w przypadku wpłaty gotówkowej – kwoty płatności słownie.

Pola oznaczone numerami 07 i 08, także obligatoryjne, dotyczą nazwy i adresu zobowiązanego. W przypadku osoby fizycznej należy wpisać imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania. W przypadku osoby prawnej należy natomiast wpisać nazwę firmy i jej adres siedziby.

Pole oznaczone numerem 09, które również nie może pozostać puste, dotyczy NIP lub identyfikatora uzupełniającego. Zgodnie z zaleceniami, należy tutaj wpisać NIP bez znaków rozdzielających, np. 1234567898. Jeżeli natomiast podatnik nie posiada NIP, należy wpisać identyfikator uzupełniający, w postaci:

 • REGON (głównie dla osób prawnych);
 • PESEL, gdy wpłacający jest osobą fizyczną posiadającą numer PESEL.

Jeżeli podatnik nie posiada powyższych identyfikatorów, to wpisać należy serię i numer paszportu lub serię i numer dowodu osobistego albo numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (bez znaków rozdzielających).

W polu nr 10 z kolei należy wpisać typ identyfikatora. Pole to także musi zostać wypełnione. Treść tego pola jest ściśle uzależniona od tego, co wpisano w polu 09.

Jeżeli w polu 09 wpisano:

 • NIP – wpisać należy „N”;
 • REGON – to wpisać należy „R”;
 • PESEL – to wpisać należy „P”;
 • serię i numer dowodu osobistego – wpisać należy 1;
 • serię i numer paszportu – wpisać należy 2;
 • numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość – wpisać należy 3.

W polu 11 natomiast należy wpisać okres (rok, typ okresu, nr okresu). Co do zasady to pole również musi być wypełnione, chyba że wpłata dotyczy należności niezwiązanych z okresem rozliczeniowym (np. podatek od czynności cywilnoprawnych). Zakładając, że wpłata wiąże się ze zdefiniowanym okresem rozliczeniowym, to wskazać należy ten właśnie okres, bez znaków rozdzielających: R - rok, K - kwartał, M - miesiąc, D - dekada, J - dzień.

Przykładowo wpłata dotycząca deklaracji VAT-7 za miesiąc 01.2020 będzie oznaczona jako 20M01.

Pole 12 z kolei jest przeznaczone do oznaczenia symbolu formularza lub płatności. Jeżeli wpłata związana jest ze zdefiniowaną deklaracją, wówczas należy wpisać jej symbol, np. VAT-7, CIT-10Z.

Natomiast jeżeli wpłata należności wynika z decyzji, postanowienia lub tytułu wykonawczego organu podatkowego, należy wpisać symbol płatności, np.:

 • VAT - wpłata dotyczy decyzji w zakresie podatku od towarów i usług;
 • AKC - wpłata dotyczy decyzji w zakresie podatku akcyzowego.

Jeżeli wpłata jest związana z opłatami, podatkami lokalnymi, dokonywanymi na rachunek bankowy jednostki samorządu terytorialnego, należy wpisać wtedy symbol płatności INNE.

Identyfikacja zobowiązania

Pole 13 służy z kolei do identyfikacji zobowiązania.

Co istotne, nie wypełnia się go w każdym przypadku. Pole jest obligatoryjne jedynie wówczas, gdy:

 • wpłata należności wynika z decyzji, postanowienia, tytułu wykonawczego (ewentualnie innego aktu). Wówczas w przedmiotowe pole należy wpisać rodzaj aktu administracyjnego i jego sygnaturę podaną w jego treści, przykładowo: tytuł wykonawczy W-6/53321/2019 lub decyzja COC-1.4365.17.
 • wpłata jest dokonywana na rachunek jednostki samorządu terytorialnego i nie wynika z decyzji, postanowienia, tytułu wykonawczego (lub innego aktu). Wówczas należy wpisać w skrócie rodzaj należności, np.: Pod. od nieruchomości (wpłata dotyczy podatku od nieruchomości) lub Pod. rolny (wpłata dotyczy podatku rolnego).

Podpis

Ostatnim polem do uzupełnienia jest pole o numerze 14, które służy do uzupełnienia formularza pieczęcią, datą i podpisem zobowiązanego. Odcisk pieczęci jest opcjonalny.

Doradca podatkowy, nr wpisu 12909

robert.pieczynski@pitax.pl

Robert Pieczyński

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, doradca podatkowy (nr wpisu 12909). Doświadczenie zdobywał w jednej z poznańskich kancelarii doradztwa podatkowego.   Obecnie współpracuje z jednym z największych koncernów motoryzacyjnych na świecie. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00