Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Przepisy i wskaźniki 50-procentowe koszty uzyskania przychodów w rozliczeniu PIT

50-procentowe koszty uzyskania przychodów w rozliczeniu PIT

▪ 27 maja 2020 r. ▪ Zaktualizowano: 16 listopada 2023 r. ▪ Autor: Redakcja PITax.pl

Wynagrodzenie pochodzące z tytułu korzystania lub rozporządzania prawami autorskimi i pokrewnymi uprawnia do skorzystania z podwyższonych 50-procentowych kosztów uzyskania przychodów.

50-procentowe koszty uzyskania przychodów w rozliczeniu PIT

Spis treści

 1. Kategorie uprawnionych przychodów
 2. Lista zawodów uprawnionych
 3. Limit wynagrodzeń objętych podwyższonymi 50-procentowymi kosztami uzyskania przychodu
 4. Na co należy zwrócić uwagę, rozliczając 50-procentowe koszty uzyskania przychodów?

Koszty uzyskania przychodu są standardowym elementem obliczenia wynagrodzenia pracownika. Zastosowanie właściwej stawki kosztów uzyskania przychodów wywiera wpływ na wysokość podatku, a w konsekwencji na wypłacane pracownikowi wynagrodzenie. Koszty uzyskania przychodu pracownika rekompensują mu m.in.  wydatki poniesione w związku z dojazdem do pracy – z tego powodu są inne dla pracownika miejscowego i dojeżdżającego do pracy (koszty podstawowe i podwyższone).

Obok kosztów standardowych i ryczałtowych występują także podwyższone 50-procentowe koszty autorskie. Stanowią one istotną ulgą dla niektórych grup podatników, jednak można je stosować jedynie w ściśle określonych sytuacjach.

Kategorie uprawnionych przychodów

Podwyższone do 50% koszty uzyskania przychodów przysługują w następujących kategoriach przychodów:

 • przeniesienie praw do wynalazków – zapłata za przeniesienie prawa własności wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, wzoru zdobniczego, znaku towarowego lub topografii układu scalonego;
 • licencja do wynalazków – opłata licencyjna za prawo stosowania wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, wzoru zdobniczego, znaku towarowego lub topografii układu scalonego otrzymana w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną;
 • praca autorska w ramach listy zawodów uprawnionych – przychody wynikające z dysponowania przez twórców prawami autorskimi i przez artystów prawami pokrewnymi.  Koszty uzyskania przychodów oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, dla których podstawę wymiaru stanowi przychód.

Lista zawodów uprawnionych

Praca autorska jako przychód uprawniający do 50-procentowych kosztów uzyskania przychodów dotyczy następujących branż lub rodzajów działalności w ramach listy zawodów uprawnionych:

 • działalności twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, inżynierii budowlanej, urbanistyki, literatury, sztuk, plastycznych, wzornictwa przemysłowego, muzyki, fotografiki, twórczości audialnej i audiowizualnej, programów komputerowych, gier komputerowych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa;
 • działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki;
 • produkcji audialnej i audiowizualnej;
 • działalności publicystycznej;
 • działalności muzealniczej w dziedzinie wystawienniczej, naukowej, popularyzatorskiej, edukacyjnej oraz wydawniczej;
 • działalności konserwatorskiej;
 • prawa zależnego, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 650), do opracowania cudzego utworu w postaci tłumaczenia;
 • działalności badawczo-rozwojowej, naukowo-dydaktycznej, naukowej oraz prowadzonej w uczelni działalności dydaktycznej.

Limit wynagrodzeń objętych podwyższonymi 50-procentowymi kosztami uzyskania przychodu

Limit kosztów autorskich wynosi obecnie 85 528 zł. W rezultacie twórcy mogą zastosować 50-procentowe koszty uzyskania przychodów do przychodu wynoszącego maksymalnie 171 056 zł. 

Kwotę przychodu ustala się w odmienny sposób przy korzystaniu z praw autorskich w przypadku wyżej wymienionych zawodów i dla przychodów wynikających z przeniesienia praw wynalazczych czy licencji wynalazczych.

Przy korzystaniu z praw autorskich zawodów i branż uprawnionych, koszty autorskie i limit oblicza się od uzyskanego przychodu, pomniejszając go o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

W przypadku przeniesienia praw wynalazczych i licencji wynalazczych limit obliczany jest od przychodu bez odliczania składek.

Po przekroczeniu limitu 85 528 zł koszty autorskie w rozliczeniu za rok 2019 nie przysługują. Dotyczy to wszelkich wynagrodzeń obejmujących korzystanie z praw autorskich. Po przekroczeniu limitu nie stosuje się kosztów uzyskania przychodów w ogóle – również zryczałtowanych i pracowniczych.

Na co należy zwrócić uwagę, rozliczając 50-procentowe koszty uzyskania przychodów?

Rozliczając 50-procentowe koszty uzyskania przychodów, należy pamiętać:

 • o sprawdzeniu podstawy prawnej do skorzystania z odliczenia tych kosztów;
 • o zawieraniu pisemnych umów – ułatwia to dowodzenie przed organami skarbowymi prawa do stosowania podwyższonych kosztów;
 • by umowa precyzowała zakres, w jakim wynagrodzenie z niej wynikające dotyczy przenoszenia praw autorskich;
 • o sprawdzeniu (w przypadku udzielania licencji do wynalazku) czy jest to pierwsza licencja oraz czy jest to pierwszy rok licencjonowania;
 • o sprawdzeniu czy przychody objęte prawami autorskimi zawarte są na liście zawodów uprawnionych do 50-procentowych kosztów uzyskania przychodów.

 

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00