Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Przepisy i wskaźniki Odsetki za zwłokę - kiedy płacimy?

Odsetki za zwłokę - kiedy płacimy?

▪ 22 sierpnia 2016 r. ▪ Zaktualizowano: 15 listopada 2023 r. ▪ Autor: Redakcja PITax.pl

Podatnik, który nie uiści podatku w wyznaczonym terminie, staje się dłużnikiem fiskusa. Za okres nieuregulowania podatku obowiązują odsetki za zwłokę. Są jednak przypadki, kiedy fiskusowi nie należą się odsetki. Podatnik może też w pewnych przypadkach wystąpić o umorzenie odsetek

Odsetki za zwłokę - kiedy płacimy?

Spis treści

  1. Niskie odsetki - czy muszę płacić?
  2. Terminy podatkowe - jak naliczane są odsetki?
  3. Opieszałość organów skarbowych - dlaczego nie musisz płacić odsetek?
  4. Umorzenie długu i odsetek - jak uniknąć opłat odsetkowych?
  5. Przedawnienie długu - kiedy moje zaległości się przedawnią?

Rozliczenie pit 2024 powinniśmy zakończyć 31 kwietnia 2025 roku. Jednakże możemy mieć nadal nieuregulowane w terminie zobowiązania podatkowe lub zobowiązania wynikające z korekty zeznania. Na portalu podatkowym znajdziemy informacje o aktualnie obowiązujących podatkach oraz terminach ich zapłaty. Rozliczając pit 2024 czy pit 2025 możemy skorzystać z programu pit, który pomaga w poprawnym naliczaniu podatków. Od zaległych podatków naliczane są odsetki karne. Warto więc posiąść wiedzę, kiedy nie musimy zapłacić odsetek za zwłokę.

Niskie odsetki - czy muszę płacić?

Umiejętność obliczania odsetek podatkowych może być przydatna podatnikowi, który ma zaległość podatkową. Po obliczeniu kwoty odsetek od danej zaległości w danym terminie może się okazać, że odsetek nie musimy zapłacić. Odsetek, których kwota - w dniu uiszczenia zaległości - nie przekracza trzykrotności opłaty dodatkowej pobieranej przez pocztę za nadanie listu poleconego, nie płaci się. Obecnie kwota ta wynosi 8,70 zł. Jeżeli więc z naszych obliczeń wynika kwota niższa niż 8,70 zł, nie musimy doliczać do naszej zaległości podatkowej odsetek. Należy jednak pamiętać, że dalsze zwlekanie z uiszczeniem należnego podatku może spowodować zwiększenie kwoty odsetek za zwłokę. Trzeba więc na bieżąco  obliczyć, ile - w danym dniu, od danej zaległości - odsetek należy uiścić.

Terminy podatkowe - jak naliczane są odsetki?

Równie przydatna jak umiejętność naliczania odsetek jest wiedza dotycząca terminów obowiązujących w prawie podatkowym. Jeśli podatnikowi zdarzy się popełnić drobny błąd w deklaracji, nie zawsze zapłaci odsetki karne od zaległości. Nie trzeba bowiem uiszczać odsetek od zaległości podatkowych powstałych w wyniku błędów rachunkowych i oczywistych pomyłek popełnionych przy wypisywaniu deklaracji, za okres od dnia następnego po upływie dwóch lat od złożenia deklaracji, jeśli w tym czasie urzędnik skarbowy tych błędów nie wykryje. Warto tu zwrócić uwagę, że dyspensę odsetkową uzyska się następnego dnia po upływie dwóch lat liczonych od złożenia deklaracji, a nie - od dnia następnego po upływie terminu płatności podatku w niej wykazanego.

Opieszałość organów skarbowych - dlaczego nie musisz płacić odsetek?

Inną sytuacją powodującą, że. podatnik nie zapłaci odsetek, może być opieszałość urzędu skarbowego w załatwianiu spraw. W przypadku gdy  postępowanie podatkowe zostanie wszczęte po trzech miesiącach od zakończenia kontroli, nie trzeba płacić odsetek za okres od dnia wszczęcia kontroli do dnia doręczenia podatnikowi decyzji w sprawie, która była przedmiotem kontroli.

Podobnie jest w przypadku, gdy podatnik czeka na decyzję organu podatkowego I instancji dłużej niż 3 miesiące. Nie  zapłaci wtedy odsetek za okres od dnia wszczęcia postępowania podatkowego do dnia doręczenia mu decyzji. Nie uniknie ich jednak, jeżeli  przyczyna opóźnienia była niezależna od organu skarbowego albo gdy sam podatnik przyczynił się do powstania zwłoki.

Na mniejsze odsetki można liczyć także wtedy, gdy organ skarbowy pierwszej instancji zwleka z przekazaniem odwołania organowi odwoławczemu. Przewidziane jest na to 14 dni. Jeśli przekroczony zostanie ten termin, podatnik korzysta z dyspensy odsetkowej za okres od piętnastego dnia do dnia, kiedy organ odwoławczy otrzyma odwołanie.

Nierozpatrzenie odwołania w ciągu 2 miesięcy może oznaczać dla podatnika oszczędność odsetek za okres od dnia następnego po upływie tego terminu do dnia doręczenia mu decyzji organu odwoławczego. Nie zawsze jednak podatnik uniknie zapłaty odsetek. Jeśli do opóźnienia przyczynił się on sam lub jego przedstawiciel albo opóźnienie powstało z przyczyn niezależnych od organu podatkowego, odsetki karne będą naliczone.

Umorzenie długu i odsetek - jak uniknąć opłat odsetkowych?

Sposobem na niezapłacenie odsetek, a nawet zaległego podatku, może być umorzenie należności przez organ skarbowy. Podatnik może złożyć do urzędu skarbowego  wniosek o umorzenie odsetek, umorzenie długu w całości lub w części.. We wniosku tym podatnik powinien wykazać,  że za przyznaniem tego typu ulgi przemawia jego ważny interes lub interes publiczny. Organ podatkowy może ale nie musi przychylić się do prośby podatnika, dlatego warto podać istotne argumenty i przekonać urzędników o wydaniu decyzji korzystnej dla wnioskodawcy.

Decyzja umarzająca odsetki za zwłokę nie zamyka definitywnie sprawy odsetek. Decyzja ta dotyczy jedynie kwestii odsetek naliczonych do dnia wniesienia podania o umorzenie. Dalsze odsetki od nieuregulowanej zaległości są naliczane od dnia następnego po złożeniu wniosku. Dobrze jest o tym pamiętać, aby decyzją o umorzeniu odsetek nie być rozczarowanym.

Podatnik ma prawo wystąpić do organu podatkowego nie tylko o umorzenie odsetek, ale też o umorzenie całego lub części długu podatkowego. Jego umorzenie powoduje automatycznie umorzenie odsetek. Jeśli fiskus umorzy całą zaległość, umorzone są wszystkie należne od niej odsetki. Jeśli zostanie umorzona część długu, odsetki umarzane są proporcjonalnie w odpowiedniej części.

Przedawnienie długu - kiedy moje zaległości się przedawnią?

Zobowiązania podatkowe przedawniają się po upływie pięciu lat. Po tym czasie wygasa obowiązek zapłaty nie tylko podatku, ale także powstałych do tego czasu odsetek za zwłokę. Po upływie terminu przedawnienia urząd skarbowy nie będzie mógł egzekwować ani zaległego podatku , ani samych odsetek. Trzeba jednak na to czekać co najmniej pełnych pięć lat, licząc od końca roku, w którym dany podatek należało zapłacić. W tym czasie mogą bowiem wystąpić przesłanki powodujące zawieszenie lub przerwanie biegu terminu przedawnienia, a w rezultacie  dłuższy okres oczekiwania na przedawnienie. Okolicznościami, które mogą spowodować wydłużenie okresu oczekiwania na przedawnienie są m.in. zastosowanie środka egzekucyjnego w celu ściągnięcia zadłużenia, zawarcie układu ratalnego z fiskusem czy tez przesunięcie terminu płatności. Wystąpienie takich okoliczności oznacza, że podatnik poczeka dłużej na przedawnienie zobowiązania podatkowego. Jeśli już jednak do tego dojdzie, fiskus nie może domagać się od podatnika spłaty zadłużenia, a podatnik nie ma obowiązku go uregulować.

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00 – 12:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 8:00 – 18:00