Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Przepisy i wskaźniki Nowy JPK VAT i likwidacja deklaracji VAT od 2020

Nowy JPK VAT i likwidacja deklaracji VAT od 2020

▪ 4 marca 2020 r. ▪ Zaktualizowano: 16 listopada 2023 r. ▪ Autor: Łukasz Kluczyński

W 2020 roku dość istotnie zmienia się sposób raportowania zdarzeń podatkowych związanych z podatkiem VAT. Dobrze znane i powszechnie stosowane deklaracje VAT stają się przeszłością, ponieważ ustawodawca zdecydował się „zaszyć” deklarację w pliku JPK.

Nowy JPK VAT i likwidacja deklaracji VAT od 2020

Spis treści

 1. Część przedsiębiorców wyśle nowy JPK za kwiecień 2020, pozostali za lipiec 2020!
 2. Nowy JPK zawiera więcej danych i niekoniecznie ograniczy ilość pracy
 3. Za błędy w nowym JPK_VAT przewidziano surowe sankcje

Zaletą omawianego rozwiązania jest przede wszystkim redukcja dokumentów w obiegu – zamiast deklaracji i JPK podatnicy przekażą wyłącznie jeden plik. Wadą jest natomiast rozszerzenie zakresu danych, jakie musi zawierać nowy JPK. Nie chodzi tutaj wyłącznie o część deklaracyjną, która zastąpi dotychczasowe druki, lecz o zupełnie nowe informacje, które mają ułatwić organom podatkowym analizę danych, a co za tym idzie kontrolę podatników.

Część przedsiębiorców wyśle nowy JPK za kwiecień 2020, pozostali za lipiec 2020!

Podatnicy posiadający statusu mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców zobligowani są do stosowania nowego JPK począwszy od rozliczenia za lipiec 2020 r. (znaczna część podmiotów). Największe przedsiębiorstwa winny stosować nową strukturę już od kwietnia 2020 r. Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z dnia 4 lipca 2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 1520), która wprowadziła modyfikacje w omawianym zakresie, daje również możliwość fakultatywnego przekazywania nowego pliku JPK począwszy od rozliczenia za kwiecień 2020 przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Decyzja o wcześniejszym stosowaniu nowej struktury winna być przemyślana, ponieważ ustawa zmieniająca zabrania powrotu do raportowania danych na starych zasadach. Niemniej należy podkreślić, że wszystkie bez wyjątku podmioty zobligowane będą przesyłać dane na nowych zasadach, począwszy od rozliczenia za lipiec 2020 r.

Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej udostępniło już nowe struktury pliku JPK, które przyjmują następujące oznaczenia:

 • JPK_V7M – struktura JPK przewidziana dla deklaracji miesięcznych,
 • JPK_V7K – struktura JPK przewidziana dla deklaracji kwartalnych.

Podatnicy rozliczający VAT kwartalnie za pierwsze dwa miesiące kwartału składać będą JPK zawierającą część ewidencyjną, a dopiero za trzeci miesiąc kwartału część ewidencyjną wraz z częścią deklaracyjną.

Pomoc w realizacji nowego obowiązku mają zapewnić bezpłatne narzędzia udostępnione przez Ministerstwo Finansów, tj. nowa aplikacja e-mikrofirma, formularz interaktywny, który umożliwi przygotowanie i wysłanie nowego JPK_VAT oraz klient JPK, który umożliwi wysłanie JPK w formacie XML.

Nowy JPK zawiera więcej danych i niekoniecznie ograniczy ilość pracy

Choć zmiany na pierwszy rzut oka wydają się korzystne, to nie sposób pominąć problematyki dodatkowych danych, jakie podatnicy będą zobligowani raportować w nowym JPK_VAT.

Rekomendowane jest zapoznanie się z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. 2019 poz. 1988), ponieważ przytoczenie pełnej treści tego dokumentu na łamach niniejszej publikacji byłoby uciążliwe dla czytelnika.

Zaakcentować można jednak, że w nowym JPK podatnicy będą zobligowani dodatkowo wyeksponować m.in.:

 • dostawy napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych, paliw i olejów oraz urządzeń elektronicznych i metali wymienionych szczegółowo w powyższym rozporządzeniu, odpadów, leków oraz wyrobów medycznych, budynków, budowli i gruntów;
 • świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, usług o charakterze niematerialnym – wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz usług transportowych i gospodarki magazynowej – Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1.

Powyższe „ponadprogramowe” dane, jakie musi zawierać nowy JPK dotyczą wyszczególnionych grup asortymentowych towarów i usług. Ponadto konieczne będzie właściwe oznaczenie określonego rodzaju transakcji, w szczególności transakcji objętych obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności (MPP).

Choć przyświecającym ustawodawcy celem było uproszczenie obowiązków podatników – w rzeczywistości może do niego nie dojść. Przykładowo wyodrębnianie transakcji objętych obowiązkowym MPP może okazać się czasochłonne, tym bardziej że powszechną praktyką u wielu podatników stało się oznaczanie każdej faktury adnotacją „mechanizm podzielonej płatności”, nawet jeżeli ustawa tego nie wymaga. Zwrócić uwagę należy również na to, że nakaz wyodrębniania określonych transakcji m.in. w zakresie usług niematerialnych nie jest przypadkowy – dane te mają ułatwić fiskusowi trafniejsze typowanie podmiotów do kontroli (usługi niematerialne bywają bardzo często przedmiotem nadużyć).

Za błędy w nowym JPK_VAT przewidziano surowe sankcje

Dotychczasowa rola JPK jako ewidencji VAT, udostępnianej organowi podatkowemu za pomocą elektronicznych kanałów komunikacji, miała zasadniczo na celu informowanie fiskusa o transakcjach sprzedaży i zakupu. Błędy w JPK nie wywoływały zasadniczo sankcji, ponieważ kluczowym dokumentem dla rozliczenia podatku VAT była deklaracja.

Likwidacja dotychczasowych deklaracji i zastąpienie ich nowym JPK_VAT sprawia, że zmodyfikowana ewidencja będzie również deklaracją, a to oznacza m.in. sankcje z Kodeksu karnoskarbowego (KKS) za uchybienia w zakresie terminowości i rzetelności w jej przesyłaniu i przygotowywaniu.

Od 1 kwietnia 2020 r. zmienione brzmienie art. 56 §4 KKS przewiduje sankcjonowanie za przesyłanie deklaracji niezgodnie ze wzorem dokumentu elektronicznego. Z tym dniem obowiązywać będzie kolejna sankcja wynikająca z art. 109 ustawy o VAT, dzięki której organ podatkowy będzie uprawniony do nałożenia kary w kwocie 500 zł za każdy błąd w JPK, jeżeli podatnik nie dokona korekty zgodnie z wezwaniem, albo nie złoży wyjaśnień, bądź też uczyni to po terminie (14 dni). Praktyka pokaże jak bardzo restrykcyjnie podejdą do nowego JPK_VAT organy podatkowe oraz w jakich sytuacjach będą nakładane sankcje na podatników, zwłaszcza wspomniane wyżej 500 zł za każdy błąd w JPK.

Doradca podatkowy, nr wpisu 13313

lukasz.kluczynski@pitax.pl

Łukasz Kluczyński

Doradca podatkowy, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Prowadzi biuro rachunkowe i kancelarię doradztwa podatkowego. Ma wieloletnie doświadczenie w dziedzinie podatków, rachunkowości oraz kadr i płac. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00