Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Przepisy i wskaźniki Odliczenia od dochodu w rozliczeniu PIT

Odliczenia od dochodu w rozliczeniu PIT

▪ 25 października 2020 r. ▪ Zaktualizowano: 30 stycznia 2024 r. ▪ Autor: Dorota Łesak

W sekcji "Odliczenia od dochodu" przedstawiamy Państwu informacje o przysługującym limicie odliczeń dokonywanych od dochodu.

Odliczenia od dochodu w rozliczeniu PIT

Spis treści

 1. Ulgi odliczane od dochodu
 2. Wysokość odliczeń w PIT 2025

Ulgi odliczane od dochodu

W 2025 od dochodu  odliczymy następujące ulgi:

 • ulgę internetową,
 • ulgę rehabilitacyjną,
 • darowizny,
 • zwrot nienależne pobranych świadczeń,
 • wydatki na nowe technologie,
 • ulgę z tytułu wpłat na IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego).

Wysokość odliczeń w PIT 2025

Odliczenia od dochodu Wysokość ulgi Uwagi
Opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa Kwota maks. - 2280 zł Ulga na cele rehabilitacyjne przysługuje osobom niepełnosprawnym lub podatnikom mającym na utrzymaniu osoby niepełnosprawne, których dochód (tj. osób będących na utrzymaniu) nie przekracza 12357,6 zł w 2024 r.
Utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa psa asystującego Kwota maks. - 2280 zł Ulga na cele rehabilitacyjne przysługuje osobom niepełnosprawnym lub podatnikom mającym na utrzymaniu osoby niepełnosprawne, których dochód (tj. osób będących na utrzymaniu) nie przekracza 12357,6 zł w 2024 r.
Używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne Kwota maks. - 2280 zł Ulga na cele rehabilitacyjne przysługuje osobom niepełnosprawnym lub podatnikom mającym na utrzymaniu osoby niepełnosprawne, których dochód (tj. osób będących na utrzymaniu) nie przekracza 12357,6 zł w 2024 r.
Zakup leków zaleconych przez lekarza Kwota powyżej 100 zł miesięcznie Ulga na cele rehabilitacyjne przysługuje osobom niepełnosprawnym lub podatnikom mającym na utrzymaniu osoby niepełnosprawne, których dochód (tj. osób będących na utrzymaniu) nie przekracza 12357,6 zł w 2024 r.

Darowizny przekazane na cele:

 


a) określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożyt-ku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele, z za-strzeżeniem ust. 6e,


b) kultu religijnego,


c) krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681, z późn. zm.28)), w wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew określonego przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 tej ustawy

d) edukacyjne dla szkół

W wysokości przekazanej darowizny (max. 6% dochodu podatnika)

Wymagane pokwitowanie odbioru darowizny oraz w okresie dwóch lat od dnia przekazania darowizny- sprawozdanie o przeznaczeniu jej na tę działalność.

Darowizna nie może być przekazana m.in. na rzecz partii politycznych, związków zawodowych, fundacji utworzonych przez partie polityczne, a także osoby fizycznej lub osoby prawnej prowadzącej działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu tytoniowego (art. 26 ust. 5 ustawy oraz art. 3 ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.)

Darowizny na kościelną działalność charytatywnoopiekuńczą W wysokości dokonanej
darowizny (max. 6% dochodu podatnika)
Wymagane pokwitowanie odbioru darowizny oraz w
okresie dwóch lat od dnia przekazania darowizny -
sprawozdanie o przeznaczeniu jej na tę działalność.
Wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego dokonane przez podatnika w roku podatkowym Do wysokości określonej rocznie w przepisach o indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1205, z późn. zm.):
-maksymalna kwota składki
na IKZE 5 718,00 zł

 
Wydatki ponoszone z tytułu użytkowania sieci Internet Kwota maks. - 760 zł rocznie

Odliczenie przysługuje podatnikowi wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata nie korzystał z tego odliczenia.

Podatnik, który po raz pierwszy skorzystał z tego odliczenia w zeznaniu podatkowym składanym za 2013 r. może skorzystać z tego odliczenia wyłącznie za rok 2024 (art. 2 ustawy z dnia 24 października 2012 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - Dz.U. z 2012 r. poz. 1278).

Wysokość wydatków ustala się na podstawie dokumentu stwierdzającego ich poniesienie, zawierającego w szczególności: dane identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi lub towaru) i sprzedającego (towar lub usługę), rodzaj zakupionego towaru lub usługi oraz kwotę zapłaty.

Wydatki poniesione przez podatnika uzyskującego przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej na nabycie nowych technologii W wysokości ustalonej zgodnie z art. 26c ust. 5, 6 i 8 ustawy. Wydatki odlicza się od podstawy obliczenia podatku (opodatkowania), ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy  Z uwagi na warunki skorzystania z ulgi należy zapoznać się z treścią art. 26c ustawy.
W ramach tzw. praw nabytych – wydatki na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego podatnikowi na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, związanej z:
1) budową budynku mieszkalnego, albo
2) wniesieniem wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku, albo
3) zakupem nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej, albo
4) nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstanie samodzielne mieszkanie spełniające wymagania określone w przepisach prawa budowlanego.
Odliczeniu podlegają odsetki od tej części kredytu, która nie przekracza kwoty odpowiadającej 325.990 zł. Prawo do odliczania wydatków na spłatę odsetek od tego kredytu (pożyczki), przysługuje do upływu terminu spłaty określonego w umowie o kredyt (pożyczkę) zawartej przed dniem 1 stycznia 2007r., nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2027r.

na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - Dz. U. z roku 2010, nr 51, poz. 307, z późn. zm.

Spec. ds. Rachunkowości i Finansów

Dorota Łesak

Absolwentka administracji publicznej na Uniwersytecie Wrocławskim. Uzyskała dwa tytuły zawodowe: administratywisty oraz technika ekonomisty, co przekłada się na doskonałe kwalifikacje w zakresie rozliczeń podatkowych. Specjalizuje się w rozliczeniach PIT. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00