Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Przepisy i wskaźniki Pakiet SLIM VAT 2 - nowe zmiany w podatku VAT

Pakiet SLIM VAT 2 - nowe zmiany w podatku VAT

▪ 30 września 2021 r. ▪ Zaktualizowano: 30 września 2021 r. ▪ Autor: Marcin Sądej

Większość nowelizacji wprowadzonych w ramach pakietu SLIM VAT 2 zaczęła obowiązywać od 1 października 2021 r. Jest to nowy zbiór przepisów zmieniających kilka istotnych reguł w podatku VAT, który w znaczny sposób upraszcza rozliczenie podatku od towarów i usług

Pakiet SLIM VAT 2 - nowe zmiany w podatku VAT

SLIM VAT 2 a zmiana sposobu odliczenia podatku VAT od WNT oraz importu usług

W dotychczas obowiązujących regulacjach obowiązywał szczególny mechanizm odliczenia podatku VAT przy dokonywaniu WNT.

Otóż podatnik mógł odliczyć podatek naliczony w tej samej deklaracji podatkowej, w której wykazywał podatek należny z tytułu WNT pod warunkiem, że otrzymał fakturę dokumentującą tę transakcję w terminie 3 miesięcy. Jeśli natomiast otrzymał fakturę dopiero po upływie 3 miesięcy, to podatek naliczony wykazywał na bieżąco, a nie w deklaracji, w której wykazał podatek należny.

Tymczasem TSUE w wyroku z dnia 18 marca 2021 r., C-895/19 orzekł, że powyższy warunek dotyczący okresu trzymiesięcznego jest niezgodny z prawem unijnym. To spowodowało, że usunięto to zastrzeżenie z polskich przepisów.

W rezultacie obecnie, jeżeli podatnik otrzyma fakturę dokumentującą WNT po upływie 3 miesięcy, to będzie mógł podatek naliczony uwzględnić w rozliczeniu za ten okres, w którym uwzględnił kwotę podatku należnego.

Powyższa reguła została rozszerzona również na przypadek rozliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia usług.

Choć powyższa reguła została wprowadzona w ramach pakietu SLIM VAT 2 to nowelizacja weszła w życie już z dniem 7 września 2021 r.

Pakiet SLIM VAT 2 uchylił istniejący warunek dotyczący rozliczenia podatku naliczonego z tytułu WNT oraz importu usług w deklaracji bieżącej, w sytuacji, gdy nabywca otrzymał fakturę po upływie 3 miesięcy.

Pakiet SLIM VAT 2 a informacja VAT-26

Informacja VAT-26 jest składana przez tych podatników, którzy zamierzają wykorzystywać pojazd samochodowy wyłącznie na potrzeby firmowe, co też wiąże się z możliwością dokonywania odliczenia 100% podatku naliczonego związanego z wydatkami samochodowymi.

Poprzednia treść przepisu określającego termin na złożenie tej informacji wskazywała, że podatnicy wykorzystujący wyłącznie do działalności gospodarczej pojazdy samochodowe, dla których są obowiązani prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, mają obowiązek złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego informację o tych pojazdach w terminie 7 dni od dnia, w którym poniosą pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami.

Termin ten był bardzo krótki i dodatkowo wiązał się z określonymi skutkami materialnoprawnymi, w przypadku bowiem jego przekroczenia w myśl art. 86a ust. 13 ustawy VAT w razie niezłożenia w terminie informacji VAT-26 uznaje się, że pojazd samochodowy jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika dopiero od dnia jej złożenia.

Powyższe powodowało, że podatnicy często tracili prawo do odliczenia podatku naliczonego z uwagi na siedmiodniowy termin.

Z uwagi na powyższe w ramach SLIM VAT 2 ustawodawca zdecydował się na przedłużenie terminu na złożenie informacji VAT-26. Obecnie jest to 25 dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik poniesienie pierwszy wydatek związany z samochodem, nie później jednak niż w dniu przesłania ewidencji VAT.

Termin na złożenie informacji VAT-26 dotyczącej pojazdów samochodowych wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej został przedłużony aż do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik poniesienie pierwszy wydatek (nie później jednak niż w dniu przesłania ewidencji VAT).

SLIM VAT 2 a rezygnacja ze zwolnienia dotyczącego sprzedaży nieruchomości.

Jak podaje art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

  • dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim;
  • pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

 

Z powyższego zwolnienia podatnik może jednak w sposób dobrowolny zrezygnować i zdecydować się na opodatkowanie transakcji sprzedaży nieruchomości.

Aby mogło to nastąpić, konieczne jest spełnienie określonych warunków, wśród których wymieniony był obowiązek powiadomienia o tym fakcie naczelnika urzędu skarbowego. Do tej pory podatnik mógł złożyć takie oświadczenie wyłącznie przed naczelnikiem urzędu skarbowego.

Począwszy od 1 października 2021 r. przepis regulujący możliwość rezygnacji ze zwolnienia (art. 43 ust. 10 ustawy VAT) stanowi, że podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem, że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

1) są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;

2) złożą:

  • przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego lub
  • w akcie notarialnym, do którego zawarcia dochodzi w związku z dostawą tych obiektów

- zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

Na mocy zmian wprowadzonych nowelizacją SLIM VAT 2 oświadczenie o rezygnacji ze zwolnienia od podatku dostawy nieruchomości można będzie złożyć już na etapie zawierania umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego.

SLIM VAT 2 a korekta deklaracji z wykazanym podatkiem naliczonym

Zgodnie z treścią art. 86 ust. 13 ustawy VAT, jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach podstawowych, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Taka treść przepisu powodowała, że korekty można było dokonać wyłącznie w tym okresie rozliczeniowym, w którym powstało prawo do odliczenia.

Na mocy SLIM VAT 2 podatnik może dokonać odliczenia podatku naliczonego za okres, w którym powstało prawo do odliczenia lub w jednym z trzech kolejnych okresów rozliczeniowych miesięcznych, lub dwóch kwartalnych.

Począwszy od 1 października 2021 r. podatnik może wybrać, w którym okresie rozliczeniowym dokona korekty deklaracji VAT i wykaże podatek naliczony do odliczenia. Może to dotyczyć zarówno okresu rozliczeniowego, w którym powstało prawo do odliczenia, jak i w trzech kolejnych okresach rozliczeniowych miesięcznych (lub dwóch kwartalnych).

 

Przepisy wprowadzone w ramach SLIM VAT 2 wprowadzają kolejne ułatwienia dla podatników w zakresie rozliczenia podatku od towarów i usług. Nie są to zmiany fundamentalne, jednakże warto mieć je na uwadze w kontekście obowiązków podatkowych.

Prawnik

marcin.sadej@pitax.pl

Marcin Sądej

Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Ukończył kurs agenta celnego, kurs analityka finansowego oraz szkolenie w zakresie sporządzania dokumentacji podmiotów powiązanych. (...)

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00