Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Przepisy i wskaźniki Podatek od obrotów osiąganych przez sieci handlowe

Podatek od obrotów osiąganych przez sieci handlowe

▪ 19 marca 2020 r. ▪ Zaktualizowano: 16 listopada 2023 r. ▪ Autor: Krzysztof Ulicki

Podatek od obrotów osiąganych przez sieci handlowe stanowi nowy rodzaj daniny podatkowej – dotąd jeszcze nie stosowanej, pomimo że pierwsza próba jego wprowadzenia miała miejsce już w 2006 r. Z uwagi na wątpliwości ze strony Komisji Europejskiej związane z faktycznym funkcjonowania tego podatku, jego wprowadzenie zostało odsunięte w czasie. Czym będzie się charakteryzował oraz jakie są jego założenia obciążeniowe?

Podatek od obrotów osiąganych przez sieci handlowe

Spis treści

 1. Czym jest podatek od obrotów osiąganych przez sieci handlowe
 2. Od kiedy nowy rodzaj podatku będzie obowiązywać?
 3. Kto będzie zobowiązany do odprowadzenia podatku od sprzedaży detalicznej?
 4. Co konkretnie będzie podlegać opodatkowaniu?
 5. Liczy się nadwyżka przychodów ponad 17.000.000 zł
 6. Stawka podatku od sprzedaży detalicznej
 7. Rozliczenie miesięczne i właściwość miejscowa urzędów skarbowych dla wpłat podatku

Czym jest podatek od obrotów osiąganych przez sieci handlowe

Podatkiem od obrotów osiąganych przez sieci handlowe będzie objęta sprzedaż detaliczna prowadzona wyłącznie w ramach firm jednak na jego ostateczne wprowadzenie przyjdzie podatnikom jeszcze poczekać.

Od kiedy nowy rodzaj podatku będzie obowiązywać?

Podatek od sprzedaży detalicznej ma obowiązywać od lipca 2020 r. Zatem podatnicy, którzy będą rozliczać lipiec 2020 r., po raz pierwszy będą mieli obowiązek sprawdzenia, czy osiągnęli pułap obrotów podlegający opodatkowaniu.

Kto będzie zobowiązany do odprowadzenia podatku od sprzedaży detalicznej?

Nowy rodzaj podatku obejmie swym zasięgiem podmioty, które będą prowadziły sprzedaż detaliczną w ramach działalności gospodarczej. Do tych podmiotów należą:

 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą;
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, pozostałe osoby prawne;
 • spółki osobowe oraz pozostałe jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej – realizujące sprzedaż detaliczną w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Ustawodawca, wyjaśniając pojęcie działalności gospodarczej w zastosowaniu podatku od sprzedaży detalicznej, odsyła do ustawy o VAT, gdzie w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT działalność ta obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Co konkretnie będzie podlegać opodatkowaniu?

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od obrotów osiąganych przez sieci handlowe będzie sprzedaż detaliczna, która stanowi odpłatne zbycie towarów konsumentom, odbywające się na terytorium RP, w ramach wykonywanej działalności gospodarczej sprzedawcy na podstawie zawartej z nimi umowy:

1) w lokalu siedziby firmy, czyli w miejscu prowadzenia działalności będącym nieruchomością albo częścią tej nieruchomości (stałe), albo w miejscu prowadzenia firmy stanowiącym rzecz ruchomą (stałe albo okresowe – sezonowe);

2) poza lokalem siedziby firmy, a więc:

 • w wyniku przyjęcia oferty złożonej przez konsumenta przy jednoczesnej fizycznej obecności stron w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy;
 • w lokalu przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość bezpośrednio po tym, jak nawiązano indywidualny i osobisty kontakt z konsumentem w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy, przy jednoczesnej fizycznej obecności stron;
 • podczas wycieczki zorganizowanej przez przedsiębiorcę, której celem lub skutkiem jest promocja oraz zawieranie umów z konsumentami.

Prawodawca podkreśla, iż poza traktowaniem towaru jako produktu nieprzetworzonego, należy także uwzględnić go pod postacią rzeczy ruchomych albo ich części. 

Konsumenta, a więc osobę będącą odbiorcą towarów w ramach sprzedaży detalicznej ustawodawca określa jako:

 • osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej;
 • osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą oraz nabywającą dane towary nie na potrzeby tej działalności;
 • rolnika ryczałtowego.

Obowiązek opodatkowania osiągniętej sprzedaży za dany miesiąc podatkiem od sprzedaży detalicznej powstanie tylko, jeżeli przychód zakwalifikowany do opodatkowania tym podatkiem przekroczy kwotę 17.000.000 zł.

Liczy się nadwyżka przychodów ponad 17.000.000 zł

Podstawa opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej to nadwyżka miesięcznych przychodów ze sprzedaży detalicznej ponad sumę 17.000.000 zł.

Oznacza to, że przychód z działalności gospodarczej niedotyczący sprzedaży detalicznej, nie będzie brany pod uwagę przy ustaleniu podstawy opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej.

UWAGA

Opodatkowaniu podatkiem od sieci handlowych podlega jedynie nadwyżka przychodów ze sprzedaży detalicznej ponad ustawowy limit 17.000.000 zł.

Podatek jest ustalany miesięcznie, a zatem podatnicy co miesiąc będą mieli obowiązek weryfikować wielkość swojego przychodu ze sprzedaży detalicznej.

UWAGA

 

Oprócz generalnej zasady podatnik powinien pamiętać, iż do przychodu ze sprzedaży detalicznej należy zaliczyć także otrzymane przez podatnika na poczet tej sprzedaży zaliczki, raty, przedpłaty i zadatki, nawet jeżeli wpłynęły do niego jeszcze przed wydaniem towaru.

Z kolei do przychodu ze sprzedaży detalicznej podatnik nie powinien zaliczyć (winien wyłączyć):

 • podatek VAT;
 • wypłacone (zwrócone) należności z tytułu zwrotów towarów w kwocie netto.

Stawka podatku od sprzedaży detalicznej

Ustawodawca ustalił dwie stawki podatku od sprzedaży detalicznej.

 yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy67

 

Jeżeli ustalona podstawa opodatkowania dla podatku od sprzedaży detalicznej za dany miesiąc rozliczeniowy przekroczy sumę 17.000.000 zł, ale jednocześnie będzie niższa od kwoty 170.000.000 zł, wówczas podatnik przemnoży tę podstawę przez stawkę podatku 0,8%.

Jeżeli jednak podstawa ta przekroczy sumę 170.000.000 zł, to od nadwyżki podatnik odliczy podatek od sprzedaży detalicznej według stawki 1,4%.

W ustawie o podatku od sprzedaży detalicznej prawodawca wyszczególnił kilka rodzajów towarów wyłączonych z zakresu opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej. Są nimi towary wymienione w poniższej tabeli.

Towary niepodlegające opodatkowaniu podatkiem od sprzedaży detalicznej

Rodzaj

Znaczenie

Energia elektryczna, gaz ziemny, woda

Dostarczane do konsumentów za pośrednictwem sieci dystrybucyjnych, sieci ciepłowniczych bądź przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne

Paliwa stałe

Benzyny silnikowe zawierające do 5,0% objętościowo bioetanolu lub do 15,0% objętościowo eteru etylo-tert-butylowego lub eteru etylo-tert-amylowego stosowane w pojazdach wyposażonych w silniki z zapłonem iskrowym

Pozostałe węglowodory gazowe

Przeznaczone do celów opałowych:

objęte podatkiem akcyzowym

rozlewane do butli gazowych w składzie podatkowym

Oleje napędowe

Przeznaczone do celów opałowych oraz olejów opałowych

Leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego,

wyroby medyczne

Refundowane lub finansowane w całości lub w części ze środków publicznych

 

Rozliczenie miesięczne i właściwość miejscowa urzędów skarbowych dla wpłat podatku

Podatnicy zobligowani do rozliczenia podatku od sprzedaży detalicznej ustalają jego wysokość za okresy miesięczne i wpłacają (jeżeli wystąpi) najpóźniej do 25 dnia miesiąca następnego po miesiącu rozliczeniowym.

Dokładnie w tym samym terminie co płatność daniny podatnicy złożą deklarację właściwą dla wykazania i rozliczenia podatku od sprzedaży detalicznej, a mianowicie miesięczną deklarację PSD-1.

Złożenia deklaracji miesięcznej PSD-1 oraz zapłaty podatku od sprzedaży detalicznej podatnicy dokonają do właściwego urzędu skarbowego na podstawie poniższych zasad.

Właściwość urzędów skarbowych dla podatku od sprzedaży detalicznej

Grupa podatników

Naczelnik urzędu skarbowego

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

Właściwy ze względu na miejsce zamieszkania podatnika

Spółki cywilne

Właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę jednego ze wspólników, do którego została złożona pierwsza deklaracja podatkowa o wysokości podatku

Spółki jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne, spółki z o.o. oraz akcyjne

Właściwy ze względu na adres siedziby podatnika

Podatnicy nieposiadający na terytorium RP miejsca zamieszkania albo siedziby firmy

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście

Podatnicy, wobec których nie jest możliwe ustalenie na podstawie powyższych kryteriów właściwego organu podatkowego

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście

 

 

Specjalista ds. podatków i rachunkowości

krzysztof.ulicki@pitax.pl

Krzysztof Ulicki

Ekonomista, wykładowca, główny księgowy posiadający 15-letnie doświadczenie w prowadzeniu spółek prawa handlowego. Współpracuje z jedną z przodujących grup doradztwa podatkowego w Wielkopolsce, kancelarią podatkowo-prawną, jak również z wieloma profesjonalnymi wydawnictwami podatkowymi i ośrodkami szkoleniowymi w Polsce. Specjalizuje się w obowiązku podatkowym w PIT, CIT na płaszczyźnie przekształceń, połączeń i likwidacji spółek kapitałowych oraz towarzyszącym temu operacjach optymalizacji podatkowej (aport, struktury podatkowe, strategie podatkowe). (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00