Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Warto wiedzieć o podatkach Przychody do rozliczenia PIT cudzoziemców zatrudnionych w Polsce

PIT cudzoziemców zatrudnionych w Polsce

620x100 dziecinnie proste

Cudzoziemcy pracujący w Polsce mogą być traktowani przez prawo podatkowe jako rezydenci lub jako nierezydenci. Zależy to od miejsca zamieszkania podatnika w rozumieniu ustaw podatkowych.

PIT cudzoziemców zatrudnionych w Polsce

Rezydenci to osoby, które posiadają na terytorium Polski centrum interesów życiowych - osobistych lub gospodarczych. Dla ustalenia, czy obcokrajowiec ma miejsce zamieszkania w Polsce i jest polskim rezydentem podatkowym, istotne jest, czy:

 

 

 

 

 

  • w Polsce znajduje się najbliższa rodzina,

  • obcokrajowiec prowadzi tu stałą działalność,

  • przebywa na terytorium Polski więcej niż 183 dni w roku (nie musi to być pobyt ciągły przez 183 dni).

Osoba posiadająca status rezydenta podlega tzw. nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, czyli opodatkowaniu podlegają wszystkie osiągnięte przez nią dochody, niezależnie od miejsca i źródła ich uzyskania, tj. bez względu na to w którym państwie je uzyskała. Osoba mająca miejsce zamieszkania na terytorium Polski podlega opodatkowaniu niezależnie od swojego obywatelstwa.

W przypadku cudzoziemców będących polskimi rezydentami obowiązują  zasady podatkowe takie, jak w przypadku podatników mających polskie obywatelstwo i polską rezydencję podatkową. W zależności od rodzaju uzyskiwanych dochodów rozliczają pit 28, pit 36, pit 37, pit 38, pit 39. Mogą złożyć pit online (pit online  2018, pit online 2019).

Nierezydenci to osoby, które nie mają miejsca zamieszkania w Polsce w rozumieniu przepisów podatkowych. Osoby takie podlegają ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, co oznacza, że opodatkowaniu podlegają tylko te ich dochody, które uzyskali na terytorium Polski.

Opodatkowaniu podlegają dochody osiągnięte na terytorium Polski uzyskane z:

1) pracy wykonywanej na terytorium Polski na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;

2) działalności wykonywanej osobiście na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;

3) działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

4) położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości (dotyczy to również sprzedaży takiej nieruchomości).

PIT nierezydenta – pracownika

Jeśli nierezydent w rozumieniu ustaw podatkowych uzyskuje dochód z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, wtedy jego dochód podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej. Osobę taką obowiązuje złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-37) w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (dla osób fizycznych rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy).

Podatnik nie musi sam robić rozliczenia pit  jeśli złoży wniosek PIT-12 o roczne rozliczenie podatkowe przez płatnika składek – w takim przypadku płatnik sporządza  PIT-40 - roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez płatnika. Od pracodawcy pracobiorca otrzyma PIT-11 - Informację o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Taką samą informację pracodawca ma obowiązek przekazać do organu skarbowego - pit rozliczenie online do końca  lutego (do końca stycznia w formie papierowej tylko mini firmy).

Zeznania i informacje dotyczące dochodów cudzoziemców powinny zostać złożone do urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Rozliczenie pit z  działalności wykonywanej osobiście

Przychody z tytułu działalności wykonywanej osobiście, osiągane przez nierezydenta nieprowadzącego działalności gospodarczej, podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 20%. Płatnikiem podatku jest wtedy  wypłacający wynagrodzenie. Wszelkie obowiązki związane z rozliczeniem podatku od wypłaconego wynagrodzenia wypełnia pracodawca.

Płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego przygotowuje informację o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania IFT-1R i przekazuje ją zarówno podatnikowi jak i urzędowi skarbowemu właściwemu do spraw opodatkowania osób zagranicznych. Rozliczenie pit  2018 może wykonać przez portal podatkowy korzystając z programu pit  2018 (pit online  2018).

Nierezydent w takim przypadku nie ma obowiązku składania deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, jednakże jeśli jest nierezydentem mającym miejsce zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Konfederacji Szwajcarskiej przysługuje takie prawo. Może złożyć zeznanie podatkowe, jeśli np.będzie to korzystniejsze z punktu widzenia obciążeń podatkowych - spowoduje opodatkowanie tych dochodów według skali podatkowej, a nie zryczałtowaną stawką 20%, umożliwi uwzględnienia kosztów uzyskania przychodów i skorzystania z preferencji podatkowych.

Pobrany zryczałtowany podatek będzie stanowił zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Do złożonego zeznania nierezydent musi dodatkowo dołączyć tzw. certyfikat rezydencji państwa, w którym ma status rezydenta podatkowego.  Nierezydent spełniający te warunki składa wówczas rozliczenie pit w terminie do 30 kwietnia.

Trzeba też zauważyć, że w takim przypadku warunkiem jest istnienie podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Polska, w celu możliwości uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, w którym dana osoba ma miejsce zamieszkania.

Preferencje podatkowe, ulgi i odliczenia

Cudzoziemcy, którzy osiągają przychody i rozliczają pit w Polsce mają prawo do skorzystania z przewidzianych w polskim prawie podatkowym preferencji, ulg i odliczeń po spełnieniu ustawowych warunków.

  1. Tak samo jak polscy obywatele mogą skorzystać z preferencyjnego rozliczenia pit z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci. W przypadku nierezydentów muszą być spełnione dodatkowe warunki ( tylko określona rezydencja, certyfikat rezydencji, 75 % dochodów w Polsce).

  2. Ulgi podatkowe przysługują cudzoziemcom na takich samych warunkach jak obywatelom polskim. Nie ma też wymogu polskiej rezydencji. Bez względu na to, czy cudzoziemiec jest polskim rezydentem, czy też ma ograniczony obowiązek podatkowy, ma prawo do odliczenia ulg podatkowych (np. ulgi prorodzinnej, internetowej), jeśli  składa w Polsce deklarację roczną pit 36 lub pit 37.

  3. Osoby posiadające rezydencję polską  oraz rezydenci podatkowi innego niż Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo  Konfederacji Szwajcarskiej mają prawo odliczenia (po spełnieniu warunków określonych w ustawie) składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne odprowadzanych w Polsce oraz składek zapłaconych w kraju UE, EOG lub w Szwajcarii.

Urzędy skarbowe właściwe do spraw opodatkowania osób zagranicznych

Właściwość miejscową organów podatkowych w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych nierezydentów nieprowadzących działalności gospodarczej ustala się ze względu na:

a) miejsce zamieszkania lub adres siedziby płatnika, w przypadku gdy pobór podatku następuje za pośrednictwem płatnika,

b) miejsce pobytu podatnika, jeżeli pobór podatku następuje bez pośrednictwa płatnika,

c) miejsce wykonywania czynności, z tytułu których uzyskiwany jest przychód, w szczególności ze względu na miejsce świadczenia usług (wykonywania pracy), jeżeli nie można ustalić właściwości w sposób wskazany w lit. a lub b.

Organem podatkowym właściwym dla odpowiedniego województwa są Naczelnicy:

1) Urzędu Skarbowego Wrocław-Psie Pole - w województwie dolnośląskim ;

2) Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy - w województwie kujawsko-pomorskim ;

3) Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie - w województwie lubelskim ;

4) Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze - ;w województwie lubuskim  

5) Urzędu Skarbowego Łódź-Śródmieście - w województwie łódzkim ;

6) Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście -w województwie małopolskim ;

7) Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa- Śródmieście -w województwie mazowieckim ;

8) Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu -w województwie opolskim ;

9) Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie - w województwie podkarpackim ;

10) Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku -w województwie podlaskim  ;

11) Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku - w województwie pomorskim  ;

12) Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach - w województwie śląskim ;

13) Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach - w województwie świętokrzyskim ;

14) Urzędu Skarbowego w Olsztynie - w województwie warmińsko-mazurskim ;

15) Urzędu Skarbowego Poznań-Nowe Miasto - w województwie wielkopolskim ;

16) Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie - w województwie zachodniopomorskim.

Pomoc techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

Krajowa Informacja Podatkowa

  • (22) 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00