Zwrot podatku z Niemiec

Zapraszamy do zapoznania się z przewodnikiem na temat "zwrot podatku z Niemiec" przygotowanym przez PITax.pl Łatwe podatki. W poniższym miniprzewodniku pokrótce omówiliśmy zagadnienie zwrotu podatku z zagranicy oraz przedstawiliśmy procedury ubiegania się o zwrot podatku z Niemieci. Ubieganie się o zwrot podatku z zagranicy jest procesem skomplikowanym oraz trudnym dlatego najlepiej powierzyć to wyspecjalizowanym firmom.

  • Zwrot podatku

  • Jak uzyskać zwrot podatku?

  • Potrzebne dokumenty

  • Wysokość zwrotu

  • Terminy

Zwrot podatku

Zwrot podatku

Kto ma obowiązek rozliczenia podatku w Niemczech?

Obowiązek rocznego rozliczenia podatku w Niemczech określony jest przez tzw. rezydencję podatkową danego podatnika. Rezydentami podatkowymi w Niemczech są osoby, które mieszkają tam na stałe lub przebywały w tym kraju ponad 6 miesięcy w sposób ciągły.

Stałe miejsce zamieszkania określone jest przez położenie ośrodka interesów życiowych, czyli mieszkania lub domu, w którym  skupia się życie rodzinne podatnika, prowadzona jest główna działalność zarobkowa, itp.

Status rezydenta to nieograniczony obowiązek podatkowy, ale też możliwość korzystania z wielu przywilejów podatkowych, z których nie mogą korzystać nierezydenci. Niemieccy rezydenci podatkowi mają prawo m.in do kwoty wolnej od podatku i wspólnego rozliczenia z małżonkiem,  do kwoty wolnej na dzieci, kwoty odciążenia dla osób samotnie wychowujących dzieci i in.

Aby skorzystać z ulg podatkowych w Niemczech, cudzoziemiec powinien złożyć wniosek o status rezydenta. Prawo ubiegania się o status rezydenta  mają osoby, które  przebywają na terenie Niemiec nie krócej niż 183 dni w roku podatkowym. Poza wnioskiem do zagranicznego urzędu trzeba spełnić dodatkowy warunek, dotyczący wysokości dochodów uzyskanych poza granicami Niemiec. W takim przypadku dochody zagraniczne nie mogą przekroczyć równowartości kwoty określanej w euro na dany rok lub dochody niemieckie powinny stanowić 90% wszystkich dochodów podatnika.

Jeśli warunki zostaną spełnione, to po uzyskaniu statusu rezydenta osoby te podlegają obowiązkowi rozliczenia podatku w Niemczech od wszystkich swoich przychodów, czyli również uzyskanych poza granicami (np. w Polsce) i korzystają z przysługujących ulg.

Dobrowolne rozliczenie podatku w Niemczech w przypadku nierezydentów

Rozliczenie podatku w Niemczech nie dotyczy nierezydentów, czyli pracowników zagranicznych, którzy przebywali w Niemczech krócej niż pół roku. Nie mają oni obowiązku składania rocznego rozliczenia podatku z Niemiec.

Osoby takie (nierezydenci) mogą złożyć dobrowolnie rozliczenie podatku w Niemczech, ale nie mogą skorzystać z  ulg podatkowych i nie mogą też rozliczyć się łącznie z małżonkiem.

Takie rozliczenie podatku z Niemiec  jest stosowane, aby uzyskać  „zwrot podatku z Niemiec”. Bywa często mylnie interpretowane jako normalne rozliczenie. Dotyczy tylko zwrotu różnicy między wysokością rocznego podatku dochodowego określonego przez  niemiecki Urząd Skarbowy a sumą wpłaconych w trakcie roku zaliczek.

Dobrowolne rozliczenie podatku mogą też złożyć rezydenci, którzy nie mają ustawowego obowiązku złożenia rozliczenia rocznego. W pewnych przypadkach może być ono opłacalne, gdyż istnieje możliwość otrzymania z Finanzamtu wysokiego zwrotu podatku (np. z tytułu wydatków na dojazdy do miejsca pracy, na medykamenty, implant albo okulary). Można złożyć takie rozliczenie do czterech lat wstecz.

Jak uzyskać zwrot podatku?

Jak uzyskać zwrot podatku?

Kto może starać się o zwrot podatku z Niemiec?

O zwrot podatku z Niemiec może się starać każda osoba, która legalnie pracowała w Niemczech i podatek  od jej wynagrodzenia (Lohnsteuer), odprowadzony w trakcie roku podatkowego w formie zaliczek, okazał się wyższy niż wynika to z decyzji niemieckiego Urzędu Skarbowego (Finanzamt). 

Na podstawie złożonego przez podatnika rocznego zeznania podatkowego, niemiecki Urząd Skarbowy wydaje decyzję podatkową, w której określa prawidłowy wymiar podatku. Jeżeli podatek zapłacony (potrącony z wynagrodzenia) jest wyższy od tego wynikającego z decyzji, urząd stwierdza nadpłatę i w takim przypadku  wysyła decyzję (Bescheid) o zwrocie nadpłaconej kwoty na adres wskazany w deklaracji podatkowej..Podatnik otrzymuje zwrot na konto bankowe.

Rozliczyć się z urzędem skarbowym można nawet do 4 lat wstecz. W roku 2017 roku możliwe jest jeszcze rozliczenie za rok 2013.

 

 

Dokumenty do rozliczenia podatku w Niemczech

Dokumenty do rozliczenia podatku w Niemczech

Chcąc uzyskać zwrot podatku z Niemiec możemy zająć się tym samodzielnie lub zwrócić się o pomoc do firmy profesjonalnie zajmującej się zwrotem podatku z zagranicy.

W każdym przypadku, gdy ubiegamy się o zwrot podatku, Niemcy wymagają przedłożenia dokumentów o wysokości odprowadzonych zaliczek. Takimi dokumentami w Niemczech są: zaświadczenie podatkowe ( Lohnsteuerbescheinigung)  i karta podatkowa (Lohnsteuerkarte). Można też rozliczyć się na podstawie miesięcznych lub tygodniowych odcinków z wypłat (Abrechnung ). Nie są przy tym wymagane wszystkie kwity, wystarczą dwa ostatnie, najbardziej skrajne z końca zatrudnienia.

Zaświadczenia zawierają tylko zarobki uzyskane u jednego pracodawcy, dlatego w przypadku pracy w ciągu roku w kilku firmach, powinniśmy posiadać osobne zaświadczenie z każdej z nich. Natomiast na karcie podatkowej mogą być dopisywane zarobki uzyskane u kolejnych pracodawców. Jednakże od kilku lat karty podatkowe wychodzą z użycia, ze względu na wprowadzenie systemu elektronicznego przekazywania danych o zarobkach do urzędu skarbowego.

W przypadku korzystania z odliczeń podatkowych konieczne jest zebranie dokumentów poświadczających prawo do ulgi. Najczęściej są to zaświadczenia o stanie rodzinnym, potwierdzenie zameldowania w Niemczech oraz inne, zależnie od indywidualnej sytuacji i ulg podatkowych, o które występujemy.

Przypomnijmy, że ulgi przysługują tylko rezydentom ( status rezydenta możemy uzyskać, jeśli pracowaliśmy w Niemczech dłużej niż 183 dni w roku podatkowym).

Do rozliczenia podatku w Niemczech musimy zebrać też informacje o dochodach w Polsce lub innych krajach. Wymagana jest również historia zatrudnienia, daty rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz nazwy i adresy pracodawców.

Wysokość zwrotu

Wysokość zwrotu

Wysokość zwrotu nadpłaconego podatku jest indywidualna dla każdego z podatników i jest uzależniona od kilku  czynników, m.in. od wysokości dochodów w Niemczech i poza granicami (np. w Polsce), wysokości odprowadzonego podatku, potrąconego z wynagrodzenia, stanu cywilnego, sytuacji rodzinnej, miejsca zamieszkania i pracy, wieku, przysługujących ulg podatkowych itd.

W przypadku osób, które osiągnęły roczny dochód mieszczący się w granicach 10 000 euro, możemy oczekiwać zwrotu nawet 100% kwoty odprowadzonego podatku. Natomiast w przypadku osób o wyższych dochodach pełny zwrot nie jest możliwy.

Dzięki dobremu rozliczeniu i wykorzystaniu ulg osobom występującym o zwrot podatku Niemcy wypłacają od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy euro. Średni zwrot wynosi kilkaset euro.

Terminy zwrotu niemieckiego podatku

Terminy zwrotu niemieckiego podatku

Na rozliczenie z fiskusem niemieckie prawo podatkowe przewiduje 4 lata. Okres taki obowiązuje od 2007 roku (wcześniej czyli do roku 2006 było to możliwe tylko za 2 lata wstecz). Rozliczenie za okresy wcześniejsze dopuszczalne jest jedynie w szczególnych sytuacjach. Dotyczy to jednak wyjątkowych przypadków, gdy składanie zeznania jest obowiązkowe lub gdy podatnik z ważnego powodu, niezawinionego przez siebie, nie mógł złożyć zeznania w terminie. Za powód taki nie może być uznana nieznajomość obowiązujących terminów.


Czas oczekiwania na zwrot podatku z Niemiec wynosi z reguły od 3 do 6 miesięcy, licząc od momentu złożenia dokumentów.  Uzależnione jest to głównie od tego, jak szybko działa urząd skarbowy, do którego składane są dokumenty. Formalny termin rozpatrzenia wniosku nie istnieje.

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00 – 12:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 8:00 – 18:00